32. седница Градског већа града Ниша– 22.12.2020.

image_pdfimage_print
  1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Берчинац, на подручју Градске општине Црвени Крст
  2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Кравље, на подручју Градске општине Црвени Крст
  3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Сечаница, на подручју Градске општине Црвени Крст
  4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31. децембар 2017. године укључујући и припадајућу камату до 06. јула 2018. године и конверзији потраживања доспелих на дан 31.12.2016. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Ниша у трајни улог у капиталу привредног друштва предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић – ПИМ“ АД из Београда
  5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Другу измену и допуну Плана и програма рада Народнoг позоришта Ниш за 2020. годину
  6. Пословник о измени и допуни Пословника о раду Градског већа Града Ниша
  7. Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „Стеван Сремац“
  8. Решење о престанку функције начелника Службе за послове Градског већа
  9. Решење о престанку рада на положају заменика начелника Градске управе Града Ниша

You may also like...