Agenda 21 za održivi razvoj

image_pdfimage_print

Agenda 21, akcioni plan za održivi razvoj, usvojen je na Konferenciji Ujedinjenih nacija o zaštiti životne sredine i razvoju (UNCED) – Samitu planete Zemlje – u Rio de Žaneiru juna 1992. godine.

Lokalna Agenda 21 ima karakter strateškog plana razvoja zajednice i kao takva je vodič u pripremama za planiranje, tokom samog planerskog procesa, kao i kod postupka usvajanja i implementacije.

Agenda 21 je najznačajniji od niza završnih dokumenata najvećeg do tada održanog skupa na nivou šefova država i vlada, jer je upravo u ovom dokumentu prepoznata uloga „glavnih grupa”, pre nego uloga nacionalnih vlada, u planiranju i implementaciji politike održivog razvoja – pre svega uloga žena, dece i mladih, nevladinih organizacije, sindikata, poslovnog sektora, naučne zajednice i lokalnih vlasti.

Ovaj dokument poziva lokalne vlasti da rade zajedno sa svojim lokalnim zajednicama na pripremi Lokalne Agende 21, odnosno lokalnih strategija za održivi razvoj.

Tom pozivu odazvao se i Grad Niš.

U martu 2001. godine gradska vlada usvojila je program za održivi razvoj grada – Agenda 21, kojim je definisala razvoj grada u narednom periodu po najvišim ekološkim i urbanističkim standardima.

U nastavku svoje posvećenosti Agendi 21, Grad Niš, odnosno tadašnja Opština Niš uzela je učešće na svetskom samitu Rio +10 u Johanesburgu 2002. godine, u okviru sesije lokalnih vlasti celog sveta, a kao jedina iz ovog regiona, i tom prilikom predstavila Lokalni ekološki akcioni plan Grada Niša* izrađen na prinicipima usvojene Agende 21.

* (LEAP koji obuhvata teritoriju Grada Niša osim Niške Banje)