Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini

Savet za bezbednost saobraćaja Grada Niša raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini – Grupe 1, 2 i 3 za prevoz dece od 9 do 36kg.

Pozivaju se roditelji ili staratelji sa teritorije Grada Niša čija su deca rođena tokom 2019. godine da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za putnička vozila.

Javni poziv je objavljen na sajtu Grada Niša i oglasnoj tabli Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj u ulici Vožda Karađorđa broj 24.

Obrazac zahteva može se preuzeti sa sledećeg linka – word dokument

Rok za podnošenje zahteva je 27.03.2020. godine do 15 časova.

Prijave (popunjen obrazac zahteva (prijavni formular) sa pratećom dokumentacijom) podnose se isključivo preko pisarnice Gradske uprave Grada Niša (ul. Nikole Pašića br. 24).
Raspisan Javni poziv za izbeglice

Grad Niš obaveštava izbeglice koje su konkurisale  sa ciljem rešavanja  stambenih potreba  posebno socijalno ugroženih kategorija  izbeglica,davanjem na korišćenje 2 stambene jedinice  namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima  na teriotriji Grada Niša ,a u okviru Regionalnog stambenog programa-potprojekat 5, da će javni poziv  biti raspisan 02.03.2020.godine na oglasnim tablama Grada Niša ,Centra za socijalni rad „Sveti Sava“,Komesarijata za izbeglice i migracija i na internet strani Grada Niša www.ni.rs  i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Zainteresovana lica podnose prijave  na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja.

Dokumentacija se dostavlja na pisarnicu Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ ili na adresu Centar za socijalni rad“Sveti Sava“ Niš.ulica Svetozara Markovića br.41 sa napomenom „Za javni poziv –Regionalni stambeni program-Stambeni program u Republici Srbiji-Potprojekat 5-socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima“.

Prijave se podnose u periodu  od 02.marta 2020.godine do 16.marta 2020.godine.
Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata

Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI 

 

PRIJAVA ZA DODELU STIPENDIJE ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA iz sredstava budžeta Grada Niša za 2020.godinu

 

PRIJAVA  ZA DODELU STIPENDIJE ZA STUDENTE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA iz sredstava budžeta Grada Niša za 2020.godinu

 
Javni pozivi za lične pratioce i personalne asistente sa obrascima zahteva i Kriterijumima

Javni pozivi za lične pratioce i personalne asistente sa obrascima zahteva i Kriterijumima od dana 13.01.2020
JAVNI POZIV Za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 10 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji Grada Niša

JAVNI POZIV za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 10 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji Grada Niša

 
JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu pomoći za kupovinu 10 seoskih kuća sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu na teritoriji grada niša

JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu pomoći za kupovinu 10 seoskih kuća sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu na teritoriji grada niša
KONKURS za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2020. godini

KONKURS za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2020. godini

ANEKS-1-Izjava podnosioca prijave na Konkurs 2020

Prilog 1- Obrazac za pisanje programa
Prilog 2 – Obrazac budžeta programa
Prilog 3- Obrazac mesečnog plana  ktivnosti
Prilog 4 – Izvršni pregled programa
Prilog 5 – Narativni budžet programa
Prilog 6 – Uputstvo za pisanje programa
Prilog 7- Uputstvo za sastavljanje budžeta
Smernice za podnosioce programa
Uputstvo za popunjavanje Priloga 3

Bliža merila za izbor programa sa dopunskim kriterijumima (način bodovanja) (3)
J A V N I P O Z I V za dostavljanje predloga za dodelu najvišeg javnog priznanja Grada Niša Nagrade ”11. JANUAR”

J A V N I   P O Z I V

za dostavljanje predloga za dodelu najvišeg javnog priznanja

Grada Niša Nagrade ”11. JANUAR”  02.12.2020 (.doc)
Svi Javni pozivi objavljeni do 29.11.2019

O B A V E Š T E NJ E o produženju  roka, po javnim pozivima od 31.oktobra 2019.

JAVNI POZIV za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja  interno raseljenih lica, dok su u raseljeništvu dodelom pomoći namenjene za nabavku  građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta

JAVNI  POZIV za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju porodica izbeglica kroz dohodovne aktivnosti

JAVNI  POZIV za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova života  interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz nabavku i dodelu  robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti

JAVNI POZIV za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 10 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji Grada Niša


Obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2020. godinu (doc)

Obrazac 1- za domaća takmičenja;(docx)

Obrazac 2- za evropska klubska takmičenja;(docx)

Obrazac 4- za gradske manifestacije;(docx)

Izjava o dostavnjenoj dokumentaciji;(docx)

Izjava o partnerstvu;(docx)

Potvrda granskog saveza;(docx)


JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OKVIRU REALIZACIJE PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2019. GODINU

1a. Prateća dokumentacija za meru podrške MMSPP u cilju unapređenja konkurentnosti

1b. Prateća dokumentacija za meru podrške MMSPP u cilju unapređenja konkurentnosti (firme koje koriste usluge Start up centra i Coworking prostora )

 

2a. Prateća dokumentacija za meru podrške MMSPP, za projekte saradnje: komponenta 1

2b. Prateća dokumentacija za meru podrške MMSPP, za projekte saradnje: komponenta 2


JAVNI  POZIV Za angažovanje 2 (dva) lica za potrebe realizacije Projekta „Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografsko informacionog sistema“, koji finansira EU kroz Program EXCHANGE5 , od 09.09.2019.godine


JAVNI POZIV BANKAMA ZAINTERESOVANIM ZA KRATKOROČNO KREDITIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA SA TERITORIJE GRADA NIŠA UZ UČEŠĆE GRADA NIŠA U SUBVENCIONISANJU KAMATE NA KREDITE, dana 06.09.2019. godine


JAVNI POZIV za izbor korisnika za tri stambene jedinice namenjene za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji Nišavskog okruga   od   07.082019. godine


NACRT PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA
GRADA NIŠA ZA 2019. GODINU

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte će sprovesti javnu raspravu o nacrtu Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša u periodu od 27.05. do 04.06.2019. godine.

Tim povodom, biće održana javna tribina dana 29.05.2019. godine u velikoj sali Regionalne privredne komore Niš, od 12,00 sati.

Zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici, Klub privrednika, Privredno-ekonomski savet, udruženja, organizacije civilnog društva, predstavnici Univerziteta i sredstava javnog informisanja, organi i službe Grada i drugi zainteresovani subjekti svoje predloge, primedbe i sugestije o Nacrtu, mogu dostaviti pisanim putem KLERPU do 04.06.2019. godine.


JAVNI POZIV za angažovanje 2(dva) lica za potrebe realizacije projekta “Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Gradu Nišu i Opštini Ćuprija kroz uvođenje geografsko-informacionog sistema”, koji finansira EU kroz program EXCHANGE 5

JAVNI-POZIV-STRUČNA-PRAKSA-GRAD-NIŠ-SUFINANSIRANJE-2019.pdf
Javni-poziv-subvencija-za-teže-zapošljive-kategorije-2019.-GRAD-NIŠ.pdf

Zahtev-sa-biznis-planom-za-2019-godinu-teže-zapošljivi.pdf

Zahtev-sa-biznis-planom-za-dodelu-subvencije-za-samozapošljavanje-za-2019.-godinu.pdf

JAVNI-POZIV-SPZ-GRAD-NIŠ-SUFINANSIRANJE-2019.pdf

Javni-poziv-nezaposlenima-za-dodelu-subvencije-za-samozapošljavanje-u-2019.-GRAD-NIŠ.pdf

Javni-konkurs-Javni-radovi-OSI-u-2019.-godini-LAPZ-GRAD-NIŠ-SUFINANSIRANJE.pdf

ZAHTEV-STRUČNA-PRAKSA-GRAD-NIŠ-SUFINANSIRANJE-2019.pdf

ZAHTEV-SPZ-GRAD-NIŠ-SUFINANSIRANJE-2019.pdf


JAVNI POZIV potencijalnim stanarima za korišćenje usluga i povezivanje (pdf)


Obaveštenje komisije o raspisivanju Javnog poziva  za izbor korisnika 2 stambene jednice namenjene za socijalno stanovanje izbeglica u zaštićenim uslovima na teritoriji Grada Niša.Javni poziv  je deo stambenog progama Potprojekat 5, sa ciljem rešavanja  stambenih potreba posebno socijalno ugroženih kategorija izbeglica


Odluke o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata:

Odluka Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata o izboru kandidata kojima se ne dodeljuje stipendija

Odluka Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata o izboru kandidata za dodelu stipendija

Odluka Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata o odbacivanju prijava


Javni poziv  za dodelu stipendija talentovanim sportistima u 2019. godini


Javni poziv  za posebne programe   u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2019. godinu :


Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2019. godini

 

Javni pozivi za lične pratioce i personalne asistente sa obrascima zahteva i Kriterijumima od dana 17.01.2019. godine:

KONAČNA RANG LISTA ZA LIČNU PRATNJU ( od dana 05.02.2019):

ODLUKA KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA USLUGA PERSONALNIH ASISTENATA I LIČNIH PRATIOCA PO PRIGOVORIMA (od dana 05.02.2019):

Javni pozivi za lične pratioce i personalne asistente sa obrascima zahteva i Kriterijumima od dana 17.01.2019. godine:

KONAČNA RANG LISTA ZA PERSONALNE ASISTENTE I LIČNU PRATNJU:

ODLUKA KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA USLUGA PERSONALNIH ASISTENATA I LIČNIH PRATIOCA PO PRIGOVORIMA


JAVNI POZIV ZA STIPENDIRANJE TALENTOVANIH UČENIKA I STUDENATA

 

RANG LISTA ZA PERSONALNE ASISTENTE I LIČNU PRATNJU:

 

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Niša u 2019. godini, broj 161/2019-01 od 22.01.2019. godine

 • ANEKS-1-Izjava podnosioca prijave na Konkurs 2019 (pdf) (word)
 • Prilog 1- Obrazac za pisanje programa (pdf) (word)
 • Prilog 2 – Obrazac budžeta programa (xls)
 • Prilog 3- Obrazac mesečnog plana aktivnosti (xls)
 • Prilog 4 – Izvrsni pregled programa (pdf) (word)
 • Prilog 5 – Narativni budžet programa (pdf) (word)
 • Prilog 6 – Uputstvo za pisanje programa (pdf)
 • Prilog 7- Uputstvo za sastavljanje budžeta (pdf)
 • Smernice za podnosioce programa (pdf)
 • Uputstvo za popunjavanje Priloga 3 (pdf)

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu 23 seoske kuće i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala ili kućnih aparata/nameštaja od dana 21.01.2019. godine 


Javni pozivi za lične pratioce i personalne asistente sa obrascima zahteva i Kriterijumima od dana 17.01.2019


Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje privrednih subjekata sa teritorije Grada Niša uz učešće Grada Niša u subvencionisanju kamate na kredi

 1. Sporazum o poslovnoj saradnji između Grada Niša i Banke
 1. Saglasnost Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2018. godinu

 1. Prateća dokumentacija za meru Internacionalizacija MMSPP
 1. Prateća dokumentacija za meru Internacionalizacija udruženja i privrednih asocijacija
 1. Prateća dokumentacija za meru Unapređenje konkurentnosti MMSPP
 1. Prateća dokumentacija za meru Unapređenje konkurentnosti firmi koje koriste usluge Start up centra i Coworking prostora
 1. Prateća dokumentacija za meru Unapređenje saradnje privrede i naučno-obrazovnih institucija

JAVNI POZIV za podnošenje zahteva dodele pomoći u građevinskom materijalu za porodice interno raseljenih lica za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji Grada Niša, od dana 31.07.2018. godine


JAVNI POZIV  za izbor korisnika za dodelu pomoći za kupovinu  seoskih kuća sa okućnicom za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu i dodatne pomoći za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće na teritoriji Grada Niša, od dana 31.07.2018. godine


Javni konkurs za Festival mladih Niša, od dana 26.07.2018. godine


Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija i iznosu stipendije u 2018. godini, od dana 19.06.2018. godine

Odluka o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija i iznosu stipendija u 2018 godini, od dana 31.05.2018


Odluku o rešavanju  stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa Listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova


Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2018. godinu, od dana 12.04.2018. godine


Javni poziv za dodelu stipendija talentovanim sportistima u 2018 godini, od dana 12.04.2018. godine


Odluka komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata u 2018. godini

Odluka o izboru kandidata za dodelu stipendija talentovanim učenicima i studentima, od dana 05.04.2018. godine

Odluka o izboru kandidata kojima se ne dodeljuje stipendija za talentovane učenike i studente, od dana 05.04.2018. godine


JAVNI POZIV za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2018. godini

OBRAZAC prijave za učenike srednjih škola

OBRAZAC prijave za studente visokoškolskih ustanova

OBAVEŠTENJE o obradi podataka o ličnosti


Tekst Drugih izmena i dopuna Javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2017. godinu – izmene i dopune su objavljene u Sl.listu Grada Niša broj 118/17 od 20.11.2017. godine


JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za ostvarivanje prava na besplatan trening bezbedne vožnje za mlade vozače sa probnom vozačkom dozvolom sa teritorije Grada Niša, od dana 06.11.2017. godine


JAVNI POZIV za izbor korisnika stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji grada Niša


JAVNI POZIV za dostavljanje predloga za program uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2018. godinu, od dana 22.09.2017. godine (pdf)


JAVNI POZIV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Niša za 2018. godinu, objavljen dana 04.09.2017.


Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2017. godinu, od dana 15.08.2017. godine.

Izmene i dopune Javnog poziva (Izmene su objavljene u ’’Službenom listu Grada Niša’’, broj 102/17 od 09.10.2017.godine)
Tekst Javnog poziva
Prateća dokumentacija i Kriterijumi za ocenjivanje za meru Internacionalizacije

Prateća dokumentacija i Kriterijumi za ocenjivanje za meru Unapređenje konkurentnosti

Prateća dokumentacija i Kriterijumi za ocenjivanje za meru Unapređenje saradnje privrede i naučno-obrazovnih institucija

JAVNI POZIV bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje privrednih subjekata sa teritorije Grada Niša uz učešće Grada Niša u subvencionisanju kamate na kredite za nabavku obrtnih sredstava, 11.08.2017. godine


Poziv na javnu raspravu o nacrtu zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, 09.08.2017. godine


Obaveštenje Komisije za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima o raspisivanju Javnog poziva, 07.08.2017. godine

JAVNI POZIV za izbor korisnika stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji grada Niša, 07.08.2017. godine


Javni poziv za korišćenje usluga i povezivanje u Centar za inovativno preduzetništvo mladih (skraćeno Start-ap centar) na Elektronskom fakultetu u Nišu

Javni poziv
Obrazac prijave
Predlog koncepta uspostavljanja Centra


Javni pozivi – sufinansiranje – Grad Niš i Nacionalna služba za zapošljavanje

1. Javni poziv za javne radove

2. Javni poziv za stručnu praksu

3. Javni poziv za samozapošljavanje

4. Javni poziv za teže zapošljive


Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Niša za 2018. godinu


Obaveštenje i Odluka Komisije za izbor korisnika 15 stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima


Odluka o usvajanju prigovora

Odluka o izboru kandidata za dodelu stipendija

Odluka o izboru kandidata kojima se ne dodeljuje stipendija


JAVNI POZIV za stipendiranje talentovanih učenika i studenata

OBRAZAC prijave za učenike srednjih škola

OBRAZAC prijave za studente visokoškolskih ustanova

OBRAZAC dobrovoljnog pristanka za obradu podataka o ličnosti


JAVNI POZIV za dodelu stipendija talentovanim sportistima u 2017. godini

OBRAZAC 7

POTVRDA GRAĐANSKOG SAVEZA – STIPENDIJE


JAVNI POZIV ZA POSEBNE PROGRAME U OBLASTI SPORTA U GRADU NIŠU ZA 2017. GODINU

Obrazac


OBAVEŠTENJE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA PRI KUPOVINI 30 SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELE PAKETA POMOĆI


OBAVEŠTENJE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA PRI KUPOVINI 30 SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELE PAKETA POMOĆI – produženje roka


Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu 30 seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala ili kućnih aparata/nameštaja


OBAVEŠTENJE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA PRI KUPOVINI 30 SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM I DODELE PAKETA POMOĆI


Javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu najvišeg javnog priznanja Grada Niša nagrade ”11. JANUAR”


Javni poziv radi prikupljanja predloga za članove Saveta za ljudska i manjinska prava, 02.11.2016.    


Javni poziv za dodelu sadnica interno raseljenim i izbeglim licima

Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2016 godini.

txt_256   Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2016 godini.


JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2017. GODINU


JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA ZA DODELU NAGRADE ZA TOLERANCIJU ”CAR KONSTANTIN”


JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA UGROŽENOG KUPCA TOPLOTNE ENERGIJE


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA DODELE POMOĆI U NABAVCI I DODELI ROBE I MATERIJALA ZA POKRETANJE, RAZVOJ I UNAPREĐENJE DOHODOVNIH AKTIVNOSTI PORODICAMA INTERNO RASELJENIH LICA NA TERITORIJI GRADA NIŠA


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA DODELE POMOĆI U NABAVCI I DODELI ROBE I MATERIJALA ZA POKRETANJE, RAZVOJ I UNAPREĐENJE DOHODOVNIH AKTIVNOSTI IZBEGLICA NA TERITORIJI GRADA NIŠA


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA DODELE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU PORODICAMA INTERNO RASELJENIH LICA ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA


JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU 10 SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA INTERNO RASELJENIM LICIMA DOK SU U RASELJENIŠTVU I DODATNE POMOĆI ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE NA TERITORIJI GRADA NIŠA


JAVNI POZIV ZA POSEBNE PROGRAME U OBLASTI SPORTA U GRADU NIŠU ZA 2016. GODINU     Obrazac #1


JAVNI POZIV za dodelu stipendija talentovanim sportistima u 2016. godini

Obrazac predloga kandidata za dodelu stipendija talentovanim sportistima (obrazac broj 5)


JAVNI POZIV za izbor korisnika stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji grada Niša


Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2016. godini


Javni poziv za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica, dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za korisnike programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije


Javni poziv Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica o javnom pozivu za dodelu paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica


Javni poziv Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica o Javnom pozivu za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA


Javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji programa zapošljavanja pripravnika na teritoriji Grada Niša za 2015. godinu

Zahtev za učešće u programu zapošljavanja – pripravnici Grad Niš 2015


Javni poziv za podnošenje zahteva dodele sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja (građevinski materijal), interno raseljenih lica na teritoriji Grada Niša, 22.04.2015.


 

Javni poziv za podnošenje zahteva dodele pomoći pri kupovini 10 domaćinstava sa okućnicom za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu na teritoriji Grada Niša, 22.04.2015.


 

Javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrade za toleranciju “CAR KONSTANTIN”, 08.04.2015.


 

Javni poziv za organizaciju manifestacije “Maturantska parada 2015”, 27.03.2015.


 

Javni poziv odgajivačima goveda sa teritorije Grada Niša, 16.03.2015.


 

Javni poziv povrtarima i cvećarima sa teritorije Grada Niša, 16.03.2015.


 

Javni poziv voćarima i vinogradarima sa teritorije Grada Niša, 16.03.2015.


 

Javni poziv za podnošenje zahteva dodele pomoći u nabavci i dodeli robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti porodicama interno raseljenih lica na teritoriji Grada Niša, 12.02.2015.


 

Javni poziv za podnošenje zahteva dodele pomoći pri kupovini 10 domaćinstava sa okućnicom za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu na teritoriji Grada Niša, 09.02.2015.


 

Javni poziv za podnošenje zahteva dodele sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja (građevinski materijal), interno raseljenih lica na teritoriji Grada Niša, 09.02.2015.


 

Javni poziv za dodelu stipendija talentovanim sportistima u 2015. godini, 23.01.2015.

Obrazac #5


Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2015. godinu, 20.01.2015.

Obrazac #1

Obrazac #2


Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2015. godini, 16.01.2015.

Obrazac #1

Obrazac #2

Obrazac #3

Obrazac #4

Obrazac #5