1

Послови који се обављају у Секретаријату за заштиту животне средине

У сектору за мониторинг животне средине, стратешко планирање, управљање ресурсима и управљање отпадом обављају се следећи послови:

·     припрема, доношење и реализација програма и планова заштите животне средине;
·     израда и реализација акционих и санационих планова;
·     праћење и извештавање реализације Програма заштите животне средине и акционог плана;
·     заштита ваздуха, вода, земљишта, заштита од буке, од јонизујућих и нејонизујућих зрачења;
·     планирање и организација управљања отпадом;
·     припрема/ревизија Локалног плана управљања отпадом;
·     обављање послова у циљу обезбеђења услова за спровођење Локалног плана управљања отпадом;
·     континуирана контрола и систематско праћење стања животне средине (мониторинг), путем овлашћених стручних организација;
·     припрема и достављање података о квалитету животне средине Агенцији за заштиту животне средине на месечном и годишњем нивоу;
·     припрема документације за доношење програма и пројеката израђених од стране Јавно комуналних предузећа и других органа и организација;
·     израда Годишњег Извештаја о квалитету животне средине на основу достављених појединачних извештаја о испитивању и мерењу различитих параметара животне средине на годишњем нивоу;
·     израда месечних Екобилтена у складу са извршеним мерењима и испитивањима на месечном нивоу;
·     информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине;
·     прикупљање, евидентирање и ажурирање податaкa – за регистар извора загађивања животне средине;
·     вођење електронске евиденције о реализацији свих Програма;
·     припрема предлога за утврђивање висине посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине;
·     заштита природе и заштићених природних добара применом домаћих и међународних прописа и стандарда;
·     припрема и доношење аката о заштити одређених природних добара;
·     употреба обновљивих и алтернативних извора енергије и заштите животне средине;
·        утврђивање услова и мера заштите животне средине у поступку просторног и урбанистичког планирања, у поступку израде пројектне документације и на захтев органа, организација или носиоца пројекта;
·     учествовање у реализацији међународних пројеката;
·     учествовање у спровођењу акустичког зонирања на територији града, учествовање у одређивању мера забране и ограничења;
·     учешће у припреми и реализацији Одлуке о буџету Града;
·     учешће у припреми документације за јавне набавке из надлежности Секретаријата.

 

У сектору за управљање заштитом животне средине обављају се следећи послови:

·     спровођење процедуре процене утицаја на животну средину – за пројекте у I и II фази поступка процене утицаја: одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
·     спровођење процедуре процене утицаја на животну средину – за пројекте у III фази поступка процене утицаја: одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
·     спровођење поступка стратешке процене утицаја  планова и програма на животну средину
·     спровођење поступка и утврђивање услова за издавање интегрисане дозволе за рад нових и усклађивање рада постојећих постројења
·     спровођење поступка и утврђивање услова за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија диструбутеру који није увозник, произвођачу, односно кориснику и издавање дозволе физичким лицима за коришћење нарочито опасних хемикалија
·     утврђивање услова за издавање дозволе за рад новоизграђених и реконструисаних стационарних извора загађивања ваздуха
·     утврђивање услова за издавање дозволе у области управљања отпадом
·     вођење евиденције и достављање података надлежном  министарству;
·     припрема мишљења у поступку издавања дозвола на захтев министарства;
·     правни послови у области заштите животне средине (праћење прописа из одговарајуће области и припрема података неопходних за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада, припрема прописа и општих аката у области заштите животне средине)
·     oбразовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине