1

75. седница Градског већа – 27.05.2021.

1. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину

2. Решење о усвајању Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. годину

3. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша одобравање или неодобравање годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
74. седница Градског већа – 24.05.2021.

1. Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Завршетак или адаптација објеката/трајно збрињавање интерно расељених лица“

2. Измене и допуне Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2021. годину

3. Закључак којим се прихвата Иницијатива за учешће у Програму обновљивих извора енергије у системима даљинског грејања на Западном Балкану „ReDEWeB“, покренута Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш

4.Решење о продужењу статуса вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за грађевинарство
73. седница Градског већа – 21.05.2021.

 1. Закључак којим се препоручује прихватање понуде банке „Поштанска штедионица“ а.д. Београд, бр. Ц270000-2-1937 од 19. маја 2021. године за орочење средстава72. седница Градског већа – 19.05.2021.

 1. Решење о усвајању Правилника о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у Граду Нишу за 2021. годину71. седница Градског већа – 18.05.2021.

 1. Решење о реализацији и суфинансирању пројекта „Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“
 2. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу Дирекција за изградњу града Ниша
 3. Закључак о утврђивању временa, местa и начинa спровођења јавне расправе о Нацрту програма локалног економског развоја Града Ниша за 2021. годину
 4. Закључак о покретању поступка спајања уз припајање Јавног предузећа за стамбене услуге Нишстан Ниш Јавном предузећу Градска стамбена агенција Ниш
 5. Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2021. годину
 6. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша да одобри финансирање Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2021. годину
 7. Програм праћења нивоа комуналне буке на територији Града Ниша за 2021/2022. годину
 8. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења нивоа комуналне буке на територији Града Ниша за 2021/2022. годину
 9. Програм праћења еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији града Ниша за 2021/2022. годину
 10. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији града Ниша за 2021/2022. годину
 11. Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2021. годину (период мерења 01. јун до 31. децембар 2021. године)
 12. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша да одобри финансирање Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2021. годину (период мерења 01. јун до 31. децембар 2021. године)70. седница Градског већа – 14.05.2021

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о допуни Одлуке о управљању гробљима, сахрањивању и погребној делатности
 3.  Решење о утврђивању Предлога одлуке о локалном омбудсману Града Ниша
 4. Решење којим се одређују спортске организације од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на територији Града Ниша69. седница Градског већа – 11.05.2021.

 1. Закључак којим се налаже Градској управи за финансије да обезбеди средства и изврши плаћање дугова за утрошену електричну енергију за стамбене просторе којима Град Ниш располаже, а који гласе на физичка лица која су користила те станове, у циљу збрињавања у тим становима лица која су остала без стамбеног простора у Нишу, у ул. Београдској број 12 након пожара дана 08.04.2021. године
 2. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-132/2016-09 од 21.04.2016. године, којим се привредном субјекту MILAN ILIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAXI AUTOMOBILOM TDI TAXI PLUS BRZI BROD одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra Karavan“ са евиденционим бројем 50768. седница Градског већа – 07.05.2021.

 1. Закључак о покретању поступка за уређење привременог смештаја као начин стамбеног збрињавања станара стамбене зграде у Нишу, ул. Београдска број 12
 2. Решење којим се укида Решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-61/2017-09 од 13.03.2017. године, којим се привредном субјекту СРЂАН ВУЧИЋ ПР РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА ТАКСИ АУТОМОБИЛОМ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Volkswagen VW Touran“ са евиденционим бројем 826
 3. Решење којим се укида Решење Градске упаве града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-225/2020-09 од 02.10.2020. године, којим се привредном субјекту АЛЕКСАНДАР ЂОКИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша, возилом марке „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 51167. седница Градског већа – 05.05.2021.

 1. Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о одређивању варијабилног дела цене снабдевања топлотном енергијом крајњег купца
 2. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш о утврђивању цена уклањања и демонтаже објеката, ствари и других предмета са јавних површина и цена чувања принудно уклоњених монтажних објеката, ствари и других предмета
 3. Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о ценама воде и одвођења отпадних вода
 4. Решење о прихватњу реализације и финансирања програма удружења на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у области борачко-инвалидске заштите на територији Града Ниша у 2021.години
 5. Решење о прихватњу реализације и финансирања програма удружења на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2021. години
 6. Решење о измени Решења о задужењима Заменице градоначелнице и чланова Градског већа Града Ниша за одређена подручја из надлежности Града
 7. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-148/2015-09 од 13.08.2015. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra“ са евиденционим бројем 033
 8. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-146/2015-09 од 12.08.2015. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra 1.7 DTI“ са евиденционим бројем 287
 9. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-239/2015-09 од 03.11.2015. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Zafira“ са евиденционим бројем 646
 10. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-373/2016-09 од 28.11.2016. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra 1.4 Karavan G“ са евиденционим бројем 170
 11. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-398/2016-09 од 28.11.2016. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra 1.7 DTI Karavan“ са евиденционим бројем 250
 12. Решење којим се укида Решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-248/2017-09 од 27.12.2017. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra 1.7 DTI“ са евиденционим бројем 389
 13. Решење којим се укида Решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-249/2017-09 од 27.12.2017. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Fiat Stilo Dynamic“ са евиденционим бројем 064
 14. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-259/2015-09 од 26.11.2015. године, којим се привредном субјекту PRIVREDNO DRUŠTVO HIT TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Zafira“ са евиденционим бројем 676
 15. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-116/2016-09 од 21.04.2016. године, којим се привредном субјекту BROS AUTO DOO NIŠ- OGRANAK BROS TAXI NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Volkswagen Caddy 1.6 TDI“ са евиденционим бројем 04866. седница Градског већа – 26.04.2021.

 1. Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за 2021. годину
 2. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-58/2013-09 од 12.04.2013. године, којим се привредном субјекту ИБЗ ГОЛД ДОО НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Citroen C5“ са евиденционим бројем 424
 3. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-135/2016-09 од 25.04.2016. године, којим се привредном субјекту ИКАБИС ГОЛД ДОО одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra“ са евиденционим бројем 158
 4. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-136/2016-09 од 25.04.2016. године, којим се привредном субјекту ИКАБИС ГОЛД ДОО одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra“ са евиденционим бројем 643
 5. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-322/2016-09 од 25.10.2016. године, којим се привредном субјекту ИКАБИС ГОЛД ДОО одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Citroen Xsara 2.0 HDI SX“ са евиденционим бројем 666
 6. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-143/2015-09 од 31.07.2015. године, којим се привредном субјекту ИКАБИС ГОЛД ДОО одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra“ са евиденционим бројем 202