GRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINARSTVO

image_pdfimage_print

GRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINARSTVO

Generala Tranijea 10

Miroljub Stanković, vršilac dužnosti načelnika

Telefon: 018/504-461

Goran Ristić, vršilac dužnosti zamenika načelnika

Telefon: 018/504-664

Anđelka Radošević, Sektor za javne nabavke

 

Kontak osoba Gradske uprave za građevinarstvo za informacije u vezi ozakonjenja objekata – Marija Stojiljković i telefon 504-669

Registrator u graskoj upravi za građevinarstvo:  Ljiljana Mitković, dipl.pravnik, tel 018-504672; E-mail  ljiljana.mitkovic@gu.ni.rs

 

Gradska  uprava za građevinarstvo obrazuje se za obavljanje poslova iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata, poslove iz oblasti utvrđivanja doprinosa za utvrđivanje građevinskog zemljišta kao i poslova postupaka objedinjene procedure, poslova bespravno izgrađenih objekata, poslova iz oblasti informatičko-komunikacionih poslova i poslova iz oblasti građevinske inspekcije.

U Gradskoj upravi za građevinarstvo obavljaju se sledeći poslovi: vrši upravni nadzor nad radom Javnog preduzeća Zavoda za urbanizam Niš i Gradske stambena agencija; na pokrenute inicijative priprema odluke o izradi planova, prati rad i sarađuje sa obrađivačima izrade planova i prati realizaciju planske dokumentacije; obavlja administrativno- tehničke poslove pripremanja i održavanja sednica Komisije za planove; izdaje uslove sa elementima za obeležavanje regulacije i potvrđuje urbanističke projekte, projekte preparcelacije i parcelacije i daje saglasnost na elaborat geodetskih radova za ispravku granica susednih parcela; izdaje informacije o lokaciji,  uverenja o posebnim delovima objekta, izdaje saglasnost i izrađuje rešenja za zauzeće javne površine u skladu sa Odlukom o komunalnom redu,  izdaje dozvole u skladu sa Odlukom o oglašavanju na teritoriji Grada Niša.

U elektronskoj formi: izdaje lokacijske uslove, građevinske dozvole, privremene građevinske dozvole; potvrđuje prijave radova, prijem izjave o završetku izrade temelja, prijem izjave o završetku objekta u konstruktivnom smislu; izdaje upotrebne dozvole, rešenja za izgradnju objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola, dozvole o uklanjanju objekata, osim u slučaju inspekcijskog rešenja; obezbeđuje priključenje objekta na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, odnosno posebnim delovima objekta i obezbeđuje izdavanja rešenja o kućnom broju; pribavlja saglasnost na tehničku dokumentaciju u pogledu mere zaštite od požara; dostavlja projekte za izvođenje organu, odnosno organizaciji, nadležnoj za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara; vodi registar objedinjene procedure (dostupan sa sajtu grada Niša); podnosi prekršajnu prijavu protiv imaoca javnih ovlašćenja, ako tokom sprovođenja objedinjene procedure taj imalac javnih ovlašćenja ne postupa u rokovima propisanim Zakonom o planiranju i izgradnji.

Centar za izdavanje dozvola je jedinica u sastavu, u kojoj se obavljaju poslovi iz nadležnosti Gradske uprave i drugi poslovi pružanja usluga građanima.

Poslovi u vezi elaborata o zajedničkom pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta, ugovora o zajedničkom pripremanju, odnosno opremanju građevinskog zemljišta kao i poslovi vezani za obračun doprinisa za uređenje građevinskog zemljišta; rad na pripremi i podnošenju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, prijave radova, upotrebne dozvole i rešenja u postupku objedinjene procedure za objekte iz programa koji se odnose na uređivanje građevinskog zemljišta i izgradnju; vrši ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata i izdaje rešenja o ozakonjenju objekata, odnosno delova objekata za koje je u postupku legalizacije izdato rešenje o građevinskoj dozvoli, ali ne i rešenje o upotrebnoj dozvoli; skeniranje i potpisivanje elektronski kvalifikovanim potpisom elaborata geodetskih radova i pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju radi dostavljanja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra;  projektovanje, uvođenje i održavanje informatičko – tehnološkog sistema i geografskog informacionog sistema i obezbeđenje infrastrukturne podrške i obezbeđenje infrastrukturne podrške; izrada i ažuriranje sadržaja  organa Grada Niša na internetu; održavanje servera i baza podataka računarskih sistema i sredstava veza (mobilna, fiksna telefonija, internet, mobilni internet i prenos podataka);  obezbeđenje zaštite i integriteta podataka i informatičke bezbednosti; planiranje, razvoj, izrada, testiranje i implementacija softvera za potrebe organa Grada;   nadzor nad radom investitora, izvođača i ostalih učesnika u izgradnji objekata; kontrola primene propisa, tehničkih normativa i standarda koji regulišu izgradnju stalnih i privremenih objekata i  pregled projektne dokumentacije; evidentiranje i kontrola bespravne gradnje kao i donošenje i izvršavanje rešenja o uklanjanju objekata; nadzor nad korišćenjem objekata; nalog za pribavljanje upotrebne dozvole; preduzimanje mera u vezi sa objektima sklonih padu kao i u  cilju bezbedenosti izgradnje; vodi postupak za uklanjanje stvari i drugih predmeta sa površina javne namene; donosi Program uklanjanja objekata i Plan na osnovu službene evidencije o svim izvršnim rešenjima za uklanjanje objekata, odnosno delova objekata i odgovara za njegovo izvršenje, računarskih sistema i sredstava veza (mobilna, fiksna telefonija, internet, mobilni internet i prenos podataka); izrada finansijskog plana u proceduri pripreme budžeta Grada po funkcijama iz nadležnosti Uprave i praćenje realizacije, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava; izrada plana javnih nabavki i učešće u sprovođenju postupaka javnih nabavki iz nadležnosti Uprave.

Uprava obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima


Spisak ovlašćenih lica u Gradskoj upravi za građevinarstvo koji vode upravni postupak i odlučuju u upravnoj strvari ili samo vode postupak ili preduzimaju pojedine radnje u postupku


Godišnji plan za 2021.godinu Građevinske inspekcije


Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u Gradskoj upravi za građevinarstvo


 

Uprava za Građevinarstvo Odsek građevinske inspekcije:

PLAN UKLANJANJA OBJEKATA ZA  1. Kvartal 2021. godine od 01.01 do 31.03.2021.

PLAN UKLANJANJA OBJEKATA ZA  2. Kvartal 2021. godine od 01.04 do 30.06.2021.

PLAN UKLANJANJA OBJEKATA ZA  3. Kvartal 2021. godine od 01.07. do 30.09.2021.

PROGRAM UKLANJANJA OBJEKATA ZA  1. Kvartal 2021. godine od 01.01 do 31.03.2021

PROGRAM UKLANJANJA OBJEKATA ZA  2. Kvartal 2021. godine od 01.04 do 30.06.2021.

Dopuna plana uklanjanja objekata za 3.kvartal 2021.godine od 01.07.do 30.09.2021., plan uklanjanja objekata za 4.kvartal 2021.godine od 01.10.do 31.12.2021.godine

Program uklanjanja objekata za 3.kvartal od 01.07.do 30.09.2021., i program uklanjanja objekata za 4.kvartal 2021. Od 01.10.do 31.12.2021.godine

 


Karta važećih planova na teritoriji grada Niša
Objedinjena procedura, odnosno određene faze objedinjene procedure pokreću se pred Sekretarijatom za planiranje i izgradnju Grada Niša, popunjavanjem odgovarajućeg zahteva, odnosno prijave kroz CIS (portal za elektronsko podnošenje zahteva za građenje-link ispod teksta) koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.  • Dodatna uputstva u vezi sa postupcima u objedinjenoj proceduri:

http://gradjevinskedozvole.rs/

http://www.apr.gov.rs/Registri/Građevinskedozvole.aspx

http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/elektronske-gradjevinske-dozvole-uputstva

http://www.eservis.ni.rs/RegistarObjedinjenihProcedura/

http://www.eservis.ni.rs/urbanistickiprojekti/

 

Obrasci zahteva van objedinjene procedure:Da bi se omogućilo gledanje grafičkih priloga u dwf formatu, potrebno je najpre instalirati besplatan program za otvaranje grafičkih priloga u tom formatu: https://www.autodesk.com/products/design-review/download.

CENTAR ZA IZDAVANJE DOZVOLA (CID):

cid

CID (Centar za izdavanje dozvola) izdaje informacije u vezi procedure izdavanja dozvola, pribavljanja tehničkih uslova javnih preduzeća, izrade i sprovođenja urbanističkih planova.

U CID-u možete predati sve zahteve van objedinjenih procedura.