Uprava za obrazovanje

image_pdfimage_print
Adresa: ul. Vožda Karađorđa 16
Telefon: 018/504-523
Faks: 018/504-524
Po ovlašćenju-Načelnica: MarinaKostić
e-mail: Marina.Kostic@gu.ni.rs


Uprava za obrazovanje je u skladu sa Odlukom o organizaciji gradskih uprava Grada Niša obrazovana za obavljanje sledećih poslova:

 • praćenja stanja, potreba i problema u oblasti obrazovanja,
 • ostvarivanja delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, upis dece u predškolsku ustanovu, utvrđivanja mreže predškolskih ustanova, praćenja potreba, planiranja, izgradnje i investicionog i tekućeg održavanja zgrada, objekata i opreme predškolskih ustanova, osnivanja ustanova i organizacija predškolskog vaspitanja, kao i nadzora nad zakonitošću rada, praćenja i obezbeđenja njihovog funkcionisanja,
 • praćenja i obezbeđivanja funkcionisanja osnovnih i srednjih škola u skladu sa zakonom, opremanje i materijalni troškovi,
 • u vezi sa osnivanjem ustanova i organizacija u oblasti obrazovanja, praćenje i obezbeđivanje njihovog funkcionisanja,
 • utvrđivanja mreže osnovnih škola u skladu sa zakonom,
 • praćenja upisa u prvi razred osnovne škole, kao i redovnog pohađanja osnovne škole,
 • u vezi sa dodeljivanjem nagrada i priznanja iz oblasti obrazovanja, odnosno nagrađivanja i stipendiranja učenika i studenata,
 • obezbeđivanja sredstava u oblasti srednjeg i osnovnog obrazovanja za stručno usavršavanje zaposlenih,
 • obezbeđivanja sredstava za prevoz učenika osnovnih škola na udaljenosti većoj od četiri kilometra od sedišta škole; prevoz, smeštaj i ishranu učenika sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole; prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja,
 • u vezi sa izgradnjom i kapitalnim održavanjem zgrada i objekata škola,
 • inspekcijskog nadzora nad radom vaspitno-obrazovnih ustanova,
 • upravnog nadzora nad radom ustanova čiji je osnivač Grad Niš iz delokruga rada uprave,
 • planiranja razvoja delatnosti obrazovanja i vaspitanja, obezbeđivanjem sredstava za zadovoljavanje potreba u ovoj oblasti i nadzorom nad korišćenjem tih sredstava,
 • u vezi sa saradnjom sa humanitarnim i donatorskim organizacijama u cilju obezbeđivanja sredstava za poboljšanje uslova rada u vrtićima i školama i pružanje stručne pomoći u izradi normativnih akata u oblasti obrazovanja,
 • saradnje sa osnovnim, srednjim školama, visokoškolskim institucijama i drugim organizacijama na programima i projektima u oblasti obrazovanja,
 • drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za obrazovanje,na koji je saglasnost dalo Gradsko veće Grada Niša, u Upravi su obrazovana dva odseka i pet grupa.  U Upravi postoje sledeće organizacione jedinice:

I      Odsek za finansijske poslove,

I a  Grupa za finansijske poslove za ustanove u oblasti obrazovanja i vaspitanja,

II    Grupa za kapitalne investicije,

III   Odsek za opšte poslove,

III a  Grupa za opšte poslove i javne nabavke,

III b  Grupa za pravne i poslove razvoja,

IV    Grupa za poslove prosvetne inspekcije.

 

U okviru Odseka za finansijske poslove obrazuje se Grupa za finansijske poslove za ustanove u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

U okviru Odseka za opšte poslove obrazuju se Grupa za opšte poslove i javne nabavke i Grupa za pravne i poslove razvoja.

Grupa za kapitalne investicije i Grupa za poslove prosvetne inspekcije obrazuju se kao samostalne unutrašnje organizacione jedinice.

Odsek za finansijske poslove  u okviru svog delokruga rada obavlja poslove vezane za finansiranje iobezbeđivanje uslova za funkcionisanje 36 osnovnih i 19 srednjih škola i ustanova iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, koje su indirektni korisnici budžeta Grada: Predškolske ustanove ”Pčelica”, Dečijeg centra i Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. U sastavu odseka za finansijske poslove obrazovana je  Grupa za finansijske poslove za ustanove u oblasti vaspitanja i obrazovanja.

Grupa za  kapitalne investicije obavlja planske, analitičke, stručno-operativne, finansijsko-materijalne i druge poslove vezane za kapitalno investiranje u objekte ustanova iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, koji se odnose na praćenja potreba, planiranja, izgradnje i investicionog i tekućeg održavanja zgrada, objekata i opreme i postupke javnih nabavki.

Odsek za opšte poslove obavlja opšte poslove za potrebe Uprave, pravne, normativne, upravno-nadzorne poslove i finansijske poslove, vezane za funkcionisanje osnovnih i srednjih škola i ustanova čiji je osnivač Grad Niš, poslove podsticaja razvoja talentovanih učenika i studenata i druge poslove iz delokruga rada Uprave. U sastavu odseka za opšte poslove obrazovane su Grupa za opšte poslove i javne nabavke i Grupa za  pravne i poslove razvoja.

Grupa za prosvetnu inspekciju obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad radom Predškolske ustanove „Pčelica“, 36 osnovnih i 20 srednjih škola sa teritorije Grada Niša.  Inspekcijski nadzor se vrši u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  i to kao povereni posao.

Pored poslova vezanih za funkcionisanje javnih službi, u Upravi se obavljaju i sledeći poslovi od neposrednog interesa za građane:

 • Izdavanje potvrda o prosečnim primanjima po članu domaćinstva za studentske stipendije i kredite i smeštaj u domove učenika i studenata;

Sedište Uprave za obrazovanje je u ulici Vožda Karađorđa br.16,

Uprava za obrazovanje  ima  18 zaposlenih raspoređenih u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za obrazovanje.

Osobe za kontakt:

Po ovlašćenju-načelnica
Marina Kostić

Telefon: 018/504-523; Faks: 018/504-524;

e-mail: Marina.Kostic@gu.ni.rs

 

Tehnički sekretar

Marina Petrović

Telefon: 018/504-523; Faks: 018-504-524;

e-mail: Marina.Petrovic@gu.ni.rs

 

Rukovodilac Sektora za finansijske poslove i kapitalne investicije

Jelica Velaja

Telefon 504-528

e-mail: Jelica.Velaja@gu.ni.rs

 

Rukovodilac Sektora za opšte, pravne  i  poslove prosvetne inspekcije
Bojana Stanković

Telefon: 018/504-526; Faks: 018/504-524;

e-mail: Bojana.Stankovic@gu.ni.rs

 

Šef odseka za finansijske poslove
Svetlana Stojković

Telefon: 018/504-634; Faks: 018/504-524;

e-mail: Svetlana.Stojkovic@gu.ni.rs

 

Koordinator Grupe za finansijske poslove za ustanove u oblasti vaspitanja i obrazovanja

Vesna Saveljić

Telefon: 018/504-634; Faks: 018/504-524

e-mail : Vesna. Saveljic@gu.ni.rs

 

Koordinator Grupe za kapitalne investicije
Dragan Petković

Telefoni: 018/504-639, Faks: 018/504-524;

e-mail:Dragan.Petkovic@gu.ni.rs

 

Šef odseka za opšte  poslove
Zvezdan Milenković

Telefon: 018/504-527; Faks: 018/504-524;

e-mail: Zvezdan.Milenkovic@gu.ni.rs

 

Koordinator Grupe za pravne i poslove razvoja
Aleksandra Brzaković

Telefon: 018/504-528, Faks: 018/504-524;

e-mail: Aleksandra.Brzakovic@gu.ni.rs

 

Koordinator Grupe za prosvetnu inspekciju

Snežana Grozdanović

telefon 504-637, Faks: 018/504-524

e-mail Snežana.Grozdanovic@gu.ni.rs