ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. години

image_pdfimage_print

На основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта „Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“, број 401-00-369/21-03 од 25.03.2021. године,  Решења Градског већа о приступању реализацији и суфинансирању пројекта „Смањење загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“, (број 575-1/2021-03 од 18.05.2021),  Решења о усвајању Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. годину (број 622-10/2021-03 од 31.05.2021. године),

Градско веће Града Ниша расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. години

I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Услови учешћа на Конкурсу које мора да испуни подносилац захтева:

 

 1. Да стамбени објекат-кућа није прикључена на систем даљинског грејања или дистрибутивну мрежу природног гаса;

 

 1. Да не постоји могућност прикључења на дистрибутивну мрежу природног гаса и систем даљинског грејања (за меру 1);

 

 1. Да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину;

 

 1. Не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре потписивања Уговора о суфинасирању обе уговорне стране.

Право учешћа на Конкурсу немају :

 1. Власници стамбено-пословних објеката.

 

 II У 2021.години суфинасираће се мере:

1.Замена постојећих  уређаја за грејање ефикаснијим уређајима на пелет:

 • Максимално учешће Града до 90.000,00 са ПДВ, односно до 50% укупне вредности котла са ПДВ.
 • Планирана средства 11.160.000,00 динара.

 

 

2.Замена постојећих  уређаја за грејање ефикаснијим уређајима на гас:

 • Максимално учешће Града до 80.000,00 са ПДВ, односно до 50% укупне вредности са ПДВ.
 • Планирана средства 3.440.000,00 динара.

 

 1. Уклањања постојећих уређаја за грејање и прикључење на систем даљинског грејања
 • Максимално учешће Града до 200.000,00 са ПДВ, односно до 50% укупне вредности са ПДВ.
 • Планирана средства 3.000.000,00 динара.

 III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 А) Документацијa коју доставља подносилац пријаве при подношењу пријаве:

 

Обавезна документација:

 1. Потписан и попуњен Пријавни образац за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021.годину;
 2. Потврда о редовном измиривању обавеза по основу пореза на имовину Града Ниша;
 3. Фотокопију личне карте или очитану чиповану личну карту власника објекта- не старије од шест месеци;
 4. Извод из листа непокретности за објекат, не старији од шест месеци (фотокопија);
 5. Копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта;
 6. Потврда да не постоји могућност прикључења на дистрибутивну мрежу природног гаса (коју издаје предузеће овлашћено за снабдевање и дистрибуцију природног гаса) и потврда да не постоји могућност прикључења на систем даљинског грејања коју издаје ЈКП „Градска Топлана“ Ниш (само за меру 1)- не старија од шест месеци;
 7. Потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу коју издаје предузеће овлашћено за снабдевање и дистрибуцију природног гаса (само за меру 2)- не старија од шест месеци;
 8. Потврда о могућности прикључења на систем даљинског грејања коју издаје ЈКП „Градска Топлана“ Ниш  (само за меру 3)- не старија од шест месеци;
 9. Предрачун за набавку опреме (само за меру 1 и за меру 2) или за прикључење (само за меру 3).

 

Опционо достављање документације за додатно бодовање:

 1. Доказ о броју чланова домаћинстава
  1. Фотокопија личне карте или очитане чиповане личне карте за пунолетне чланове домаћинстава-копија пријаве пребивалишта или уверење о пребивалишту за децу- не старије од шест месеци;
  2. Лична изјава о броју чланова заједничког домаћинства у слободној форми;
 2. Изјава подносица пријаве да ће стари уређај бити предат на рециклажу;
 3. Копија решења надлежног органа о утврђивању степена инвалидитета (само за породице са чланом инвалидним лицем са утврђеним степеном инвалидитета од 70-100%);
 4. Копија решења надлежног органа о утврђивању степена инвалидитета за ратне војне инвалиде (само за породице са чланом ратним војним инвалидом са утврђеним степеном инвалидности од I-IV категорије);
 5. Доказ о укупним месечним примањима-за све пунолетне чланове домаћинства (само за породице са приходима мањим од 40.000,00 РСД по члану породичног домаћинства)
 6. Потврда о исплаћеној нети заради за месец који предходи месецу подношења захтева за запослене-од послодавца
 7. Чек од пензије и/или чек од војне инвалиднине
 8. Уверење Националне службе за запошљавање за незапосленог члана породичног домаћинства да је на евиденцији незапослених
 9. Потврда о школовању за пунолетне чланове домаћинства

 

 

Б) Документација која се доставља након потписивања Уговора и завршетка инвестиције:

 1. Потписан и попуњен образац Захтев за повраћај средстава;
 2. Изјава корисника средстава о намени коришћених средстава;
 3. Фискалне и готовинске рачуне за уграђену опрему или накнаду за прикључење на систем даљинског грејања-фотокопија;
 4. Попуњен и оверен гарантни лист за уграђену опрему (за меру 1 и 2)-фотокопија;
 5. Уговор о прикључењу на дистрибутивну мрежу природног гаса и Уговор о снабдевању (за меру 2)-фотокопија;
 6. Уговор о изградњи прикључка на систем даљинског грејања (за меру 3)-фотокопија;
 7. Потврда о рециклажи постојећег уређаја, коју издаје предузеће овлашћено за рециклажу отпада (у случају предавања на рециклажу)-оригинал.

IV Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Града Ниша.

V Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.

VI Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог огласа означен под тачком А.

Пријава се подноси у затвореној коверти са именом, презименом и адресом подносиоца захтева, ИСКЉУЧИВО поштом на адресу:

 

Град Ниш

Градска управа за органе града и грађанска стања

Николе Пашића 24, Ниш

 

Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ЛОЖИШТА ЗА 2021.ГОДИНУ – Не отварати

Заинтересовани учесници јавног Конкурса у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава детаљне информације могу добити на телефон број 018/504-658.

Документа за пријаву се могу преузети са званичне интернет странице Града Ниша и Канцеларије за локални еконмски развој.

ЛИНК:

 

 

You may also like...