GRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINARSTVO

image_pdfimage_print

GRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINARSTVO

Generala Tranijea 10

v.d. Načelnika Gradske uprave za građevinarstvo  Marina Živulović – Petrović, dipl.ing.građ.

Tel. 018/ 504465

e-mail: pzmarina@gu.ni.rs

v.d. Zamenik Načelnika Gradske uprave za građevinarstvo  Prvoslav Petrović, spec.stuk.građ.ing.

Tel. 018/ 504466

e-mail:prvoslav.petrovic@gu.ni.rs

Kontak osoba Gradske uprave za građevinarstvo za informacije u vezi ozakonjenja objekata – Marija Stojiljković i telefon 504-669

 

Gradska  uprava za građevinarstvo obrazuje se za obavljanje poslova iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata, poslove iz oblasti utvrđivanja doprinosa za utvrđivanje građevinskog zemljišta kao i poslova postupaka objedinjene procedure, poslova bespravno izgrađenih objekata, poslova iz oblasti informatičko-komunikacionih poslova i poslova iz oblasti građevinske inspekcije.

U Gradskoj upravi za građevinarstvo obavljaju se sledeći poslovi: vrši upravni nadzor nad radom Javnog preduzeća Zavoda za urbanizam Niš i Gradske stambena agencija; na pokrenute inicijative priprema odluke o izradi planova, prati rad i sarađuje sa obrađivačima izrade planova i prati realizaciju planske dokumentacije; obavlja administrativno- tehničke poslove pripremanja i održavanja sednica Komisije za planove; izdaje uslove sa elementima za obeležavanje regulacije i potvrđuje urbanističke projekte, projekte preparcelacije i parcelacije i daje saglasnost na elaborat geodetskih radova za ispravku granica susednih parcela; izdaje informacije o lokaciji,  uverenja o posebnim delovima objekta, izdaje saglasnost i izrađuje rešenja za zauzeće javne površine u skladu sa Odlukom o komunalnom redu,  izdaje dozvole u skladu sa Odlukom o oglašavanju na teritoriji Grada Niša.

U elektronskoj formi: izdaje lokacijske uslove, građevinske dozvole, privremene građevinske dozvole; potvrđuje prijave radova, prijem izjave o završetku izrade temelja, prijem izjave o završetku objekta u konstruktivnom smislu; izdaje upotrebne dozvole, rešenja za izgradnju objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola, dozvole o uklanjanju objekata, osim u slučaju inspekcijskog rešenja; obezbeđuje priključenje objekta na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, odnosno posebnim delovima objekta i obezbeđuje izdavanja rešenja o kućnom broju; pribavlja saglasnost na tehničku dokumentaciju u pogledu mere zaštite od požara; dostavlja projekte za izvođenje organu, odnosno organizaciji, nadležnoj za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara; vodi registar objedinjene procedure (dostupan sa sajtu grada Niša); podnosi prekršajnu prijavu protiv imaoca javnih ovlašćenja, ako tokom sprovođenja objedinjene procedure taj imalac javnih ovlašćenja ne postupa u rokovima propisanim Zakonom o planiranju i izgradnji.

Centar za izdavanje dozvola je jedinica u sastavu, u kojoj se obavljaju poslovi iz nadležnosti Gradske uprave i drugi poslovi pružanja usluga građanima.

Poslovi u vezi elaborata o zajedničkom pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta, ugovora o zajedničkom pripremanju, odnosno opremanju građevinskog zemljišta kao i poslovi vezani za obračun doprinisa za uređenje građevinskog zemljišta; rad na pripremi i podnošenju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, prijave radova, upotrebne dozvole i rešenja u postupku objedinjene procedure za objekte iz programa koji se odnose na uređivanje građevinskog zemljišta i izgradnju; vrši ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata i izdaje rešenja o ozakonjenju objekata, odnosno delova objekata za koje je u postupku legalizacije izdato rešenje o građevinskoj dozvoli, ali ne i rešenje o upotrebnoj dozvoli; skeniranje i potpisivanje elektronski kvalifikovanim potpisom elaborata geodetskih radova i pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju radi dostavljanja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra;  projektovanje, uvođenje i održavanje informatičko – tehnološkog sistema i geografskog informacionog sistema i obezbeđenje infrastrukturne podrške i obezbeđenje infrastrukturne podrške; izrada i ažuriranje sadržaja  organa Grada Niša na internetu; održavanje servera i baza podataka računarskih sistema i sredstava veza (mobilna, fiksna telefonija, internet, mobilni internet i prenos podataka);  obezbeđenje zaštite i integriteta podataka i informatičke bezbednosti; planiranje, razvoj, izrada, testiranje i implementacija softvera za potrebe organa Grada;   nadzor nad radom investitora, izvođača i ostalih učesnika u izgradnji objekata; kontrola primene propisa, tehničkih normativa i standarda koji regulišu izgradnju stalnih i privremenih objekata i  pregled projektne dokumentacije; evidentiranje i kontrola bespravne gradnje kao i donošenje i izvršavanje rešenja o uklanjanju objekata; nadzor nad korišćenjem objekata; nalog za pribavljanje upotrebne dozvole; preduzimanje mera u vezi sa objektima sklonih padu kao i u  cilju bezbedenosti izgradnje; vodi postupak za uklanjanje stvari i drugih predmeta sa površina javne namene; donosi Program uklanjanja objekata i Plan na osnovu službene evidencije o svim izvršnim rešenjima za uklanjanje objekata, odnosno delova objekata i odgovara za njegovo izvršenje, računarskih sistema i sredstava veza (mobilna, fiksna telefonija, internet, mobilni internet i prenos podataka); izrada finansijskog plana u proceduri pripreme budžeta Grada po funkcijama iz nadležnosti Uprave i praćenje realizacije, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava; izrada plana javnih nabavki i učešće u sprovođenju postupaka javnih nabavki iz nadležnosti Uprave.

Uprava obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima


Spisak ovlašćenih lica u Gradskoj upravi za građevinarstvo koji vode upravni postupak i odlučuju u upravnoj strvari ili samo vode postupak ili preduzimaju pojedine radnje u postupku


Godišnji plan za 2021.godinu Građevinske inspekcije


Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u Gradskoj upravi za građevinarstvo


Karta važećih planova na teritoriji grada Niša
Objedinjena procedura, odnosno određene faze objedinjene procedure pokreću se pred Sekretarijatom za planiranje i izgradnju Grada Niša, popunjavanjem odgovarajućeg zahteva, odnosno prijave kroz CIS (portal za elektronsko podnošenje zahteva za građenje-link ispod teksta) koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.  • Dodatna uputstva u vezi sa postupcima u objedinjenoj proceduri:

http://gradjevinskedozvole.rs/

http://www.apr.gov.rs/Registri/Građevinskedozvole.aspx

http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/elektronske-gradjevinske-dozvole-uputstva

http://www.eservis.ni.rs/RegistarObjedinjenihProcedura/

http://www.eservis.ni.rs/urbanistickiprojekti/

 

Obrasci zahteva van objedinjene procedure:Da bi se omogućilo gledanje grafičkih priloga u dwf formatu, potrebno je najpre instalirati besplatan program za otvaranje grafičkih priloga u tom formatu: https://www.autodesk.com/products/design-review/download.

CENTAR ZA IZDAVANJE DOZVOLA (CID):

cid

CID (Centar za izdavanje dozvola) izdaje informacije u vezi procedure izdavanja dozvola, pribavljanja tehničkih uslova javnih preduzeća, izrade i sprovođenja urbanističkih planova.

U CID-u možete predati sve zahteve van objedinjenih procedura.