Poslovi koji se obavljaju u Sekretarijatu za investicije

image_pdfimage_print

U skladu sa Odlukom o Gradskoj upravi Grada Niša (“Službeni list Grada Niša”, 143/2016, 57/2017 i 138/2017), Sekretarijat za investicije obrazuje se za pripremu i praćenje realizacije investicija u gradu Nišu.

U Sekretarijatu se obavljaju sledeći poslovi: učešće u izrađivanju srednjoročnih, godišnjih i operativnih programa planskog razvoja; izrada Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijkim planom;  praćenje realizacije Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijkim planom; izrada Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja;  praćenje realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja; pokretanje postupka za sprovođenje javne nabavke iz programa uređivanja građevinskog zemljišta i programa održavanja; rad na ugovaranju planske dokumentacije, projektno-tehničke dokumentacije, projekta parcelacije i preparcelacije, obračun površina objekata za koje se utvrđuje doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta; obračun doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta; provera na terenu u pogledu izgrađenosti komunalne infrastrukture kod objekata koji se grade ili su izgrađeni; priprema i obrada ugovora o zajedničkom opremanju – pripremanju neizgrađenog građevinskog zemljišta i izrada elaborata o nedostajućaj infrastrukturi; praćenje naplate naknade, odnosno doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta; sprovođenje postupka prinudne naplate i praćenje njene realizacije; realizacija instrumenata obezbeđenja plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta; izrađivanje nacrta akata u vezi sa utvrđivanjem visine doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta; izrađivanje izveštaja i koordiniranje sa  gradskim opštinama i sekretarijatima na određivanju prioriteta.; planiranje i praćenje realizacije sredstava opredeljenih odlukom o budžetu grada za Program uređivanja i Programa održavanja; rad na imovinskoj pripremi i tehničkoj pripremi za izgradnju objekata iz programa uređivanja građevinskog zemljišta i programa održavanja komunalne infrastrukture; rad na pripremi i podnošenju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, prijave radova, upotrebne dozvole i rešenja u postupku objedinjene procedure za izdavanje građevinske dozvole za objekte iz programe uređivanja kao i za objekte u javnoj svojini grada Niša;  učešće u pripremi programa kapitalnog investiranja; praćenje stanja i sagledavanje potreba za izgradnju, investiciono i tekuće održavanje objekata koje koriste ustanove kulture, vaspitno-obrazovne ustanove, ustanove u oblasti sporta i zdravstvenih ustanova primarnog nivoa; izrada programa (kapitalnog) investiranja u nefinansijsku imovinu i praćenje njegove realizacije; poslovi u vezi davanja saglasnosti korisnicima, odnosno nosiocima prava korišćenja za sanaciju, adaptaciju, investiciono održavanje i rekonstrukciju i sve druge saglasnosti koje su potrebne u upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini grada; priprema i izrada nacrta propisa iz nadležnosti Sekretarijata i praćenje i sprovođenje tih propisa; učešće u pripremi i realizaciji Odluke o budžetu Grada; učešće u pripremi dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti sekretarijata.