РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГОРИЦА“ НИШ

image_pdfimage_print

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 24. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 145/2016 и 18/2018),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.10.2020. године, донела је

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГОРИЦА“ НИШ

 

 

I           Ивана Станић, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш, најдуже до годину дана од дана именовања.

 

II           Вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш има сва права, обавезе и овлашћења која има директор овог предузећа.

 

III          Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и „Службеном листу Града Ниша”, као и на званичној интернет презентацији Града Ниша www.ni.rs.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и члана 24. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш („Службени лист Града Ниша”, број 145/2016 и 18/2018) прописано је, између осталог, да се вршилац дужности директора може именовати на период који не може бити дужи од једне године. Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа. Такође, вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.

Чланом 25. Закона о јавним предузећима и чланом 17. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш прописани су услови које лице мора да испуњава да би било именовано за директора предузећа.

Чланом 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) прописано је да Скупштина Града Ниша, између осталог,  именује и разрешава директоре јавних предузећа и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град.

С обзиром на то, да је Скупштина Града Ниша донела Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ”Горица” Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 80/2020), у циљу обезбеђивања услова за несметано функционисање јавног комуналног предузећа, неопходно је именовати новог вршиоца дужности директора предузећа.

На основу наведеног, а имајући у виду да Ивана Станић, дипломирани економиста, испуњава услове за именовање вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш, прописане законом, оснивачким актом и статутом предузећа, Скупштина Града Ниша донела је решење као у диспозитиву.

 

 

Број: 06-832/2020-28-02

У Нишу, 2.10.2020. године

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

 

 

 

                                                                                                                                                         Председник

 

 

                                                                                                                                                        Бобан Џунић

 

Прилог: Оригинални текст документа

You may also like...