Gradska uprava za finansije

image_pdfimage_print

 Gradska uprava za finansije

 

V.d. načelnika Gradske uprave za finansije – Nina Ilić

br.telefona:018-504511

Nina.ilic@gu.ni.rs

 

V.d. zamenika načelnika Gradske uprave za finansije – Zoran Albijanić

br.telefona:018-504743

Zoran.albijanic@gu.ni.rs

 

Sektor za lokalnu poresku administraciju

Milena Kaličanin

br.telefona 018-504788

lpa@gu.ni.rs

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI GRADA NIŠA

 

Sektor za javne nabavke

Aleksandra Matić

Br.telefona 018-505-541

Javne.nabavke@gu.ni.rs

 

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI U GRADSKOJ UPRAVI ZA FINANSIJE

Marko Stanojević

Mejl adresa: LZPL.Finansije@gu.ni.rs

Kontakt telefon: 018/504-789


Informator  radu Gradske uprave za finansije


UPUTSTVO O RADU TREZORA GRADA NIŠA


Gradska uprava za finansije obrazuje se za obavljanje poslova iz oblasti finansija, lokalne poreske adminitracije i javnih nabaki.

U Gradskoj upravi za finansije obavljaju se sledeći poslovi: pripremanje i izrada nacrta Odluke o budžetu Grada i drugih propisa iz delokruga sektora za finansije; davanje mišljenja na nacrte odluka i drugih akata koji imaju uticaja na budžetske prihode i izdatke; praćenje naplate lokalnih prihoda; donošenje tromesečnih planova izvršenja budžeta; praćenje izvršenja budžeta Grada, poslovi upravljanja gotovinom, dugom i zaduživanjem, poslovi plaćanja i poslovi u vezi obezbeđenja potraživanja; vođenje poslova budžetskog računovodstva; izrada završnog računa budžeta Grada i konsolidovanog računa budžeta i ostalih finasijskih izveštaja iz oblasti javnih finansija; poslovi interne kontrole namenskog trošenja budžetskih sredstava; izrada faktura za zakup poslovnog prostora i refakturisanje komunalnih troškova u vezi zakupa i korišćenja poslovnog i stambenog prostora; ekonomsko-finansijski poslovi direktnih korisnika budžetskih sredstava koji se odnose na učešće u pripremi finansijskih planova i završnih računa budžetskih korisnika, kontrola novčanih dokumenata i instrumenata plaćanja i obezbeđenja plaćanja sa aspekta ugovornih obaveza i namenskog korišćenja sredstava; vođenje evidencije o namenskim sredstvima; finansijski poslovi u vezi izrade i praćenja realizacije planova i programa iz nadležnosti gradskih uprava; sačinjavanje nacrta planova javnih nabavki direktnih budžetskih korisnika; vođenje jedinstvene elektronske evidencije dobavljača; priprema normativnih aktata iz oblasti javnih nabavki; vođenje postupaka po zahtevu za zaštitu prava ponuđača i drugi poslovi u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuju javne nabavke, za potrebe gradskih uprava; poslovi pružanja stručne pomoći korisnicima budžetskih sredstava u postupcima javnih nabavki; poslovi vezani za centralizovane javne nabavke; sprovođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa propisima; izrada izveštaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki; pripremanje nacrta internih akata iz oblasti javnih nabavki; vanredna kontrola planova i sprovođenja postupaka javnih nabavki ustanova, javnih komunalnih preduzeća, ostalih preduzeća i organizacija čiji je osnivač Grad Niš i sačinjavanje izveštaja o sprovedenoj kontroli; vođenje registra obveznika izvornih prihoda Grada na osnovu podataka iz jedinstvenog registra poreskih obveznika; utvrđivanje izvornih prihoda lokalne samouprave rešenjem za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik (samooporezivanje) u skladu sa zakonom; vođenje prvostepenog upravnog postupka po žalbama poreskih obveznika izjavljenih protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku; poreska kontrola radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze po osnovu izvornih prihoda u skladu sa zakonom; izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija; procena tržišne vrednosti nepokretnosti; redovna i prinudna naplata izvornih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja; vođenje poreskog računovodstva za izvorne prihode i izrada analiza i izveštaja u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;

Uprava obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

ovlašćenje – službena lica koja vode upravni postupak