Ombudsman Grada Niša

image_pdfimage_print

 

Lokalni ombudsman Grada Niša
 Katarina Mitrovski
Adresa: Generala Milojka Lešjanina broj 39, prilaz iz Knjeginje Ljubice, 18105 Niš
Telefon: 018/521-676
E-mail: Lokalni.Ombudsman@gu.ni.rs
Dostava pošte: Nikole Pašića broj 24
Rad sa strankama: ponedeljak–petak od 7.30 do 15.30 časova

 


Obrazac pritužbe (word i pdf)


Informator o radu Obudsmana Grada Niša


Ombudsman kao samostalna i nezavisna institucija koja kontroliše rad izvršnih vlasti radi zaštite ljudskih prava ustanovljena je 1809.godine u Švedskoj sa osnovnim ciljem da sa jedne strane, vrši ustavnu kontrolu, a sa druge strane da kontrolisanjem rada državne uprave štiti građane od lošeg, nezakonitog i protivzakonitog vršenja vlasti. Sam naziv ove institucije, potiče iz Švedskog jezika i u prevodu znači “čovek koji predstavlja”.

Od sedamdesetih godina prošlog veka ova institucija biva uspostavljena u velikom broju evropskih država ali i širom sveta. Danas postoji u preko 130 zemalja sveta.

Institucija ombudsmana uvedena je u pravni sistem Republike Srbije tek 2005.godine usvajanjem Zakona o Zaštitniku građana. Donošenjem novog Ustava (2006) Zaštitnik građana dobija status ustavne institucije.

Grad Niš je uspostavio ovu instituciju 2005.godine Odlukom o Građanskom braniocu („Službeni list grada Niša” 25/2005). Kancelarija je počela sa radom maja 2005.godine.

Januara 2011.godine, instutucija je promenila naziv u Zaštitnik građana („Službeni list Grada Niša“, br.2/2011), da bi najnovijom izmenom, na osnovu člana 97. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik Republike Srbije” broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018,) dosadašnji zaštitnik građana je promenio naziv u Lokalni ombudsman.

Nova Odluka o ombudsmanu Grada Niša je još uvek u proceduri za usvajanje.

Ombudsman Grada Niša

Ko je to?

Lokalni ombudsman je samostalan i nezavisan organ Vašeg grada, koji je drugačiji u odnosu na druge organe koje poznajete.

Šta radi?

Ombudsman Grada Niša je ovlašćen da štiti i kontroliše poštovanje individualnih i kolektivnih prava i interesa građana od nezakonitog i nepravilnog rada organa uprave i javnih službi, tako što vrši opštu kontrolu rada Gradske uprave, uprava gradskih opština, javnih službi čiji je osnivač Grad Niš, ako se radi o povredi propisa i opštih akata Grada Niša.

Kome odgovara za svoj rad?

Za svoj rad ombudsman Grada Niša je odgovoran samo Skupštini grada koja ga je i izabrala. Iz navedenog razloga, ombudsman Grada Niša podnosi Skupštini Grada redovan godišnji izveštaj o svom radu u prethodnoj godini, uočenim nedostacima u radu onih koje je kontrolisao i predlozima za poboljšanje položaja građana.

Ko može da se obrati ombudsmanu Grada Niša?

Svaki građanin, domaći i strani državljanin, bez obzira da li se obraća kao fizičko lice ili vlasnik /zastupnik nekog preduzeća.

Da li obraćanje ombudsmanu Grada Niša košta?

Postupanje ombudsmana Grada Niša je za Vas besplatno.To znači da prilikom obraćanja lokalnom ombudsmanu nije potrebno da plaćate takse ni druge naknade.

Kada mogu da se obratim lokalnom ombudsmanu Grada Niša?

Kada znate, imate dokaz, smatrate ili sumnjate da je nezakonito ili nepravilno primenjen propis, odluka ili drugi opšti akt Grada Niša prilikom odlučivanja o Vašim pravima i obavezama. Povod za pritužbu može biti akt koji nema obrazloženje, neopravdano dugo vođenje postupka od strane navedenih organa, nepostupanje po zahtevima i predlozima, lišavanje traženih informacija, nedostavljanje odgovora, neizvršavanje donetih odluka itd. Pritužba se podnosi u roku od jedne godine od dana učinjene povrede, nepravilnosti ili od donošenja poslednjeg akta u spornoj stvari.

Ombudsmanu Grada Niša mogu se obratiti građani i u svim slučajevima kada imaju određena pitanja ili nejasnoće u vezi sa ostvarivanjem svojih prava u kom slučaju će ih lokalni ombudsman uputiti na koji način da svoja prava ostvare.

Kako mogu da se obratim lokalnom ombudsmanu?

Ombudsmanu Grada Niša možete da se obratite lično/usmeno na zapisnik prilikom neposrednog dolaska u kancelariju lokalnog ombudsmana ili telefonom, poštom, elektronskom poštom.

Kako bi pojednostavili proceduru sačinjen je obrazac pritužbe koji građani popunjavaju.

Kako da neposredno razgovaram sa lokalnim ombudsmanom?

Ukoliko želite da razgovarate lično sa ombudsmanom Grada Niša poželjno je , ali nije neophodno, da se prethodno najavite telefonom na broj kancelarije lokalnog ombudsmana kako biste zakazali sastanak.

Poželjno je da prilikom zakazanog sastanka sa sobom ponesete dokumentaciju koja se odnosi na razlog Vašeg dolaska, radi efikasnijeg i lakšeg postupanja ombudsmana Grada Niša.

Ukoliko je u konkretnom slučaju ombudsman Grada Niša sprečen ili odsutan, možete lično da razgovarate sa njegovim saradnicima.

Kada postupa ombudsman Grada Niša?

Lokalni ombudsman, najčešće postupa na osnovu pritužbe građana ili po sopstvenoj inicijativi.

Šta se dešava nakon podnošenja pritužbe?

Ombudsman Grada Niša će prvo razmotriti Vašu pritužbu. Ukoliko oceni da pritužba ispunjava uslove, on će pokrenuti postupak i o tome će obavestiti Vas i organ na koji se pritužba odnosi.

U tom obaveštenju, lokalni ombudsman će tražiti da se organ izjasni o navodima pritužbe. U naročito opravdanim slučajevima, ombudsman neće otkriti Vaš identitet.

Ako organ protiv koga je podneta pritužba sam otkloni nedostatke, lokalni ombudsman će Vas o tome obavestiti i tražiti da se izjasnite da li ste ishodom postupka zadovoljni.

U slučaju da lokalni ombudsman nađe da je pritužba osnovana, odnosno da postoje nedostaci u radu organa koje on sam nije otklonio tokom postupka, uputiće organu preporuku o tome šta treba da preduzme kako bi se povreda otklonila.

Šta nije nadležnost ombudsmana Grada Niša i šta on ne može da uradi?

  • Ombudsman grada Niša nije nadležan da izdaje naređenja, donosi zabrane niti da izriče kazne.
  • Ombudsman Grada Niša nije ovlašćen i ne može uzeti u razmatranje zahtev za pokretanje postupka koji se odnosi na kontrolu rada: Skupštine Grada, Gradskog veća, Predsednika Skupštine, Gradonačelnika, kao i sudova i javnih tužilaštava.
  • Ombudsman Grada Niša ne može da postupa po Vašim privatnim sporovima sa drugim građanima ili pravnim licima ili da u Vaše ime preduzima radnje u postupcima u kojima ste stranka.
  • Lokalni ombudsman nije ovlašćen da utvrđuje povrede republičkih zakona, drugih propisa i opštih akata. Ako lokalni ombudsman primi pritužbu koja se odnosi na povrede republičkih zakona, drugih propisa i opštih akata, takvu pritužbu će, bez odlaganja, dostaviti republičkom Zaštitniku građana.


OMBUDSMAN GRADA NIŠA