Zaključak štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Niša

image_pdfimage_print

Na osnovu člana 8. i 9. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Niša (“Službeni list Grada Niša”, broj 38/2011) i Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada Niša (“Službeni list Grada Niša”, broj 83/2012, 15/2013, 29/2013, 90/2013 i 9/2015),

Štab za vanredne situacije na teritoriji Grada Niša, na 13. sednici održanoj 17.03.2015. godine, razmatrajući stanje na područjima zahvaćenim podzemnim vodama na teritoriji Gradske opštine Palilula i stanja klizišta na teritoriji Grada Niša kao i inicijativu Skupštine Gradske opštine Palilula, doneo je sledeći

ZAKLJUČAK

1. Nalaže se svim javnim i javno komunalnim preduzećima čiji je osnivač Grad Niš da i na dalje stave sve raspoložive resurse na raspolaganje Štabu za vanredne situacije na teritoriji Grada Niša, koji će sarađivati u izvršavanju konkretnih zadataka sa kontakt osobom određenom od strane navedenih subjekata.

2. Nalaže se Upravi za poljoprivredu i razvoj sela da se stara o sprovođenju Operativnog plana odbrane od poplava i da o stanju na terenu podnosi dnevni izveštaj komandantu ili zameniku komandanta Štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada Niša.

3. Nalaže se Operativnom timu za spašavanje na vodi da prati stanje Nišave i porast vodostoja i da o stanju na terenu redovno (dnevno) obaveštava Štab za vanredne situacije na teritoriji Grada Niša.

4. Štab za vanredne situacije na teritoriji Grada Niša i Uprava za vanredne situacije u Nišu kao i ostale institucije značajne za sprovođenje zakonski predviđenih postupaka, su u neprekidnoj komunikaciji i preduzimaju sve mere radi otklanjanja štetnih posledica na teritoriji Gradske opštine Palilula u Nišu.

5. Na osnovu uvida u činjenice, izveštaja sa sednice Štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada Niša i stručnog mišljenja o proceni ugroženosti područja na teritoriji Gradske opštine Palilula, Štab za vanredne situacije na teritoriji Grada Niša konstatuje, da Grad Niš raspolaže odgovarajućim resursima, i da preduzima odgovarajuće mere za otklanjanje štetnih posledica na zahvaćenom području.

6. Štab za vanredne situacije na teritoriji Grada Niša konstatuje da se efikasno i pravovremeno reaguje raspoloživim resursima, te da ne postoji osnov za dodatnim angažovanjem resursa iz drugih lokalnih samouprava ili od strane Republike, odnosno da se nisu stekli uslovi za proglašenje vanredne situacije na području ili delu teritorije Gradske opštine Palilula.

U Nišu, 17.03.2015. godine

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA

Zamenik komandanta
prof. dr Žarko Ranković


Možda Vas zanima i sledeće...