Služba za internu reviziju organa i službi Grada Niša


Ul. Obrenovićeva br. Bb

TPC ”Kalča”

Lamela ”C” sprat III

Kancelarija 16 i 17

Tel. 018 – 504781


RUKOVODILAC SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU ORGANA I SLUŽBI:  

Jelena Kovačević, Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru,

diplomirani ekonomista

Tel: 018 50 47 81

Mob. tel: 064 833 00 14

e-mail: Jelena.Kovacevic@gu.ni.rs


Informator o radu Službe za internu reviziju organa i službi Grada Niša


DOKUMENTI:

 

Grad Niš je na osnovu Odluke o osnivanju Službe za internu reviziju organa i službi Grada Niša uspostavio ovu instituciju 2016. godine Rešenjem o imenovanju rukovodioca jedinice za internu reviziju u Službi za internu reviziju organa i službi Grada Niša Ratka Živkovića, diplomiranog ekonomistu (Službeni list grada Niša” br.138/2016 od 02.12.2016.godine).

 U skladu sa članom 3. i 6. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 99/2011 i 106/2013), Služba za internu reviziju organa i službi Grada Niša je uspostavljena kao posebna funcionalna nezavisna organizaciona jedinica kod rukovodioca jedinice lokalne samouprave, koja direktno izveštava Gradonačelnika u skladu sa sopstvenim planom rada.

Služba obavlja internu reviziju svih organizacionih delova korisnika javnih sredstava, svih programa, aktivnosti i procesa u nadležnosti korisnika javnih sredstava, uključujući i korisnike sredstava Evropske unije u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru i Međunarodnim standardima interne revizije. 

U sistemu javnog sektora Grada Niša, po organizacionim oblicima, evidentirana su 63 sistema (organizacionih struktura), sa 5585 zaposlenih koji ispunjavaju uslove da budu predmet revizije.

Služba za internu reviziju organa i službi Grada Niša svojim radom pomaže korisnicima javnih sredstava u postizanju njihovih ciljeva,  primenjujući sistematičan i disciplinovan pristup u ocenjivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na:

 • Identifikovanje rizika, procenu rizika i upravljanje rizikom od strane rukovodioca svih nivoa kod korisnika javnih sredstava;
 • Usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima;
 • Pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih informacija;
 • Efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja;
 • Zaštitu sredstava i podataka (informacija);
 • Izvršenje zadataka i postizanje ciljeva.

 

PRAVNI OKVIR:

 • Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15)
 • Statut Grada Niša – („Službeni list Grada Niša“, br. 88/2008)
 • Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju organa i službi Grada Niša – („ Službeni list Grada Niša“, br.26/2016)
 • Rešenje broj 3928/2016 od 01.12.2016.godine – („ Slu-žbeni list Grada Niša“, br.138/2016)
 • Pravilnik o radu Službe za internu reviziju organa i službi Grada Niša – („ Slu-žbeni list Grada Niša“, br.151/2016)
 • Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji rad.mesta Službe IROS Grada Niša
 • Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih