Poslovi koji se obavljaju u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine

image_pdfimage_print

U sektoru za monitoring životne sredine, strateško planiranje, upravljanje resursima i upravljanje otpadom obavljaju se sledeći poslovi:

·     priprema, donošenje i realizacija programa i planova zaštite životne sredine;
·     izrada i realizacija akcionih i sanacionih planova;
·     praćenje i izveštavanje realizacije Programa zaštite životne sredine i akcionog plana;
·     zaštita vazduha, voda, zemljišta, zaštita od buke, od jonizujućih i nejonizujućih zračenja;
·     planiranje i organizacija upravljanja otpadom;
·     priprema/revizija Lokalnog plana upravljanja otpadom;
·     obavljanje poslova u cilju obezbeđenja uslova za sprovođenje Lokalnog plana upravljanja otpadom;
·     kontinuirana kontrola i sistematsko praćenje stanja životne sredine (monitoring), putem ovlašćenih stručnih organizacija;
·     priprema i dostavljanje podataka o kvalitetu životne sredine Agenciji za zaštitu životne sredine na mesečnom i godišnjem nivou;
·     priprema dokumentacije za donošenje programa i projekata izrađenih od strane Javno komunalnih preduzeća i drugih organa i organizacija;
·     izrada Godišnjeg Izveštaja o kvalitetu životne sredine na osnovu dostavljenih pojedinačnih izveštaja o ispitivanju i merenju različitih parametara životne sredine na godišnjem nivou;
·     izrada mesečnih Ekobiltena u skladu sa izvršenim merenjima i ispitivanjima na mesečnom nivou;
·     informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine;
·     prikupljanje, evidentiranje i ažuriranje podataka – za registar izvora zagađivanja životne sredine;
·     vođenje elektronske evidencije o realizaciji svih Programa;
·     priprema predloga za utvrđivanje visine posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine;
·     zaštita prirode i zaštićenih prirodnih dobara primenom domaćih i međunarodnih propisa i standarda;
·     priprema i donošenje akata o zaštiti određenih prirodnih dobara;
·     upotreba obnovljivih i alternativnih izvora energije i zaštite životne sredine;
·        utvrđivanje uslova i mera zaštite životne sredine u postupku prostornog i urbanističkog planiranja, u postupku izrade projektne dokumentacije i na zahtev organa, organizacija ili nosioca projekta;
·     učestvovanje u realizaciji međunarodnih projekata;
·     učestvovanje u sprovođenju akustičkog zoniranja na teritoriji grada, učestvovanje u određivanju mera zabrane i ograničenja;
·     učešće u pripremi i realizaciji Odluke o budžetu Grada;
·     učešće u pripremi dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Sekretarijata.

 

U sektoru za upravljanje zaštitom životne sredine obavljaju se sledeći poslovi:

·     sprovođenje procedure procene uticaja na životnu sredinu – za projekte u I i II fazi postupka procene uticaja: odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
·     sprovođenje procedure procene uticaja na životnu sredinu – za projekte u III fazi postupka procene uticaja: odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu
·     sprovođenje postupka strateške procene uticaja  planova i programa na životnu sredinu
·     sprovođenje postupka i utvrđivanje uslova za izdavanje integrisane dozvole za rad novih i usklađivanje rada postojećih postrojenja
·     sprovođenje postupka i utvrđivanje uslova za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija distrubuteru koji nije uvoznik, proizvođaču, odnosno korisniku i izdavanje dozvole fizičkim licima za korišćenje naročito opasnih hemikalija
·     utvrđivanje uslova za izdavanje dozvole za rad novoizgrađenih i rekonstruisanih stacionarnih izvora zagađivanja vazduha
·     utvrđivanje uslova za izdavanje dozvole u oblasti upravljanja otpadom
·     vođenje evidencije i dostavljanje podataka nadležnom  ministarstvu;
·     priprema mišljenja u postupku izdavanja dozvola na zahtev ministarstva;
·     pravni poslovi u oblasti zaštite životne sredine (praćenje propisa iz odgovarajuće oblasti i priprema podataka neophodnih za izradu nacrta i predloga propisa i opštih akata iz delokruga rada, priprema propisa i opštih akata u oblasti zaštite životne sredine)
·     obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine