225. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.02.2020.

image_pdfimage_print
 1. Решење о утврђивању Предлога програма локалног економског развоја за 2020. годину
 2. Решење о учешћу и суфинансирању пројекта „Будући градови југоисточне Европе“
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о приступању изради Плана развоја Града Ниша од 2021. – 2027. године
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о географско информационом систему Града Ниша
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о постављању балон хала спортске намене на територији града Ниша
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2016. године по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Ниша Привредног друштва „Друштво за одржавање зграда“ ДОО из Београда
 7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш
 8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменaмa и допунaмa Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша
 9. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце и праву на регресирање бесплатног боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења Основној школи „Ратко Вукићевић“ Ниш, ул. Ратка Вукићевића бр. 5, на непокретности у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења Позоришту лутака Ниш, ул. Булевар др. Зорана Ђинђића број 7 у Нишу, на непокретности у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу Привредном друштву „READY GROUP“ д.о.о. из Ниша, пословног простора у приземљу стамбено -пословне зграде у улици Обреновићевој бр. 124/5
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу Костић Жарку из Ниша, пословног простора у приземљу стамбено – пословне зграде у улици Обреновићевој бр.124/4
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу Јанићијевић Бојану из Куршумлије, пословног простора у приземљу стамбено – пословне зграде у ул. Обреновићевој бр. 124/3
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу Костић Душану из Ниша, пословног простора у приземљу стамбено – пословне зграде у ул. Обреновићевој бр. 124/3
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу Максимовић Андријани из Ниша, пословног простора у стамбено – пословној згради у ул. Обреновићевој бр. 124/2
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу Тодић Слободану из Ниша, пословног простора у приземљу стамбено – пословне зграде у ул. Обреновићевој бр. 36 улаз бр.34
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу Ристић Саши из Ниша, стамбено – пословне зграде у ул. Николе Пашића број 40 у Нишу
 19. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша у 2019. години
 20. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2020. годину
 21. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-136/2019-09 од 03.09.2019. године, којим се привредном субјекту ИВАН СТАНКОВИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Honda Civic“ са евиденционим бројем 1073
 22. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-211/2017-09 од 08.11.2017. године, којим се привредном субјекту DRUŠTVO ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA COOL STOJANOV DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Honda Jazz“ са евиденционим бројем 496
 23. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-343/2016-09 од 26.09.2016. године, којим се привредном субјекту SIMEON MISTAKIDIS PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Fabia Ambiente“ са евиденционим бројем 578
 24. Решење којим се укида решење Градскe управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-205/2017-09 од 31.10.2017. године, којим се привредном субјекту SIMEON MISTAKIDIS PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Fabia Ambition 1.0“ са евиденционим бројем 892
 25. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-286/2018-09 од 14.01.2019. године, којим се привредном субјекту NIGHT SPEED DOO NIŠ-PALILULA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Meriva“ са евиденционим бројем 1001
 26. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Палилула
 27. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање финансирања пренетих обавеза за реализацију активности Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша
 28. Решење о изменама Решења којим се усваја Правилник о додели стипендија студентима ромске националности за школску 2019/2020 годину и додели 4 стипендије за 2019/20 годину за студенте припаднике ромске националности на територији Града Ниша
 29. Решење о изменама Решења којим се усваја Правилник о додели стипендија ученицима ромске националности за школску 2019/2020 годину и додели 35 стипендија за 2019/20 годину за ученике средњих школа припаднике ромске националностина територији Града Ниш
 30. Решење по Пресуди Управног суда Републике Србије – Одељења у Нишу број II-4 У.8003/17 од 21.11.2019. године (у поновном поступку по жалби Oператора дистрибутивног система ”ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” д.о.о Београд, изјављеној на Решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за финансије, број 434-1/1и/-2017-11 од 24.01.2017. године)
 31. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке о изради Трећих измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025 – парцијалне измене
 32. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке о изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Медијана
 33. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Трећих измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025 – парцијалне измене
 34. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Медијана – парцијалне измене
 35. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Првих измена и допуна Просторног плана административног подручја Града Ниша 2021 – парцијалне измене
 36. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Тржница“ Ниш одобри дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну-overdraft кредит, y износу од 30.000.000,00 динара за потребе текуће ликвидности предузећа
 37. Решење о утврђивању Предлога одлуке о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима
 38. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Измену пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш за 2020. годину
 39. Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2020. годину
 40. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2020. годину
 41. Програм чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша
 42. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша
 43. Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2020/2021. годину
 44. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2020/2021. годину
 45. Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2020/2021. годину
 46. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2020/2021. годину
 47. Програм одржавања заштићених стабала на територији града Ниша
 48. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма одржавања заштићених стабала на територији града Ниша

You may also like...