Poslovi koji se obavljaju u Službi načelnika Gradske uprave

image_pdfimage_print


Služba načelnika Gradske uprave obavlja stručne poslove u ostvarivanju nadležnosti i ovlašćenja načelnika Gradske uprave koji se odnose na:
praćenje ostvarivanja nadležnosti i obavljanja poslova iz delokruga organizacionih jedinica Gradske uprave i jedinica u njihovom sastavu; obezbeđivanje koordinacije rada organizacionih jedinica Gradske uprave kroz ostvarivanje saradnje organizacionih jedinica Gradske uprave; praćenje i usklađivanje aktivnosti organizacionih jedinica Gradske uprave u postupku usaglašavanja propisa grada i pokretanje inicijative za odgovarajuće promene; pripremu nacrta odluke o Gradskoj upravi;unapređenje organizacije rada i modernizaciju Gradske uprave; unapređenje odnosa Gradske uprave prema građanima i pravnim licima koji se obraćaju Gradskoj upravi; poslove upravljanja ljudskim resursima, koji se odnose na: stručne poslove u postupku zapošljavanja i izbora kandidata; pripremu predloga Kadrovskog plana i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta; organizaciju stručnog usavršavanja službenika; procenu efekata sprovedenih obuka; analizu potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem svakog službenika; pripremu predloga godišnjeg Programa stručnog usavršavanja službenika i predloga finansijskog plana za izvršavanje godišnjeg Programa stručnog usavršavanja; analizu rezultata i praćenje efekata ocenjivanja službenika; vođenje kadrovske evidencije (za čije će vođenje, ažuriranje, pristupanje i korišćenje, biti nadležna ovlašćena službena lica, u skladu Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti) za zaposlena, imenovana, postavljena i izabrana lica u Gradskoj upravi i drugim organima i organizacijama grada, osim za ona lica za koja je nadležno radno telo Skupštine grada, a koja služi upravljanju kadrovima, administriranju personalnih dosijea i ostvarivanju prava i obaveza iz radnih odnosa; ostale poslove od značaja za karijerni razvoj službenika; učešće u pripremi dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti službe.