Седнице Скупштине

Седнице Скупштине Града Ниша – Материјали:

Седнице Скупштине Града сазива председник Скупштине по потреби, а најмање једанпут у три месеца.