Odluka o prekidu nastave

image_pdfimage_print

Na osnovu člana 6. i 54. Statuta Grada Niša („Službeni list Grada Niša“, broj 88/2008 i 143/2016), člana 105. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 55/2013, 101/2017 i 27(2018 – dr. zakon) i Preporuke Vlade Republike Srbije donete na sednici održanoj 14.02.2019. godine, Gradonačelnik Grada Niša 15.02.2019. godine doneo je

O D L U K U

I Prekida se obrazovno-vaspitni rad na teritoriji Grada Niša od 18.02.2019. godine do 22.02.2019. godine, imajući u vidu da je u proteklim danima zabeležen porast obolelih od gripa

II O realizaciji ove odluke staraće se: Nišavski okrug – Školska uprava Niš, direktori osnovnih i srednjih škola na teritoriji Grada Niša i Gradska uprava Grada Niša – Sekretarijat za obrazovanje.

III Ovu odluku objaviti na zvaničnom sajtu Grada Niša i u „Službenom listu Grada Niša“.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 105. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 55/2013, 101/2017 i 27(2018 – dr. zakon) propisano je da će obrazovno-vaspitni rad biti prekinut u slučaju više sile i drugim slučajevima u kojima su ugroženi bezbednost i zdravlje dece, učenika i zaposlenih.

Vlada Republike Srbije je na sednici 14.02.2019. godine donela preporuku svim jedinicama lokalne samouprave da se raspust u osnovnim i srednjim školama produži i sledeće nedelje, odnosno da se nastava u osnovnim i srednjim školama ne održava od 18. do 22. februara 2019. godine i da prvi radni dan za osnovne i srednje škole bude 25. februar 2019. godine. Vlada je ovu preporuku donela zbog smanjenja rizika i izloženosti učenika virusu gripa.
Kada prestanu razlozi za prekid obrazovno-vaspitnog rada, škola će nadoknaditi propušteni rad, na način koji odredi škola, po odobrenju ministra.

Na osnovu navedenog, Gradonačelnik Grada Niša doneo je Odluku kao u dispozitivu.

U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Grad Niš, preko Školske uprave Niš, obavestiće Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o donetoj odluci.

U Nišu, 15.02.2019. godine

GRADONAČELNIK
Darko Bulatović

Možda Vas zanima i sledeće...