Informacije od javnog značaja

image_pdfimage_print

INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sve forme informacija koje su nastale u radu Gradske uprave za društvene delatnosti(u daljem tekstu:Uprava) dostupne su građanima i pravnim licima u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, kada su u pitanju upravni predmeti. Uprava, po podnetom zahtevu, stavlja na uvid i sve informacije kojima raspolaže, u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (”Službeni glasnik RS” broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (”Službeni glasnik RS” broj 87/18).
Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Uprave se može podneti: – u pisanoj formi na poštansku adresu: Gradska uprava za društvene delatnosti, Niš, ul. Prijezdina broj 1. – elektronskom poštom, na imejl adresu: Drustvene.Delatnosti@gu.ni.rs.
Pristup informacijama od javnog značaja ima svako lice (domaće ili strano, fizičko ili pravno). Zahtev mora da sadrži ime ili naziv podnosioca, adresu podnosioca i što precizniji opis informacije koja se traži.
U zahtevu se ne mora navesti razlog traženja informacije. Pravo na pristup informacijama se može ostvariti tako što će se tražiti: – uvid u dokumet koji sadrži informaciju – kopiju dokumenta na kojem se informacija nalazi – obaveštenje o tome da li je informacija inače dostupna.. U vezi sa ostvarivanjem ovog prava moguće je naplatiti samo troškove umnožavanja i upućivanja kopije dokumenta koji sadrže traženu informaciju u skladu sa Uredbom i Troškovnikom koji je utvrdila Vlada Srbije.
Uprava je dužna je da postupi po zahtevu bez odlaganja, a najduže u roku od 48 sati, 15 dana ili do 40 dana u zavisnosti od vrste tražene informacije.
Uprava je u obavezi da omogući pristup informacijama od javnog značaja ili da donese rešenje kojim se zahtev odbija iz razloga koji su određeni Zakonom.
Podnosilac zahteva ima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor protiv rešenja Uprave, kao i u slučaju da organ niti udovolji zahtevu niti donese rešenje kojim se zahtev odbija.
Podnosilac zahteva ima i pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor, na zaključak kojim se zahtev tražioca odbacuje kao neuredan.
Uprava, prilaže obrazac zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Obrazac nije obavezujući tako da će biti razmatrani i zahtevi koji ne mogu biti podneti na priloženom obrascu.


Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja