ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ, почев од данашњег дана- 27.12.2021.године до 01.02.2022.године.
Оглас о јавном надметању ради заснивања закупа пословног простора

Оглас о јавном надметању ради заснивања закупа пословног простора дана 15.10.2021. године
Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Рани јавни увид у ПДР насеља Сечаница, на подручју ГО Црвени Крст

Рани јавни увид у ПДР насеља Сечаница, на подручју ГО Црвени Крст
О Г Л А С О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

О Г Л А С О  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ОГЛАС О  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА(.docx)

На основу члана 27.Закона о јавној својини („Службени лист РС“ бр.72/11, 88/2013, 105/2014,104/2016, 108/2016-др-закон бр.108/2016 бр. 113/2017 и бр. 95/2018) члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр. 88/08, 143/16 18/2019), члана 6. до члана 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 16/2018),  члана 28. до члана 37. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша  (“Службени  лист Града Ниша”, бр.5/2018 – пречишћен текст  бр. 26/2018 и бр.18/2019) и решења Градоначелника Града Ниша број: 2597/2020-01 од 10.8.2020. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда и давања у закуп пословних простора непосредном погодбом објављује

 

ОГЛАС О  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ЗАСНИВАЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Расписује се оглас о јавном надметању ради заснивања закупа следећег пословног простора:

 

Ред.

број

АДРЕСА

 

ЗОНА ПОВРШ. (m2) ПОЧ. ЦЕНА НАМЕНА  ДЕПОЗИТ Дуг за струју  на

дан 19.04.2019.

ЕПС Снабдевање

ЕДЈугоисток

1. Николе Пашића бр.41

улаз из Копитареве

Ц 335,16

спрат П=241,02 м2  и потрковље П=94,14м2

1.612,03 вишенаменски 1.080.575,96 447.700,93

У току поступак пред Агенцијом за реституцију-

Град сувласник са законским наследницима

2. Вожда Карађорђа бр.7ђ Е 28,91 2.155,68 вишенаменски 124.641,42
3. Вожда Карађорђа бр.7Г Е 34,40 2.155,68 вишенаменски 148.310,80
4. Обреновићева бр.124 Е 67,50 2.155,68 вишенаменски 291.016,80
5. Обилићев венац бр. 2 Е 25,32 1.293,41 вишенаменски 65.498,30               1,01

 

0,00

6. Обилићев венац бр. 2 Е 31,33 1.293,41 вишенаменски 81.045,08  

69.041,29

 

56.101,12

7. Трг Павла Стојковића бр.8 Е 51,00 1.293,41 вишенаменски 131.927,82  

24.77

 

1.182,31

У току поступак пред Агенцијом за реституцију

8. Трг Павла Стојковића бр.10 Е 58,30 1.293,41 вишенаменски 150.811,62  

12.934,00

 

226.800,54

 

У току поступак пред Агенцијом за реституцију

9. Трг Павла Стојковића бр.14а Е 30,64 1.293,41 вишенаменски 79.260,18        1.180,49

 

0,00

10. Трг Павла Стојковића бр.14а Е 12,12 2.155,68 вишенаменски 52.253,70
11. Цара Душана бр.35

 

Е 19,77 2.155,68 вишенаменски 85.235,60
12. Цара Душана бр.37

 

Е 313,86 од чега је подрум 66,00 приземље 179,57сан. чвор 4,20 и галерија 64,09 1.293,41 вишенаменски 811.899,34      13.004,16

 

0,00

 

У току поступак пред Агенцијом за реституцију

13. Цара Душана бр.47б Е 27,15 1.724,55 вишенаменски 93.643,08
14. Јована Ристића бр.30 I 38,00 592,59 вишенаменски 45.036,84          603,17

 

2.524,11

 

15. Јована Ристића бр. 18 I 20,60 592,59 вишенаменски 24.414,72 У току поступак пред Агенцијом за реституцију-Град сувласник на уделу од ¾

 

-353,12

 

64,10

16. Јована Ристића бр. 18 I 17,56 592,59 вишенаменски 20.811,76  

603,17

 

2.524,11

 

У току поступак пред Агенцијом за реституцију-

Град сувласник са уделом од ¾

17. Ниш, Тврђава, ниша бр.8 I 34,70 592,59 вишенаменски 41.125,76      30.301,69

 

37.800,74

18. Ниш, Тврђава, ниша бр.9 I 36,20 592,59 вишенаменски 42.903,52      11.714,78

 

70.781,32

19. Ниш, Тврђава, ниша бр.10 I 37,72 592,59 вишенаменски 44.705,00  

18.296,45

 

31.326,64

20. Ниш, Тврђава, ниша бр.11 I 36,27 592,59 вишенаменски 42.986,48  

12.934,08

 

0,00

21. Светозара Марковића бр.14

први спрат 1

I 155,90 592,59 вишенаменски 184.769,58                               

     43.389,89

 

0,00

 

У току поступак пред Агенцијом за реституцију

22. Сомборска бб II 17,38 485,13 вишенаменски 16.863,12                             

    34.493,18

 

252.399,71

(искључена   струја)

 

23. Сомборска бб II 35,44 485,13 вишенаменски 34.386,02  
24. Хиландарска бр.27 II 343,09 од чега је подрум 142,20 485,13 вишенаменски 332.886,52        1.374,67

 

2.570,45

25. Булевар 12 фебруар.бр. 35 II 32,60 808,54 вишенаменски 52.716,82
26. Сестре Баковић бб (раније ул. IX Бригаде бб) II 18,82 808,54 вишенаменски 30.433,46
27. Генерала Милојка Лешјанина бр.58 III 30,80 269,43 вишенаменски 16.596,90  

17.665,85

 

18.735,00

28. Генерала Милојка Лешјанина  бр.58 III 67,00 269,43 вишенаменски 36.103,62  

34.474,95

 

120.768,74

 

29. Генерала Милојка Лешјанина бр.71 III 51,90 269,43 вишенаменски 27.966,84  

545,91

 

9.785,14

30. н.м. Каменица V 235,00 172,56 вишенаменски 81.103,20  

0,22

31. Село Бубањ ул. 7 Јули бб V 46,96 129,42 вишенаменски 12.155,14 на дан

27.11.2018.

 

 

46.182,12

 

16.434,62

32. Куновица, кп.бр.1861,приземље V 66,00 129,42 вишенаменски 17.083,44
33. Раутово, кп.бр.212, 1.спрат V 36,30 129,42 вишенаменски 9.395,90
34. Радикина Бара, кп.бр.2239, приземље V 69,30 129,42 вишенаменски 17.937,62              0,00

 

366,92

35. МК Доња Студена V 59,00 129,42 вишенаменски 15.271,56 10.528,494.01

 

771.462,60

36. МК Суповац V 86,20 129,42 вишенаменски 22.312,02           145,89

 

-9,9

37. Доње Власе – дом V 392,73 129,42 вишенаменски 101.654,24        2.955,80

3.189,89 иск. стр.

38. МК Прва Кутина V 26,15 129,42 вишенаменски 6.768,68 искљ. струја
39. МК Горња Студена – дом V 108,58 129,42 вишенаменски 28.104,86 искљ. струја
40. МК Мезграја V 64,00 129,42 вишенаменски 16.565,76
41. Куновица, део објекта на КП бр.1071 КО Куновица V 91,00 и плато испод надстрешнице површине 86м2 215,69 вишенаменски 76.354,26  

 

 

 

 

 

 

 

42. Куновица, део објекта на КП бр.1071 КО Куновица V 63,00 215,69 вишенаменски 27.176,94

 

 

Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп. Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу губи право на враћање депозита.

Национализован пословни простор од редног броја 1. до редног броја 3. од редног броја 5. до редног броја 16. и редни број 21. 24. 25. 27. 28.  и 29.  се издаје у виђеном стању на период до пет година, а најдуже до доношења правноснажног решења Агенције за реституцију РС о враћању конкретног пословног простора бившем власнику у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу(„Службени гласник РС“ бр.71/2011, 108/2013, 142/2014 88/2015-Одлука УСС и 95/2018 ) без права на надокнаду штете.

Пословни простор под редним бројем 4., од редног броја 17. до редног броја 20., редни број 22. 23. и 26. и од редног броја 30. до редног броја 42. који није национализован, се издаје у виђеном стању на период до 5 (пет) година.

Закупац пословни простор не може да даје у подзакуп, нити на било који други начин располаже пословним простором.  Под располагањем у складу са чланом 48. став 3. Одлуке, подразумева се закључивање уговора којима се омогућује било какво (посебно или заједничко) коришћење одређених непокретних ствари од стране лица која нису његови закупци односно корисници.

Закупац може да врши инвестиционо одржавање пословног простора само уз сагласност Градске управе Града Ниша – Секретаријата за имовинско правне послове.

Трошкове уређења пословног простора сноси закупац.

Пословни простор ће се дати у закуп учеснику јавног надметања који понуди да плати највећи износ закупнине у поступку јавног надметања.

Почетна цена је у бруто износу са урачунатим порезом на додату вредност и усклађује се месечно за висину индекса потрошачких цена према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Лицитациони корак износи 100,00 динара.

У складу са чланом 68а, Одлуке, пословни простор у коме се обавља радиодифузна делатност, која емитује програм од интереса за Град, може се дати уз обавезу плаћања закупнине у висини од 100 динара за м2 месечно.

Закупци који обављају радиодифузну делатност из става 1. овог члана немају право на умањење закупнине према површини пословног простора а у складу са чланом 68 ове Одлуке.

У складу са чланом 68б, закупнина за закупце који обављају радиодифузну делатност, који емитује програм од интереса за Град, из члана 68а ове Одлуке примењује се уколико постоји сагласност Градског већа Града Ниша.

У случају да не постоји сагласност Градског већа Града Ниша из става 1. овог члана примењује се висина закупнине утврђене чланом 59 Одлуке.

Излицитирана цена се умањује према комуналној опремљености, врсти намени и површини пословног простора на основу члана 64. до члана 68. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша.

За пословне просторе, који су делимично комунално опремљени месечна закупнина се умањује за 25% од висине закупнине у складу са чланом 64. и 65. Одлуке и то:

Јована Ристића бр.30 – у простору прекинута водоводна и канализациона мрежа,

 Куновица кп.бр.1861,приземље (66,00 м2)-простор без водоводне и канализационе мреже;

Раутово без канализациоионе мреже;

н.м. Каменица П-235,00м2-без водоводне и канализ. мреже;

 

За пословни простор под редним бројем 41. који се налази у Куновици, за плато испод надстрешнице површине 86м2, уколико се надстрешница уклони, неће се обрачунавати закупнина.

 

За пословне просторе Нишу и то: ул. Јована Ристића бр.18. површине 20,60м2 и пословни простор на истој адреси површине 17,56м2 и ул. Николе Пашића бр.41, где је Град сувласник са законским наследницима, на основу делимичних решења Агенције за реституцију,законски   наследници су доставили сагласност да се пословни простори дају у закуп у поступку јавног надметања и закључе уговори о закупу са Градом и законским наследницима сагласно уделима Града и законских наследника. Уколико се пре закључења уговора о закупу, донесе коначно решење о враћању подржављеног пословног простора бившем власнику, уговор о закупу се неће закључити а учеснику јавног надметања који је излицитирао предметни пословни простор депозит се враћа у пуном износу без умањења од 5% на име трошкова спровођења поступка по Огласу.

Уколико закупац поднесе захтев Градској Управи Града Ниша – Секретаријату за имовинско правне послове да измири дуговања по основу утрошене електричне енергије, нема право на признавање уложених средстава кроз умањење месечне закупнине. Износ дуговања по основу утрошене електричне енергије на дан 19.04.2019. године, достављен је од стране ПД „Снабдевање“д.о.о.Београд и ЕД Југоисток д.о.о.Ниш. Уколико се након одржаног поступка јавног надметања утврди нов износ дуга, а најповољнији понуђач из наведених разлога не закључи уговор о закупу, депозит се враћа умањен  за 5% на име трошкова спровођења поступка по Огласу. У овом случају Град неће сносити одговорност за евентуално измењен износ дуга по основу утрошене електричне енергије.

Закупци градског пословног простора који учествују у поступку јавног надметања су у обавези да уз пријаву доставе доказе о измиреним обавезама по основу закупнине и плаћеним комуналним трошковима, за пословни простор којим располаже Град Ниш и који користе на основу закљученог уговора о закупу.

Закупац који је користио пословни простор Града и за исти није измирио обавезе према Граду по основу закупнине и комуналних трошкова нема право учешћа у поступку јавног надметања.

           Уколико учесник јавног надметања – најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о закупу пословног простора, расписује се нови оглас за јавно надметање.

Најповољнији понуђач је у обавези да код закључења уговора о закупу достави једно од средстава обезбеђења плаћања будућег закупа, комуналних и других трошкова који проистичу из коришћења пословног простора (хипотека на непокретностима, залога на покретним стварима, неопозива банкарска гаранција, јемство другог лица које је власник имовине чија вредност не може бити мања од 150% висине потраживања које се обезбеђује, трасирана меница акцептирана од стране два жиранта из чијих се зарада на којима се установљава административна забрана дуг може наплатити, меница авалирана од стране пословне банке, сопствена меница и друга средства која могу послужити за обезбеђење плаћања), по избору Секретаријата за имовинско правне послове, у висини шест месечних закупнина за односни пословни простор.

Уколико се као средство обезбеђења плаћања доставља банкарска гаранција закупац се обавезује да у року од 30 дана од дана закључења уговора о закупу, достави плативу банкарску гаранцију  за уредно и потпуно извршење уговорних обавеза са клаузулом „неопозива“ „безусловна“ „наплатива на први позив“, „без права на приговор“  која гласи на укупан износ од најмање  шест месечних закупнина у моменту издавања банкарске гаранције. Закупац је у обавези да након истека рока важења банкарске гаранције уредно доставља нову банкарску гаранцију сваке године до истека рока уговора о закупу пословног простора, с тим што последња банкарска гаранција мора бити издата на период који је дужи за три месеца од истека рока уговора о закупу. Корисник има право да банкарску гаранцију реализује у пуном износу уколико најкасније 30 дана пре истека гаранције закупац не обезбеди нову банкарску гаранцију.

Депозит се уплаћује на депозитни рачун Града, приликом подношења пријаве за јавно надметање односно прикупљање писаних понуда  а у складу са Уредбом и чланом 30.став 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града.

            Уплата депозита се врши на рачун: ДЕПОЗИТ РАЧУНА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ  број  840-1105804-19 модел 97 позив на број 1304361. са назнаком депозит по Огласу за пословни простор.

           По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року. Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Учесници огласа за јавно надметање, имају право на повраћај положеног депозита у року од 8 (осам) дана од дана спровођења поступка јавног надметања, без обрачунате камате, умањене за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.    Учесник огласа са утврђеном најповољнијом понудом има право на повраћај положеног депозита у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора о закупу без обрачунате камате, умањене за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

Уколико учесник огласа са утврђеном најповољнијом понудом одустане од закључења уговора о закупу нема право на повраћај  депозита.

Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о закупу, расписује се нови оглас за јавно надметање.

Пријаве се подносе Комисији за спровођење поступка јавног надметања преко Градске управе Града Ниша – Секретаријата за имовинско правне послове  ул. Николе Пашића бр.24 канцеларија бр.22 на првом спрату, у времену од 8,00 часова до 15,30 часова или препорученом пошиљком односно брзом поштом у затвореним ковертама на исту адресу  са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ ПРИЈАВА ЗА ЈАНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА“ с тим што све пријаве морају бити достављене до последњег дана рока за подношење пријава до 15,30 часова, без обзира на начин достављања пријава.

Пријава  за јавно надметање физичког лица садржи:  адресу пословног простора који је предмет закупа, име и презиме подносиоца пријаве, адресу,  фотокопију  личне карте, или фотокопију личне карте са очитаним подацима уколико је иста са чипом, јединствен матични број грађана, назнаку делатности која ће се обављати у пословном простору, оверену изјаву понуђача да прихвата све услове из огласа, доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање депозита.

Пријава за јавно надметање за предузетнике садржи: адресу пословног простора који је предмет закупа, име и презиме предузетника, адресу, фотокопију личне карте, или фотокопију личне карте са очитаним подацима уколико је иста са чипом, назнаку делатности која ће се обављати у пословном простору, јединствен матични број грађана, назив радње, матични број, копију решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, оверену изјаву понуђача да прихвата све услове огласа, доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање депозита.

Пријава за јавно надметање правног лица садржи: адресу пословног простора,који је предмет закупа, назив и пословно седиште подносиоца пријаве, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, порески идентификациони број (ПИБ) име и презиме директора и његов потпис, оверено овлашћење за заступање  на надметању, назнаку делатности која ће се обављати у пословном простору, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из Огласа, доказ о уплати депозита и број рачуна за враћање положеног депозита.

Рок за подношење пријава је 12 (дванаест) дана од дана објављивања огласа у дневном листу  АЛО”. Последњи рок за подношење пријава је 25. 08. 2020. године.

Текст Огласа биће објављен и на сајту Града Ниша www.ni.rs, и огласној табли органа и служби Града.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују.

Разгледање пословних  простора обавиће се  дана 18.08. 2020. године, и то: од редног броја 1. до редног броја 13. у времену од 10,00 часова до 11,00 часова,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               дана  19.08.2020. године обавиће се разгледање пословног простора и то: од редног броја 14. до редног броја 29., у времену од 10,00 до 11,00 часова. За пословни простор од редног броја 30. до редног броја 42. и  разгледање ће се обавити по захтеву заинтересованих лица.

Јавно надметање одржаће се дана  28. 08. 2020. године у просторијама Градске управе Града Ниша,  у Нишу, улица Николе Пашића број 24, сала на првом спрату бр.30 са почетком у 10,00 часова.

Избор најповољнијег понуђача биће објављен на огласној табли органа и служби Града у року од 8 (осам) дана од дана доношења коначног решења Градоначелника о давању у закуп пословног простора.

Све информације у вези огласа могу се добити у Градској управи Града Ниша – Секретаријату за имовинско правне послове, у Нишу, ул. Николе Пашића бр.24, канцеларија број 22, на првом спрату или телефоном број  018/504-646, 504-645.

 

 

 

 

 

 

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  НИША

                                                                                                 СЕКРЕТАРИЈАТ  ЗА

                                                                                    ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената којима се одбацују пријаве за стипендирање кандидата

 

 

На основу члана 9, 11a и 12 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената (”Службени лист Града Ниша”, број 49/2005, 49/2006 и 83/12-друга одлука), Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-4/2020-12 од 14.01.2020. године и пристиглих  пријава,  Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената, на седници одржаној 28.4.2020.године, донела је

 

                                                                          ОДЛУКУ

 

       I    ОДБАЦУЈУ СЕ пријаве за стипендирање кандидата који су исте поднели по Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години број 321-4/2020-12 од 14.01.2020. године и то:

 

 1. Бојичић Петар Јован, студент шесте године Медицинског факултета у Нишу
 2. Мирковић Бојан Марко, студент треће године Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу

као НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ.

 

       II   ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Именовани из става I који није задовољан овом Одлуком може поднети жалбу Градском већу Града Ниша, преко Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање, Ул. Вожда Карађорђа бр. 16, у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту Града Ниша, огласној табли Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање  и огласној табли органа и служби Града Ниша, закључно са 12.05.2020. године.

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

       Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената утврђен је начин подстицаја и стимулисања рада и развоја талентованих ученика и студената у циљу постизања натпросечних резултата у области образовања, науке, културе, уметности и спорта.

Чланом 9. ове одлуке прописана је, поред осталог, надлежност Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената да утврди додатне критеријуме за доделу стипендија и распише Јавни позив за доделу стипендија из буџета Града. Чланом 11а Одлуке прописани су општи критеријуми за остваривање права на стипендију Града Ниша, а чланом 12. да Комисија доноси одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија по утврђеним мерилима и критеријумима.

Поступајући по наведеним одредбама Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената, Комисија је донела Одлуку о расписивању Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-3/2020-12 од 14.01.2020. године, Одлуку о утврђивању додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-2/2020-12 oд 14.01.2020. године и утврдила текст Јавног позива, број  321-4/2020-12 од  14.01.2020. године, објављеног на званичном сајту Града Ниша и огласним таблама Секретаријата за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр. 16 и огласној табли органа и служби Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24  ,Ниш,дана 28.01.2020. године. Наведеним Јавним позивом је прописано да се пријаве подносе најкасније до 12.02.2020.године.

Комисија је извршила увид у приспеле пријаве и утврдила да је кандидат Бојичић Петра Јован  пријаву поднео 14.02.2020.године, 2 дана након истека рока, а кандидат Мирковић Бојан Марко  пријаву поднео 18.02.2020.године, 6 дана након истека рока.

                                                                                                                      

На основу наведеног, одлучено je као у диспозитиву.

 

Председник  Комисије

Број: 4395-4/2020-12

 

У Нишу  28.4.2020. године                                                                           ___________________________                                                                                                                                                  Маријан Мишић с.р.

Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената  којима се ОДБАЦУЈУ пријаве за стипендирање кандидата(.docx)
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената којима се не додељује стипендија

На основу члана 9, 11a и 12 Одлуке по подстицају развоја талентованих ученика и студената (”Службени лист Града Ниша”, број 49/2005, 49/2006 и 83/12-друга одлука), Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-4/2020. од 14.01.2020. године и пристиглих  пријава,  Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената, на седници одржаној 28.4.2020.године, донела је

 

                                                             ОДЛУКУ

 

 

       I НЕ ОДОБРАВА СЕ стипендирање кандидата који су поднели пријаве по Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години број 321-4.2020. од 14.01.2020. године и то:

 

       А)    У Ч Е Н И Ц И М А    С Р Е Д Њ И Х    Ш К О Л А                                                           

 

Р. бр. Презиме, име родитеља, име Школа
1. Младеновић Владица Александра Средња медицинска школа

,, Др. Алекса Савић,, -Прокупље

2. Сибиновић Славица Ана Гимназија ,, Светозар Марковић,, – Ниш
3. Илијић Драган Александра Прехрамбено-хемијска школа – Ниш

 

      Б)    С Т У Д Е Н Т И М А    В И С О К О Ш К О Л С К И Х    У С Т А Н О В А 

 

1. Ранђеловић Јелена Никола          Факултет Уметности у Нишу
2. Николов Снажана Марко         Медицински факултет у Београду

 

 

            II   ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Учесник Јавног позива који није задовољан овом одлуком може поднети жалбу Градском већу Града Ниша, преко Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање, Ул. Вожда Карађорђа бр. 16, у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту Града Ниша, огласној табли Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање  и огласној табли органа и служби Града Ниша,  закључно са 12.05.2020. године.

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

 

            Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената утврђен је начин подстицаја и стимулисања рада и развоја талентованих ученика и студената у циљу постизања натпросечних резултата у области образовања, науке, културе, уметности и спорта.

Чланом 9. ове одлуке прописана је, поред осталог, надлежност Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената да утврди додатне критеријуме за доделу стипендија и распише Јавни позив за доделу стипендија из буџета Града. Чланом 11а Одлуке прописани су општи критеријуми за остваривање права на стипендију Града Ниша, а чланом 12. да Комисија доноси одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија по утврђеним мерилима и критеријумима.

Поступајући по наведеним одредбама Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената, Комисија је донела Одлуку о расписивању Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-3.2020. од 14.01.2020. године, Одлуку о утврђивању додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-2/2020.oд 14.01.2020. године и утврдила текст Јавног позива, број 321-4/2020-12   од  14.01.2020. године. објављеног на званичном сајту Града Ниша и огласним таблама Секретаријата за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр. 16 и огласној табли органа и служби Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш,дaна 28.01.2020  . године.

По Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, пријаве је поднело 29 ученика средњих школа и 92 студената високошколских установа.

Комисија је размотрила све приспеле пријаве и на основу утврђених критеријума утврдила да 3 ученика средњих школа и 2 студента високошколских установа не испуњавају опште или посебне услове за доделу стипендија у 2020. години и то:

 

 

УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

 1. Младеновић Александра, ученица другог  разреда  средње  Медицинске школе  ,,Др. Алекса Савић“, поднео је пријаву уз коју је као доказе о испуњености услова из Јавног позива приложла:

– Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитеља,

– Потврду из школе да је редован ученик другог разреда средње Медицинске школе ,,Др Алекса  Савић,,

– Фотокопију сведочанства из основне  и средње школе,

– Фотокопија дипломе за освојену другу награду у традиционалном певању, 5 категорија,

– Фотокопија личне карте родитеља,

– Фотокопију текућег рачуна,

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива да је „најмање два пута у последње три године освојила једно од прва три места нa републичким и или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, јер приложене дипломе нису са Републичког и Међународног такмичења, већ са нижег нивоа такмичења.

 

 1. Сибиновић Ана, ученица  другор  разреда Гимназије „Светозар Марковић“, поднела је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова из Јавног позива  приложила:

– Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитеља,

– Фотокопије сведочанстава,

– Фотокопију личне карте родитеља,

– Фотокопије диплома: за освојено треће место на Републичком такмичењу из књижевности

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива. Наиме стипендије се могу доделити кандидату који има пребивалиште на територији Грда Ниша. На основу потврде МУП-а утврђено је да Сибиновић Ана има пребивалиште на територији општине Мерошина.

 

 1. Илијић Александра, ученица другог  разреда Прехрамбено-хемијске школе у Нишу, поднела  је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова из Јавног приложила:

– Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитења,

– Фотокопију личне карте родитеља,

– Фотокопију текућег рачуна,

– Дипломе: за освојено друго место из предмета опште и неорганске хемије на 24. Републичком такмичењу ученика средњих школа  9-11. мај 2019.године, похвалу за остварене резултате на такмичењу у школској 2018/2019. године.

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива да је ,,најмање два пута у последње три године освојила  једно од прва три места на републичким и или међународним такмичењима које је Министарство просвете,науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења.

 

 

Приложена је само једна диплома са Републичког такмичења у складу са условима конкурса, као и похвала о оствареном резултату на такмичењу која није доказ да је именована освојила једно од прва три места на републичком и међународном такмичењу,чиме нису испуњени услови конкурса за додели стипендије.

 

 

СТУДЕНТИ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА:

 

 

 1. Ранђеловић Никола, студент прве године Факултета Уметности у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова из Јавног позива прилажио:
 • Потврду из МУП-а о пребивалиштву за студента и родитеља,
 • Фотокопију личне карте родитеља и студента,
 • Потврду Факултета уметности да је сутудент прве године факултета,
 • Фотокопија текућег рачуна,

–      Фотокопију сведочанства,

–      Дипломе: за освојену трећу награду – клавир пета категорија на Републичком такмичењу,  за освојено другу награду –  четврта категорија, за освојену  другу награду-ф категорије на Међународном такмичењу младих пијаниста као и  похвалу за остварене резултате на такмичењу у школској 2018/2019. години

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива,да је,,најмање два пута у последње три године освојио  једно од прва три места на републичким и или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења.

 

Приложена је само једна диплома са Републичког такмичења која је ускладу са условима конкурса, приложена похвала и остале две дипломе не испуњавају услове конкурса за доделу стипендије.

 

 1. Николов Марко , студент треће године Медицинског  факултета у Београду. Комисија је размотрила пријаву  и приложене доказе и утврдила  да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер прима  Републичку стипендију.

 

        На основу наведеног,  донета  је Одлука као у диспозитиву.

 

 

Број: 4395-3/2020-12

 

У Нишу, 28.4.2020. г.

Председник  Комисије

 

___________________________

Маријан Мишић с.р.    

 

Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о избору кандидата којима се не додељује стипендија           (.docx)

 
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о избору кандидата којима се додељује стипендија

На основу члана 9, 11a и 12 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената (”Службени лист Града Ниша”, број 49/2005, 49/2006 и 83/12-друга одлука), Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број. 321-4/2020 од 14.01.2020. године и пристиглих  пријава,  Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената, на седници одржаној  28.4.2020.године, донела је

                                  

                                                ОДЛУКУ

 

о избору кандидата за доделу стипендија у 2020.години

 

       I ОДОБРАВА СЕ додела стипендија у износу од 6.800,00 динара из буџета Града Ниша  кандидатима који испуњавају опште и посебне услове из Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената  и Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години број 321-4/2020-12  од  14.01.2020. године и то:

 

 

     

А)    У Ч Е Н И Ц И М А    С Р Е Д Њ И Х    Ш К О Л А

 

Р. бр. Презиме, име родитеља, име Школа
1.  

Марјановић,Александра,Никола

Гимназија „Светозар Марковић“,Ниш
2.  

Пејић,Славица,Никола

Гимназија „Светозар Марковић“,Ниш
3.  

Стевановић,Драган,Ђорђе

Гимназија „Светозар Марковић“,Ниш
4.  

Стошић,Милан,Дуња

Гимназија,,9 мај“,Ниш
5. Живадиновић,Александар,Никола Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш
6. Гавриловић,Драгана,Исидора Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш
7. Вукић,Ксенија,Софија Музичка школа-Ниш
8. Марковић,Драгана,Вук Гимназија ,,Светозар Марковић“-Ниш
9. Милошевић,Марина,Павле

 

 

Гимназија,,Светозар Марковић“-Ниш
10.  

Ранђеловић,Лидија,Наталија

Гимназија,,Светозар Марковић“-Ниш
11.  

Раденковић,Саша,Сташа

Гимназија,,Светозар Марковић“-Ниш
12. Цветановић,Александар,Јана Гимназија,,Светозар Марковић“-Ниш
13. Бисенић,Игор,Милош  Гимназија,,Светозар Марковић“-Ниш
14. Мутавџић,Владимир,Лазар Музичка школа,Ниш
15. Банковић,Дејан,Мила

 

 

Гимназија,,СветозарМарковић“, Ниш

16. Лекић,Весна,Анђела  

Гимназија,,Стеван Сремац“,Ниш

17. Јоцић,Дејан,Вељко  

Гимназија,,Бора Станковић“,Ниш

18. Јоковић,Југослав,Лена Гимназија ,,Светозар Марковић“,Ниш
19. Димитријевић,Тони,Анђела Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш
20. Ђорђевић,Дејан,Јана Музичка школа ,Ниш
    21. Костић,Владица,Анастасија Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш
    22. Тодоровић,Ана,Петар Музичка школа ,Ниш
    23. Симић,Ненад,Анастасија Гимназија,,Бора Станковић“,Ниш
    24. Марјановић,Сандра,Марко Специјална школа ,,Бубањ“,Ниш
    25. Љубеновић,Миша,Атанасије Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш
    26. Поповић Владимир , Никола Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш

 

   

Б)   С Т У Д Е Н Т И М А    В И С О К О Ш К О Л С К И Х    У С Т А Н О В А 

 

Р. бр. Презиме, име родитеља, име Факултет
1.  

Михајловић,Јасмина,Даница

Медицински факултет у Нишу
2. Стојановић,Ивана,Никола Православно-богословски факултет у Београду
3. Херодек,Тибор,Ромина Факул.спорта и физичког васпитања у Нишу
4. Милошевић,Мирослав,Наталија

 

Медицински факултет у Нишу
5. Бојанић,Бојан,Вукашин Правни факултет  у Нишу
6.  

Бито,Маја,Катарина

Природно-математички факултет у Нишу
7. Стојиљковић,Ненад ,Наталија Филозофски  факултет у Нишу
8. Милисављевић,Душан,Наталија Медицински факултет у Нишу
9. Нешић,Саша,Миљана Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
10. Раичевић,Небојша,Теодора Правни  факултет у Нишу
11. Милетић,Жарко,Наталија

 

Машински факултет у Нишу
12.  

Станковић,Горан,Марија

Факултет уметности у Нишу
13. Момчиловић,Десимир,Александра  Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу
14. Крстић,Горан,Катарина Медицински факултет у Нишу
15. Mилуновић,Славимир,Миљана Медицински факултет у Нишу
16. Вељковић,Миомир,Владимир  Електронски факултет у Нишу
17. Митровић,Горан,Јелена  Медицински  факултет у Нишу
18. Илић,Мирјана,Јулијана Правни  факултет у Нишу
19. Петровић,Филип,Тома Медицински факултет у Нишу
20. Милојевић,Марија,Милица Машински факултет у Нишу
21. Матејић,Дејан,Мирјана Медицински  факултет у Нишу
22. Бурић,Предраг,Ивана Филозофски факултет у Нишу
23. Пешић,Ранко,Здравко Правни факултет у Нишу
24. Цветковић,Драгиша,Маја Математички факултет у Београду
25. Станојевић,Јелена,Гаврило Филолошки факултет у Београду
26. Станковић,Саша,Милена Правни  факултет у Нишу
27. Ђукић,Тадија, Теодора Економски факултет у  Нишу
28. Вукашиновић,Андрија,Коста Економски факултет у Нишу
29. Миленковић,Наталија,Ана Природно-математички факултет у Нишу
30.  

Стојковић,Срђан,Катарина

Медицински факултет у Нишу
31. Јосифовић,Александра,Давид Правни факултет у Нишу
32. Митић,Соња ,Андрија Правни факултет у Нишу
33. Стошић,Ђорђе,Алекса

 

Филозофски факултет у Нишу
34. Голубовић,Бојана,Миљан

 

Војномедицинска академија у Београду
35. Бачевић,Сузана,Мартин Медицински  факултет у Нишу
36. Бачевић,Сузана,Милијан Медицински факултет у Нишу
37. Мутавџић,Владимир,Тадија  Факултет уметности у Нишу
38.  Kрасић,Слађана,Мина Факултет уметности  у Нишу
39. Радојевић,Синиша,Јована Академија за националну безбедност у Београду
40. Митровић,Јасмина,Јована

 

Економски факултет у Нишу
41. Денић,Ненад,Пеђа

 

Медицински факултет у Нишу
42. Љубеновић,Станимир,Невена Медицински факултет у Нишу
43. Спасић,Драгиша,Миљана Медицински факултет у Нишу
44. Цветановић,Љиљана,Мина

 

Медицински факултет у Нишу
45. Митровић,Зорица,Марија

 

Медицински факултет у Нишу
46. Стаменов,Синиша,Милица  

Медицински факултет у Нишу

47. Вујовић,Драгана,Мила

 

Природно-математички факултет у Нишу
48. Пешић,Зоран,Никола Медицински  факултет у Нишу
49. Николић,Димитрије,Милена Природно-математички факултет у Нишу
50. Јоцић,Борка,Сања

 

Медицински факултет у Нишу
51. Сретић,Душан,Анастасија

 

Факултет уметности у Нишу
52. Грбушић,Владимир,Милица

 

Електронски  факултет у Нишу
53. Николић,Зоран,Ксенија Правни факултет  у Нишу
54. Атанасковић,Дејан,Милица Медицински факултет у Нишу
55. Ранђеловић,Весна,Анђела Правни факултет у Нишу
56. Дејановић,Рада,Душица Медицински факултет у Нишу
57. Вукашиновић,Никола,Петра Медицински факултет у Нишу
58. Јовановић,Горан,Родољуб Медицински факултет у Нишу
59.  

Миливојевић,Миле,Ивана

Електронски факултет у Нишу
60. Зонић,Ненад, Јована Медицински факултет у Нишу
61. Петковић,Милица,Мина

 

Медицински факултет у Нишу
62. Сталевић,Зоран,Марко Медицински факултет у Нишу
63. Стојиљковић,Данило,Александра Медицински факултет у Нишу
64. Вељковић,Зоран,Сандра Електронски факултет у Нишу
65. Јовановић,Миљан,АнаМарија Војна медицинска академија у Београду
66.  

Станковић,Владан,Ђурађ

Медицински факултет у Нишу
67. Бошковић,Драган ,Алекса Природно-математички факултет у  Нишу
68. Илић ,Зоран,Стефан Медицински факултет у Нишу
69. Јанковић,Предраг,Тамара Машински факултет у Нишу
70. Игњатијевић,Саша,Мина Медицинси факултет у Нишу
71. Стојковски ,Живојин,Ксенија Медицински факултет у Нишу
72. Куртовић,Иван Вукашин Медицински факултет у Нишу
73. Јовановић,Владимир,Марко Медицински факултет у Нишу
74. Јовановић,Драгана,Сања Медицински факултет у Нишу
75. Лазаревић,Миомир,Анђела Медицински факултет у Нишу
76. Јовановић,Саша, Дуња Медицински факултет у Нишу
77. Крсић,Драган,Анђела Медицински факултет у Нишу
78.

 

Ђорђевић,Саша,Алекса Висока школа струк.студија.електротехнике и рачун. у Београду
79. Јовановић,Снежана,Лазар Факултет уметности у Нишу
80. Николић,Властимир,Јована Електронски факултет у Нишу
81. Луковић,Горан,Марија Медицински факултет у Нишу
82. Mихајловић,Весна,Душан

 

Медицински факултет у Нишу
83.  

Стојановић,Весна,Нина

Филозофски факултет у Нишу
84. Милић,Александра,Димитрије

 

Електронски факултет у Нишу
85. Илић,Драган,Петар Војна академија у Београду
86. Велков,Љиљана,Михајло Медицински факултет у Нишу
87. Ђурђановић,Драган,Мара; Медицински факултет у Нишу
88. Станичић,Марија,Нађа Факултет уметности у Нишу

 

 

 

II  ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Учесник Јавног позива који није задовољан Одлуком о избору кандидата за доделу стипендија у 2020. години може поднети жалбу Градском већу Града Ниша, преко Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање, Ул. Вожда Карађорђа бр. 16, у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту Града Ниша, огласној табли Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање  и огласној табли органа и служби Града Ниша, односно од дана објављивања обавештења о донетој Одлуци, закључно са   12.05.2020.године.

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

       Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената утврђен је начин подстицаја и стимулисања рада и развоја талентованих ученика и студената у циљу постизања натпросечних резултата у области образовања, науке, културе, уметности и спорта.

Чланом 9. ове одлуке прописана је, поред осталог, надлежност Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената да утврди додатне критеријуме за доделу стипендија и распише Јавни позив. Чланом 11. а Одлуке прописани су општи критеријуми за остваривање права на стипендију Града Ниша, а чланом 12. да Комисија доноси одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија по утврђеним мерилима и критеријумима.

На основу поменутих овлашћења Комисија је донела Одлуку о расписивању Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-3/2020-12 од 14.01.2020. године, Одлуку о утврђивању додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-2/2020. oд 14.01.2020. године и утврдила текст Јавног позива, број 321-4/2020-12  од 14.01.2020. године, објављеног на званичном сајту Града Ниша и огласним таблама Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр. 16 и огласној табли органа и служби Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24  дана 28.01.2020. године.

По Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, пријаве су поднела 29 ученика средњих школа и 92 студената високошколских установа.

Комисија је размотрила све приспеле пријаве и на основу утврђених критеријума извршила избор кандидата који испуњавају опште и посебне услове за доделу стипендија у 2020. години.

На основу наведеног,  донета је Одлука као у диспозитиву.

 

Број: 4395-2/2020-12

 

 

У Нишу  28.4.2020. године                                                     Председник  Комисије

 

_________________________                                                                                                                   Маријан Мишић с.р.

 

ОДЛУКA о избору кандидата за доделу стипендија у 2020.години kомисијe за подстицај развоја талентованих ученика и студената(.docx)