1

Јавни позив за стипендирање ученика средњих школа и студената Града Ниша у 2022. години

Jавни позив за стипендирање  талентованих ученика и студената у 2022.години 
ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

ОДЛУКA О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈЕ У 2020. ГОДИНИ
Одлука о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2020.години

Одлука о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2020.години (03.07.2020.год.)
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената којима се одбацују пријаве за стипендирање кандидата

 

 

На основу члана 9, 11a и 12 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената (”Службени лист Града Ниша”, број 49/2005, 49/2006 и 83/12-друга одлука), Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-4/2020-12 од 14.01.2020. године и пристиглих  пријава,  Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената, на седници одржаној 28.4.2020.године, донела је

 

                                                                          ОДЛУКУ

 

       I    ОДБАЦУЈУ СЕ пријаве за стипендирање кандидата који су исте поднели по Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години број 321-4/2020-12 од 14.01.2020. године и то:

 

 1. Бојичић Петар Јован, студент шесте године Медицинског факултета у Нишу
 2. Мирковић Бојан Марко, студент треће године Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу

као НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ.

 

       II   ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Именовани из става I који није задовољан овом Одлуком може поднети жалбу Градском већу Града Ниша, преко Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање, Ул. Вожда Карађорђа бр. 16, у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту Града Ниша, огласној табли Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање  и огласној табли органа и служби Града Ниша, закључно са 12.05.2020. године.

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

       Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената утврђен је начин подстицаја и стимулисања рада и развоја талентованих ученика и студената у циљу постизања натпросечних резултата у области образовања, науке, културе, уметности и спорта.

Чланом 9. ове одлуке прописана је, поред осталог, надлежност Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената да утврди додатне критеријуме за доделу стипендија и распише Јавни позив за доделу стипендија из буџета Града. Чланом 11а Одлуке прописани су општи критеријуми за остваривање права на стипендију Града Ниша, а чланом 12. да Комисија доноси одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија по утврђеним мерилима и критеријумима.

Поступајући по наведеним одредбама Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената, Комисија је донела Одлуку о расписивању Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-3/2020-12 од 14.01.2020. године, Одлуку о утврђивању додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-2/2020-12 oд 14.01.2020. године и утврдила текст Јавног позива, број  321-4/2020-12 од  14.01.2020. године, објављеног на званичном сајту Града Ниша и огласним таблама Секретаријата за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр. 16 и огласној табли органа и служби Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24  ,Ниш,дана 28.01.2020. године. Наведеним Јавним позивом је прописано да се пријаве подносе најкасније до 12.02.2020.године.

Комисија је извршила увид у приспеле пријаве и утврдила да је кандидат Бојичић Петра Јован  пријаву поднео 14.02.2020.године, 2 дана након истека рока, а кандидат Мирковић Бојан Марко  пријаву поднео 18.02.2020.године, 6 дана након истека рока.

                                                                                                                      

На основу наведеног, одлучено je као у диспозитиву.

 

Председник  Комисије

Број: 4395-4/2020-12

 

У Нишу  28.4.2020. године                                                                           ___________________________                                                                                                                                                  Маријан Мишић с.р.

Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената  којима се ОДБАЦУЈУ пријаве за стипендирање кандидата(.docx)
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената којима се не додељује стипендија

На основу члана 9, 11a и 12 Одлуке по подстицају развоја талентованих ученика и студената (”Службени лист Града Ниша”, број 49/2005, 49/2006 и 83/12-друга одлука), Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-4/2020. од 14.01.2020. године и пристиглих  пријава,  Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената, на седници одржаној 28.4.2020.године, донела је

 

                                                             ОДЛУКУ

 

 

       I НЕ ОДОБРАВА СЕ стипендирање кандидата који су поднели пријаве по Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години број 321-4.2020. од 14.01.2020. године и то:

 

       А)    У Ч Е Н И Ц И М А    С Р Е Д Њ И Х    Ш К О Л А                                                           

 

Р. бр. Презиме, име родитеља, име Школа
1. Младеновић Владица Александра Средња медицинска школа

,, Др. Алекса Савић,, -Прокупље

2. Сибиновић Славица Ана Гимназија ,, Светозар Марковић,, – Ниш
3. Илијић Драган Александра Прехрамбено-хемијска школа – Ниш

 

      Б)    С Т У Д Е Н Т И М А    В И С О К О Ш К О Л С К И Х    У С Т А Н О В А 

 

1. Ранђеловић Јелена Никола          Факултет Уметности у Нишу
2. Николов Снажана Марко         Медицински факултет у Београду

 

 

            II   ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Учесник Јавног позива који није задовољан овом одлуком може поднети жалбу Градском већу Града Ниша, преко Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање, Ул. Вожда Карађорђа бр. 16, у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту Града Ниша, огласној табли Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање  и огласној табли органа и служби Града Ниша,  закључно са 12.05.2020. године.

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

 

            Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената утврђен је начин подстицаја и стимулисања рада и развоја талентованих ученика и студената у циљу постизања натпросечних резултата у области образовања, науке, културе, уметности и спорта.

Чланом 9. ове одлуке прописана је, поред осталог, надлежност Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената да утврди додатне критеријуме за доделу стипендија и распише Јавни позив за доделу стипендија из буџета Града. Чланом 11а Одлуке прописани су општи критеријуми за остваривање права на стипендију Града Ниша, а чланом 12. да Комисија доноси одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија по утврђеним мерилима и критеријумима.

Поступајући по наведеним одредбама Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената, Комисија је донела Одлуку о расписивању Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-3.2020. од 14.01.2020. године, Одлуку о утврђивању додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-2/2020.oд 14.01.2020. године и утврдила текст Јавног позива, број 321-4/2020-12   од  14.01.2020. године. објављеног на званичном сајту Града Ниша и огласним таблама Секретаријата за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр. 16 и огласној табли органа и служби Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш,дaна 28.01.2020  . године.

По Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, пријаве је поднело 29 ученика средњих школа и 92 студената високошколских установа.

Комисија је размотрила све приспеле пријаве и на основу утврђених критеријума утврдила да 3 ученика средњих школа и 2 студента високошколских установа не испуњавају опште или посебне услове за доделу стипендија у 2020. години и то:

 

 

УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

 1. Младеновић Александра, ученица другог  разреда  средње  Медицинске школе  ,,Др. Алекса Савић“, поднео је пријаву уз коју је као доказе о испуњености услова из Јавног позива приложла:

– Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитеља,

– Потврду из школе да је редован ученик другог разреда средње Медицинске школе ,,Др Алекса  Савић,,

– Фотокопију сведочанства из основне  и средње школе,

– Фотокопија дипломе за освојену другу награду у традиционалном певању, 5 категорија,

– Фотокопија личне карте родитеља,

– Фотокопију текућег рачуна,

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива да је „најмање два пута у последње три године освојила једно од прва три места нa републичким и или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења“, јер приложене дипломе нису са Републичког и Међународног такмичења, већ са нижег нивоа такмичења.

 

 1. Сибиновић Ана, ученица  другор  разреда Гимназије „Светозар Марковић“, поднела је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова из Јавног позива  приложила:

– Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитеља,

– Фотокопије сведочанстава,

– Фотокопију личне карте родитеља,

– Фотокопије диплома: за освојено треће место на Републичком такмичењу из књижевности

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива. Наиме стипендије се могу доделити кандидату који има пребивалиште на територији Грда Ниша. На основу потврде МУП-а утврђено је да Сибиновић Ана има пребивалиште на територији општине Мерошина.

 

 1. Илијић Александра, ученица другог  разреда Прехрамбено-хемијске школе у Нишу, поднела  је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова из Јавног приложила:

– Потврду из МУП-а о пребивалишту за ученика и родитења,

– Фотокопију личне карте родитеља,

– Фотокопију текућег рачуна,

– Дипломе: за освојено друго место из предмета опште и неорганске хемије на 24. Републичком такмичењу ученика средњих школа  9-11. мај 2019.године, похвалу за остварене резултате на такмичењу у школској 2018/2019. године.

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидаткиња не испуњава услов из Јавног позива да је ,,најмање два пута у последње три године освојила  једно од прва три места на републичким и или међународним такмичењима које је Министарство просвете,науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења.

 

 

Приложена је само једна диплома са Републичког такмичења у складу са условима конкурса, као и похвала о оствареном резултату на такмичењу која није доказ да је именована освојила једно од прва три места на републичком и међународном такмичењу,чиме нису испуњени услови конкурса за додели стипендије.

 

 

СТУДЕНТИ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА:

 

 

 1. Ранђеловић Никола, студент прве године Факултета Уметности у Нишу, поднео је пријаву уз коју је као доказ о испуњености услова из Јавног позива прилажио:
 • Потврду из МУП-а о пребивалиштву за студента и родитеља,
 • Фотокопију личне карте родитеља и студента,
 • Потврду Факултета уметности да је сутудент прве године факултета,
 • Фотокопија текућег рачуна,

–      Фотокопију сведочанства,

–      Дипломе: за освојену трећу награду – клавир пета категорија на Републичком такмичењу,  за освојено другу награду –  четврта категорија, за освојену  другу награду-ф категорије на Међународном такмичењу младих пијаниста као и  похвалу за остварене резултате на такмичењу у школској 2018/2019. години

 

Комисија је размотрила пријаву и приложене доказе и утврдила да кандидат не испуњава услов из Јавног позива,да је,,најмање два пута у последње три године освојио  једно од прва три места на републичким и или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења.

 

Приложена је само једна диплома са Републичког такмичења која је ускладу са условима конкурса, приложена похвала и остале две дипломе не испуњавају услове конкурса за доделу стипендије.

 

 1. Николов Марко , студент треће године Медицинског  факултета у Београду. Комисија је размотрила пријаву  и приложене доказе и утврдила  да кандидат не испуњава услов из Јавног позива, јер прима  Републичку стипендију.

 

        На основу наведеног,  донета  је Одлука као у диспозитиву.

 

 

Број: 4395-3/2020-12

 

У Нишу, 28.4.2020. г.

Председник  Комисије

 

___________________________

Маријан Мишић с.р.    

 

Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о избору кандидата којима се не додељује стипендија           (.docx)

 
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о избору кандидата којима се додељује стипендија

На основу члана 9, 11a и 12 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената (”Службени лист Града Ниша”, број 49/2005, 49/2006 и 83/12-друга одлука), Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број. 321-4/2020 од 14.01.2020. године и пристиглих  пријава,  Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената, на седници одржаној  28.4.2020.године, донела је

                                  

                                                ОДЛУКУ

 

о избору кандидата за доделу стипендија у 2020.години

 

       I ОДОБРАВА СЕ додела стипендија у износу од 6.800,00 динара из буџета Града Ниша  кандидатима који испуњавају опште и посебне услове из Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената  и Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години број 321-4/2020-12  од  14.01.2020. године и то:

 

 

     

А)    У Ч Е Н И Ц И М А    С Р Е Д Њ И Х    Ш К О Л А

 

Р. бр. Презиме, име родитеља, име Школа
1.  

Марјановић,Александра,Никола

Гимназија „Светозар Марковић“,Ниш
2.  

Пејић,Славица,Никола

Гимназија „Светозар Марковић“,Ниш
3.  

Стевановић,Драган,Ђорђе

Гимназија „Светозар Марковић“,Ниш
4.  

Стошић,Милан,Дуња

Гимназија,,9 мај“,Ниш
5. Живадиновић,Александар,Никола Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш
6. Гавриловић,Драгана,Исидора Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш
7. Вукић,Ксенија,Софија Музичка школа-Ниш
8. Марковић,Драгана,Вук Гимназија ,,Светозар Марковић“-Ниш
9. Милошевић,Марина,Павле

 

 

Гимназија,,Светозар Марковић“-Ниш
10.  

Ранђеловић,Лидија,Наталија

Гимназија,,Светозар Марковић“-Ниш
11.  

Раденковић,Саша,Сташа

Гимназија,,Светозар Марковић“-Ниш
12. Цветановић,Александар,Јана Гимназија,,Светозар Марковић“-Ниш
13. Бисенић,Игор,Милош  Гимназија,,Светозар Марковић“-Ниш
14. Мутавџић,Владимир,Лазар Музичка школа,Ниш
15. Банковић,Дејан,Мила

 

 

Гимназија,,СветозарМарковић“, Ниш

16. Лекић,Весна,Анђела  

Гимназија,,Стеван Сремац“,Ниш

17. Јоцић,Дејан,Вељко  

Гимназија,,Бора Станковић“,Ниш

18. Јоковић,Југослав,Лена Гимназија ,,Светозар Марковић“,Ниш
19. Димитријевић,Тони,Анђела Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш
20. Ђорђевић,Дејан,Јана Музичка школа ,Ниш
    21. Костић,Владица,Анастасија Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш
    22. Тодоровић,Ана,Петар Музичка школа ,Ниш
    23. Симић,Ненад,Анастасија Гимназија,,Бора Станковић“,Ниш
    24. Марјановић,Сандра,Марко Специјална школа ,,Бубањ“,Ниш
    25. Љубеновић,Миша,Атанасије Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш
    26. Поповић Владимир , Никола Гимназија,,Светозар Марковић“,Ниш

 

   

Б)   С Т У Д Е Н Т И М А    В И С О К О Ш К О Л С К И Х    У С Т А Н О В А 

 

Р. бр. Презиме, име родитеља, име Факултет
1.  

Михајловић,Јасмина,Даница

Медицински факултет у Нишу
2. Стојановић,Ивана,Никола Православно-богословски факултет у Београду
3. Херодек,Тибор,Ромина Факул.спорта и физичког васпитања у Нишу
4. Милошевић,Мирослав,Наталија

 

Медицински факултет у Нишу
5. Бојанић,Бојан,Вукашин Правни факултет  у Нишу
6.  

Бито,Маја,Катарина

Природно-математички факултет у Нишу
7. Стојиљковић,Ненад ,Наталија Филозофски  факултет у Нишу
8. Милисављевић,Душан,Наталија Медицински факултет у Нишу
9. Нешић,Саша,Миљана Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
10. Раичевић,Небојша,Теодора Правни  факултет у Нишу
11. Милетић,Жарко,Наталија

 

Машински факултет у Нишу
12.  

Станковић,Горан,Марија

Факултет уметности у Нишу
13. Момчиловић,Десимир,Александра  Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу
14. Крстић,Горан,Катарина Медицински факултет у Нишу
15. Mилуновић,Славимир,Миљана Медицински факултет у Нишу
16. Вељковић,Миомир,Владимир  Електронски факултет у Нишу
17. Митровић,Горан,Јелена  Медицински  факултет у Нишу
18. Илић,Мирјана,Јулијана Правни  факултет у Нишу
19. Петровић,Филип,Тома Медицински факултет у Нишу
20. Милојевић,Марија,Милица Машински факултет у Нишу
21. Матејић,Дејан,Мирјана Медицински  факултет у Нишу
22. Бурић,Предраг,Ивана Филозофски факултет у Нишу
23. Пешић,Ранко,Здравко Правни факултет у Нишу
24. Цветковић,Драгиша,Маја Математички факултет у Београду
25. Станојевић,Јелена,Гаврило Филолошки факултет у Београду
26. Станковић,Саша,Милена Правни  факултет у Нишу
27. Ђукић,Тадија, Теодора Економски факултет у  Нишу
28. Вукашиновић,Андрија,Коста Економски факултет у Нишу
29. Миленковић,Наталија,Ана Природно-математички факултет у Нишу
30.  

Стојковић,Срђан,Катарина

Медицински факултет у Нишу
31. Јосифовић,Александра,Давид Правни факултет у Нишу
32. Митић,Соња ,Андрија Правни факултет у Нишу
33. Стошић,Ђорђе,Алекса

 

Филозофски факултет у Нишу
34. Голубовић,Бојана,Миљан

 

Војномедицинска академија у Београду
35. Бачевић,Сузана,Мартин Медицински  факултет у Нишу
36. Бачевић,Сузана,Милијан Медицински факултет у Нишу
37. Мутавџић,Владимир,Тадија  Факултет уметности у Нишу
38.  Kрасић,Слађана,Мина Факултет уметности  у Нишу
39. Радојевић,Синиша,Јована Академија за националну безбедност у Београду
40. Митровић,Јасмина,Јована

 

Економски факултет у Нишу
41. Денић,Ненад,Пеђа

 

Медицински факултет у Нишу
42. Љубеновић,Станимир,Невена Медицински факултет у Нишу
43. Спасић,Драгиша,Миљана Медицински факултет у Нишу
44. Цветановић,Љиљана,Мина

 

Медицински факултет у Нишу
45. Митровић,Зорица,Марија

 

Медицински факултет у Нишу
46. Стаменов,Синиша,Милица  

Медицински факултет у Нишу

47. Вујовић,Драгана,Мила

 

Природно-математички факултет у Нишу
48. Пешић,Зоран,Никола Медицински  факултет у Нишу
49. Николић,Димитрије,Милена Природно-математички факултет у Нишу
50. Јоцић,Борка,Сања

 

Медицински факултет у Нишу
51. Сретић,Душан,Анастасија

 

Факултет уметности у Нишу
52. Грбушић,Владимир,Милица

 

Електронски  факултет у Нишу
53. Николић,Зоран,Ксенија Правни факултет  у Нишу
54. Атанасковић,Дејан,Милица Медицински факултет у Нишу
55. Ранђеловић,Весна,Анђела Правни факултет у Нишу
56. Дејановић,Рада,Душица Медицински факултет у Нишу
57. Вукашиновић,Никола,Петра Медицински факултет у Нишу
58. Јовановић,Горан,Родољуб Медицински факултет у Нишу
59.  

Миливојевић,Миле,Ивана

Електронски факултет у Нишу
60. Зонић,Ненад, Јована Медицински факултет у Нишу
61. Петковић,Милица,Мина

 

Медицински факултет у Нишу
62. Сталевић,Зоран,Марко Медицински факултет у Нишу
63. Стојиљковић,Данило,Александра Медицински факултет у Нишу
64. Вељковић,Зоран,Сандра Електронски факултет у Нишу
65. Јовановић,Миљан,АнаМарија Војна медицинска академија у Београду
66.  

Станковић,Владан,Ђурађ

Медицински факултет у Нишу
67. Бошковић,Драган ,Алекса Природно-математички факултет у  Нишу
68. Илић ,Зоран,Стефан Медицински факултет у Нишу
69. Јанковић,Предраг,Тамара Машински факултет у Нишу
70. Игњатијевић,Саша,Мина Медицинси факултет у Нишу
71. Стојковски ,Живојин,Ксенија Медицински факултет у Нишу
72. Куртовић,Иван Вукашин Медицински факултет у Нишу
73. Јовановић,Владимир,Марко Медицински факултет у Нишу
74. Јовановић,Драгана,Сања Медицински факултет у Нишу
75. Лазаревић,Миомир,Анђела Медицински факултет у Нишу
76. Јовановић,Саша, Дуња Медицински факултет у Нишу
77. Крсић,Драган,Анђела Медицински факултет у Нишу
78.

 

Ђорђевић,Саша,Алекса Висока школа струк.студија.електротехнике и рачун. у Београду
79. Јовановић,Снежана,Лазар Факултет уметности у Нишу
80. Николић,Властимир,Јована Електронски факултет у Нишу
81. Луковић,Горан,Марија Медицински факултет у Нишу
82. Mихајловић,Весна,Душан

 

Медицински факултет у Нишу
83.  

Стојановић,Весна,Нина

Филозофски факултет у Нишу
84. Милић,Александра,Димитрије

 

Електронски факултет у Нишу
85. Илић,Драган,Петар Војна академија у Београду
86. Велков,Љиљана,Михајло Медицински факултет у Нишу
87. Ђурђановић,Драган,Мара; Медицински факултет у Нишу
88. Станичић,Марија,Нађа Факултет уметности у Нишу

 

 

 

II  ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Учесник Јавног позива који није задовољан Одлуком о избору кандидата за доделу стипендија у 2020. години може поднети жалбу Градском већу Града Ниша, преко Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање, Ул. Вожда Карађорђа бр. 16, у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту Града Ниша, огласној табли Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање  и огласној табли органа и служби Града Ниша, односно од дана објављивања обавештења о донетој Одлуци, закључно са   12.05.2020.године.

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

       Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената утврђен је начин подстицаја и стимулисања рада и развоја талентованих ученика и студената у циљу постизања натпросечних резултата у области образовања, науке, културе, уметности и спорта.

Чланом 9. ове одлуке прописана је, поред осталог, надлежност Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената да утврди додатне критеријуме за доделу стипендија и распише Јавни позив. Чланом 11. а Одлуке прописани су општи критеријуми за остваривање права на стипендију Града Ниша, а чланом 12. да Комисија доноси одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија по утврђеним мерилима и критеријумима.

На основу поменутих овлашћења Комисија је донела Одлуку о расписивању Јавног позива за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-3/2020-12 од 14.01.2020. године, Одлуку о утврђивању додатних критеријума за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, број 321-2/2020. oд 14.01.2020. године и утврдила текст Јавног позива, број 321-4/2020-12  од 14.01.2020. године, објављеног на званичном сајту Града Ниша и огласним таблама Градске управе Града Ниша-Секретаријата за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр. 16 и огласној табли органа и служби Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24  дана 28.01.2020. године.

По Јавном позиву за стипендирање талентованих ученика и студената у 2020. години, пријаве су поднела 29 ученика средњих школа и 92 студената високошколских установа.

Комисија је размотрила све приспеле пријаве и на основу утврђених критеријума извршила избор кандидата који испуњавају опште и посебне услове за доделу стипендија у 2020. години.

На основу наведеног,  донета је Одлука као у диспозитиву.

 

Број: 4395-2/2020-12

 

 

У Нишу  28.4.2020. године                                                     Председник  Комисије

 

_________________________                                                                                                                   Маријан Мишић с.р.

 

ОДЛУКA о избору кандидата за доделу стипендија у 2020.години kомисијe за подстицај развоја талентованих ученика и студената(.docx)
Додељене потврде учесницима програма У-НИ пракса 2019.

 У понедељак, 16. септембра, у малој сали Официрског дома у Нишу, свечаном доделом потврда студентима званично је затворен програм У-НИ праксе 2019. Пракса је трајала месец дана, током августа месеца, без накнаде, у јавним предузећима, Градској управи и службама.

У-НИ пракса 2019. је замишљена као пројекат помоћи младим људима, студентима завршне године основних студија и студентима мастер студија високообразовних институција Универзитета у Нишу, да за време, и након свог студирања, месец дана раде у јавном сектору и тако стекну искуство у практичној примени знања.

Циљ праксе за студенте је стицање практичног стручног искуства у раду, рад са ментором, прибављање Потврде о обављеној пракси коју издаје Град Ниш и Универзитет у Нишу, могућност добијања препоруке од стране институције у којој студент обавља праксу и могућност признавања праксе као додатне (ваннаставне) активности од стране образовних институција у виду 3 ЕСП бода.

Ове године на пракси је учествовало 16 студената који су прошли и обуку из области унапређења пословних вештина. Сви практиканти и ментори су попунили евалуациони упитник који се односи на праксу како би се дефинисале смернице и предлози за унапређење праксе за наредну годину. Општа оцена програма У-НИ пракса 2019. је одлична по мишљењу и практиканата и ментора.
Уручене бесплатне сезонске улазнице за базен најбољим ученицима и студентима

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је данас најбољим ученицима,студентима

и талентованим спортистима Ниша,бесплатне сезонске улазнице за комплекс базена”Чаир”.

 

Циљ ове акције је да се и кроз овај вид награде ода признање свим талентованим ученицима и студентима као и спортистима за њихове досадашње успехе на свим пољима науке, културе,уметности и спорта као и да се подстакну на даље усавршавање и постизање још бољих резултата у циљу личне промоције, популаризације својих школа, факултета и клубова али и презентације  Града Ниша, који уме да се одужи вредним, паметним и упорним младим људима.

 

Жеља је да се кроз овакве акције утиче и на осталу младу популацију нашег града да прихвати здрав стил живота.
Град Ниш и Универизитет у Нишу расписали су конкурс “У-НИ пракса 2019.”

 

 

Град Ниш и Универзитет у Нишу расписали су конкурс “У-НИ пракса 2019.”

 

Град Ниш и Универзитет у Нишу расписали су Конкурс за учешће у програму радне праксе, без накнаде, у јавним предузећима, градским општинама, Градској управи и службама, установама културе и спорта. Канцеларија за младе Града Ниша спроводи пети пут по реду У-НИ праксу и ове године је предвиђено 49 места за студенте завршних година основних академских студија и мастер студија.

“У-НИ пракса 2019.” студентима гарантује стицање практичног стручног искуства у раду, потврду о обављеној пракси коју издаје Град Ниш и Универзитет у Нишу, могућност добијања препоруке од стране институције у којој студент обавља праксу и признавање праксе као додатне активности од стране образовних институција у виду три ЕСПБ бода.

Пракса за студенте без накнаде ће се одржати августа месеца 2019. године у трајању од месец дана, а рок за пријаву је петак, 19. јул 2019. године. Заинтересовани студенти могу конкурисати на више позиција, које могу наћи у Каталогу позиција.

Текст Конкурса за студенте и пропратна документација је доступна на сајту Града Ниша www.gu.ni.rs и Универзитета у Нишу www.ni.ac.rs. За пријаву на овај конкурс потребно је припремити пријаву (у електронској и штампаној форми), потврду о студирању (скенирану и у штампаној форми), копију прве странице из индекса (скенирану и у штампаној форми) и доставити на е-маил адресу unipraksa@gmail.com уз навођење наслова е-маила ПРИЈАВА за У-НИ праксу 2019, као и у штампаној форми на адресу: Официрски дом, Орловића Павла 28а, 18 000 Ниш, уз назнаку на коверти ПРИЈАВА за У-НИ праксу.

 

 
ПОЛОЖЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА НОВУ ЛАМЕЛУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА

 

Председница Владе Србије Ана Брнабић положила је, заједно са министром просвете Младеном Шарчевићем и градоначелником Ниша Дарком Булатовићем камен темељац Мултифункционалне лабораторијске ламеле Електронског факултета у Нишу. Зграда, вредна нешто више од 5 милиона Евра у којој ће бити инсталирана најмодернија опрема, биће завршена за 12 месеци, и представљаће део будућег Научно-технолошког и образовног комплекса на градском пољу.

“Поносан сам када видим да наша Влада, наша Држава, улаже у оно што је живот, у оно што је будућност. У овом случају то је образовање јер је то улагање у напредак и будућност”, рекао је Градоначелник Булатовић и нагласио да је поносан на резултате сарадње са Владом Србије која тренутно у Нишу реализује десетак капиталних пројеката од огромне важности за град и грађане Ниша.

На самом почетку посете Нишу, Премијерка и градоначелник обишли су градилиште Научнотехнолошког парка и истакли задовољство динамиком радова. Премијерка Брнабић је поручила да ће овај изузетно важан пројекат бити завршен на време, док је градоначелник истакао да је Град Ниш спреман да све своје обавезе везане за пратећу инфраструктуру.

Премијерка је обишл и Старт ап центар на Електронском факултету и разговарала са запосленима из микро предузећа која тренутно користе услуге овог простора, а потом се сусрела и представницима Универзитета, Привредне коморе и технолошких и информатичких компанија са овог подручја који ће, највероватније, и бити међу првом станарими будућег Научно технолошког парка.

”У ИТ индустрији је кључ и мотор нашег будућег развоја и улога Државе и Града биће да помогне у сваком смислу развој и напредак тог сегмента наше привреде”, поручили су Премијерка и Градоначелник.