Sekretarijat za planiranje i izgradnju se obrazuje za oblast uređenja prostora i izgradnje objekata – arhiva

image_pdfimage_print

Sekretarijat za planiranje i izgradnju se obrazuje za oblast uređenja prostora i izgradnje objekata.

U Sekretarijatu se obavljaju sledeći poslovi:

 • učestvuje u izradi srednjoročnih, godišnjih i operativnih programa planskog razvoja;
 • rad na izradi srednjoročnih i godišnjih programa uređivanja građevinskog zemljišta;
 • rad na realizaciji odobrene aproprijacije budžetskih sredstava iz nadležnosti uprave;
 • priprema i izrada nacrta propisa iz nadležnosti Sekretarijata i praćenje sprovođenja tih propisa;
 • vrši upravni nadzor nad radom Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš i Gradska stambena agencija;
 • radi na sprovođenju programa socijalnog stanovanja na teritoriji Grada Niša i realizuje gradsku stambenu strategiju;
 • radi na ugovaranju planske dokumentacije i vrši plaćanje ugovorene planske dokumentacije na osnovu odobrene aproprijacije u budžetu;
 • izrađuje inicijative i priprema odluke o izradi planova;
 • prati rad i sarađuje sa obrađivačima izrade planova;
 • prati realizaciju planske dokumentacije;
 • sprovodi procedure usvajanja planske dokumentacije;
 • objavljuje prostorne i urbanističke planove u elektronskom obliku putem interneta;
 • obavlja administrativno – tehničke poslove pripremanja i održavanja sednica Komisije za planove;
 • obavlja stručne i administrativno – tehničke poslove za Glavnog urbanistu;
 • organizuje javne prezentacije urbanističkih projekata;
 • izdaje uslove sa elementima za obeležavanje regulacije;
 • potvrđuje urbanističke projekte, projekte preparcelacije i parcelacije;
 • objavljuje potvrđene urbanističke projekte u elektronskom obliku na zvaničnom portalu grada;
 • daje saglasnost na elaborat geodetskih radova za ispravku granica susednih parcela;
 • izdaje informacije o lokaciji;
 • izdaje uverenja o posebnim delovima objekta;
 • izdaje saglasnost i izrađuje rešenja za zauzeće javne površine u skladu sa Odlukom o komunalnom redu;
 • izdaje dozvole u skladu sa Odlukom o oglašavanju na teritoriji Grada Niša;
 • izrađuje mesečne izveštaje o izdatim građevinskim dozvolama za potrebe Republičkog zavoda za statistiku;
 • izdaje uverenja o vremenu izgradnje objekata;
 • izdaje obaveštenja u vezi izgradnje objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola;
 • obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije za urbanu komasaciju;
 • učešće u pripremi i realizaciji Odluke o budžetu Grada;
 • učestvuje u pripremi dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti sekretarijata, a u elektronskoj formi;
 • izdaje lokacijske uslove;
 • izdaje građevinske dozvole;
 • izdaje privremene građevinske dozvole;
 • potvrđuje prijave radova;
 • potvrđuje prijem izjave o završetku izrade temelja;
 • potvrđuje prijem izjave o završetku objekta u konstruktivnom smislu;
 • izdaje upotrebne dozvole;
 • izdaje rešenja za izgradnju objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola;
 • izdaje dozvole o uklanjanju objekata, osim u slučaju inspekcijskog rešenja;
 • obezbeđuje priključenje objekta na infrastrukturnu mrežu;
 • obezbeđuje upis prava svojine na izgrađenom objektu, odnosno posebnim delovima objekta i obezbeđuje izdavanja rešenja o kućnom broju;
 • pribavlja saglasnost na tehničku dokumentaciju u pogledu mere zaštite od požara;
 • dostavlja projekte za izvođenje organu, odnosno organizaciji, nadležnoj za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara;
 • vodi registar objedinjene procedure (dostupan sa sajtu grada Niša);
 • podnosi prekršajnu prijavu protiv imaoca javnih ovlašćenja, ako tokom sprovođenja objedinjene procedure taj imalac javnih ovlašćenja ne postupa u rokovima propisanim Zakonom o planiranju i izgradnji;
 • izdaje rešenja o ozakonjenju objekata.

Sekretarijat obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Centar za izdavanje dozvola je jedinica u sastavu, u kojoj se obavljaju poslovi iz nadležnosti Gradske uprave, i drugi poslovi pružanja usluga građanima.