Projekti Grada koje je finansirala EU

image_pdfimage_print

Projekti Grada koje je finansirala EU

 

810px-Flag_of_Europe.svg

2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006


2015


Projekat: „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji“.

Projektna komponenta: „Podrška resocijalizaciji osuđenika“

Nosilac projekta: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Partner na projektu: Grad Niš, Grad Vranje, Kazneno popravni Zavod Niš i Okružni zatvor Vranje.

Opis projekta: HELP će u saradnji sa Kazneno popravnim zavodom u Nišu izvršiti nabavku opreme vrednosti od 40,000.00 evra za Kazneno popravni zatvor u Nišu sa ciljem da se angažuje veći broj osuđenika koji će kroz angažovanje steći potrebno iskustvo i doprineti boljem tretmanu osuđenika u periodu izdržavanja kazne.

HELP će podržati 10 osuđenika sa teritorije Grada Niša nakon perioda izvršenja kazne u njihovim namerama za započinjanje ili razvoj poslovnih delatnosti. Podrška obuhvata 10 individualnih donacija u vidu opreme i/ili materijala prosečne vrednosti do 2,400.00 evra. Takođe će organizovati poslovne obuke za najmanje 30 osuđenika, kao i stručne obuke za ukupno 25 osuđenika i upošljenika Kazneno popravnog zavoda u Nišu. Poslovne i stručne obuke biće organizovane u skladu sa potrebama osuđenika a uključiće i poslovno savetovanje. Psihosocijalna podrška biće obezbeđena porodicama osuđenika koji su korisnici projekta u saradnji sa nevladinom organizacijom Centar za ljudska prava iz Niša, koja ima neophodnu ekspertizu u ovoj oblasti.

Vrednost projekta: Ukupna vrednost projektne komponente je 165.000 evra. Ukupna direktna ulaganja na teritoriji Grada Niša su 79.625 evra. Ovu projektnu komponentu Nemačka Vlada finansira sa 100.000 evra, Kazneno popravni zavod Niš sa 20.000 evra, a Grad Niš, Grad Vranje i Okružni zatvor Vranje sa po 15.000 evra.

Vreme trajanja projekta: 26 meseci


2014


Projekat: Projekat energetske efikasnosti ugovaranjem energetskog učinka u javnom osvetljenju grada Niša
Projektna komponenta: Deo EBRD Regionalnog programa energetske efikasnosti za zapadni Balkan (REEP), koji nudi Tehničku pomoć za pripremu tenedera za projekte energetske efikasnosti ugovaranjem energetskog učinka u javnim objektima u Srbiji. Program se implementira u 6 pilot lokalnih sampouprava, među kojima je i Grad Niš.

Nosilac projekta: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Partner na projektu: Ministarstvo rudarstva i energetike

Opis projekta: Tehnička pomoć EBRD pomaže u pripremi i sprovođenju tendera za ugovaranje energetskog učinka, od trenutka identifikacije projekta do praćenja rezultata sprovedenog projekta. EBRD ima veliko iskustvo u ovom sektoru i može pomoći u pripremi održivih projekata, odnosno prilikom izbora, ekonomski i tehnički održivih projekata u cilju smanjenja rizika za javni sektor, ESCO kompanije i banke.

Vrednost projekta: EBRD finansira angažovanje konsultanata sa zadatkom definisanja projekta.
Vreme trajanja projekta: 2014/2015


Program: Exchange 4

Projekat: “Imovina lokalne samouprave u procesima evropskih integracija”

Nosilac projekta: Grad Niš

Partner na projektu: Opština Pirot

Opis projekta: Opšti cilj projekta je uspostavljanje održivog modela upravljanja imovinom, kroz definisanje portfolija imovine i praćenje funkcionalnih i finansijskih rezultata.

Specifični cilj projekta je upravljanje imovinom i koordiniranje aktivnosti i prakse kojima lokalna samouprava optimalno i održivo upravlja svojom fizičkom imovinom, rizicima i rashodima u toku životnog ciklusa imovine, a u svrhu ostvarivanja upotrebe, održavanja, korišćenja i raspolaganja.

Projekat predviđa da se u toku njegove realizacije izvrši sakupljanje, verifikacija i analiza podataka o imovini koja je predmet transfera u javno vlasništvo lokalne samouprave, kreiranje baze podataka imovine lokalne samouprave koja će biti predmet transfera u javno vlasništvo, izradi finansijska analiza portfolija, imovine i projekata, izradi sveobuhvatni plan konsolidovanog upravljanja imovinom, registruju posedi uneti u ujedinjenu bazu podataka državne imovine, izgrade  kapaciteti opštinskog osoblja i zvaničnika lokalne samouprave na polju upravljanja imovinom i valorizacija imovine kao važnog ekonomskog resursa i instrumenta održivog razvoja.

Vrednost projekta: Ukupna vrednost projekta je 141.315,00 eura, od toga donacija EU iznosi 123.424,52 eura, a učešće partnera, grada Niša i opštine Pirot iznosi 17.890,48 eura, kao kofinansiranje kroz rad na projektu.

Vreme trajanja projekta: 12 meseci


PROGRAM: Exchange 4 – tehnička podrška

PROJEKAT: “Podrška u izradi lokalnog plana upravljanja otpadom”

Nosilac projekta: Grad Niš

Partner na projektu: Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Opis projekta: Opšti cilj programa je da doprinese procesu strateških promena na lokalnom nivou, kroz unapređenje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji.

Cilj projekta: “Podrška u izradi lokalnog plana upravljanja otpadom”, je unapređenje strateškog planiranja upravljanja otpadom kroz izradu i usvajanje revizije Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji Grada Niša.

Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS broj 36/2009 i 88/2010), propisana je obaveza lokalne samouprave da donese lokalni plan upravljanja otpadom, kojim definiše ciljeve upravljnja otpadom na svojoj teritoriji u skladu sa nacionalnom Strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine, kao i da obezbedi uslove i da se stara o njegovom sprovođenju. Grad Niš je 2011. godine doneo “Lokalni plan upravljanja otpradom Grada Niša”, a zatim 2013. godine i Regionalni plan upravljanja otpadom niškog regiona.

Revizijom postojećeg “Plana upravljanja otpadom Grada Niša” će biti utvrđeni novi prioriteti u sistemu unapređenja upravljanja otpadom i poboljšalja kvaliteta životne sredine na teritoriji Grada Niša.

Prema sporazumu o sradanji broj 74/1 od 29. 01. 2014. godine, između Grada Niša i SKGO, obaveza Grada je da sprovodi aktivnosti projekta, obezbedi prostorije i pruža svaku drugu podršku sve do završetka izrade revizije “Plana upravljanja otpadom grada” Niša, da obezbedi saradnju sa zaposlenima/ odeljenjimau u Gradskoj upravi tokom celokupnog trajanja procesa izrade Plana i njihovo učešće na sastanicama tima za koordinaciju, kao i učešće u radu radnih grupa, da poštuje smernice vidljivosti Evropske u nije, kroz sve promotivne aktivnosti koje se odnose na stručnu podršku Evropske unije.

Vrednost projekta: u vidu tehničke podrške

Vreme trajanja projekta: 28.01.2014. – 31.03.2015.


2013


PROGRAM: Evropa za građane

PROJEKAT: ELAIN (Međubalkanska mreža ekoloških lokalnih vlasti)

Nosilac projekta: Udruženje opština Atine i Pireja za zaštitu životne sredine (PE.SY.D.A.P.), sa sedištem u Keraciniju, prefektura Atika, Grčka.

Partneri na projektu: Grad Niš i Novi Sad-Srbija, Istočno Sarajevo, Banja Luka i Bijeljina-Bosna i Hercegovina, Tirana-Albanija, Sofija-Bugarska, Zagreb, Osijek i Rijeka -Hrvatska, Bukurešt-Rumunija  i Maribor – Slovenija

Opis projekta: Radi postizanja ovih ciljeva projekat predviđa više lokalnih i međunarodnih sastanaka predstavnika gradova partnera, radi rešavanja ekoloških problema i razmene iskustva i dobre prakse u oblasti zaštite živitne sredine.

Obaveza Grada Niša u projektu je da organizuje sastanke na lokalnom nivou i da učestvuje na međunarodnim sastancima.

Grad Niš će organizovati tri sastanka na lokalnom nivou, na kojima će biti prisutni lokalni stejkholderi, predstavnici gradske administracije zaduženi za zaštitu životne sredine, predstavnici NVO i volonterskih grupa građana. Rezultati postignuti na sastancima, na kojima će tema biti problemi zaštite životne sredine u gradu, biće prezentovani na međunarodnim sastancima koji će biti održani u Tirani, Bijeljini i Atini. Druga obaveza Grada je prisustvo njegovih predstavnika meduđunarodnim sastancima učesnika u projektu. Cilj ovih sastanaka je prepoznavanje zajedničkih problema, razmena iskustva i dobre prakse u oblasti zaštite životne sredine gradova partnera.

Vrednost projekta: Grad Niš kao partner na projektu nema finansijske obaveze u projektu. Obaveze grada Niša su da aktivno učestvuje u aktivnostima projekta, organizuje sastanke na svojoj teritoriji i učestvuje na međunarodnim sastancima na kojima će se prenositi iskustva sa lokalnih događaja i razgovarati o mogućim rešenjima.

Vreme trajanja projekta: 24 meseca


PROGRAM: IPA Program prekogranične saradnje Srbija–Bugarska 2007 – 2013

PROJEKAT: „Jačanje kapaciteta proizvođača i prerađivača mleka” (EKO-MILK)

Nosilac projekta: Fondacija „Dr Stamen Grigorov”, Republika Bugarska

Partneri na projektu: Opština Tran, Republika Bugarska, Grad Niš, Republika Srbija i Udruženje “Klaster sireva JUG”

Opis projekta: Cilj programa je jačanje teritorijalnog zbližavanja bugarsko-srpskog pograničnog regina, povećanje njegove konkurentnosti i stabilan razvoj kroz ekonomsku, socijalnu i ekološku saradnju. Projekat se odnosi na farmere i mlekare u ruralnim nezagađenim regionima sa obe strane granice gde su klima i agro ekomomki faktori dobra predispozicija za razvoj stočarstva planinskog i brdovitog tipa. Ovo je glavni izvor prihoda ljudi u ovom regionu ali farme su uglavnom male porodične, isto tako proizvodnja nije organski sertifikovana. Sertifikat bi omogućio bolje marketinške mogućnosti i bolji profit. Produktivnost krava i ovaca na malim i srednjim farmama i dalje je niska usled siromašne ishrane i odsustva selekcije. Mali farmeri nemaju dovoljno mehanizacije, sposobnosti i potrebnih veština za primenu modernog i profitabilnog farmerstva i nisu dovoljno informisani o inovacijama na ovom polju, a samim tim nisu u mogućnosti da odgovore visokim zahtevima i standardima koje propisuje regulativa EU.

Vrednost projekta: Ukupna vrednost projekta je 184.352,63 evra. Vrednost projekta za Srbiju iznosi 75.903,14 evra, od čega je donacija EU 64.517,67 evra, a učešće partnera Grada Niša i Udruženja “Klaster sireva JUG” 11.385,47 evra.

Vreme trajanja projekta: 12 meseci


Program:  projekat finansira Vlada Republike Nemačka

Projekat: Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa u Srbiji

Nosilac projekta:  HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Partner na projektu: lokalne samouprave gradova Niša, Pirota i Smedereva, Lions Club International-LCIF, Nova konsalting, Nacionalni ekonomski romski komitet, Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina i Yurom centar.

Opis projekta: Cilj projekta je doprinos uključivanju marginalizovanih Roma i drugih socijalno ugroženih grupa stanovništva u društveni i ekonomski život zemlje i smanjenje siromaštva među ciljnim grupama. Poseban cilj projekta je omogućavanje Romima i drugim ugroženim grupama stanovništva bolji pristup tržištu rada.

Projektom će se postići motivacija pripadnika ciljne grupe na aktivno traženje posla, uključenost u mere aktivnog zapošljavanja, uspostavljanje strateških partnerstava i poboljšanje mogućnosti zapošljavanja Roma i drugih ugroženih grupa stanovništva, podsticajem preduzetništva i razvoja kooperativa. Kroz projekat će se organizovati stručna usavršavanja usmerena  na zanimanja neophodna na lokalnom tržištu, što će doprineti poboljšanim kvalifikacijama, kompetenciji i konkurentnosti ciljanih delova stanovništva na tržištu rada.

U okviru projekta biće održano najmanje 27 tematskih radionica, 211 poslovnih i 135 stručnih obuka za nezaposlene Rome i druge ugrožene grupe stanovništva. Kreiraće se razvoj start-up  biznisa i preduzetništva i biće podržana najmanje 83 klijenta u namerama za zapošljavanje i razvoj poslovnih delatnosti, od čega 41 klijent kroz donaciju u vidu opreme vrednosti 2.400 €, a 42 klijenta u vrednosti od 1.200 €. Biće podržane tri kooperative kroz nabavku opreme u vrednosti  od 15.000 € i obezbeđivanje odgovarajućih poslovnih i stručnih obuka i poslovnog savetovanja.

Vrednost projekta: Ukupna vrednost projekta je 1.048.936,50 € i projekat finansira Vlada Republike Nemačke u iznosu od 600.000 €, gradovi i opštine uključeni u projekat u iznosu od 271.892,50 €,  Lions Club International-LCIF u iznosu od 109.364 € i klijenti podržani kroz projekat u iznosu od 67.680 €.

Vrednost projekta za Grad Niš je 251.135 €, od čega Grad sufinanira projekat u iznosu od 125.567,50 €.

Vreme trajanja projekta: Projekat će bit realizovan u periodu od 2013. do 2016. godine.


2012


PROGRAM: EU MISP – Program podrške razvoju opštinske infrastrukture

PROJEKAT: Studija izvodljivosti za Logistički centar Slobodne zone Jug – tokom izrade studije preimenovan u Studija izvodljivosti Logističke zone Niš

Nosilac projekta: Grad Niš

Partner na projektu: Regionalna razvojna agencija Jug d.o.o., Slobodna zona Jug (SZ Jug d.o.o.)

Opis projekta: Tehnička podrška izradi Studije izvodljivosti za izgradlju Logističke zone Niš, smeštene u okviru kompleksa Aerodrom Konstantin Veliki u Nišu. Sprovođenje projekta predviđa dve faze. Prva faza, koja je predmet Studije izvodljivosti predviđa infrastrukturno opremanje čitave Logističke zone i izgradnju upravne zgrade, u kojoj će biti smešteni i prateći servisi Logističke zone Niš, parkinga zatvorenog i otvorenog tipa, pretovarnu rampu i osnovne elemente logističke zone. Predviđena vrednost radova na izgradnji prve faze projekta je 6,8 miliona eura od čega prema Studiji izvodljivosti 64,8% predstavlja učešće granta EU. U drugoj fazi je planirana izgradnja različitih objekata u funkciji logističke zone Niš, koji se mogu finansirati iz javnih sredstava, privatnih izvora ili putem javno-privatnih partnerstava.

Vrednost projekta: Tehnička podrška

Vreme trajanja projekta: dve godine


PROGRAM: SKL International – Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija

PROJEKAT: Razvoj lokalne energetike i energetske efikasnosti

Nosilac projekta: Grad Vekše (Växjö)

Partner na projektu: Grad Niš i opštine Kula i Varvarin

Opis projekta: Svrha i cilj Programa “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija” je jačanje kapaciteta lokalne samouprave u Srbiji, koje trebaju da odgovore zahtevima u procesu pridruživanja EU. Program obuhvata sledeće komponente:

 • Pristupanje Srbije EU i uticaj pristupanja na lokalni nivo vlasti
 • Zaštita životne sredine
 • Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou
 • Regulatorni okvir lokalne samouprave za povoljnije poslovno okruženje
 • Jačanje kapaciteta SKGO
 • U sklopu komponente za zaštitu životne sredine, Švedske lokalne samouprave zajedno sa srpskim opštinama sprovode kratkoročne projekte i razmene znanja i tehnika. Uspostavljena su tri odvojena partnerstva između tri švedske opštine i tri klastera sačinjena od 3 do 4 opštine u Srbiji. Fokus partnerskih projekata je usmeren na teme:
 • Strateško Upravljanje otpadom
 • Energetika
 • Buka i zagađenje vazduha

Takođe, partnerski projekti se bave velikim brojem horizontalnih pitanja, kao što su podizanje javne svesti, rodna ravnopravnost, transparentnost, utvrđivanje cena komunalnih usluga, EU integracija.

Očekuje se da će iskustva stečena tokom realizacije partnerskih projekata dovesti do primera dobre prakse, koji onda mogu biti primenljivi u drugim srpskim opštinama, ili korišćeni u političkom dijalogu SKGO-a sa Vladom. Takođe, od partnera se očekuje da će zajednički razraditi modalitete saradnje bazirane na iskustvima švedskih opština u predmetnim tematskim oblastima, a sve sa ciljem efikasnije primene zakona i uspešnijeg bavljenja problemima u domenu zaštite životne sredine na lokalnom nivou.

Nakon evaluacije dostavljenih upitnika, po unapred utvrđenim kriterijumima, grad Niš i opštine Varvarin i Kula su odabrani da budu deo klastera koji će se baviti pitanjima lokalne energetike i energetske efikasnosti. Partnerska jedinica lokalne samouprave iz Švedske je grad Vekše (Växjö).

Predlogom Plana aktivnosti u okviru ove teme, članice srpskog klastera su se obavezale da uz pomoć predstavnika iz grada Vekše pripreme svoje lokalne energetske razvojne planske dokumente, kasnije definisanih kao „Energetska mapa puta“. „Energetska mapa puta“ će lokalnim samoupravama u Srbiji definisati dugoročne i kratkoročne ciljeve u oblasti energetike, a sve na osnovu iskustava i znanja koje je grad Vekše prikupio na putu do dobijanja titule „Najzelenijeg Grada u Evropi“.

Vrednost projekta: 115.000€

Vreme trajanja projekta: 1.sep 2012. – 30.sep 2014.


PROGRAM: TEMPUS

PROJEKAT: SD Train

Nosilac projekta: Konzorcijum univerziteta: KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, TU Delft, Barcelona tech UPC, Politecnico di Torino, Univerzitet Beograd, Univerzitet Kragujevac, Univerzitet Banja Luka, Univerzitet Istočno Sarajevo, Univerzitet Podgorica.

Partner na projektu: SKGO (Stalna Konferencija Gradova i Opština iz Srbije), SOGRS (Savez Opština i Gradova Republike Srpske), ZOCG (Zajednica Opština Crne Gore)

Opis projekta: Projekat je osmišljen tako da pripremi i uspostavi sistem za obuku organa lokalnih samouprava u cilju unapređenja nivoa ekspertize u oblastima energetike i zaštite životne sredine i time olakša kvalitetno upravljanje i održivi razvoj infrastrukture u zemljama zapadnog Balkana.

Asocijacije lokalnih vlasti zemalja Zapadnog Balkana predstavljaju lokalne samouprave partnerskih zemalja, koji su glavna ciljna grupa za realizaciju Projekta. Ovakav pristup obezbeđuje širi uticaj rezultata projekta o održivom razvoju javne infrastrukture i energetske efikasnosti u partnerskim zemljama.

Projektni tim, između ostalog, ima za cilj da razvije program obuke za izgradnju kapaciteta osoblja lokalnih samouprava u oblastima održive infrastrukture, energetske efikasnosti, da unapredi kapacitete partnerskih Univerziteta u ovim oblastima, a istovremeno realizuje izradu Studije slučaja iz oblasti energetike za neku od lokalnih samouprava iz regiona i obezbedi kontinuitet obuke van programa finansiranja.

Zajedničkim radom na Projektu definisane su teme kojima bi trebalo posvetiti obuke, tako da je grad Niš preuzeo obavezu učešća u organizaciji obuka koje će sprovoditi Rudarsko-geološki fakultet i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, a koje su namenjene prvenstveno zaposlenima u administraciji uprave. Takođe, definisano je da obuke budu posvećene temama: Indikatori održivog razvoja za lokalne samouprave (Rudarsko-geološki fakultet) i Energetska efikasnost u javnim zgradama (Mašinski fakultet).

Kao posebno značajan benefit iz učešća grada Niša u projektu, predloženo je da grad Niš bude odabran kao lokalna samouprava koja će tokom projekta dobiti značajan strateški dokument, odnosno Studiju slučaja za unapređenje daljinskog grejanja. Za izradu ove studije zaduženi su Univerziteti iz Beograda i Kragujevca, a obavezni su da pri izradi koriste metodologije koje su razvili evropski partneri, odnosno tzv. Participatory Backcasting metodologiju.

Vrednost projekta: oko 817.544,20€

Vreme trajanja projekta: 2012-2014


2011


PROGRAM: IPA 2008 – Komponenta pomoć tranziciji i izgradnji institucija

PROJEKAT: Govorite evropski – program profesionalnog razvoja za pristupanje Evropskoj uniji

Nosilac projekta: Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Partner na projektu: Britanski savet, Evropski institut za javnu upravu iz Mastrihta i Evropski koledž iz Briža

Opis projekta: projektom je predviđen profesionalni trening i praksa u Evropskoj uniji za više od 200 državnih službenika i zaposlenih u lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji, koji rade na poslovima značajnim za pripreme u pristupanju Srbije u EU. Šest službenika iz gradske uprave i gradskih opština je prošlo ovu obuku.

Vrednost projekta: Tehnička podrška

Vreme trajanja projekta: tri meseca


Program: IPA Program prekogranične saradnje Srbije i Bugarske 2007 -2013

Projekat: Razvoj održivog upravljanja i korišćenja šuma

Nosilac projekta: Regionalni direktorat za šumarstvo Sofija, Bugarska

Partneri: Grad Niš odnosno Uprava za poljoprivredu i razvoj sela Grada Niša

Opis projekta: Kroz realizaciju zajedničkog projekta sa Bugarskom može se očekivati rast ekološke svesti i potrebe da se šume čuvaju od daljeg uništenja. Projekat predviđa pokretanje kampanje za zaštitu šuma i pokretanje procesa uspostavljanja održivog korišćenja i upravljanja šumama kao nedeljivog ekološkog sistema koji ne poznaje državne granice. Povezivanjem svih faktora koji imaju uticaj na korišćenje i upravljanje šumama u obe zemlje povećala bi se brzina reagovanja na vanredne situacije izazvane prirodnim katastrofama. Pored ekološkog projekat ima i razvojni karakter jer predviđa upoznavanje sa međunarodnim protokolima i sistemom upravljanja šumama.

Vrednost projekta: Ukupan budžet projekta je 200 hiljada evra, od kojih je 75 hiljada predviđeno za realizaciju projekta u Srbiji.

Vreme trajanje projekta: 12 meseci

Projekat (odnosno, program): Program podrške opštinama IPA 2007 – Dobra uprava , planiranje i pružanje usluga

Nosilac projekta (odnosno, programa): Ovaj program finansira EU a sprovodi konzorcijum koji sprovodi GIZ-IS u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.

Partner (odnosno učesnik): Grad Niš

Opis projekta: Projekat predviđa pružanje tehničke podrške od strane MSP IPA 2007 u izradi kapitalnog investicionog plana u cilju razvijanja sistema planiranja i budžetiranja kapitalnih investicija i preciznog sagledavanja kreditne sposobnosti Grada i mogućnosti investiranja.

Trajanje projekta: 21 mesec


2010


Projekat: Podrška izbeglim i interno raseljenim licima i Srbiji

Nosilac projekta: Međunarodna organizacija za migracije (MOM)

Partneri: NVO Eneka, Grad Niš

Opis projekta: Projekat predviđa pružanje finansijske i tehničke podrške za 45 izbeglih i interno raseljenih lica, uključujući i jedan broj socijalno ugroženih lokalnih stanovnika. Potencijalni korisnici podrške treba da predlože ekonomski isplative poslovne ideje, kako bi ostvarili mogućnost da dobiju pravo na korišćenje opreme ili materijala prosečne vrednosti od 1.500,00 evra. Korisnici sa kojima se potpiše ugovor o donaciji, biće u obavezi da pohađaju obuku neophodnu za odabrane poslovne delatnosti kao i da obave društveno koristan rad, koji će biti organizovan u saradnji sa Gradom.

Vrednost projekta: Vrednost ove komponente programa iznosi 67.500,00 evra a finansira ga Evropska unija preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Vreme trajanje projekta: 10 meseci


Program: SEENET

Projekat: Jačanje kapaciteta grada Niša za ambijentalni turizam

Nosilac projekta: Regija Trentino, Grad Trento, Tavolo Trentino

Partneri: Peć, Nikšić, Skadar, Kraljevo

Lokalni partner: TON

Opis projekta: poboljšanje životnih uslova stanovništva u ruralnom području i zaštita prirodnog bogatstva, kao i unapređenje smeštajnih kapaciteta, uključenje grada Niša u mrežu ambijntalnog i eko turizma, senzibilizacija lokalnog stanovništva, promocija turizma i turističkog potencijala u Nišu. Kompletnu projektnu dokumentaciju za izgradnju 11 stambenih objekata i etno restorana sa informacionom recepcijom izradiće Zavod za zaštitu spomenika.

Vrednost projekta: 151.141 €. Ministarstvo inostranih poslova Republike Italije finansira projekat sa 104.819 €, grad Niš sa 46.322 od čega je učešće TON-a 30.000 evra)

Vreme trajanje projekta: 36 meseci


Program: Exchange 3

Projekat: Osnivanje centra za održivi razvoj projekata,projektovanje i sprovođenje projekata prema standardima Evropse unije

Nosilac projekta: Opština Lazarevac

Partneri: Grad Niš

Opis projekta: U toku realizacije projekta zaposleni u Projektnom centru Uprave za privredu,održivi razvoj i zaštitu životne sredine Grada Niša će preneti iskustvo i dobru praksu zaposlenima u Opštini Lazarevac u osnivanju i funkcionisanju Projektnog centra po standardima EU.

Vrednost projekta: Ukupna vrednost projekta je 140.524,65€. Delegacija EU finansira projekat u iznosu od 119.445.95€, a učešće Opštine Lazarevac iznosi 21.078,70€.

Vreme trajanje projekta: 12 meseci


Program: Exchange 3

Projekat: Poboljšanje gradskih usluga i kapaciteta upravljanja u Gradu Nišu

Nosilac projekta: Grad Niš

Partneri: NVO Balkanski razvojni tim iz Niša i grad Arhus, Danska

Opis projekta: Projekat predstavlja organizaciju efikasne i moderne lokalne samouprave i aktivnosti na lokalnom ekonomskom razvoju kroz modernizaciju Gradskog uslužnog centra kako bi:

 • unapredio pružanje gradskih komunalnih usluga građanima i firmama osnivanjem Kol centra (Call Centre),
 • unapredio protoka informacija
 • unapredio pružanje usluge građanima i firmama u izdavanju dozvola,
 • unapredio znanja zaposlenih u gradskim upravama posetom i prihvatanjem primera dobre prakse gradu Arhusu (Danska).

Vrednost projekta: 143.000,00€ (Delegacija Evropske Unije finansira 85.3% ukupne vrednosti projekta a učešće Grada u projektu iznosi 14,70%.)

Vreme trajanje projekta: 15 meseci


Program: Regionalnog-ekonomskog programa razvoja 2 (RDEPR 2)

Projekat: Sirevi klastera jug

Link: www.klastersireva.rs

Nosilac projekta: Grad Niš

Partneri: Opština Pirot, Opština Prokuplje i Oblasna razvojna asocijacija “JUG”

Opis projekta: Projekat predviđa povezivanje glavnih aktera mlekarske industrije regiona, poboljšanje nastupa na tržištu preko povećanja ukupne ponude ujednačenog, sertifikovanog nivoa kvaliteta proizvoda uz saradnju sa lokalnim i regionalnim organizacijama i institucijama, kao i jednaku zastupljenost i ulaganje u sva tri okruga bez obzira na veličinu pojedinih gradova ili okruga.

Vrednost projekta: 350.220,23 € (ERDF fond finansira 87,62% od ukupne vrednosti projekta)

Vreme trajanje projekta: 15 meseci


Program: Program podrške regionalnoj saradnji a u okviru projekta „Monitoring prirodne sredine u kritičnim zonama, tehnička pomoć za elaboraciju planova i programa, za čuvanje, zaštitu i poboljšanje stanja prirodnih resursa na zagađenim lokacijama“

Projekat: Monitoring i sanacija zagađenih zona iz kojih se obezbeđuje snabdevanje pijaćom vodom Grada Niša

Nosilac projekta: Grad Niš

Partneri: Region Pulja, Italija, AQP Acquedotto Pugliese Spa D.O.O. i JKP Naisus

Opis projekta: poboljšanje znanja lokalnog stanovništva Niša o pravilnoj upotrebi pijaće vode i zaštiti i racionalizaciji snabdevanja vodom i povećanje kapaciteta gradskog planiranja sa ciljem pokretanja efikasnih aktivnosti zaštite osetljivih područja i formulisanje preciznih zahteva za finansiranje upućenih međunarodnim institucijama (na pr. EU-IPA)

Vrednost projekta: 193.262 €

Vreme trajanje projekta: 2 godine


Program: Mladi u akciji, Interreg III A Transadriatic

Projekat: Mladi – Ispravan smer

Nosilac projekta: ALDA – Grad Molfalkone

Partneri: Grad Niš, filijale Agencije lokalne demokratije iz Italije, Srbije, BiH, Hrvatske, Gruzije i Crne Gore

Opis projekta: Obuka 180 mladih ljudi i obrazovanje iz 14 info-tačaka, specijalizovanih za evropske programe mladih i osnivanje četiri omladinske mreže: info-deskova, ambasadora mladih, evropske volonterske službe i ujednačenog obrazovanja

Vrednost projekta: 461.538€


Program: Transnacionalna saradnja – IPA – ERDF

Projekat: Osnivanje klastera na jadransko-dunavskom području – teritorijalni marketing na jadransko-dunavskom području

Link: www.adcproject.eu

Program: projekat finansira Vlada Republike Nemačka

Projekat: Smanjenje siromaštva kroz lokalni održivi razvoj u južnoj Srbiji

Nosilac projekta: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Partner na projektu: Grad Niš, ENECA – Economic Expert Community Association iz Niša i EDEAS – Economic Development Association iz Bujanovca

Opis projekta: Cilj projekta je unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja grada Niša otvaranjem novih radnih mesta, pružanjem podrške Strategiji razvoja grada Niša i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća.

Projekat se sastoji od sledećih komponenti:

 1. Kreiranje novih radnih mesta kroz razvoj start-up biznisa i preduzetništva
  U sklopu ove komponente podržano je najmanje 80 klijenata u njihovim namerama za započinjanje ili razvoj poslovnih delatnosti.
 2. Razvoj kooperativaCilj ove aktivnosti je da se podrži osnivanje i razvoj poljoprivrednih i drugih proizvođačkih kooperativa u Gradu Nišu kako bi se kombinovanjem raspoloživih resursa doprinelo efikasnijem tržištu i brendiranju proizvoda, kao i poboljšanju prihoda članova kooperativa. U okviru ove komponente podržane su dve kooperative.
 3. Unapređenje upravljanja otpadomUnapređenje upravljanja otpadom u gradu Nišu je posebna inicijativa zasnovana na Strategiji razvoja grada Niša. U okviru ove komponenete podržano je 15 klijenata.

Vrednost projekta: Ukupna vrednost projekta je za Grad Niš je 320.000 EUR, a Grad sufinansira projekat sa 130.000 EUR.

Vreme trajanja projekta: Projekat je realizovan u periodu od 01.07.2010. godine do 31.12.2011. godine.


2009


Program: projekat finansira Vlada Republike Nemačka

Projekat: Podrška lokalnom održivom razvoju u južnoj Srbiji

Nosilac projekta: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Partner na projektu: Grad Niš i ENECA – Economic Expert Community Association iz Niša.

Opis projekta: Cilj projekta je unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja grada Niša otvaranjem novih radnih mesta, pružanjem podrške Strategiji razvoja grada Niša i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća. U projekat je uključeno 90 klijenata.

Vrednost projekta: Grad sufinansira projekat sa 90.000 EUR.

Vreme trajanja projekta: projekat je realizovan u 2009.godini.


Program: Exchange 2 – Zajednička podrška lokalnim samoupravama

Projekat: Lokalna samouprava Grada Niša na putu ka evropskim integracijama

Nosilac projekta: Grad Niš

Partneri: EAR, Delegacija EU u Srbiji, SKGO

Opis projekta: Upravljanje ljudskim resursima, edukacija srednjeg menadžmenta i edukacija radnika


Program: Exchange 2 – Zajednička podrška lokalnim samoupravama

Projekat: Akcioni plan održivog razvoja Grada Niša 2010-2014. godine

Nosilac projekta: Grad Niš

Partneri: EAR, Delegacija EU u Srbiji, SKGO

Opis projekta: Implementacija Strategije razvoja grada Niša kroz definisanje prioritetnih projekata


Program: Interreg III A Transadriatic

Projekat: Putnici Jadrana

Nosilac projekta: Regija Pulja

Partneri: Grad Niš, gradovi u Hrvatskoj, Gruziji i Crnoj Gori

Opis projekta: Valorizacija kulturnih i turističkih potencijala jadranske regije i zajednički sajt

Vrednost projekta: 1.300.000€


Program: Program tehničke pomoći u upravljanju medicinskim otpadom u Republici Srbiji

Projekat: Centar za tretman medicinskog otpada u Nišavskom okrugu (Trupale)

Nosilac projekta: Ministarstvo zdravlja

Partneri: EAR, Grad Niš

Opis projekta: Izgradnja i opremanje centra za tretman medicinskog otpada sa područja okruga

Vrednost projekta: 80.000€


2008


Program: Interreg III A Transadriatic

Projekat: Teritorijalni marketing

Nosilac projekta: Regija Emilia Romanja ALDA

Partneri: Regija Pulja, Veneto i Julijska krajina i gradovi zapadnog Balkana: Niš, Prijedor, Zavidovići, Mostar, Subotica i Kragujevac

Opis projekta: Mapiranje potencijala i marketing u oblasti turizma, mašinske industrije, lokacija na zajedničkom sajtu www.balkansontheweb.net

Vrednost projekta: 680.000€
Link: www.balkansontheweb.net


2007


Program: Exchange 1

Projekat: Funkcionalno unapređenje Projektnog centra Uprave za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine Grada Niša kroz jačanje ljudskih i tehničkih resursa za izradu i upravljanje projektima u skladu sa standardima EU

Nosilac projekta: Grad Niš

Partneri: EAR, Grad Empoli (Italija)

Opis projekta: Opremanje Projektnog centra i edukacija radnika GU za uspostavljanje optimalnog modela pristupa međunarodnim institucijama i fondovima

Vrednost projekta: 66.265€


Program: CARDS

Projekat: Izgradnja kancelarije Pravosudnog centra u Nišu

Nosilac projekta: Opštinski sud u Nišu

Partneri: EAR, Grad Niš

Opis projekta: Rekonstrukcija i adaptacija tavanskog prostora u zgradi Palate pravde i otvaranje kancelarije Pravosudnog centra u Nišu

Vrednost projekta: 438.999€


2006


Program: Podrška unapređenju uslova smeštaja izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji

Projekat: Socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima

Nosilac projekta: IOM, Housing Centar

Partneri: EAR, Grad Niš

Opis projekta: Izgradnja stambenih objekata za kolektivno stanovanje – 16 stambenih jedinica u prvoj fazi i 12 stambenih jedinica u drugoj fazi. 80% biće namenjeno smeštaju raseljenih lica smeštenih u kolektivnim centrima a 20% lokalnom socijalno ugroženom stanovništvu sa teritorije grada Niša.


Program: Energetski optimizacija (Posebni Fond EAR-EE u zgradarstvu)

Projekat: Energetska optimizacija zgrade Ginekološko-akušerske klinike u Nišu

Nosilac projekta: Grad Niš

Partneri: EAR, RS Agencija za energetsku efikasnost

Opis projekta: Zamena termoizolacije spoljašnjih zidova, zamena prozora PVC prozorima i izrada nove fasade

Vrednost projekta: 154.976€