1

Акти Градског већа Града Ниша за 2018. годину од 112. до 146. седнице


146. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 11.09.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога програма o изменама и допунама Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2018. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш за 2018. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2018. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку o организацији Управе Градске општине Црвени Крст
 6. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Црвени Крст
 7. Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег мобилијара за период од VII-XII 2018. године
 8. Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања зелених површина градских гробаља у употреби за период од VII-XII 2018. годину
 9. Решење о додели финансијских средства из оквира Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша, учеснику јавног позива – „BANCA INTESA а.d. Београд“
 10. Решење о додели бесповратних средства у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину, привредним субјектима (ММСПП, кластери, удружења) и акредитованим научно образовним институцијама са територије Града Ниша 
 11. Закључак којим се даје сагласност да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по дугорочним кредитима за набавку опреме за обављање делатности

145. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.08.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о приступању измени Статута Града Ниша
 2. Решење о образовању Kомисије за статутарно правна питања
 3. Решење о утврђивању Предлога стретегије безбедности саобраћаја на путевима Града Ниша за период од 2017. до 2021. године са Акционим планом за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Града Ниша за период од 2017. до 2021. године
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке o усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по реадмисији у Граду Нишу у периоду од 2018-2022. године
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш, Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш, Јавног комуналног предузећа „Наиссус“ Ниш,  Јавног предузећа „Нишстан“ Ниш и Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке  о стављању ван снаге Oдлуке о повећању основног капитала Jавног предузећа за аеродромске услуге „Aеродром Ниш“ Ниш
 7. Решење о утврђивању Предлога решења o преносу права коришћења Школи за основно и средње образовање „14. Октобар“ у Нишу са пословним седиштем у Нишу, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
 9. Решење о образовању Конкурсне комисије за избор заменика начелника Градске управе Града Ниша
 10. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач  Град Ниш за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

11. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на  која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач  Град  Ниш за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

12. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на  која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач  Град  Ниш за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

144. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 15.08.2018. године

143. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 10.08.2018. године

142. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 09.08.2018. године

141. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 06.08.2018. године

 

140. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 31.07.2018. године

 1. по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара
 2. на име позајмице по текућем рачуну до износа од 60.000.000,00 динара

139. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 25.07.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о конверзији потраживања према субјекту приватизације „Симпо“ ад Врање са стањем на дан 31.12.2017. године по основу изворних и уступљених јавних прихода Града Ниша у трајни улог у капиталу друштва
 2. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-јун 2018. године
 3. Закључак којим се прихвата захтев Градске општине Нишка Бања за обезбеђење  средстава која су потребна за исплату дела дуга, затезне камате и трошкова парничног поступка по пресуди Апелационог суда у Нишу
 4. Решење којим се одобрава доделa легитимацијe за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша, по захтеву удружења грађана „Nišville fondacija“ Ниш, за 333 (триста тридесет три) волонтера Интернационалног JAZZ фестивала „Nišvillе 2018“

138. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.07.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2016. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Ниша привредног друштва „Галеника“ АД из Београда
 3. Решење о утврђивању предлога Решења о давању сагласности спортској организацији „Стрељачки клуб 92“ да употребљава  име Града Ниша у свом називу, односно да приликом промене имена клуба у АПР-у, наведе  нови назив:  Стрељачки клуб „Ниш 92“
 4. Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу
 5. Решењe којим се одобрава додела легитимација за бесплатан превоз у јавном градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву „АEGEE Niš“, за тридесетпет учесника пројекта „Летњи универзитет“  у периоду од 17. до 31. јула 2018. године у Нишу
 6. Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције Града Ниша
 7. Решење о стављању ван снаге Решења о образовању Конкурсне комисије за избор заменика начелника Градске управе Града Ниша
 8. Програм чишћењa и уређења дивљих депонија на територији Града Ниша
 9. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији Града Ниша
 10. Решење о учешћу Града Ниша у пројекту „Тестирање дознака заснованих на блокчејн технологији које се из српске дијаспоре шаљу примаоцима новчаних дознака у Граду Нишу“
 11. Решење о суфинансирању и реализацији пројекта „Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, Град Ниш“

137. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 12.07.2018. године

136. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 04.07.2018. године

 1. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у  Јавном комуналном предузећу „Паркинг-сервис“ Ниш
 2. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у  Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
 3. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у  Јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
 4. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП „Градска топлана“ Ниш
 5. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Горица“ Ниш
 6. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш

135. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.06.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2015. године по основу неизмирених локалних јавних прихода Града Ниша Акционарског друштва „Индустрија обуће“ Београд
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о одређивању лица надлежног за оверу обрачуна средстава за исплату зарада запослених у јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач Град Ниш, као и начину овере обрачуна
 3. Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала
 4. Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћ у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
 5. Решење о стављању ван снаге Решења о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе града Ниша
 6. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе града Ниша
 7. Решење о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате  вршиоцу дужности заменика начелника Градске управе града Ниша

134. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 27.06.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога четвртих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – Прва фаза (парцијалне измене)
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Рујничке реке
 3. Решење о стављању ван снаге Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину
 5. Амандман на  Предлог одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину
 6. Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2018/2019. годину
 7. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2018/2019. годину
 8. Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „Бранко Миљковић“
 9. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање посебних програма по Предлогу одобравања посебних програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу у 2018. години
 10. Решење о измени Решења о задужењима Заменика градоначелника и чланова Градског већа Града Ниша за одређена подручја из надлежности Града

133. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 25.06.2018. године

 1. Решење којим се одобрава доделa 55 (педесетпет) легитимацијa за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I и II зона), по захтеву Градског шаховског савеза Ниша, за 55 (педесетпет) учесника Међународног шаховског фестивала „OPEN NIŠ 2018″

132. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 15.06.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога Плана генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст–четврта фаза запад
 2. Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј – четврта фаза североисток
 3. Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације туристичко-рекреативног комплекса мотела „Наис I“ и „Наис II“
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Других измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст-трећа фаза
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације Малчанске реке и колектора са пумпном станицом
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о одређивању aкустичких зoнa на територији Грaдa Ниша
 7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину
 1. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЗУ Апотеке Ниш по завршном рачуну за 2017. годину са Извештајем о извршењу плана рада и финансијског плана за 2017. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План рада са Финансијским планом Апотеке Ниш за 2018. годину и на Прву измену и допуну плана рада са Финансијским планом Апотеке Ниш за 2018. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2017.годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада и развоја и на Финансијски план Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2018. годину, на Прву измену и допуну Финансијског плана и на Измену и допуну Програма рада и развоја Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2018. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2017. годину Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План рада, Финансијски план и План јавних набавки Завода за здравствену заштиту радника ”Ниш” за 2018. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2017. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада и на Финансијски план Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2018. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2017. годину Завода за здравствену заштиту студената Ниш
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом за 2018. годину Завода за здравствену заштиту студената Ниш и на Измену финансијског плана за 2018. годину Завода за здравствену заштиту студената Ниш (прва измена)
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о извршењу плана рада за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године Дома здравља Ниш и Извештаја о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План рада Дома здравља Ниш за 2018. годину и Финансијски план Дома здравља Ниш за 2018. годину
 1. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2018. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Градска топлана“ – Ниш за 2018. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш за 2018. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину

131. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 08.06.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о стипендирању талентованих ученика и студената
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о јавним признањима Града Ниша
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о изменама Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Ниша
 4. Програм локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину
 5. Програм организовања такси превоза на територији Града Ниша у периоду 2018 – 2022. године
 6. Решење о утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији Града Ниша
 7. Решење о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система ЈКП „Градска топлана“ Ниш
 8. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Горица“ Ниш
 9. Решење којим Град Ниш, у поступку реализације буџета Града Ниша за 2018. годину, додељује Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш, државну помоћ de minimis
 10. Закључак којим се даје сагласност ЈКП „Медиана“ Ниш да се одобри задужење по краткорочним кредитима за текућу ликвидност
 11. Закључак којим се даје сагласност ЈКП „Наиссус“ Ниш да се одобри кредитно задужење код пословних банака, по основу дугорочног кредита са грејс периодом од 6 месеци, са роком отплате од 60 месеци
 12. Предлог за разрешење вршиоца дужности директора ЈКП „Горица“ Ниш
 13. Предлог за разрешење директора Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш

130. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 07.06.2018. године

129. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 25.05.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2017. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о допуни  Одлукe о усклађивању пословања Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш са Законом о јавним предузећима
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о отпису дуга субјекту приватизације Јавном предузећу за радио и телевизијску делатност„Нишка телевизија“ Ниш
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о отпису дуга субјекту приватизације Акционарском друштву „Индустрија обуће“ Београд
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању 
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут Народног универзитета Ниш
 7. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач  Град Ниш за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године
     8. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач  Град Ниш за период од 01.01.2018. до 31.03.2018.године
    9. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на које се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године
 1. Решење о наставку активности Града Ниша на међународном пројекту Арт Карнунтум-а „Велика места светске историје – Цареви Карнунтума су променили свет
 2. Решење о суфинансирању и реализацији Пројекта „Пројекат презентације виле са перистилом и изгардње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу-завршна фаза
 3. Решење о реализацији и суфинансирању Пројекта „Анализа стања и припремне активности за израду социјалних карата породица бораца учесника оружаних сукоба деведестих година на територији града Ниша
 4. Решење којим се овлашћује Градоначелник Града Ниша да потпише Протокол о сарадњи између Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године
 5. Закључак којим се даје сагласност ЈП „Нишстан“ Ниш да спроведе поступак  јавне набавке  за финансијску услугу  два (2) кредита – дозвољено прекорачење по текућем рачуну

128. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 18.05.2018. године

127. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 16.05.2018. године

 1. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
 2. Решење о измени решења о образовању Радне групе за пружање административно-техничке подршке у циљу спровођења поступка провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања обавеза по основу пореза на имовину
 3. Решење којим се одобрава издавање легитимацијa за коришћење бесплатног превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона) за 8 лица ангажована у Градској управи Града Ниша – Секретаријату за локалну пореску администрацију у оквиру Програма реформе пореза на имовину на пословима унапређења администрирања пореза на имовину
 4. Решењe којим се одобрава издавање легитимацијa за коришћење бесплатног превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона) за 36 лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима у Градској управи Града Ниша за послове озакоњења објеката
 5. Решењe којим се одобрава издавање 30 (тридесет) легитимацијa за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I и II зона), по захтеву удружења Еразмус студентска мрежа Ниш
 6. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
 7. Решење о спремности Града Ниша за учешће у Програму „Креативна Европа“, као партнера на Пројекту „Европско наслеђе-отворена лабораторија“
 8. Решењe o давању сагласности на Програм одлагања комуналног отпада за 2018. годину
 9. Решењe o давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних зелених површина за 2018. годину
 10. Решењe o давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада и прања типских посуда за 2018. годину
 11. Решењe o давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на територији града Ниша за 2018. годину
 12. Решењe o давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за 2018. годину
 13. Решењe o давању сагласности на Програм рада дежурне службе за 2018. годину
 14. Решењe o давању сагласности на Програм уређења и одржавања градских гробаља у употреби за 2018. годину
 15. Решењe o давању сагласности на Програм новогодишње и божићне декорације у Граду са ценовником за 2018. годину
 16. Решењe o давању сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег мобилијара са ценовником за 2018. годину
 17. Закључак о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш за кредитно задужење, коришћењем дозвољеног минуса у висини до 50.000.000 динара
 18. Закључак о прихватању инцијативе ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за спрозумни раскид уговора о обављању комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша на линијама 7,12 и 34

126. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 08.05.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању Народног позоришта Ниш за 2017. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта лутака Ниш за 2017. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Годишњeг извештаја о пословању Туристичке организације Ниш за 2017. годину и Завршног рачуна са финансијским извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш за 2017. годину
 4. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш за 2018. годину
 5. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП “Горица“ Ниш за 2018. годину
 6. Решење о стављању ван снаге Решењa о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину
 7. Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
 8. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш
 9. Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању ценовника о измени и допунама ценовника аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за аеродромске услуге “Аеродром Ниш” Ниш
 10. Решење о образовању Радне групе за дефинисање приоритета и планираних активности у оквиру припреме Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину
 11. Програм контролног мониторинга нејонизујућих зрачења на територији Града Ниша у 2018. години
 12. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма контролног мониторинга нејонизујућих зрачења на територији града Ниша у 2018. години
 13. Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Ниша за 2018/2019. годину
 14. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2018/2019. годину
 15. Програм испитивања загађености земљишта на територији Града Ниша за 2018/2019. годину
 16. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за 2018/2019. годину
 17. Решење о приступању Града Ниша програму ROMACTED „Промовисање доброг управљања и оснаживање ромске заједнице на локалном нивоу“
 18. Решење којим се одобрава доделa 50 (педесет) легитимацијa за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву Удружења студената технике Европе – Ниш (БЕСТ – Ниш)
 19. Закључак којим се прихвата захтев Градске општине Пантелеј за обезбеђење средстава ради реализације пројекта „Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому и побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“
 20. Закључак којим се прихвата захтев Градске општине Црвени Крст за обезбеђење средстава ради реализације прекограничних пројеката „Туризам и традиција-разнобојно, забавно и атрактивно“ и „Улагање у здравље и просперитет младих у бугарско – српском региону“

125. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 07.05.2018. године

124. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 04.04.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о преносу удела и оснивачких права над Јавним предузећем за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права јавне својине Града Ниша у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом и без накнаде, на грађевинском земљишту које чини комплекс Аеродрома Константин Велики у Нишу
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2018. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш за 2018. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП “Горица“ Ниш за 2018. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног музеја Ниш за 2017. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Нишког симфонијског оркестра за 2017. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског архива Ниш за 2017. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2017. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештајa о раду и пословању Установе Нишки културни центар за 2017. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским пословањем за 2017. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Финансијског извештаја о пословању Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1-31.12.2017. године
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у равоју „Мара“ за 2017. годину и Извештај о приходима и расходима – финансијског извештаја Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у равоју „Мара“ Ниш за 2017. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2017. годину установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду за 2017. годину са финансијским извештајем Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Правилник о раду ЈКП „Градска топлана“ Ниш
 18. Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа Града Ниша о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута „Народног универзитета“ Ниш
 19. Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за 2018. годину
 20. Закључак о давању сагласности Jавно комуналном предузећу „Медиана“ Ниш, у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа, одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност, y износу од 40.000.000,00 динара, са роком отплате кредита од 12 месеци

123. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 30.03.2018. године

122. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.03.2018. године

121. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 16.03.2018. године

120. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 13.03.2018. године

119. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 02.03.2018. године

 1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
 2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
 3. ЈКП „Горица“ Ниш;
 4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
 5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
 6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
 7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
 8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
 9. ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;
 10. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
 1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
 2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
 3. ЈКП „Горица“ Ниш;
 4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
 5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
 6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
 7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
 8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
 9. ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;
 10. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
– Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
– Јавно предузеће „ Градска стамбена агенција“ Ниш
– Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
– Јавно предузеће „ Градска стамбена агенција“ Ниш
– Јавно  предузеће  за стамбене услуге ”Нишстан”  Ниш
 Јавно  предузеће  за стамбене услуге ”Нишстан”  Ниш

118. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 27.02.2018. године

117. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.02.2018. године

116. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 13.02.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша за 2017. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о стамбеном збрињавању станара стамбене зграде у Нишу, у улици Расадник бр. 10, први и други улаз
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут о измени Статута Галерије савремене ликовне уметности Ниш
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Ниш за 2018. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План и програм рада Народнoг позоришта Ниш за 2018. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе Нишки културни центар за 2018 годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2018. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш за 2018. годину
 9. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада  Нишког симфонијског оркестра за 2018. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада  Историјског архива Ниш за 2018. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта лутака Ниш за 2018. годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе Дечији центар Ниш за 2018. годину
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању  за 2018. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада „Народног универзитета“  Ниш за 2018. годину
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2018. годину
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи  програм рада са финансијским планом Туристичке организације Ниш за 2018. годину
 18. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2018. годину
 19. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила
 20. Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња VI фаза“
 21. Решење о прихватању наставка сарадње са Националном службом за запошљавање Крагујевац, по истеку пројекта „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“
 22. Решења о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта изградње ограде у Дечијем одмаралишту „Дивљана“

115. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.01.2018. године

114. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 22.01.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку o организацији Управе Градске општине Палилула
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку o изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Пантелеј
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Горица“ Ниш за период од 2017-2021. године
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Горица“ Ниш за период од 2017-2027. године
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за период 2017-2021
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за период 2017-2027
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја 2017-2021 године Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја 2017-2027 године Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша за период 2017-2021
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша за период 2017-2027
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за период 2017.-2021. године
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за период 2017.-2026. године 
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градска топлана“ Ниш за период 2017-2021 године
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градска топлана“ Ниш за период 2017-2027 године
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за период 2017-2021 године
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за период 2017-2027 године
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 2017-2021
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 2017-2027
 20. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш за период 2017-2021. године
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш за период 2017-2027. године
 22. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Тржница“ Ниш за период 2017-2021
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Тржница“ Ниш за период 2017-2027
 24. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Нишстан” Ниш за период од  2017. године до 2022. године
 25. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Нишстан” Ниш за период од  2017. године до 2027. Године
 26. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Градска стамбена агенција” Ниш за период 2017-2021. године
 27. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП “Градска стамбена агенција” Ниш за период  2017- 2027. године
 28. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Завод за урбанизам Ниш за период 2017 до 2021. године
 29. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Завод за урбанизам Ниш за период  2017- 2026. Године
 30. Решење o давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о одређивању фиксног дела цене снабдевања топлотном енергијом за крајње купце код којих је извршена обустава испоруке топлотне енергије
 31. Решење o давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу Дирекција за изградњу града Ниша
 32. Решење o давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места у управи Градске општине Медијана
 33. Решење о образовању Радне групе за  за пружање административно-техничке подршке у циљу спровођења поступка провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања обавеза по основу пореза на имовину
 34. Решење којим се одобрава издавање легитимацијa за коришћење бесплатног превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона) за 40 лица ангажовано у Градској управи Града Ниша – Секретаријату за локалну пореску администрацију у оквиру Програма реформе пореза на имовину на пословима унапређења администрирања пореза на имовину
 35. Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша у 2017. години
 36. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2018. годину
 37. Решење којим Град Ниш прихвата учешће у пројекту „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“
 38. Решење о учешћу и суфинансирању Програма Дечији музички фестивал „Србија у ритму Европе“
 39. Закључак којим се препоручује ЈКП „Медиана“ Ниш, ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, ЈКП „Наиссус“ Ниш и ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, да одложе наплату својих потраживања, насталих по основу позајмица ЈКП „Горица“ Ниш, тако да отплата дуговања започне најраније од 01.01.2019. године
 40. Решење о додели награда најбољим студентима за постигнути успех у току студија и дипломираним студентима са просечном оценом 10 факултета Универзитета у Нишу у 2017. години

113. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 09.01.2018. године

112. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 05.01.2018. године
КОМПЈУТЕРСКО-ШАХОВСКИ СПЕКТАКЛ У НИШУ-ФИДЕ ВЕЛЕМАЈСТОР ПРОТИВ КОМПЈУТЕРА

ФИДЕ велемајстор Мирослав Тошић и хибридни компјутерски систем АХИЛ 2018 којим ће управљати његов аутор професор Електронског факултета у Нишу Владан Вучковић, играће шаховски меч у петак на Универзитету Сингидунум-центар у Нишу.

Шаховски меч део је Форума напредних технологија који организује Канцеларија за локални економски развој и пројекте Града Ниша и према речима њеног начелника Милана Ранђеловића циљ оваквих манифестација је промоција напредних технологија, у овом случају кроз шаховску игру.

Професор Вучковић истакао је на конференцији за новинаре, одржаној у Градској кући, да ће на мечу у петак бити представљена најновија верзија шаховске апликације АХИЛ. Реч је о специјалном комбинованом систему који има делимично људску, делимично машинску природу. Он је изјавио да ће компјутер бринути о тактичким варијантама, док ће његов задатак бити да одабере стратегије. ФИДЕ велемајстор Мирослав Тошић овом приликом је изјавио да је имао прилику да игра против компјутера и да побеђује, али да ће против система АХИЛ бити изузетно тешко јер је реч о систему који има само једну рањиву тачку. Професор Братислав Миловановић истакао је да промоција примене напредних технологија у развоју шаховске игре јесте један од циљева организовања овог меча, али да је уједно идеја организатора и промоција потенцијала шаха у образовању младих, развој истраживачког духа и уанучног мишљења у сфери напредних технологија, али и обележавање јубилеја-пола века од великог успега нишког шаха-уласка Шаховског клуба Железничар у Прву лигу. Меч ће судити ФИДЕ судија Игор Лукић, а почиње у 11.00 часова у петак, 02.марта на Универзитету Сингидунум.
Зимске службе раде пуном паром

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је са сарадницима нишке улице које се чисте од снега,градску топлану Криви вир и комуналне полицајце који раде на терену.
Ситуација у граду што се тиче чишћења улица је задовољавајућа.На терену су 7 камиона ЈКП Медиана и до сада је у току ноћи бачено укупно 70 тона соли.Све градске саобраћајнице су проходне, а аутобуси саобраћају до свих градских дестинација осим у Његошевој где се саобраћа до Куле и у Дурмиторској где аутобуси иду до почетка улице.
Камиони ЈКП Медиана на главним булеварима раде у пару уз синхронизоване посипање соли и ризле.Топлана ради пуним капацитетом и док траје хладан талас времена грејаће се 24 часа дневно.Како кажу у руководству овог предузећа у току ноћи није било хаварија ,а нема ни притужби грађана који могу да се јаве кол центру,па је стање што се тиче даљинског грејања у граду оцењују у топлани веома добро.
на терену су комунални полицајци који имају задатак да упозоре грађане и власнике локала да уклоне снег и лед  испред својих објеката.Градоначелник је обишао екипу комуналних полицајаца која ради на терену и могао је лично да се увери у спровођење градске одлуке везане за чишћење снега и леда.Према најавама снег би требало да престане да пада у току ноћи ,али ће и наредних дана спорадично бити падавина све до почетка марта.
Додељена признања „Екран“ телевизијским новинарима

Центар за истраживање медијског простора (ЦИМП) као правни наследник агенције за истраживање „Лубрис екстра плус“, обновио је доделу признања „Екран“ телевизијским новинарима под покровитељством градоначелника Дарка Булатовића и Града Ниша, која се додељује на основу резултата истраживања јавног мњења-гледалаца у више категорија.

У холу Градске куће лауреатима су уручене награде уз присуство градоначелника Дарка Булатовића,начелнице Нишавског округа Драгане Сотировски и директора ТОН-а Уроша Парлића.

Добитници награда су

ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ

ДОПИСНИШТВО РТС – ПРИЛОЗИ- СНИМАТЕЉ ЈОВИЦА КРСТИЋ

ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ

НИКОЛА МАРКОВИЋ, НТВ НИШ

ПОПОДНЕВНИ КОНТАКТ ПРОГРАМ

МАЈА ВОДЕНИЧАРСКИ, ЕМИСИЈА „ДАНАС“, ТВ ЗОНА ПЛУС

ИНФОРМАТИВНА КОНТАКТ ЕМИСИЈА

РУЖИЦА СИМОНОВИЋ, „ПРИЗМА“ ТВ КОПЕРНИКУС

ВЕЧЕРЊИ КОНТАКТ ПРОГРАМ

ДАНИЈЕЛА ИВАНКОВИЋ, „У ФОКУСУ“ ТВ ЗОНА ПЛУС

ВЕЧЕРЊА ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКА ЕМИСИЈА

ДУШИЦА ДЕЈИЋ, ЕМИСИЈА „ИЗМЕЂУ РЕДОВА“ РТВ БЕЛАМИ

ВИКЕНД КОНТАКТ ПРОГРАМ

СВЕТЛАНА ПЕТРОВИЋ ЦЕЦА , ЕМИСИЈА „ИЗЈАВА НЕДЕЉЕ“

ХРОНИКА НИША

МИЛЕНА ВИДОЈКОВИЋ, ТВ ПРИЛОГ „МИЛЕНИНО ЋОШЕ“ РТВ БЕЛАМИ

ЗАБАВНИ ПРОГРАМ

ДРАГАН ЖИКА СТОЈАНОВИЋ, ЕМИСИЈА „КАФЕ ПРОМАЈА“ ТВ ЗОНА ПЛУС

СПОРТСКИ ПРОГРАМ

ЕМИСИЈА „ТАЈМ АУТ“, ТВ КОПЕРНИКУС,  МИЛАН КОСТИЋ-НИКОЛА ШИПОВАЦ

СПЕЦИЈАЛНА ПРИЗНАЊА

РАДИО БУМ 018 – за радијску промоцију Ниша

СУПЕР РАДИО – за контакт програм

ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ – Далиборка Алихоџић – објективно извештавање из региона

ПОРТАЛ НИШКЕ ВЕСТИ – за културну промоцију града Ниша

ПОРТАЛ ЈУЖНЕ ВЕСТИ – за истраживачко новинарство

ИВАНА АНТОВИЋ – за промоцију промоцију музике као туристичке понуде

Сви аутори су добитници признања „Екран“ на основу истраживања јавног мњења од 750 испитаника телефонским путем у периоду од 15.септембра до 7. октобра 2018. године.

Ове године установљена је и награда за прва три места, односно добитницима са највећим бројем гласова биће уручене и материјалне награде у виду туристичког путовања за прво место, док ће аутори који су освојили друго и треће место добити поклон иненађење.

ПРВО МЕСТО ПРИПАЛО ЈЕ ДУШИЦИ ДЕЈИЋ – РТВ Белами

ДРУГО МЕСТО ПРИПАЛО ЈЕ МАЈИ ВОДЕНИЧАРСКИ – ТВ Зона плус

ТРЕЋЕ МЕСТО ПРИПАЛО ЈЕ РУЖИЦИ СИМОНОВИЋ – ТВ Коперникус
Завршене прилазне саобраћајнице поред фабрике “Цумтобел”

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима обишао је данас деонице прилазног пута фабрици” Цумтобел” које су у потпуности завршене.
Ради се о две деонице од којих је свака дужине око 350 метара и које представљау прилазне саобраћајнице фабрици “Цумтобел” са две различите стране.
Једна се налази са доње стране и води ка главном улазу компаније ,док је друга направљена на потезу преко Суводолског потока и поред запослених у фабрици моћи ће да је користе и мештани оближњег насеља.
На овом делу пута,тачније на његовом самом крају,средствима града биће асфалтирано и завршно проширење где ће моћи да се паркирају возила.
Укупна вредност ових радова је 35 милиона динара и поред асфалтирања обухвата и изградњу водоводно канализационе мреже.
Посебно је важно истаћи да су радови завршени у тачно предвиђеном року ,јер је као датум завршетка фигурирао 20.фебруар.
Хуманитарни концерт „Млади за Николину Ранђеловић“

–  Дечији хорови, солисти и фолклораши у истој мисији –

Нишка канцеларија за младе у сарадњи са Нишким Симфонијским оркестром, организује хуманитарни концерт за Николину Ранђеловић, малу нишлијку којој су потребна средства за лечење у иностранству. Сва средства од продаје карата биће прослеђена за лечење ове девојчице.

„Ми као Канцеларија за младе кроз Савет за хуманитарне активности и Савет за социјална питања се трудимо да помогнемо свима којима је помоћ потребна. Путем овог хуманитарног концерта прикупљамо средства за лечење мале Николине. Очекује се да наступе млади музичари, дечији хорови. Желимо да пошаљемо јасну поруку остатку Србије да су млади у Нишу сложни око једне приче, а то је прича хуманости“ – изјавио је Јован Милић, координатор Савета за хуманитарне активности.

Малој Нишлијки, Николини Ранђеловић (2) потребна је помоћ за лечење у износу од око 300.000€. Николина болује од једног од најтежих малигних обољења код деце –  потпуно изненада и без икаквих здравствених проблема дијагностификован јој је неуробластом. Безбрижном детињству мале Николине, која је пре пар месеци закорачила у другу годину живота, на пут је стао велики здравствени проблем. Како каже њена рођака, никаквих показатеља није било јер се симптоми код овог облика обољења не разазнају, једноставно, Николина је престала да једе што је био први знак да нешто није у реду. Родитељи су тада брзо реаговали а први резултати говорили су да се ради о тежем облику упале. Ипак, пар дана касније установљена је дијагноза какву нико није очекивао. До сада је организовано много хуманитарних догађаја, али за лечење мале Николине још увек није прикупљено довољно средстава. Организатори позивају све нишлије и оне који буду у Нишу да дођу и прикључе се концерту.

Концерт се одржава у петак, 23. фебруара од 19.00х у Великој Сали Нишког Симфонијског оркестра, а минимална цена карте је 200 динара. Наступају: Дечији хор „Чаробна нота“, Црквено певачка дружина „Сретење“ из Јелашнице, солисти дечијег хора „Чаролија“, хор Основне школе „Ћеле кула“ – Лептирићи, културно уметничко друштво „Мозаик“ и солисти на гитари из нишких средњих школа. Водитељи програма су: Марјан Здравковић и Татјана Динић.

„Минимална цена карте је 200 динара, а они који имају више могу дати и више. На улазу ће стајати и кутија за добровољни прилог, тако да ко год може било би лепо да убаци новац за лечење ове девојчице. Што се тиче карата, карте ће се продавати на сам дан концерта испред улаза, али грађани их могу купити и у банци доброчинства, код Марине Адамовић. Пар дана пред коцнерт биће и наши штандови на локацијама у центру Града“ – закључују организатори.

Подсећамо да Николини можете помоћи путем фондације „Буди хуман“ уписом 431 и слањем СМС-а на 3030, затим уплатом на динарски или девизни рачун, као и путем линка е-донирај.

Динарски: 160-492871-34

Девизни: 00-540-0002490.5

IBAN број: RS35160005400002490572

Дођите да будемо хумани! Концерт организују Савет за хуманитарне активности и Савет за социјална питања Канцеларије за младе у сарадњи са Нишким симфонијским оркестром.
Помоћ у граћевинском материјалу за избегла лица

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић у  име Града Ниша потписао је данас уговоре са избеглим лицима , која су конкурисала  у оквиру потпројеката Регионалног стамбеног програма,а са циљем трајне стамбене интеграције избеглих лица из бивших република СФРЈ.

Корисници са којима су потписани  уговори су започели изградњу својих стамбених објеката,али у недостатку финансијских средстава нису у целости успели да их приведу намени,односно завршетку.

Ова конкретна помоћ у грађевинском материјалу,а по процени стручних грађевинских лица,ангажованих од стране Јединице за управљање пројектима и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије,ће обезбедити трајно стамбено збрињавање,односно функционално становање.

Град Ниш,не учествује својим сретствима у имплементацији овог потпројекта,али је обезбедио стручне службе,спровео јавну набавку и одрадио већину административног дела.

Да би све ово било реализовано Градоначелник је именовао Комисију,која је одрадила и теренске провере.Носилац свих активности била је Канцеларија за избеглице и миграције Града Ниша.
ГРАД НИШ – ЕВРОПСКИ ГРАД БУДУЋНОСТИ 2018/2019

12. фебруара 2018. године Financial Times fDi магазин је објавио ранг листу финасијских, економских и бизнис потенцијала градова и региона Европе. Овим ранг листама идентификовани су градови и региони са најперспективнијим потенцијалима за инвестициона улагања, економски развој и привредни раст. Град Ниш нашао се на овој листи најперспективнијих градова на основу својих потенцијала, евидентног раста страних инвестиција и квалитне подршке града локалном економском развоју и инвестицијама, кроз Канцеларију за локални економски развој и пројекте. Иза овог престижног признања и резултата који су до њега довели, стоји вишегодишњи континуирани рад и подршка Канцеларије и институција локалне самоуправе као и значајна подршка Републике Србије.

FDI (foreign direct investment – стране директне инвестиције) европски градови и региони будућности 2018/2019 рангирање има за циљ проналажење најперспективнијих градова и региона у Европи, не само у земљама ЕУ већ и ван ње.

Град Ниш званично се нашао на седмом месту малих европских градова будућности 2018/2019. Испред њега на листи су градови Дебрецин Мађарска, Дерби УК, Пловдив Бугарска, Плзен Чешка Република, Рединг УК, Дери /Лондондери УК, а после Ниша следе Оулу Финска, Мидлсбрух УК и Белфаст УК.

Ниш  се, као регион, нашао по истим критеријумима на трећем месту малих европских региона у категорији привлачења директних страних инвестиција, после Греатер Хелсинки региона у Финској и Еидховен региона у Холандији. После Нишавског региона следе  препознати региони у Бугарској, Чешкој, Словенији, Хрватској, Пољској, Републици Српској и БИХ регион у истој категорији.

Да би дошао до ужег избора fDi европских градова и региона будућности 2018/2019. Finacial Times  је сакупио податке користећи специјалне „on line“ алате, fdi референце и податке са  fdi тржишта, као и друге изворе. Прикупљени су подаци за 489 локација и 150 региона у пет категорија: економски потенцијал, људски капитал, трошкови пословања, инфраструктура и пословно окружење. Локације су добијале максимум 10 поена за сваку од категорија, што је мерено значајем у процесу реализације страних инвестиција, како би се градови и региони  рангирали прво у подгрупама а потом и финалним ранг групама.

Поред тога, истраживање је рађено у шест категорија  директних  страних инвестиција. У овој категорији су сами учесници у рангирању подносили извештај са детаљима њихове стратегије привлачења страних инвестиција, који је потом оцењивао жири Financial Timsa. Жири је узимао у обзир и веичину градова и региона, па су они подељени по величини на велике, средње, мале и микро.

Критеријуми за оцењивање, по сферама за оцењивање су били бројни и то: 20 у сфери економског потенцијала, 15 у домену људског капитала и квалитета живота, 18 у домену трошкова пословања, 19 у домену доступности тј. географске позиције и транспортне повезаности и 23 критеријума за пословно окружење, тј, за подршку коју град тј. регион даје у комплетном процесу  подршке директним страним инвестицијама.

 

Престижну позицију Град Ниш заслужио је захваљујући, пре свега, до сада успешно реализованим инвестицијама и изградњом нових фабрика у којима је посао нашло близу 10.000 радника, уз још око  7000 нових радних места у периоду до коначне реализације пројеката. Начин рада и сарадње са инвеститорима, искуства постојећих инвеститора и начин промоције и валоризације потенцијала града: јак Универзитет у Нишу, индустријска традиција, постојање инфраструктуре у граду и путна повезаност града европским путним правцима, али и јасна подршка локалне самоуправе кроз Канцеларију за локални економски развој и пројекте и остале институције и квалитет живота који гарантују и актуелни, велики, инфраструктурни пројекти Града Ниша.

 

Иначе, Finacial Times је међународни пословни лист који се сматра  једним од најугледнијих листова на свету, односно најчитанијим међу водећим пословним људима широм света, и једна од тематских публикација Financial timesа је FDI Magazine.

На основу препознатих резултата, Град Ниш је контактиран од стране Financial times FDI Mагзина  септембра 2017. године и позван да досатви додатне податке на основу којих је рангирање и извршено. Посебно је значајно  то што је Град Ниш добио признање у категорији „FDI стратегија“ која се даје за успехе у привлачењу инвестиција и начину на који град ради са инвеститорима кроз процесе привлачења и реализације инвестиција, али и сарађује са постојећим инвеститорима након завршетка изградње тј.  рализације пројекта.

Марта 2017. у оквиру једног од највећих сајмова инвестиција и некретнина у свету МИПИМ, који се одржава у Кану, Граду Нишу биће уручена признања.

Сама чињеница да је Град Ниш препознат и добио ово признање представља својеврсну промоцију и потврду исправних стратешких одлука. Поводом ове награде, Градоначелник Ниша Дарко Булатовић је рекао:

“Изузетна  нам је част да је еминентни Financial times препознао наше напоре и постигнуте резултате. Ова награда је доказ да смо на правом путу, подстрек и обавеза да даље радимо и поново учинимо Град Ниш привредним центром овог дела Србије и Балкана.”
НОВИ ШЕФ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СРБИЈИ СЕМ ФАБРИЦИ У НИШУ

Шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици боравио је данас у Нишу, где је разговарао са градоначелником Дарком Булатовићем и његовим сарадницима. Током састанка у Градској кући Канцеларија за локални економски развој је презентовала пројекте и инвестиције који се реализују у Нишу а посебан акценат је стављен на инфраструктурне пројекте и то на оне у којима финансијски учествује Европска унија.

Фабрици је рекао да му је посебно задовољство што град Ниш посећује напосредно након што је Европска комисија објавила своју стратегију проширења која се односи на западни Баклан али којом је Србији дала конкретан временски оквир када је реч о приступању Европској унији и након посете Јоханеса Хана Београду.
Чланство у Европској унији  је заједнички је циљ који треба да укључи не само мале и велике градове већ и све грађане, Владу, привреду, локалне самоуправе.
Многобројни су пројекти које у Нишу финансира Европска унија. То су пројекти инфраструктуре, животне средине, образовања као и културног наслеђа.

Фабрици је нагласио да је Град Ниш је један од кључних транспортних коридора ка Европској унији и да му је велико ми је задовољство што у духу партнерства и сарадње Европска унија финансира неколико врло значајних пројеката. Сем Фабрици је истакао и еколошке пројекте у које је укључен град посебно нагласивши пројекат изградње постојења за прочишћавање одпадних вода.  За овај пројекат Европска унија је обезбедила 40 милиона евра и то су бесповратна средства.Он је додао да ће у сарадњи са Европском инвестиционом банком бити изграђена нова ламела Економског факултета и научно технолошки парк.Фабрици је у пратњи својих домаћина обишао знаменитости града, посетио археолошку салу Народног музеја где се налазе значајни артефакти из историје овог дела Србије. Висока делегација обишла је и ЕУ инфо кутак где је приређена пригодна изложба „Дехуманизација“,а затим је амбасадор обишао и Научни стартап центар на Електронском факултету који је саграђен заједничким средствима Европске уније и Владе Републике Србије . У поподневним ссатима одржао је дебату „ Питај ме било шта о Европској унији“
Унутрашњи дијалог о Косову и Метохији

У Нишу  је   одржан округли сто градова и општина „Унутрашњи дијалог о Косову и Метохији“.

Душанка Голубовић, председница Скго и градоначелница Сомбора је нагалсила да је  „скуп  организован са жељом да се покрене дијалог о томе како да знања и искуства градова и општина поделимо са општинама са КиМ“.

Округлом столу су присуствовали и министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић и директор Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић.

У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко Булатовић.

По десет општина из централне Србије узеће под бригу и заштиту једну општину на Косову и Метохији, договор је са састанка . “Времена налажу да и локлане самоуправе понесу део терета и одговорности за државну и националу политику и заштиту интереса”, нагласио је директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић