Инспекција за заштиту животне средине Града Ниша

Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине, за 2019. годину


План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Годишњи план рада за 2019. годину


ДОСТАВА ПОДАТАКА ПРЕМА ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КЛ ОТП-П 02 поступање са неопасним и инертним отпадом произвођача отпада

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ДЕПОНИЈЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ОТПАДНА УЉА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ОТПАДНА ВОЗИЛА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ОТПАДНУ ГУМУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање делатности

ЗАСТИТА ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

ЗАСТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЦИХ ЗРАЧЕЊА КОНТРОЛНА ЛИСТА 1

ЗАСТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЦИХ ЗРАЧЕЊА КОНТРОЛНА ЛИСТА 2

ЗАШТИТА ВАЗДУХА Ниш