Univerzitetska biblioteka

image_pdfimage_print

ubn_zgrada_2Univerzitetska biblioteka «Nikola Tesla» u Nišu je biblioteka opštenaučnog tipa i informativno-referalni centar Univerziteta u Nišu. Biblioteka je osnovana 18. maja 1967. godine sa ciljem da pomaže nastavu, naučni i stručni rad nastavnika i studenata Univerziteta. Od 1987. godine nosi ime Nikole Tesle. Usluge biblioteke mogu koristiti i svi građani, organizacije i firme.

Biblioteka redovno prati razvoj Univerziteta u Nišu i njegove potrebe za naučnom i stručnom literaturom i informacijama, prati razvoj bibliotečke delatnosti, zakone, standarde, razvoj informatičke tehnologije i automatizacije bibliotečkog poslovanja, i u skladu sa tim radi na izmenama i nadogradnji svoje organizacije i bibliotečkog informacionog sistema.

Tokom godina, od klasične biblioteke prerasla je u najznačajniji i najmoderniji informaciono-dokumentacioni centar ovog dela Srbije.

Cilj Biblioteke je da se i dalje razvija tako da u potpunosti odgovori zahtevima korisnika modernog, informatičkog doba.

FONDOVI

UniverzitetskaBiblioteka

Jedan od najvažnijih zadataka Biblioteke je bogaćenje bibliotečkih fondova. Nabavka publikacija obavlja se u skladu sa potrebama svih studijskih grupa Univerziteta u Nišu, ali i drugih naučnih i kulturnih institucija, kao i privrede Niša i okoline. Publikacije se nabavljaju kupovinom, razmenom ili poklonom. U poslednje vreme fondovi su značajno obogaćeni poklonima pojedinaca i institucija iz zemlje i inostranstva. Biblioteka poseduje bogat fond monografskih i serijskih publikacija (uglavnom naučnih i stručnih časopisa). Posebno je značajna velika zbirka domaće i strane priručne literature (enciklopedije, rečnici, leksikoni, bibliografije), zbirka magistarskih i doktorskih teza odbranjenih na Univerzitetu u Nišu, kao i nekoliko vrednih legata istaknutih ljudi ovoga kraja. Fond sadrži obimnu literaturu iz oblasti društvenih, prirodnih i tehničkih nauka, medicine, jezika i književnosti, filozofije i psihologije, kao i najnoviju informatičku literaturu, a posebno mesto pripada brojnim kapitalnim izdanjima iz oblasti umetnosti.

RAZVOJNA DELATNOST

Biblioteka prati razvoj bibliotečke delatnosti u Srbiji i svetu i brine o sopstvenom stručnom i tehnološkom razvoju. Istovremeno, Biblioteka rado pruža pomoć svim fakultetskim bibliotekama Univerziteta, kao i narodnim i školskim bibliotekama u okruženju.

INFORMATIVNA DELATNOST

UniverzitetskaBiblioteka

Informativna delatnost Biblioteke ima za cilj da korisnicima pruži pomoć u pronalaženju svih vrsta naučnih i stručnih informacija, na osnovu sopstvenog i fondova drugih biblioteka u zemlji i svetu, kao i korišćenjem ostalih klasičnih i elektronskih izvora informacija. U okviru ove delatnosti radi i Centar za pravne informacije koji poseduje bogatu zbirku naučne i stručne literature iz oblasti domaćeg i evropskog prava.

IZDAVAČKA DELATNOST

NikolaTesla

Biblioteka razvija sopstvenu izdavačku delatnost. Publikacije izdaje samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama i pojedincima.
U okviru Biblioteke Bibliografije objavljuje bibliografije radova nastavnika i saradnika Univerziteta u Nišu, bibliografije članaka iz časopisa, kataloge i razne popise literature.
U Biblioteci Monografije objavljuje knjige koje su sadržajem vezane za Nikolu Teslu, grad Niš ili bibliotečku delatnost.

IZLOŽBE

U želji da svoje fondove što više približi korisnicima, Biblioteka organizuje izložbe novonabavljenih publikacija, kao i tematske izložbe vezane za aktuelne događaje ili značajne datume u nauci i kulturi. Takođe, Biblioteka organizuje i prodajne izložbe knjiga renomiranih srpskih izdavača i uvoznika.

PROMOCIJE

Biblioteka organizuje promocije svojih i izdanja Univerziteta, kao i drugih značajnih publikacija iz oblasti nauke i umetnosti.

Detaljnije se možete informisati na internet adresi: www.ubnt.ni.ac.rs.