Nemačka

image_pdfimage_print

2020.

 • Grad Niš zajedno sa JKP Mediana učestvuje u programu razvojne saradnje sa privatnim sektorom „develoPPP“ kroz projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na zapadnom Balkanu“ koji finansira nemačko savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj preko Agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa operaterima ambalažnog otpada – kompanijama Sekopak, Pakomak i Ekopak. Ovaj regionalni projekat osim u Nišu, sprovodi se i u Somboru, Kragujevcu i Varvarinu, kao i u odabranim pilot opštinama u Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji a implementiraju ga NALED, Regionalna razvojna agencija Hercegovine (REDAH) i Zajednica jedinica lokalnih samouprava (ZELS) iz Severne Makedonije u saradnji sa lokalnim samoupravama. Količina reciklirane staklene ambalaže u regionu Zapadnog Balkana još je daleko od nivoa koji propisuje Evropska unija. Dok je cilj članica EU da recikliraju 70% stakla godišnje, u Srbiji ta količina iznosi 44%, u Severnoj Makedoniji 30%, a u Bosni i Hercegovini 12%. Projekat ima za cilj da poboljša stopu sakupljanja i reciklaže staklene ambalaže za 20%, razvije regulatorna rešenja i podigne svest o značaju reciklaže. U okviru projektnih aktivnosti na teritoriji grada Niša biće postavljeno 300 kontejnera.  Vrednost projekta za Grad Niš je 150.000 €. Period realizacije: februar 2020. – oktobar 2022. godine.

2019.

 • Grad Niš prihvatio je uspostavljanje saradnje sa Fondom za obrazovanje Roma na ostvarivanju mera i aktivnosti koje se odnose na unapređenje položaja Roma u okviru projekata „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma“, faza II, koji se realizuje uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koju implementira Nemačka razvojna banka KFW u ime Vlade Republike Nemačke-Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Cilj projekta je pospešivanje zapošljivosti i povećanje konkurentnosti pripadnika romske nacionalne manjine na tržištu rada. Projekat obuhvata praktičnu pomoć, efektivne i efikasne mehanizme neophodne za borbu protiv diskriminacije i stvaranje uslova u kojima Romi mogu da ostvaruju sva prava sa fokusom na pristup obrazovnom sistemu i zapošljavanju. Kroz projekat se realizuju različite stručne obuke, prekvalifikacija, stažiranje u javnom i privatnom sektoru, čime mladi Romi i Romkinje unapređuju svoje veštine, kompetencije i postaju konkurentni na tržištu rada. U okviru projekta biće uspostavljeni mehanizmi koji kontinuirano unapređuju profesionalne veštine korisnika i pospešuju njihovu zapošljivost. Zapošljavanje mladih Roma i Romkinja predstavlja složen i višedimenzionalni proces u kome je neophodno uspostaviti saradnju sa poslodavcima iz javnog i privatnog sektora uz istovremeno sprovođenje aktivnosti koje jačaju kompetenciju mladih Roma na tržištu rada. Uspostavljanje saradnje ima za cilj da postakne poslodavce i aktivno doprinese kreiranju stimulativnih uslova zapošljavanja mladih Roma i Romkinja, kroz razvijen individualni pristup rada sa posebnim naglaskom na načelo rodne ravnopravnosti. Vreme realizacije saradnje je do završetka projekta odnosno do 30.11.2021. godine.

 

 • Grad Niš prihvatio je učešće i sufinansiranje projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana 2019-2020“, koji u okviru Programa „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana 2019 -2020“ finansira Nemačka vlada, a realizuje HELP -Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u saradnji sa lokalnim partnerima, opštinama i gradovima u Srbiji. Cilj Programa i Projekta je povećanje kapaciteta ekonomski i socijalno ugroženih grupa stanovništva i unapređenje programa tretmana u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija i procesa reintegracije i njihovo puno uključivanje u društvo. Nosilac i implementator Projekta je HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. a partner na Projektu je Grad Niš.Ukupna  vrednost  Programa  na  nivou  Republike  Srbije  je  230,00  evra. Vrednost Projekta za Grad Niš je 72.000,00 evra od čega Grad sufinanira projekat u sredstvima u iznosu od 28.800,00 evra a Vlada Republike Nemačke sredstvima u iznosu od 43.200,00 evra. Projekat će se na teritoriji Grada Niša realizovati u periodu od potpisivanja Ugovora do 31.12.2020. godine.  Projekat se zasniva na edukativnoj i ekonomskoj podršci lokalnom razvoju Grada Niša, uz primenu mehanizama za osnaživanje razvoja mikro biznisa u Gradu. Glavne aktivnosti skoncentrisaće se na direktno otvaranje novih radnih mesta, putem pomoći malim biznisima u vidu grantova, organizovanja poslovnih i stručnih obuka. HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. podržaće sprovođenje postojećih strategija lokalnog razvoja i podržati proces održivog razvoja u celini. U okviru projekta biće podržano najmanje 30 mikro biznisa u Nišu u njihovom namerama za započinjanje ili razvoj poslovnih delatnosti. Podrška uključuje: donaciju u opremi ili materijalu prosečne vrednosti od 2.400,00 evra; Organizaciju poslovnih i stručnih obuka prema potrebama korisnik; praćenje podržanih mikro biznisa.

 

 • Grad Niš prihvatio je saradnju na projektu „Energetska efikasnost u javnim zgradama – DKTI EE“, koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a koji je podržan od strane Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Nemačke, u partnerstvu sa resornim ministarstvima u Republici Srbiji: Ministarstvom rudarstva i energetike, koje je nadležno za energetiku, efikasno korišćenje energije i energetsku efikasnost, kao glavnim političkim partnerom, kao i sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture- koje je nadležno za energetsku efikasnost u zgradarstvu. GIZ i Grad Niš sarađivaće na unapređenju energetske efikasnosti u javnim zgradama na lokalnom nivou kroz podsticanje donošenja odluka o sanaciji zgrada i razvoju kapaciteta relevantnih zainteresovanih strana.

2018.

 • Potpisan je ugovor sa dobitnicima grantova  u okviru projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana”koji realizuje nemačka organizacija Help. Kroz dodelu grantova u opremi, poslovne i stručne obuke, umrežavanje i mentoring, projektne aktivnosti će doprineti ekonomskom osnaživanju ciljne grupe, smanjenju siromaštva i povećanju mogućnosti zapošljavanja, uz primenu mehanizama za osnaživanje razvoja mikro biznisa u ciljnim gradovima i opštinama. Ciljna grupa projekta su startap, mikro i mali biznisi, nezaposleni mladi, žene, nacionalne manjine, osobe sa invaliditetom i manje zapošljive kategorije stanovništva. Opšti cilj programa je povećanje kapaciteta ekonomski i socijalno ugroženih grupa stanovništva i njihovo puno uključivanje u društvo. Posebni ciljevi programa su smanjenje siromaštva među ekonomski ranjivim grupama, povećan pristup tržištu rada osuđenim i bivšim osuđenim licima i bolja inkluzija Roma u društvo.

 

2017.

 • Nastavljena je uspešna saradnja Grada Niša nemačke nevladine organizacije Help potpisivanjem ugovora za za realizaciju projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu“. Vrednost projekta je 120 000 evra, a Grad učestvuje sa 48 000 evra. Projekat će omogućiti da 50 mikro i malih preduzeća u nastajanju dobije bespovratnu pomoć u opremi. Projektom će biti obuhvaćene nezaposlene žene, osuđenici, osobe sa invaliditetom i socijalno ugrožene Nišlije. Oni će pojedinačno za realizaciju svojih ideja dobiti pomoć u opremi, vrednosti 2 400 evra.

 

2016.

 • Grad Niš i kompanija Simens potpisali su Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji u oblasti tehničke infrastrukture, energetske održivosti i saobraćaja. Ovaj sporazum će obema stranama omogućiti razmenjivanje informacija o tehničko-tehnološkim trendovima u primeni inovativnih, energetski efikasnih i pouzdanih proizvoda i rešenja za gradove, a koji su direktno primenjivi za Grad Niš.
 • Potpisan je Memorandum sa nemačkom organizacijom Help. Predmet ovog Memoranduma   je saradnja između potpisnika kroz  aktivnosti usmerene na unapređenje položaja ugrožene populacije. Konkretne mere koje bi trebalo da se inplementiraju su unapređenje i podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, romskog i drugog manjinskog stanovništva, osoba sa invaliditetom i drugih nezaposlenih a posebno lica koja se teže zapošljavaju.Takođe potpisivanjem Memoranduma biće omogućen i razvoj socijalnog preduzetništva, ostvarivanje prava na rad i zapošljavanje, integracija izbeglih i raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, romskog stanovništva i drugih socijalno ugroženih grupa.

2015.

 • Predstavljen je projekat „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji“. Ovaj projekat humanitarna organizacija Help realizuje od maja 2013. godine do kraja decembra 2016. godine uz donatorsku podršku Nemačke Vlade i Grada Niša. Učešće Grada Niša je u iznosu od 125.567 evra. Realizacijom dela projekta koji se odnosi na 2015. godinu, pruža se šansa nezaposlenom stanovništvu Grada Niša da konkuriše za grant u opremi vrednosti 1.200,00 ili 2.400,00 evra sa kojom će započeti mali biznis i na taj način obezbediti sebi posao, a porodici redovan izvor prihoda. Ovo je peti projektni ciklus koji realizuje grad Niš zajedno sa organizacijom HELP i ukupan broj korisnika grantova u opremi u Nišu je u ovom momentu 353.

2014.

 • Potpisan je ugovor o saradnji između Grada Niša, organizacije Help i KPZ-a Niš o saradnji na komponenti projekta Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji. Deo ovog projekta je usmeren na stvaranje mogućnosti za zapošljavanje marginalizovane grupe osuđenika koji kaznu služe u Kazneno popravnom zavodu u Nišu. Help će podržati 10 osuđenika sa teritorije Niša, nakon perioda izvršenja kazne, sa ciljem resocijalizacije kroz pomoć u započinjanju poslovne delatnosti. Pored pojedinačnih donacija, biće opremljene krojačka i zanatska radionica KPZ-a Niš. Opšti cilj projekta je uključivanje marginalizovanih i socijalno ugroženih grupa stanovništva u društveni i ekonomski život zemlje i smanjenje siromaštva među ciljnim grupama.
 • Potpisani su ugovori o donaciji sa korisnicima programa podrške smanjenju siromaštva i zapošljavanju nemačke organizacije Help. U petom projektu nemačke organizacije Help u Nišu „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji” odobrena je 21 pojedinačna donacija i osnivanje tri kooperative, odnosno udruženja za reciklažu, proizvodnju komposta i unapređenje stanovanja.  U okviru projektne komponente podrške preduzetnicima i zapošljavanju 21 grant vrednosti od 1.200,00 do 2.400,00 evra dobiće pet žena i 16 muškaraca. Novi preduzetnici će se najviše baviti uslužnim delatnostima (7 reciklažnih, 4 poljoprivredne i 1 zanatska delatnost). Pored korisnika pojedinačnih grantova, ugovore o donaciji potpisali su i predstavnici tri kooperative, sa najmanje 24 člana. U okviru podrške razvoju kooperativa, u Nišu su osnovana tri udruženja: Udruženje za reciklažu „Reciklažni eko centar”, Udruženje za proizvodnju komposta „Eko-humus” i Udruženje za građevinske radove „Mahala 1″. Kooperative će takođe do kraja godine dobiti opremu za obavljanje delatnosti za koje su se registrovale prosečne vrednosti 15.000 evra.

2013.

 • Zajedno sa još 12 opština iz Srbije Grad Niš sa svojih 5 opština (Palilula, Medijana, Pantelej, Niška Banja i Crveni Krst) učestvuje u GIZ SoSYEP programu za izradu lokalnih akcionih planova za mlade. Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade grada Niša podržana je od strane RS Ministarstva omladine i sporta, a finansira će je nemačka Organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.
 • Zahvaljujući Vidi Vučković, predsednici Centralnog saveta Srba iz Hesena, te donacijama naših ljudi iz dijaspore, Grad Niš je u periodu trajanja Sajma knjiga u Frankfurtu dobio priliku da se prezentuje na štandu srpskih književnika.
 • Nemačka humanitarna organizacija „Help“ i Grad Niš potpisali su Ugovor o saradnji na projektu „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovaniih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji“ koji se realizuje uz donatorsku podršku Vlade Nemačke i ciljnih gradova i opština Pirot, Niš i Smederevo. Opšti cilj projekta je uključivanje marginalizovanih Roma i drugih socijalno ugroženih grupa stanovništva u društveni i ekonomski život zemlje i smanjenje siromaštva među ciljnim grupama. Glavne aktivnosti koncentrisaće se na otvaranje novih radnih mesta putem pomoći malim biznisima i kooperativama, obezbeđivanje poslovnih i stručnih obuka i obrazovanja kao i organizovanje tematskih radionica i pratećih aktivnosti umrežavanja podržanih korisnika i relevantnih institucija i organizacija.
 • U okviru državnog programa obeležavanja jubileja Milanskog edikta izvedena je 9. Betovenova simfonija u Nišu. Domaćin koncerta bio je nemački ambasador u Srbiji, njegova ekselencija Hajnc Vilhelm a Ambasada Nemačke finansijski je pomogla organizaciju koncerta.
 • Kao rezultat zajedničkog projekta organizacije “Drugačiji zajedno” i nemačke organizacije IB Behindretenhilfe, u Nišu je otvoren informativno edukativni servis i savetovalište za osobe sa mentalnim, emocionalnim i višestrukim smetnjama, koji je smešten u ulici Pariske komune.

2012.

 • Uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Niša aplicirala je projektom “Izrada strategije regionalnog rurlanog razvoja” kod InWent-a i SWG-a, na osnovu čega je uspostavljena dugoročna saradnja. Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke je preko svoje agencije InWent organizovalo dva treninga u Nemačkoj u kojima je izvršen transfer znanja u oblasti ruralnog razvoja. Uprava za poljoprivredu i razvoj sela je imala prilike da zajedno sa predstavnicima Albanije, Bugarske, Hrvatske, Makedonija kroz interaktivni timski rad i participaciju, upoznaju sa terminologijom, primerima dobre prakse regionalnog ruralnog upravljanja.
 • Potpisano je četrdeset ugovora o donaciji sa odabranim malim biznisima podržanim u okviru projekta „Podrška lokalnom održivom razvoju kroz smanjenje siromaštva i ekonomsko osnaživanje“, koji finansira Vlada Nemačke i ciljni gradovi i opštine. Vrednost dela projekta za Grad Niš iznosi 149.672 evra, od čega sam Grad sufinansira oko 32 odsto, odnosno 48 hiljada evra. Nemačka vlada četvrti put pruža podršku Nišlijama. Do sada je na ovaj način upošljeno 317 klijenata. Podržano je deset klijenata u oblasti zanata i zanatske proizvodnje (izrada nakita, ženske kožne galanterije, proizvodnja ukrasnih sveća i slično) i 30 iz oblasti uslužnih delatnosti. Ovo je prvi ciklus u Nišu u kome je učešće mlađih od 35 godina prevazišao očekivanja i iznosi 60 procenata, a rodno učešće podržanih žena 53 procenta. Potpisnici ugovora o donaciji dobiće opremu prosečne vrednosti 2400 evra koja će im omogućiti da sebi obezbede posao i redovan izvor prihoda. Pored opreme preduzetnicima će biti omogućeno pohađanje poslovnih i stručnih obuka za unapređenje i održivost biznisa. Obaveze potpisnika ugovora su registracija delatnosti, pohađanje poslovnih i stručnih obuka, povraćaj 20% od vrednosti granta i 15 časova rada za dobrobit lokalne zajednice.
 • Gradonačelnik Niša Prof dr. Zoran Perišić razgovarao je sa predstavnicima trgovinskog lanca “LIDL”. Ovaj nemački lanac supermarketa kupio je plac preko puta Brikolaža u Duvaništu, gde će biti izgrađen supermarket, a tokom susreta predstavnici ovog poznatog evropskog branda u oblasti trgovine iskazali su interesovanje da u skorijoj budućnosti otvore još nekoliko objekata na teritoriji grada Niša.
 • Potpisan Ugovor sa KfW-om (Grad Niš, JKP Gradska Toplana, Ministarstvo finansija, Ministarstvo energetike) za 4. fazu rehabilitacije daljinskog grejanja.
 • Započeta je realizacija zajedničkog projekta organizacije IB Behindertnhilfe iz Nemačke i organizacije Drugačiji zajedno – uspostavljanje info servisa i savetodavnog centra za osobe za invaliditetom . Grad Niš je obezbedio prostor za ovaj projekat. Grad Niš ima potpisan protokol o saradnji sa organizacijom IB Behindertnhilfe (2010) a saradnja je uspostavljena preko Centralnog Saveta Srba u Hehsenu (Vida Vučković).
 • Potpisan ugovor za prodaju zemljišta na lokaciji u Donjem Međurovu. Licitaciju je dobila srpsko-nemačka firma LMB Soft koja se bavi medicinskom tehnologijom specijalno transfuzilogijom. U okviru kompanije otvoren je LMB Academy – Quality Competence Centar – poslovno, edukativno, konsultantski centar. Centar je otvoren u saradnji sa Ministarstvom za ekonomski razvoj i međunarodnu saradnju iz Nemačke i Univerzitetom u Nišu.

2011.

 • Obeležen dan pada Berlinskog zida u Nišu koncertom u Simfonijskom orkestru – poklon Ambasade Nemačke.
 • Krajem 2010. godine potpisan je Memorandum o razumevanju sa konsultantskom firmom Ambero konsalting koji se odnosi na implementaciju projekta „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” koji finansira Nemačka Tehnička Saradnja GTZ u saradnji sa Vladom Republike Srbije. Svrha memoranduma je aranžman u okviru koga potpisnici Memoranduma sarađuju u implementaciji podprojekta TEHNIČKA PODRŠKA PROJEKTU ANALIZE STRUKTURE VLASNIŠTVA I IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE I PROJEKTA PARCELACIJE ZA NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK „TEHNIS“ Dosadašnji rezultati
 • Pružena podrška Gradu Nišu u sprovođenju analize polaznog stanja na lokaciji, uz konsultacije Vlade Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije. Gradonačelniku Niša predati su atlas lokacije, registar objekata i registar slobodnih lokacija u okviru kompleksa EI Holdinga.
 • Urađen Nacrt Predstudije izvodljivosti sa fokusom na daljem razvoju kompleksa EI Holdinga na osnovu sprovedene analize tržišta i analize lokacije.
 • Sa arhitektonskim biroom Virtual Architecture iz Kragujevca sklopljen ugovor o izradi predloga master plana za celokupni kompleks, nakon čega treba da usledi detaljnije urbanističko rešenje (urbani dizajn) za plansko područje koje bi moglo da predstavlja osnovu za izradu Plana detaljne regulacije i preparcelaciju kompleksa.
 • Grad Niš i nemačka humanitarna organizacija HELP potpisali su 80 pojedinačnih ugovora o donaciji opreme za započinjanje biznisa i dva ugovora sa kooperativama – udruženjem “Čegar” i “Niška šansa”, u okviru drugog ciklusa programa podrške lokalnom održivom razvoju kroz smanjenje siromaštva, čime se broj podržanih malih biznisa na teritoriji grada Niša popeo na 354. Pojedinačni ugovori se odnose na donacije opreme u vrednosti od po dve hiljade evra, a potpisana su i dva ugovora sa koooperativama za opremu vrednu 30 hiljada evra. Projekat finansiraju Vlada Nemačke i ciljni gradovi i opštine, i njegova ukupna vrednost je oko 956 hiljada evra. Projekat se sprovodi u gradovima Niš i Vranje i opštinama Aleksinac, Bujanovac, Pirot i Preševo, u saradnji sa NVO ENECA iz Niša i EDEAS iz Bujanovca. Vrednost dela projekta koji se sprovodi na teritoriji Grada Niša iznosi 320 hiljada evra, od čega je finansijsko učešće Grada 130 hiljada evra.

2010.

 • NVO ENECA potpisala je 49 ugovora o donaciji opreme sa izbeglim i interno raseljenim licima, u okviru programa »Podrška izbeglim i interno raseljenim licima u Srbiji«.NVO ENECA u Nišu sprovodi dohodovnu komponentu ovog programa, čiji je primarni cilj da se u periodu od maja 2010., kada je potpisan ugovor o saradnji, do marta 2011. godine pruži finansijska i tehnička podrška izbeglim i interno raseljenim licima uključujući i jedan broj socijalno ugroženih lokalnih stanovnika, u njihovom ekonomskom osamostaljivanju u procesu integracije.Potpisnici ugovora o donaciji su se juna i jula prijavili sa svojim poslovnim idejama i na taj način konkurisali za ostvarivanje mogućnosti da dobiju pravo na korišćenje opreme/materijala prosečne vrednosti do 1.500,00 evra, uz limitirana vlasnička prava u periodu od dve godine. Potpisnici ugovora o donaciji, biće u obavezi da pohađaju obuku neophodnu za odabrane delatnosti kao i da obave društveno koristan rad, koji će biti organizovan u saradnji sa Gradom.Program Međunarodne organizacije za migracije (MOM) finansira Evropska unija preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, a cilj mu je da, u skladu sa Nacionalnom strategijom za rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica, doprinese naporima Vlade Republike Srbije i Komesarijata za izbeglice Republike Srbije da unaprede životne uslove i reše stambeno pitanje ovih kategorija stanovništva.
 • Potpisan je ugovor o saradnji na projektu “Smanjenje sipromaštva kroz podršku start-ap biznisa”, između DIN “Fabrike duvana” u sastavu “Philip Morris International” i nevladine organizacije ENECA. U okviru ovog projekta biće podržano još 45 klijenata koji će dobiti opremu prosečne vrednosti 180 hiljada dinara, poslovne i stručne obuke i savetovanje. Ukupna vrednost ovog projekta koji finansira DIN “Filip Moris” iznosi 9.6 miliona dinara.
 • Potpisan je Protokol o saradnji sa Međunarodnim savezom za pomoć osobama sa posebnim potrebama (Internationaler Bund – Behindertenhilfe Hessen) sa sedištem u Oberurselu, u Nemačkoj. IB Behindertenhilfe pružaće savetodavne usluge pri izradi socijalnih planova i podršku pri implementaciji različitih projekata, kao i podršku Gradu Nišu pri uspostavljanju Interventnog resurs centra, ambulantne službe, dnevnih zaštitnih radionica, kao i tela koja se bave psihosocijalnim problemima.
 • Potpisan je  Memorandum o razumevanju sa nemačkom nevladinom organizacijom HELP o relizaciji projekta Smanjenje siromaštva kroz lokalni održivi razvoj u južnoj Srbiji, koji finansira Nemačka vlada a realizuje HELP u saradnji sa lokalnim partnerima, odnosno  nevladinim organizacijama ENECA-Economic Expert Community Association iz Niša i EDEAS-Economic Development Association iz Bujanovca. Projekat će biti realizovan u periodu od 01. jula 2010. Godine do 31. decembar, 2011. godine.  Grad Niš i HELP u toku sprovođenja projekta sarađivaće  po sledećim pitanjima:
  • Podrška sprovođenju Strategije lokalnog održivog razvoja;
  • Identifikacija i povezivanje partnera sa posebnom pažnjom obraćenom sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća;
  • Direktno otvaranje novih radnih mesta i poboljšanje mogućnosti zaposlenja ugroženih kategorija stanovništva – mladih, nezaposlenih, samogranih roditelja i osoba sa invaliditetom.
  • Obezbeđivanje vizuelnog identiteta donatora.

  Ukupna vrednost projekta iznosi 956.200,00 EUR, koji finansiraju:

  • Nemačka vlada u iznosu od 450.000,00 EUR
  • Gradovi i opštine uključene u projekat u iznosu od 373.000,00 EUR,  od čega je učešće Grada Niša 130.000 EUR.
 • Regionalni predstavnik HELP-a za jugoistočnu Evropu Timo Štegelman i gradonačelnik Niša Miloš Simonović uručili su digitalni rendgen sa softverom Odeljenju za bolesti zuba i endodonciju Klinike za stomatologiju Niš, koji je nabavljen u okviru projekta »Podrška lokalnom održivom razvoju u južnoj Srbiji« za potrebe ove klinike, u vrednosti od 662.000,00 RSD.
 • Centar za međunarodnu migraciju i razvoj (CIM) obezbeđuje ljudske resurse u okviru razvojne saradnje sa Nemačkom. CIM regrutuje eksperte iz Nemačke i zemalja Evropske unije a iz sredstava Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj sufinansira njihov angažman za koji od lokalnoh poslodavca dobijaju prosečnu platu. U svom radu CIM se oslanja na Nemačku organizaciju za tehničku saradnju (GTZ) i Saveznu agenciju za zapošljavanje (BA).  U okviru saradnje sa CIM-om, u Upravi Grada Niša za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj angažovan je ekspert na poslovima rešavanja pitanja sanacije postojeće deponije i upravljanje otpadom. Takođe, pri Službi za poslove gradonačelnika, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj radi ekspert angažovan na poslovima pružanja podrške lokalnom ekonomskom razvoju.
 • Grad Niš je obnovio kontakte sa gradom Bad Homburgom i inicirao bratimljenje, sa kojim je uspostavljena prijateljska saradnja 1999. godine. U ovom periodu grad Bad Homburg je kroz donacije u vidu opreme pomagao Centar za dnevni boravak dece, omladine i odraslih osoba mentalno ometenih u razvoju – Mara, JP Pčelica i Klinički centar.
 • Uz podršku Predstavništva Privredne komore Srbije u Frankfurtu uspostavljena je saradnja sa poslovnom zajednicom Nemačke Savezne pokrajine Hesen.
 • Predstavnici Pokrajinskog Rajnišes muzeja u Triru i izvršni direktor Izložbe o Konstantinu 2007. godine, učestvovali su na konferenciji pod nazivom Pravci i modaliteti međunarodne saradnje grada Niša u oblasti kulture. Konferencija je deo projekta “Izrada programske osnove i promocija Kancelarije grada Niša za međunarodnu saradnju u oblasti nauke, obrazovanja i kulture”. Prvi dan konferencije predstavljao je  finalni korak pred ustanovljenje Kancelarije grada Niša za međunarodnu saradnju u oblasti nauke, obrazovanja i kulture. Njegova svrha, je  bila da se, nakon prvih internih konsultacija, čuju mišljenja i sugestije važnih partnera izvan grada – predstavnika Ministarstva kulture i Ministarstva inostranih poslova Republike Srbije, kulturnih atašea ambasada i kulturnih centara u Srbiji, predstavnika donatorske zajednice i domaćih eksperata za oblast kulturne politike. Drugi dan konferencije bi je posvećen prezentacijama i razmeni iskustva na polju istraživanja, zaštite, valorizacije i promocije kulturnog nasleđa Konstantinovih gradova: Trir (Nemačka), Arl (Francuska), Milano (Italija), Izmit (Turska), Karnuntum-Petrpneli (Austrija), Jork (Velika Britanija) i Niš (Srbija).

2009.

 • U okviru saradnje sa gradom Trirom, delegacija ovog nemačkog grada boravila je u zvaničnoj poseti Gradu Nišu. Ovom prilikom razgovaralo se o mogućnostima saradnje na realizaciji zajedničkih projekata povodom obeležavanja 1700 godina od donošenja Milanskog edikta i razmenjena su iskustva iz oblasti istraživanja, zaštite, valorizacije i promocije kulturnog nasleđa Konstantinovih gradova.
 • Potpisan je  Memorandum o razumevanju sa nemačkom nevladinom organizacijom HELP o relizaciji projekata održivog razvoja tokom 2010. godine. To znači da će Grad Niš sa NVO HELP sarađivati na realizaciji projekata održivog razvoja tj. socijalno-ekonomske podrške ugroženim kategorijama stanovništva, mladima, nezaposlenima, samohranim roditeljima i osobama sa invaliditetom. Jedan od osnovnih ciljeva saradnje je kreiranje novih radnih mesta kroz razvoj start-up biznisa i preduzetništva. Kroz razvoj start-up biznisa i preduzetništva biće podržano najmanje 80 klijenata u njihovim namerama za započinjanje ili razvoj poslovnih delatnosti. Podrška će obuhvatati donaciju u vidu opreme i materijala prosečne vrednosti do 2.000,00 evra, organizovanje poslovne i stručne obuke u skladu sa potrebama klijenata i poslovno savetovanje.

2008.

 • Grad Niš je potpisao Ugovor o saradnji sa nemačkom nevladinom organizacijom HELP u okviru projekta ”Podrška lokalnom održivom razvoju u južnoj Srbiji”, koji se odnosi na obezbeđivanje donacija za start-up biznise, organizovanje poslovnih i stručnih obuka, organizovanje stručne prakse u privatnim firmama.
 • Ambasada SR Nemačke i nemačka nevladina organizacija HELP obezbedili su neurofidbek aparat za potrebe Dnevne bolnice za decu i omladinu Klinike za zaštitu mentalnog zdravlja i neuropsihijatriju razvojnog doba Kliničkog centra Niš.
 • Potpisivanjem trilateralnog ugovora o korišćenju sredstava KfW-a, namenjenih realizaciji programa “Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza III”, jula, 2008. godine između Republike Srbije, grada Niša i JKP “Gradska toplana” Niš, stekli su se uslovi za realizaciju povoljnog kreditnog aranžmana radi nabavke opreme i usluga namenjenih rehabilitaciji i modernizaciji lokalnog sistema grejanja od strane JKP “Gradska toplana” Niš.

2004.

 • Donacijom Vlade SR Nemačke izgrađene su stambene jedinica za 40 izbegličkih porodica  iz BiH i Hrvatske a  implementacioni partner   u projektu je Savezna ustanova za tehničku pomoć  – THW.

2002.

 • Nemačka vlada je dotirala sredstva za adaptaciju Odeljenja za invazivnu dijagnostiku na Klinici za kardiovaskularne bolesti niškog Kliničkog centra, kao  i aparate kojima je opremljena najsavremenija laboratorija za kateterizaciju srca i angtiografiju.

2001.

 • Grad Niš je potpisao Protokol o saradnji sa nemačkom vladinom organizacijom GTZ na projektima: Modernizacija komunalnih usluga, energetska efikasnost, izrada strategije upravljanja komunalnim otpadom, objedinjena naplata. (2001 i 2004).
 • Nemačka Vlada posredstvom Kreditne institucije za obnovu – KfW obezbedila je donaciju za  JKP Gradska toplana za 2 faze projekta rekonstrukcije daljinskog grejanja u vrednosti od 8,2 miliona evra (2001, 2002, 2003).
 • Nemačka Vlada posredstvom Kreditne institucije za obnovu KfW obezbedila je donaciju JKP Naissus za 2 faze projekta rehabilitacije vodovodnog sistema u vrednosti od 4,7 miliona evra (2001 i 2002).

2000.

 • Nemačka agencija za obnovu i razvoj poklonila je, u ime Vlade Nemačke, dva kamiona za odvoz smeća gradu Nišu.
 • Realizovan je program Asfalt za demokratiju čime je grad dobio bitumen za asfaltiranje gradskih ulica u vrednosti od 100.000 nemačkih maraka.