KONKURS ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU

KONKURS ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA  POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU

 1. ZAHTEV ZA REGRES ZA VO 2021
 2. ZAHTEV ZA KREDITNU PODRŠKU 2021
 3. ZAHTEV ZA PODSTICAJE  U FIZIČKU IMOVINU 2021
 4. ZAHTEV ZA JAČANJE UDRUŽENJA 2021
 5. ZAHTEV ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA – PODSTICAJI ZA OSIGURANJE 2021
 6. ZAHTEV ZA ORGANSKU PROIZVODNJU 2021
 7. ZAHTEV ZA LSRR 2021
 8. ZAHTEV ZA UNAPREĐENJE RURALNE INFRASTRUKTURE 2021
 9. ZAHTEV ZA PODRŠKU MLADIMA 2021
 10. ZAHTEV ZA PRERADU I SERTIFIKACIJU 2021
 11. ZAHTEV ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI 2021VAŽNO OBAVEŠTENJE

 

Obaveštavamo sve zainteresovane građane za prijave za Javni konkurs za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godini  da je Prijavni obrazac izmenjen i usaglašen sa tekstom Javnog konkursa i sa Pravilnikom o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godinu (broj 622-10/2021-03 od 31.05.2021. godine). Prijavni obrazac možete preuzeti na sledećem linku: link.

Sve prijave građana pristigle u roku na starom prijavnom obrascu smatraće se validnim. U skladu sa Članom 12. Stav 3. Komisija će za ove slučajeve izvršiti proveru postojećeg načina grejanja i pripremiti Zapisnik.
IZMENE I DOPUNE PLANA LOKACIJA ZA KIOSKE NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

IZMENE I DOPUNE PLANA LOKACIJA ZA KIOSKE NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

 
Najčešća pitanja građana i odgovori u vezi Javnog konursa za sufinansiranje sprovođenje mera smanjenja zagađenja vazduha u Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu

Najčešća pitanja građana  i odgovori u vezi Javnog konursa za sufinansiranje sprovođenje mera smanjenja zagađenja vazduha u Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu
Javni poziv za izbor kandidata za zaključenje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara

 

Javni poziv za izbor kandidata za zaključenje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara

 

Prilog:

Izjava učesnika javnog poziva  ( word )
Obaveštenje o nevršenju izbora po javnom pozivu

Obaveštenje o nevršenju izbora po javnom pozivu
JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godini

Na osnovu Ugovora o sufinansiranju realizacije projekta „Smanjenje zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora u 2021. godini“, broj 401-00-369/21-03 od 25.03.2021. godine,  Rešenja Gradskog veća o pristupanju realizaciji i sufinansiranju projekta „Smanjenje zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora u 2021. godini“, (broj 575-1/2021-03 od 18.05.2021),  Rešenja o usvajanju Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godinu (broj 622-10/2021-03 od 31.05.2021. godine),

Gradsko veće Grada Niša raspisuje

 JAVNI KONKURS

za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godini

I USLOVI PRIJAVE NA KONKURS

Uslovi učešća na Konkursu koje mora da ispuni podnosilac zahteva:

 

 1. Da stambeni objekat-kuća nije priključena na sistem daljinskog grejanja ili distributivnu mrežu prirodnog gasa;

 

 1. Da ne postoji mogućnost priključenja na distributivnu mrežu prirodnog gasa i sistem daljinskog grejanja (za meru 1);

 

 1. Da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu;

 

 1. Ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre potpisivanja Ugovora o sufinasiranju obe ugovorne strane.

Pravo učešća na Konkursu nemaju :

 1. Vlasnici stambeno-poslovnih objekata.

 

 II U 2021.godini sufinasiraće se mere:

1.Zamena postojećih  uređaja za grejanje efikasnijim uređajima na pelet:

 • Maksimalno učešće Grada do 90.000,00 sa PDV, odnosno do 50% ukupne vrednosti kotla sa PDV.
 • Planirana sredstva 11.160.000,00 dinara.

 

 

2.Zamena postojećih  uređaja za grejanje efikasnijim uređajima na gas:

 • Maksimalno učešće Grada do 80.000,00 sa PDV, odnosno do 50% ukupne vrednosti sa PDV.
 • Planirana sredstva 3.440.000,00 dinara.

 

 1. Uklanjanja postojećih uređaja za grejanje i priključenje na sistem daljinskog grejanja
 • Maksimalno učešće Grada do 200.000,00 sa PDV, odnosno do 50% ukupne vrednosti sa PDV.
 • Planirana sredstva 3.000.000,00 dinara.

 III POTREBNA DOKUMENTA

 A) Dokumentacija koju dostavlja podnosilac prijave pri podnošenju prijave:

 

Obavezna dokumentacija:

 1. Potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021.godinu;
 2. Potvrda o redovnom izmirivanju obaveza po osnovu poreza na imovinu Grada Niša;
 3. Fotokopiju lične karte ili očitanu čipovanu ličnu kartu vlasnika objekta- ne starije od šest meseci;
 4. Izvod iz lista nepokretnosti za objekat, ne stariji od šest meseci (fotokopija);
 5. Kopiju građevinske dozvole, odnosno drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta;
 6. Potvrda da ne postoji mogućnost priključenja na distributivnu mrežu prirodnog gasa (koju izdaje preduzeće ovlašćeno za snabdevanje i distribuciju prirodnog gasa) i potvrda da ne postoji mogućnost priključenja na sistem daljinskog grejanja koju izdaje JKP „Gradska Toplana“ Niš (samo za meru 1)- ne starija od šest meseci;
 7. Potvrda o mogućnosti priključenja na gasovodnu mrežu koju izdaje preduzeće ovlašćeno za snabdevanje i distribuciju prirodnog gasa (samo za meru 2)- ne starija od šest meseci;
 8. Potvrda o mogućnosti priključenja na sistem daljinskog grejanja koju izdaje JKP „Gradska Toplana“ Niš  (samo za meru 3)- ne starija od šest meseci;
 9. Predračun za nabavku opreme (samo za meru 1 i za meru 2) ili za priključenje (samo za meru 3).

 

Opciono dostavljanje dokumentacije za dodatno bodovanje:

 1. Dokaz o broju članova domaćinstava
  1. Fotokopija lične karte ili očitane čipovane lične karte za punoletne članove domaćinstava-kopija prijave prebivališta ili uverenje o prebivalištu za decu- ne starije od šest meseci;
  2. Lična izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva u slobodnoj formi;
 2. Izjava podnosica prijave da će stari uređaj biti predat na reciklažu;
 3. Kopija rešenja nadležnog organa o utvrđivanju stepena invaliditeta (samo za porodice sa članom invalidnim licem sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 70-100%);
 4. Kopija rešenja nadležnog organa o utvrđivanju stepena invaliditeta za ratne vojne invalide (samo za porodice sa članom ratnim vojnim invalidom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od I-IV kategorije);
 5. Dokaz o ukupnim mesečnim primanjima-za sve punoletne članove domaćinstva (samo za porodice sa prihodima manjim od 40.000,00 RSD po članu porodičnog domaćinstva)
 6. Potvrda o isplaćenoj neti zaradi za mesec koji predhodi mesecu podnošenja zahteva za zaposlene-od poslodavca
 7. Ček od penzije i/ili ček od vojne invalidnine
 8. Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlenog člana porodičnog domaćinstva da je na evidenciji nezaposlenih
 9. Potvrda o školovanju za punoletne članove domaćinstva

 

 

B) Dokumentacija koja se dostavlja nakon potpisivanja Ugovora i završetka investicije:

 1. Potpisan i popunjen obrazac Zahtev za povraćaj sredstava;
 2. Izjava korisnika sredstava o nameni korišćenih sredstava;
 3. Fiskalne i gotovinske račune za ugrađenu opremu ili naknadu za priključenje na sistem daljinskog grejanja-fotokopija;
 4. Popunjen i overen garantni list za ugrađenu opremu (za meru 1 i 2)-fotokopija;
 5. Ugovor o priključenju na distributivnu mrežu prirodnog gasa i Ugovor o snabdevanju (za meru 2)-fotokopija;
 6. Ugovor o izgradnji priključka na sistem daljinskog grejanja (za meru 3)-fotokopija;
 7. Potvrda o reciklaži postojećeg uređaja, koju izdaje preduzeće ovlašćeno za reciklažu otpada (u slučaju predavanja na reciklažu)-original.

IV Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Grada Niša.

V Neblagovremena prijava je: prijava podneta po isteku roka za podnošenje prijave.

VI Nepotpuna prijava je: prijava koja ne sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju iz dela ovog oglasa označen pod tačkom A.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa imenom, prezimenom i adresom podnosioca zahteva, ISKLJUČIVO poštom na adresu:

 

Grad Niš

Gradska uprava za organe grada i građanska stanja

Nikole Pašića 24, Niš

 

Sa naznakom: SPROVOĐENJE MERA SMANJENJA ZAGAĐENJA VAZDUHA U GRADU NIŠU POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH LOŽIŠTA ZA 2021.GODINU – Ne otvarati

Zainteresovani učesnici javnog Konkursa u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja prijava detaljne informacije mogu dobiti na telefon broj 018/504-658.

Dokumenta za prijavu se mogu preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Niša i Kancelarije za lokalni ekonmski razvoj.

LINK:

 

 
JP Gradska stambena agencija – Konkurs za kupovinu stanova 2021. godine

 

 1. KONKURS ZA KUPOVINU STANOVA
 2. PRIJAVA NA KONKURS ZA KUPOVINU STANA
 3. OBRAZAC-IZJAVA BLISKOG SRODNIKA KOD KOGA STANUJE PODNOSILAC ZAHTEVA NA KONKURS
 4. OBRAZAC-IZJAVA DVA SVEDOKA  O PODSTANARSKOM STATUSU PODNOSIOCA ZAHTEVA NA KONKURS
 5. OBRAZAC-IZJAVA STANODAVCA PODNOSIOCA ZAHTEVA NA KONKURS O PODSTANARSKOM STATUSU
 6. OBZAZAC-IZJAVA DVA SVEDOKA  O POSTOJANJU  VANBRAČNE ZAJEDNICE
 7. OBRAZAC-IZJAVA UPRAVNIKA ILI PREDSEDNIKA SKUPŠTINE STANARA STAMBENE ZGRADE DA PODNOSILAC ZAHTEVA NA KONKURS STANUJE U ZAJEDNIČKIM PROSTORIJAMA
 8. OBRAZAC-IZJAVA O IMOVNOM STANJU ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE

 
JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021. GODINI

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021. GODINI
JAVNI KONKURSI KLER

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA  1

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA 2