Strategija bezbednosti mladih Grada Niša

image_pdfimage_print

Prepoznajući značaj i potrebu rada na unapređenju bezbednosne pozicije mladih u Nišu, organizacije civilnog društva Media centar i Proaktiv sprovele su projekat “(NE)bezbednost mladih” podržan od strane Misije OEBS-a, sa ciljem iniciranja procesa koji bi omogućio izgradnju platforme za donosioce odluka, predstavnike institucija i civilnog sektora, usmerene na izgradnju koncepta unapređenja bezbednosti mladih ljudi u gradu.

Grad Niš je sproveo proces definisanja Strategije bezbednosti i razvio čitav set aktivnosti koje se bave unapređenjem bezbednosti građana. Naslanjajući se na usvojenu strategiju, a u skladu sa uočenim potrebama, pokrenut je proces uspostavljanja partnerstva i definisanja strateških smernica za dalji zajednički rad na temu bezbednosti mladih. Pored rada na platformi, u okviru projekta sprovedeno je istraživanje o percepciji bezbednosti mladih u gradu iz ugla samih mladih i proces usmerenih konsultacija sa ciljem definisanja strateškog okvira delovanja u cilju unapređenja trenutne situacije.

Pred vama se nalazi dokument koji predstavlja opšti pregled mogućeg strateškog delovanja lokalnih partnera u cilju unapređenja trenutne situacije. Prikaz se u potpunosti naslanja na Strategiju bezbednosti Grada Niša, prikazujući pravce delovanja u skladu sa specifičnostima i problemima mladih. Dokument je izrađen u usmerenom procesu konsultacija sa predstavnicima civilnog sektora i institucija, prvenstveno sa lokalnog, ali i sa nacionalnog nivoa. Osnovna ideja bila je da se aktivnosti fokusiraju na osnovne, ključne probleme bezbednosti mladih. Stavljen je fokus na izdvajanje ključnih prioriteta. Osim usklađivanja sa Strategijom bezbednosti Grada Niša, dokument je definisan tako da prati smernice drugih nacionalnih strategija, kako za mlade tako i za pojedinačne oblasti koje su obuhvaćene dokumentom.