ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODELU STIPENDIJA I IZNOSU STIPENDIJE U 2020. GODINI

ODLUKA O  IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODELU STIPENDIJA I IZNOSU STIPENDIJE U 2020. GODINI
Odluka o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija i iznosu stipendija u 2020.godini

Odluka o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija i iznosu stipendija u 2020.godini (03.07.2020.god.)
Odluka Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata kojima se odbacuju prijave za stipendiranje kandidata

 

 

Na osnovu člana 9, 11a i 12 Odluke o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata (”Službeni list Grada Niša”, broj 49/2005, 49/2006 i 83/12-druga odluka), Javnog poziva za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-4/2020-12 od 14.01.2020. godine i pristiglih  prijava,  Komisija za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata, na sednici održanoj 28.4.2020.godine, donela je

 

                                                                          ODLUKU

 

       I    ODBACUJU SE prijave za stipendiranje kandidata koji su iste podneli po Javnom pozivu za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini broj 321-4/2020-12 od 14.01.2020. godine i to:

 

 1. Bojičić Petar Jovan, student šeste godine Medicinskog fakulteta u Nišu
 2. Mirković Bojan Marko, student treće godine Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu

kao NEBLAGOVREMENE.

 

       II   POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:  Imenovani iz stava I koji nije zadovoljan ovom Odlukom može podneti žalbu Gradskom veću Grada Niša, preko Gradske uprave Grada Niša-Sekretarijata za obrazovanje, Ul. Vožda Karađorđa br. 16, u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na sajtu Grada Niša, oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Niša-Sekretarijata za obrazovanje  i oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša, zaključno sa 12.05.2020. godine.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

 

       Odlukom o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata utvrđen je način podsticaja i stimulisanja rada i razvoja talentovanih učenika i studenata u cilju postizanja natprosečnih rezultata u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti i sporta.

Članom 9. ove odluke propisana je, pored ostalog, nadležnost Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata da utvrdi dodatne kriterijume za dodelu stipendija i raspiše Javni poziv za dodelu stipendija iz budžeta Grada. Članom 11a Odluke propisani su opšti kriterijumi za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Niša, a članom 12. da Komisija donosi odluku o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija po utvrđenim merilima i kriterijumima.

Postupajući po navedenim odredbama Odluke o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata, Komisija je donela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-3/2020-12 od 14.01.2020. godine, Odluku o utvrđivanju dodatnih kriterijuma za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-2/2020-12 od 14.01.2020. godine i utvrdila tekst Javnog poziva, broj  321-4/2020-12 od  14.01.2020. godine, objavljenog na zvaničnom sajtu Grada Niša i oglasnim tablama Sekretarijata za obrazovanje, ul. Vožda Karađorđa br. 16 i oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24  ,Niš,dana 28.01.2020. godine. Navedenim Javnim pozivom je propisano da se prijave podnose najkasnije do 12.02.2020.godine.

Komisija je izvršila uvid u prispele prijave i utvrdila da je kandidat Bojičić Petra Jovan  prijavu podneo 14.02.2020.godine, 2 dana nakon isteka roka, a kandidat Mirković Bojan Marko  prijavu podneo 18.02.2020.godine, 6 dana nakon isteka roka.

                                                                                                                      

Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Predsednik  Komisije

Broj: 4395-4/2020-12

 

U Nišu  28.4.2020. godine                                                                           ___________________________                                                                                                                                                  Marijan Mišić s.r.

Odluka Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata  kojima se ODBACUJU prijave za stipendiranje kandidata(.docx)
Odluka Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata kojima se ne dodeljuje stipendija

Na osnovu člana 9, 11a i 12 Odluke po podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata (”Službeni list Grada Niša”, broj 49/2005, 49/2006 i 83/12-druga odluka), Javnog poziva za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-4/2020. od 14.01.2020. godine i pristiglih  prijava,  Komisija za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata, na sednici održanoj 28.4.2020.godine, donela je

 

                                                             ODLUKU

 

 

       I NE ODOBRAVA SE stipendiranje kandidata koji su podneli prijave po Javnom pozivu za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini broj 321-4.2020. od 14.01.2020. godine i to:

 

       A)    U Č E N I C I M A    S R E D NJ I H    Š K O L A                                                           

 

R. br. Prezime, ime roditelja, ime Škola
1. Mladenović Vladica Aleksandra Srednja medicinska škola

,, Dr. Aleksa Savić,, -Prokuplje

2. Sibinović Slavica Ana Gimnazija ,, Svetozar Marković,, – Niš
3. Ilijić Dragan Aleksandra Prehrambeno-hemijska škola – Niš

 

      B)    S T U D E N T I M A    V I S O K O Š K O L S K I H    U S T A N O V A 

 

1. Ranđelović Jelena Nikola          Fakultet Umetnosti u Nišu
2. Nikolov Snažana Marko         Medicinski fakultet u Beogradu

 

 

            II   POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Učesnik Javnog poziva koji nije zadovoljan ovom odlukom može podneti žalbu Gradskom veću Grada Niša, preko Gradske uprave Grada Niša-Sekretarijata za obrazovanje, Ul. Vožda Karađorđa br. 16, u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na sajtu Grada Niša, oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Niša-Sekretarijata za obrazovanje  i oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša,  zaključno sa 12.05.2020. godine.

 

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

 

 

            Odlukom o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata utvrđen je način podsticaja i stimulisanja rada i razvoja talentovanih učenika i studenata u cilju postizanja natprosečnih rezultata u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti i sporta.

Članom 9. ove odluke propisana je, pored ostalog, nadležnost Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata da utvrdi dodatne kriterijume za dodelu stipendija i raspiše Javni poziv za dodelu stipendija iz budžeta Grada. Članom 11a Odluke propisani su opšti kriterijumi za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Niša, a članom 12. da Komisija donosi odluku o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija po utvrđenim merilima i kriterijumima.

Postupajući po navedenim odredbama Odluke o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata, Komisija je donela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-3.2020. od 14.01.2020. godine, Odluku o utvrđivanju dodatnih kriterijuma za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-2/2020.od 14.01.2020. godine i utvrdila tekst Javnog poziva, broj 321-4/2020-12   od  14.01.2020. godine. objavljenog na zvaničnom sajtu Grada Niša i oglasnim tablama Sekretarijata za obrazovanje, ul. Vožda Karađorđa br. 16 i oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24, Niš,dana 28.01.2020  . godine.

Po Javnom pozivu za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, prijave je podnelo 29 učenika srednjih škola i 92 studenata visokoškolskih ustanova.

Komisija je razmotrila sve prispele prijave i na osnovu utvrđenih kriterijuma utvrdila da 3 učenika srednjih škola i 2 studenta visokoškolskih ustanova ne ispunjavaju opšte ili posebne uslove za dodelu stipendija u 2020. godini i to:

 

 

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

 

 1. Mladenović Aleksandra, učenica drugog  razreda  srednje  Medicinske škole  ,,Dr. Aleksa Savić“, podneo je prijavu uz koju je kao dokaze o ispunjenosti uslova iz Javnog poziva priložla:

– Potvrdu iz MUP-a o prebivalištu za učenika i roditelja,

– Potvrdu iz škole da je redovan učenik drugog razreda srednje Medicinske škole ,,Dr Aleksa  Savić,,

– Fotokopiju svedočanstva iz osnovne  i srednje škole,

– Fotokopija diplome za osvojenu drugu nagradu u tradicionalnom pevanju, 5 kategorija,

– Fotokopija lične karte roditelja,

– Fotokopiju tekućeg računa,

 

Komisija je razmotrila prijavu i priložene dokaze i utvrdila da kandidatkinja ne ispunjava uslov iz Javnog poziva da je „najmanje dva puta u poslednje tri godine osvojila jedno od prva tri mesta na republičkim i ili međunarodnim takmičenjima koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo Kalendarom takmičenja“, jer priložene diplome nisu sa Republičkog i Međunarodnog takmičenja, već sa nižeg nivoa takmičenja.

 

 1. Sibinović Ana, učenica  drugor  razreda Gimnazije „Svetozar Marković“, podnela je prijavu uz koju je kao dokaz o ispunjenosti uslova iz Javnog poziva  priložila:

– Potvrdu iz MUP-a o prebivalištu za učenika i roditelja,

– Fotokopije svedočanstava,

– Fotokopiju lične karte roditelja,

– Fotokopije diploma: za osvojeno treće mesto na Republičkom takmičenju iz književnosti

 

Komisija je razmotrila prijavu i priložene dokaze i utvrdila da kandidatkinja ne ispunjava uslov iz Javnog poziva. Naime stipendije se mogu dodeliti kandidatu koji ima prebivalište na teritoriji Grda Niša. Na osnovu potvrde MUP-a utvrđeno je da Sibinović Ana ima prebivalište na teritoriji opštine Merošina.

 

 1. Ilijić Aleksandra, učenica drugog  razreda Prehrambeno-hemijske škole u Nišu, podnela  je prijavu uz koju je kao dokaz o ispunjenosti uslova iz Javnog priložila:

– Potvrdu iz MUP-a o prebivalištu za učenika i roditenja,

– Fotokopiju lične karte roditelja,

– Fotokopiju tekućeg računa,

– Diplome: za osvojeno drugo mesto iz predmeta opšte i neorganske hemije na 24. Republičkom takmičenju učenika srednjih škola  9-11. maj 2019.godine, pohvalu za ostvarene rezultate na takmičenju u školskoj 2018/2019. godine.

 

Komisija je razmotrila prijavu i priložene dokaze i utvrdila da kandidatkinja ne ispunjava uslov iz Javnog poziva da je ,,najmanje dva puta u poslednje tri godine osvojila  jedno od prva tri mesta na republičkim i ili međunarodnim takmičenjima koje je Ministarstvo prosvete,nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo Kalendarom takmičenja.

 

 

Priložena je samo jedna diploma sa Republičkog takmičenja u skladu sa uslovima konkursa, kao i pohvala o ostvarenom rezultatu na takmičenju koja nije dokaz da je imenovana osvojila jedno od prva tri mesta na republičkom i međunarodnom takmičenju,čime nisu ispunjeni uslovi konkursa za dodeli stipendije.

 

 

STUDENTI VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA:

 

 

 1. Ranđelović Nikola, student prve godine Fakulteta Umetnosti u Nišu, podneo je prijavu uz koju je kao dokaz o ispunjenosti uslova iz Javnog poziva prilažio:
 • Potvrdu iz MUP-a o prebivalištvu za studenta i roditelja,
 • Fotokopiju lične karte roditelja i studenta,
 • Potvrdu Fakulteta umetnosti da je sutudent prve godine fakulteta,
 • Fotokopija tekućeg računa,

–      Fotokopiju svedočanstva,

–      Diplome: za osvojenu treću nagradu – klavir peta kategorija na Republičkom takmičenju,  za osvojeno drugu nagradu –  četvrta kategorija, za osvojenu  drugu nagradu-f kategorije na Međunarodnom takmičenju mladih pijanista kao i  pohvalu za ostvarene rezultate na takmičenju u školskoj 2018/2019. godini

 

Komisija je razmotrila prijavu i priložene dokaze i utvrdila da kandidat ne ispunjava uslov iz Javnog poziva,da je,,najmanje dva puta u poslednje tri godine osvojio  jedno od prva tri mesta na republičkim i ili međunarodnim takmičenjima koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo Kalendarom takmičenja.

 

Priložena je samo jedna diploma sa Republičkog takmičenja koja je uskladu sa uslovima konkursa, priložena pohvala i ostale dve diplome ne ispunjavaju uslove konkursa za dodelu stipendije.

 

 1. Nikolov Marko , student treće godine Medicinskog  fakulteta u Beogradu. Komisija je razmotrila prijavu  i priložene dokaze i utvrdila  da kandidat ne ispunjava uslov iz Javnog poziva, jer prima  Republičku stipendiju.

 

        Na osnovu navedenog,  doneta  je Odluka kao u dispozitivu.

 

 

Broj: 4395-3/2020-12

 

U Nišu, 28.4.2020. g.

Predsednik  Komisije

 

___________________________

Marijan Mišić s.r.    

 

Odluka Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata o izboru kandidata kojima se ne dodeljuje stipendija           (.docx)

 
Odluka Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata o izboru kandidata kojima se dodeljuje stipendija

Na osnovu člana 9, 11a i 12 Odluke o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata (”Službeni list Grada Niša”, broj 49/2005, 49/2006 i 83/12-druga odluka), Javnog poziva za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj. 321-4/2020 od 14.01.2020. godine i pristiglih  prijava,  Komisija za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata, na sednici održanoj  28.4.2020.godine, donela je

                                  

                                                ODLUKU

 

o izboru kandidata za dodelu stipendija u 2020.godini

 

       I ODOBRAVA SE dodela stipendija u iznosu od 6.800,00 dinara iz budžeta Grada Niša  kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Odluke o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata  i Javnog poziva za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini broj 321-4/2020-12  od  14.01.2020. godine i to:

 

 

     

A)    U Č E N I C I M A    S R E D NJ I H    Š K O L A

 

R. br. Prezime, ime roditelja, ime Škola
1.  

Marjanović,Aleksandra,Nikola

Gimnazija „Svetozar Marković“,Niš
2.  

Pejić,Slavica,Nikola

Gimnazija „Svetozar Marković“,Niš
3.  

Stevanović,Dragan,Đorđe

Gimnazija „Svetozar Marković“,Niš
4.  

Stošić,Milan,Dunja

Gimnazija,,9 maj“,Niš
5. Živadinović,Aleksandar,Nikola Gimnazija,,Svetozar Marković“,Niš
6. Gavrilović,Dragana,Isidora Gimnazija,,Svetozar Marković“,Niš
7. Vukić,Ksenija,Sofija Muzička škola-Niš
8. Marković,Dragana,Vuk Gimnazija ,,Svetozar Marković“-Niš
9. Milošević,Marina,Pavle

 

 

Gimnazija,,Svetozar Marković“-Niš
10.  

Ranđelović,Lidija,Natalija

Gimnazija,,Svetozar Marković“-Niš
11.  

Radenković,Saša,Staša

Gimnazija,,Svetozar Marković“-Niš
12. Cvetanović,Aleksandar,Jana Gimnazija,,Svetozar Marković“-Niš
13. Bisenić,Igor,Miloš  Gimnazija,,Svetozar Marković“-Niš
14. Mutavdžić,Vladimir,Lazar Muzička škola,Niš
15. Banković,Dejan,Mila

 

 

Gimnazija,,SvetozarMarković“, Niš

16. Lekić,Vesna,Anđela  

Gimnazija,,Stevan Sremac“,Niš

17. Jocić,Dejan,Veljko  

Gimnazija,,Bora Stanković“,Niš

18. Joković,Jugoslav,Lena Gimnazija ,,Svetozar Marković“,Niš
19. Dimitrijević,Toni,Anđela Gimnazija,,Svetozar Marković“,Niš
20. Đorđević,Dejan,Jana Muzička škola ,Niš
    21. Kostić,Vladica,Anastasija Gimnazija,,Svetozar Marković“,Niš
    22. Todorović,Ana,Petar Muzička škola ,Niš
    23. Simić,Nenad,Anastasija Gimnazija,,Bora Stanković“,Niš
    24. Marjanović,Sandra,Marko Specijalna škola ,,Bubanj“,Niš
    25. Ljubenović,Miša,Atanasije Gimnazija,,Svetozar Marković“,Niš
    26. Popović Vladimir , Nikola Gimnazija,,Svetozar Marković“,Niš

 

   

B)   S T U D E N T I M A    V I S O K O Š K O L S K I H    U S T A N O V A 

 

R. br. Prezime, ime roditelja, ime Fakultet
1.  

Mihajlović,Jasmina,Danica

Medicinski fakultet u Nišu
2. Stojanović,Ivana,Nikola Pravoslavno-bogoslovski fakultet u Beogradu
3. Herodek,Tibor,Romina Fakul.sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu
4. Milošević,Miroslav,Natalija

 

Medicinski fakultet u Nišu
5. Bojanić,Bojan,Vukašin Pravni fakultet  u Nišu
6.  

Bito,Maja,Katarina

Prirodno-matematički fakultet u Nišu
7. Stojiljković,Nenad ,Natalija Filozofski  fakultet u Nišu
8. Milisavljević,Dušan,Natalija Medicinski fakultet u Nišu
9. Nešić,Saša,Miljana Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu
10. Raičević,Nebojša,Teodora Pravni  fakultet u Nišu
11. Miletić,Žarko,Natalija

 

Mašinski fakultet u Nišu
12.  

Stanković,Goran,Marija

Fakultet umetnosti u Nišu
13. Momčilović,Desimir,Aleksandra  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu
14. Krstić,Goran,Katarina Medicinski fakultet u Nišu
15. Milunović,Slavimir,Miljana Medicinski fakultet u Nišu
16. Veljković,Miomir,Vladimir  Elektronski fakultet u Nišu
17. Mitrović,Goran,Jelena  Medicinski  fakultet u Nišu
18. Ilić,Mirjana,Julijana Pravni  fakultet u Nišu
19. Petrović,Filip,Toma Medicinski fakultet u Nišu
20. Milojević,Marija,Milica Mašinski fakultet u Nišu
21. Matejić,Dejan,Mirjana Medicinski  fakultet u Nišu
22. Burić,Predrag,Ivana Filozofski fakultet u Nišu
23. Pešić,Ranko,Zdravko Pravni fakultet u Nišu
24. Cvetković,Dragiša,Maja Matematički fakultet u Beogradu
25. Stanojević,Jelena,Gavrilo Filološki fakultet u Beogradu
26. Stanković,Saša,Milena Pravni  fakultet u Nišu
27. Đukić,Tadija, Teodora Ekonomski fakultet u  Nišu
28. Vukašinović,Andrija,Kosta Ekonomski fakultet u Nišu
29. Milenković,Natalija,Ana Prirodno-matematički fakultet u Nišu
30.  

Stojković,Srđan,Katarina

Medicinski fakultet u Nišu
31. Josifović,Aleksandra,David Pravni fakultet u Nišu
32. Mitić,Sonja ,Andrija Pravni fakultet u Nišu
33. Stošić,Đorđe,Aleksa

 

Filozofski fakultet u Nišu
34. Golubović,Bojana,Miljan

 

Vojnomedicinska akademija u Beogradu
35. Bačević,Suzana,Martin Medicinski  fakultet u Nišu
36. Bačević,Suzana,Milijan Medicinski fakultet u Nišu
37. Mutavdžić,Vladimir,Tadija  Fakultet umetnosti u Nišu
38.  Krasić,Slađana,Mina Fakultet umetnosti  u Nišu
39. Radojević,Siniša,Jovana Akademija za nacionalnu bezbednost u Beogradu
40. Mitrović,Jasmina,Jovana

 

Ekonomski fakultet u Nišu
41. Denić,Nenad,Peđa

 

Medicinski fakultet u Nišu
42. Ljubenović,Stanimir,Nevena Medicinski fakultet u Nišu
43. Spasić,Dragiša,Miljana Medicinski fakultet u Nišu
44. Cvetanović,Ljiljana,Mina

 

Medicinski fakultet u Nišu
45. Mitrović,Zorica,Marija

 

Medicinski fakultet u Nišu
46. Stamenov,Siniša,Milica  

Medicinski fakultet u Nišu

47. Vujović,Dragana,Mila

 

Prirodno-matematički fakultet u Nišu
48. Pešić,Zoran,Nikola Medicinski  fakultet u Nišu
49. Nikolić,Dimitrije,Milena Prirodno-matematički fakultet u Nišu
50. Jocić,Borka,Sanja

 

Medicinski fakultet u Nišu
51. Sretić,Dušan,Anastasija

 

Fakultet umetnosti u Nišu
52. Grbušić,Vladimir,Milica

 

Elektronski  fakultet u Nišu
53. Nikolić,Zoran,Ksenija Pravni fakultet  u Nišu
54. Atanasković,Dejan,Milica Medicinski fakultet u Nišu
55. Ranđelović,Vesna,Anđela Pravni fakultet u Nišu
56. Dejanović,Rada,Dušica Medicinski fakultet u Nišu
57. Vukašinović,Nikola,Petra Medicinski fakultet u Nišu
58. Jovanović,Goran,Rodoljub Medicinski fakultet u Nišu
59.  

Milivojević,Mile,Ivana

Elektronski fakultet u Nišu
60. Zonić,Nenad, Jovana Medicinski fakultet u Nišu
61. Petković,Milica,Mina

 

Medicinski fakultet u Nišu
62. Stalević,Zoran,Marko Medicinski fakultet u Nišu
63. Stojiljković,Danilo,Aleksandra Medicinski fakultet u Nišu
64. Veljković,Zoran,Sandra Elektronski fakultet u Nišu
65. Jovanović,Miljan,AnaMarija Vojna medicinska akademija u Beogradu
66.  

Stanković,Vladan,Đurađ

Medicinski fakultet u Nišu
67. Bošković,Dragan ,Aleksa Prirodno-matematički fakultet u  Nišu
68. Ilić ,Zoran,Stefan Medicinski fakultet u Nišu
69. Janković,Predrag,Tamara Mašinski fakultet u Nišu
70. Ignjatijević,Saša,Mina Medicinsi fakultet u Nišu
71. Stojkovski ,Živojin,Ksenija Medicinski fakultet u Nišu
72. Kurtović,Ivan Vukašin Medicinski fakultet u Nišu
73. Jovanović,Vladimir,Marko Medicinski fakultet u Nišu
74. Jovanović,Dragana,Sanja Medicinski fakultet u Nišu
75. Lazarević,Miomir,Anđela Medicinski fakultet u Nišu
76. Jovanović,Saša, Dunja Medicinski fakultet u Nišu
77. Krsić,Dragan,Anđela Medicinski fakultet u Nišu
78.

 

Đorđević,Saša,Aleksa Visoka škola struk.studija.elektrotehnike i račun. u Beogradu
79. Jovanović,Snežana,Lazar Fakultet umetnosti u Nišu
80. Nikolić,Vlastimir,Jovana Elektronski fakultet u Nišu
81. Luković,Goran,Marija Medicinski fakultet u Nišu
82. Mihajlović,Vesna,Dušan

 

Medicinski fakultet u Nišu
83.  

Stojanović,Vesna,Nina

Filozofski fakultet u Nišu
84. Milić,Aleksandra,Dimitrije

 

Elektronski fakultet u Nišu
85. Ilić,Dragan,Petar Vojna akademija u Beogradu
86. Velkov,Ljiljana,Mihajlo Medicinski fakultet u Nišu
87. Đurđanović,Dragan,Mara; Medicinski fakultet u Nišu
88. Staničić,Marija,Nađa Fakultet umetnosti u Nišu

 

 

 

II  POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Učesnik Javnog poziva koji nije zadovoljan Odlukom o izboru kandidata za dodelu stipendija u 2020. godini može podneti žalbu Gradskom veću Grada Niša, preko Gradske uprave Grada Niša-Sekretarijata za obrazovanje, Ul. Vožda Karađorđa br. 16, u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na sajtu Grada Niša, oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Niša-Sekretarijata za obrazovanje  i oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša, odnosno od dana objavljivanja obaveštenja o donetoj Odluci, zaključno sa   12.05.2020.godine.

 

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

 

       Odlukom o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata utvrđen je način podsticaja i stimulisanja rada i razvoja talentovanih učenika i studenata u cilju postizanja natprosečnih rezultata u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti i sporta.

Članom 9. ove odluke propisana je, pored ostalog, nadležnost Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata da utvrdi dodatne kriterijume za dodelu stipendija i raspiše Javni poziv. Članom 11. a Odluke propisani su opšti kriterijumi za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Niša, a članom 12. da Komisija donosi odluku o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija po utvrđenim merilima i kriterijumima.

Na osnovu pomenutih ovlašćenja Komisija je donela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-3/2020-12 od 14.01.2020. godine, Odluku o utvrđivanju dodatnih kriterijuma za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, broj 321-2/2020. od 14.01.2020. godine i utvrdila tekst Javnog poziva, broj 321-4/2020-12  od 14.01.2020. godine, objavljenog na zvaničnom sajtu Grada Niša i oglasnim tablama Gradske uprave Grada Niša-Sekretarijata za obrazovanje, ul. Vožda Karađorđa br. 16 i oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24  dana 28.01.2020. godine.

Po Javnom pozivu za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2020. godini, prijave su podnela 29 učenika srednjih škola i 92 studenata visokoškolskih ustanova.

Komisija je razmotrila sve prispele prijave i na osnovu utvrđenih kriterijuma izvršila izbor kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za dodelu stipendija u 2020. godini.

Na osnovu navedenog,  doneta je Odluka kao u dispozitivu.

 

Broj: 4395-2/2020-12

 

 

U Nišu  28.4.2020. godine                                                     Predsednik  Komisije

 

_________________________                                                                                                                   Marijan Mišić s.r.

 

ODLUKA o izboru kandidata za dodelu stipendija u 2020.godini komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata(.docx)
Dodeljene potvrde učesnicima programa U-NI praksa 2019.

 U ponedeljak, 16. septembra, u maloj sali Oficirskog doma u Nišu, svečanom dodelom potvrda studentima zvanično je zatvoren program U-NI prakse 2019. Praksa je trajala mesec dana, tokom avgusta meseca, bez naknade, u javnim preduzećima, Gradskoj upravi i službama.

U-NI praksa 2019. je zamišljena kao projekat pomoći mladim ljudima, studentima završne godine osnovnih studija i studentima master studija visokoobrazovnih institucija Univerziteta u Nišu, da za vreme, i nakon svog studiranja, mesec dana rade u javnom sektoru i tako steknu iskustvo u praktičnoj primeni znanja.

Cilj prakse za studente je sticanje praktičnog stručnog iskustva u radu, rad sa mentorom, pribavljanje Potvrde o obavljenoj praksi koju izdaje Grad Niš i Univerzitet u Nišu, mogućnost dobijanja preporuke od strane institucije u kojoj student obavlja praksu i mogućnost priznavanja prakse kao dodatne (vannastavne) aktivnosti od strane obrazovnih institucija u vidu 3 ESP boda.

Ove godine na praksi je učestvovalo 16 studenata koji su prošli i obuku iz oblasti unapređenja poslovnih veština. Svi praktikanti i mentori su popunili evaluacioni upitnik koji se odnosi na praksu kako bi se definisale smernice i predlozi za unapređenje prakse za narednu godinu. Opšta ocena programa U-NI praksa 2019. je odlična po mišljenju i praktikanata i mentora.
Uručene besplatne sezonske ulaznice za bazen najboljim učenicima i studentima

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović uručio je danas najboljim učenicima,studentima

i talentovanim sportistima Niša,besplatne sezonske ulaznice za kompleks bazena”Čair”.

 

Cilj ove akcije je da se i kroz ovaj vid nagrade oda priznanje svim talentovanim učenicima i studentima kao i sportistima za njihove dosadašnje uspehe na svim poljima nauke, kulture,umetnosti i sporta kao i da se podstaknu na dalje usavršavanje i postizanje još boljih rezultata u cilju lične promocije, popularizacije svojih škola, fakulteta i klubova ali i prezentacije  Grada Niša, koji ume da se oduži vrednim, pametnim i upornim mladim ljudima.

 

Želja je da se kroz ovakve akcije utiče i na ostalu mladu populaciju našeg grada da prihvati zdrav stil života.
Grad Niš i Univerizitet u Nišu raspisali su konkurs “U-NI praksa 2019.”

 

 

Grad Niš i Univerzitet u Nišu raspisali su konkurs “U-NI praksa 2019.”

 

Grad Niš i Univerzitet u Nišu raspisali su Konkurs za učešće u programu radne prakse, bez naknade, u javnim preduzećima, gradskim opštinama, Gradskoj upravi i službama, ustanovama kulture i sporta. Kancelarija za mlade Grada Niša sprovodi peti put po redu U-NI praksu i ove godine je predviđeno 49 mesta za studente završnih godina osnovnih akademskih studija i master studija.

“U-NI praksa 2019.” studentima garantuje sticanje praktičnog stručnog iskustva u radu, potvrdu o obavljenoj praksi koju izdaje Grad Niš i Univerzitet u Nišu, mogućnost dobijanja preporuke od strane institucije u kojoj student obavlja praksu i priznavanje prakse kao dodatne aktivnosti od strane obrazovnih institucija u vidu tri ESPB boda.

Praksa za studente bez naknade će se održati avgusta meseca 2019. godine u trajanju od mesec dana, a rok za prijavu je petak, 19. jul 2019. godine. Zainteresovani studenti mogu konkurisati na više pozicija, koje mogu naći u Katalogu pozicija.

Tekst Konkursa za studente i propratna dokumentacija je dostupna na sajtu Grada Niša www.gu.ni.rs i Univerziteta u Nišu www.ni.ac.rs. Za prijavu na ovaj konkurs potrebno je pripremiti prijavu (u elektronskoj i štampanoj formi), potvrdu o studiranju (skeniranu i u štampanoj formi), kopiju prve stranice iz indeksa (skeniranu i u štampanoj formi) i dostaviti na e-mail adresu unipraksa@gmail.com uz navođenje naslova e-maila PRIJAVA za U-NI praksu 2019, kao i u štampanoj formi na adresu: Oficirski dom, Orlovića Pavla 28a, 18 000 Niš, uz naznaku na koverti PRIJAVA za U-NI praksu.

 

 
POLOŽEN KAMEN TEMELJAC ZA NOVU LAMELU ELEKTRONSKOG FAKULTETA

 

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić položila je, zajedno sa ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem i gradonačelnikom Niša Darkom Bulatovićem kamen temeljac Multifunkcionalne laboratorijske lamele Elektronskog fakulteta u Nišu. Zgrada, vredna nešto više od 5 miliona Evra u kojoj će biti instalirana najmodernija oprema, biće završena za 12 meseci, i predstavljaće deo budućeg Naučno-tehnološkog i obrazovnog kompleksa na gradskom polju.

“Ponosan sam kada vidim da naša Vlada, naša Država, ulaže u ono što je život, u ono što je budućnost. U ovom slučaju to je obrazovanje jer je to ulaganje u napredak i budućnost”, rekao je Gradonačelnik Bulatović i naglasio da je ponosan na rezultate saradnje sa Vladom Srbije koja trenutno u Nišu realizuje desetak kapitalnih projekata od ogromne važnosti za grad i građane Niša.

Na samom početku posete Nišu, Premijerka i gradonačelnik obišli su gradilište Naučnotehnološkog parka i istakli zadovoljstvo dinamikom radova. Premijerka Brnabić je poručila da će ovaj izuzetno važan projekat biti završen na vreme, dok je gradonačelnik istakao da je Grad Niš spreman da sve svoje obaveze vezane za prateću infrastrukturu.

Premijerka je obišl i Start ap centar na Elektronskom fakultetu i razgovarala sa zaposlenima iz mikro preduzeća koja trenutno koriste usluge ovog prostora, a potom se susrela i predstavnicima Univerziteta, Privredne komore i tehnoloških i informatičkih kompanija sa ovog područja koji će, najverovatnije, i biti među prvom stanarimi budućeg Naučno tehnološkog parka.

”U IT industriji je ključ i motor našeg budućeg razvoja i uloga Države i Grada biće da pomogne u svakom smislu razvoj i napredak tog segmenta naše privrede”, poručili su Premijerka i Gradonačelnik.
PRIJEM ZA ČLANOVE UČENIČKOG PARLAMENTA

Zamenik gradonačelnika Niša prof. dr Miloš Banđur primio je  u Gradskoj kući Učenički parlament OŠ “Bubanjski heroji”  u pratnji direktorke Verice Radenković i pedagogice Dragane  Stevanović. Predstavnici Učeničkog parlamenta održali su prezentaciju o aktivnostima njihove organizacije, među kojima se ističu humanitarne akcije, borba protiv vršnjačkog nasilja i bolesti zavisnosti, bezbednost na internetu i drugo. Zamenik gradonačelnika je đacima predstavio rad lokalne samouprave i upoznao ih sa sistemom funkcionisanja gradske uprave.

Učenici su potom obišli Gradsku kuću a dogovorena je i dalja saradnja u cilju poboljšanja i unapređenja uslova i rada naših najmlađih sugrađana.