ГРАД НИШ ЗАПОЧЕО ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА 2020-2027.

image_pdfimage_print

Град Ниш је започео израду Плана развоја Града Ниша за период 2021-2027. године,   свеобухватног и највишег документа дугорочног развојног планирања за период од седам година.

Циљ израде Плана је дефинисање визије развоја, одређивање потенцијалних предности и развојних праваца  у циљу унапређења квалитета живота грађана, подстицања убрзаног економског развоја, убрзавање и олакшавање системских промена кроз социјалне иновације, тежећи ка одрживом, планском и рационалном коришћењу природних ресурса и простора, уз очување природног и културног наслеђа, обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва, пружање квалитетног образовања, здравствене заштите, социјалне и територијалне кохезије у сигурном друштву, поштујући различитости и пружајући основна права, уклучујући право и једнаке могућности за све.

План ће садржати преглед и анализу постојећег стања, визију односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, као и преглед и кратак опис одговарајућих мера. Полазну основу за формулисање Плана, представљаће дефинисани правци развоја Републике Србије и Европске уније као и самог Града Ниша.

Кроз процесе припреме Плана промовисаће се интегрални партиципативни приступ планирању локалног развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација јавног, приватног, научно-истраживачког и цивилног сектора.

Одлука о приступању изради  Плана развоја града Ниша за период 2021-2027. године.

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10958.pdf

You may also like...