Gradska uprava za organe Grada i građanska stanja

image_pdfimage_print

Grad Niš

Gradska uprava za organe Grada i građanska stanja,

Ul. Nikole Pašića 24, 18 000 Niš

v.d. načelnika  Marina Janković

v.d. zamenika načelnika Ivan Đorđević

Kontakt telefon:

018/505-511

e-mail: UOGGS.Info@gu.ni.rs

 

Za delokrug –  građanska stanja

Kontakt telefon:

018/504-488


Informator Gradske uprave za organe grada i građanska stanja


 

Nadležnosti Gradske uprave za organe Grada i građanska stanja:

Gradska uprava za organe Grada i građanska stanja obavlja poslove za potrebe Skupštine Grada, Gradonačelnika, Gradskog veća, poslove građanskih stanja i opšte poslove, poslove radnih odnosa i upravljanja ljudskim resursima.

U Upravi za organe Grada i građanska stanja obavljaju se sledeći poslovi: stručni, normativni, operativni, organizacioni i administrativno- tehnički poslovi za potrebe organa Grada i radnih tela Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća; normativno pravna kontrola nacrta opštih akata; poslovi unapređenja upravnih procedura u radu sa strankama; objavljivanje akata; opšti poslovi, poslovi radnih odnosa i poslovi upravljanja ljudskim resursima za organe Grada i druge organizacione oblike čiji je osnivač Grad; poslovi stručne podrške u radu Žalbene komisije; poslovi građanskih stanja za teritoriju grada Niša; poslovi građanskih stanja za grad Prištinu i opštine sa teritorije AP Kosovo i Metohija: Podujevo, Glogovac, Obilić, Lipljan i Kosovo Polje; vođenje biračkog spiska za teritoriju grada Niša i njegovo ažuriranje; uspostavljanje sistema e-uprave i primene propisa kojima je uređuje informacioni sistem e- ZUP i preduzimanje mera za uključivanje organa Grada u sistem e-ZUP; poslovi evidencije pečata, kancelarijskog poslovanja, poslovi prijemne kancelarije, pisarnice, arhive i dostavne službe; izrada finansijskog plana u proceduri pripreme budžeta Grada po funkcijama iz nadležnosti Uprave i praćenje realizacije, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava; izrada plana javnih nabavki i učešće u sprovođenju postupaka javnih nabavki iz nadležnosti Uprave, u saradnji sa nadležnom gradskom upravom.

Kabinet Gradonačelnika je unutrašnja organizaciona jedinica sa posebnim položajem u kojoj se obavljaju stručni, savetodavni, organizacioni i protokolarni  poslovi koji se odnose na aktivnosti Gradonačelnika, poslove pripreme javnih manifestacija od interesa za Grad, izradu izveštaja o radu Gradonačelnika, izradu i praćenje primene instrukcija i preporuka organima, preduzećima i ustanovama, koordinaciju poslova sa organizacionim oblicima u Upravi, poslove korespondencije i saradnje  sa državnim organima, institucijama, regulatornim telima i jedinicama lokalne samouprave; poslove pripreme sastanaka Gradonačelnika sa domaćim i međunarodnim subjektima; postupanje po predstavkama stranaka, prijem građana,  stručno – operativne poslove saradnje Gradonačelnika  sa domaćim i stranim delegacijama, udruženjima, privrednom komorom, donatorima i drugim subjektima i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i načelnika Uprave koji su od značaja za ostvarivanje funkcije Gradonačelnika, Zamenika Gradonačelnika i pomoćnika Gradonačelnika.

Uprava obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.


Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti u Gradskoj upravi za organe Grada i građanska stanja


Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u Gradskoj upravi za organe Grada i građanska stanja


Spisak lica ovlašćenih za odlučivanje u upravnim stvarima i lica ovlašćenih za vođenje postupka ili preduzimanje radnji u upravnom postupku