Poslovi za szžs

image_pdfimage_print

U sektoru za monitoring životne sredine, strateško planiranje, upravljanje resursima i upravljanje otpadom obavljaju se sledeći poslovi:

·  priprema, donošenje i realizacija programa i planova zaštite životne sredine;
·  izrada i realizacija akcionih i sanacionih planova;
·  praćenje i izveštavanje realizacije Programa zaštite životne sredine i akcionog plana;
·  zaštita vazduha, voda, zemljišta, zaštita od buke, od jonizujućih i nejonizujućih zračenja;
·  planiranje i organizacija upravljanja otpadom;
·  priprema/revizija Lokalnog plana upravljanja otpadom;
·  obavljanje poslova u cilju obezbeđenja uslova za sprovođenje Lokalnog plana upravljanja otpadom;
·  kontinuirana kontrola i sistematsko praćenje stanja životne sredine (monitoring), putem ovlašćenih stručnih organizacija;
·  priprema i dostavljanje podataka o kvalitetu životne sredine Agenciji za zaštitu životne sredine na mesečnom i godišnjem nivou;
·  priprema dokumentacije za donošenje programa i projekata izrađenih od strane Javno komunalnih preduzeća i drugih organa i organizacija;
·  izrada Godišnjeg Izveštaja o kvalitetu životne sredine na osnovu dostavljenih pojedinačnih izveštaja o ispitivanju i merenju različitih parametara životne sredine na godišnjem nivou;
·  izrada mesečnih Ekobiltena u skladu sa izvršenim merenjima i ispitivanjima na mesečnom nivou;
·  informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine;
·  prikupljanje, evidentiranje i ažuriranje podataka – za registar izvora zagađivanja životne sredine;
·  vođenje elektronske evidencije o realizaciji svih Programa;
·  priprema predloga za utvrđivanje visine posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine;
·  zaštita prirode i zaštićenih prirodnih dobara primenom domaćih i međunarodnih propisa i standarda;
·  priprema i donošenje akata o zaštiti određenih prirodnih dobara;
·  upotreba obnovljivih i alternativnih izvora energije i zaštite životne sredine;
·  utvrđivanje uslova i mera zaštite životne sredine u postupku prostornog i urbanističkog planiranja, u postupku izrade projektne dokumentacije i na zahtev organa, organizacija ili nosioca projekta;
·  učestvovanje u realizaciji međunarodnih projekata;
·  učestvovanje u sprovođenju akustičkog zoniranja na teritoriji grada, učestvovanje u određivanju mera zabrane i ograničenja;
·  učešće u pripremi i realizaciji Odluke o budžetu Grada;
·  učešće u pripremi dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Sekretarijata.

U sektoru za upravljanje zaštitom životne sredine obavljaju se sledeći poslovi:

·  sprovođenje procedure procene uticaja na životnu sredinu – za projekte u I i II fazi postupka procene uticaja: odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
·  sprovođenje procedure procene uticaja na životnu sredinu – za projekte u III fazi postupka procene uticaja: odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu
·  sprovođenje postupka strateške procene uticaja  planova i programa na životnu sredinu
·  sprovođenje postupka i utvrđivanje uslova za izdavanje integrisane dozvole za rad novih i usklađivanje rada postojećih postrojenja
·  sprovođenje postupka i utvrđivanje uslova za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija distrubuteru koji nije uvoznik, proizvođaču, odnosno korisniku i izdavanje dozvole fizičkim licima za korišćenje naročito opasnih hemikalija
·  utvrđivanje uslova za izdavanje dozvole za rad novoizgrađenih i rekonstruisanih stacionarnih izvora zagađivanja vazduha
·  utvrđivanje uslova za izdavanje dozvole u oblasti upravljanja otpadom
·  vođenje evidencije i dostavljanje podataka nadležnom  ministarstvu;
·  priprema mišljenja u postupku izdavanja dozvola na zahtev ministarstva;
·  pravni poslovi u oblasti zaštite životne sredine (praćenje propisa iz odgovarajuće oblasti i priprema podataka neophodnih za izradu nacrta i predloga propisa i opštih akata iz delokruga rada, priprema propisa i opštih akata u oblasti zaštite životne sredine)
·  obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine