Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

image_pdfimage_print

Savet evropskih opština i regiona (CEMR), kao asocijacija lokalnih i regionalnih vlasti iz više od 30 zemalja Evrope, usvojio je 2006. godine Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Do sada je Povelju potpisalo više od 1370 evropskih lokalnih i regionalnih uprava. U Srbiji tek 11 opština usvojilo je ovaj važan međunarodni strateški dokument u oblasti ljudskih i manjinskih prava. Grad Niš prihvatanjem Povelje pristupio je grupi evropskih gradova i opština koji su rodnu politiku već utemeljili u sve oblasti svog rada.

Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou je dokument koji daje jasan pregled svih oblasti rada lokalne vlasti u kojima je neophodno uvažiti princip jednakih mogućnosti. Rodna ravnopravnost pretpostavlja da postoje jednake mogućnosti za muškarce i žene da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom i socijalnom napretku, kao i da imaju identične mogućnosti da uživaju sve koristi od napretka jedne zajednice.

Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti i prateći akcioni plan daju određena ovlašćenja lokalnoj samoupravi, a najvažnijim dokumentom, Zakonom ravnopravnosti polova (“Sl.glasnik RS” 104/2009) pred gradove i opštine stavljen je niz zadataka.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je kao Savez gradova i opština Srbije, u cilju lakše primene Zakona o ravnopravnosti polova i primene rodne perspektive u radu lokalnih samouprava, inicirala potpisivanje Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Važnost ovog međunarodnog dokumenta je u tome što pruža dobar pregled politika koje su u nadležnosti lokalne samouprave, a u okviru kojih bi primena rodne perspektive unapredila kvalitet života građana i građanki Niša.

Komisija za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti kao stalno telo Skupštine grada smatra da su, pored jednakosti i sprečavanja diskriminacije, rodna ravnopravnost i urodnjavanje, kroz sve aktivnosti na lokalnom nivou, veoma važni za napredak lokalne samouprave i poboljšanje kvaliteta života svih u lokalnoj zajednici.