Uprava za planiranje i izgradnju – arhiva

image_pdfimage_print

Ova stranica je arhivirana. Sve potrebne informacije možete naći na novoj stranici Sekretarijata za planiranje i izgradnju na linku:

https://www.gu.ni.rs/gradska-uprava/gradska-uprava-grada-nisa/sekretarijat-za-planiranje-i-izgradnju/

 

Adresa: Generala Tranijea 10
Telefon: 018/504-461
Načelnik: Rodoljub Mihajlović 018/504-461; mrodoljub@gu.ni.rs
Zamenik načelnika: Miroljub Stanković 018/504-667; smiroljub@gu.ni.rs
Pomoćnik načelnika: Dragan Milovanović 018/504-463; milovdragan@gu.ni.rs
Pomoćnik načelnika: Aleksandar Petrović 018/504-662; paleksandar@gu.ni.rs
Pomoćnik načelnika za poslove objedinjene procedure: Igor Igić 018/504-663; iigor@gu.ni.rs
Centar za izdavanje dozvola: Nikole Pašića br.22 018/505-682, 018/505-683; CID@gu.ni.rs

Uprava za planiranje i izgradnju obrazuje se za oblast planiranja i uređenja prostora i izgradnje objekata. U ovoj upravi se obavljaju sledeći poslovi:

 • radi na izradi godišnjih programa uređivanja gradskog građevinskog zemljišta, srednjoročnih, godišnjih i operativnih programa planskog razvoja i određivanje prioriteta izgradnje kapitalnih i ostalih objekata,
 • izrađuje izveštaje o realizaciji programa,
 • koordinira sa ostalim upravama i opštinama na određivanju prioriteta,
 • upravni nadzor nad radom JP Zavod za urbanizam Niš i JP Gradska stambena agencija,
 • radi na ugovaranju planske dokumentacije i prati njenu realizaciju,
 • praćenje rada i saradnja sa nosiocima izrade planova,
 • radi na sprovođenju programa socijalnog stanovanja na teritoriji grada Niša i realizuje gradsku stambenu strategiju,
 • izrada inicijative i pripremanje programa i odluka o izradi planova,
 • provođenje procedure usvajanja urbanističko planske dokumentacije,
 • organizovanje javnih prezentacija, urbanističkih projekata za parcelaciju, preparcelaciju i izgradnju,
 • organizovanje rada Komisije za planove grada Niša, priprema materijal i prati sednice,
 • sprovođenje objedinjene procedure za: izdavanje lokacijskih uslova; izdavanje građevinske dozvole; prijavu radova; izdavanje upotrebne dozvole; za pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu; za pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu i za upis prava svojine na izgrađenom objektu; drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji; izmenu lokacijskih uslova, odnosno rešenja o građevinskoj dozvoli,
 • vodi Registar objedinjene procedure,
 • drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 Objedinjena procedura, odnosno određene faze objedinjene procedure pokreću se pred Upravom za planiranje i izgradnju Grada Niša, popunjavanjem odgovarajućeg zahteva, odnosno prijave kroz CIS (portal za elektronsko podnošenje zahteva za građenje-link ispod teksta) koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom. • Dodatna uputstva u vezi sa postupcima u objedinjenoj proceduri:

           http://gradjevinskedozvole.rs/

           http://www.apr.gov.rs/Registri/Građevinskedozvole.aspx 

           http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/elektronske-gradjevinske-dozvole-uputstva

Obrasci zahteva van objedinjene procedure:

Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji
Zahtev za izdavanje uslova za izradu projekta parcelacije ili preparcelacije
Zahtev za izdavanje uslova za ispravku granica susednih parcela
Zahtev potvrdjivanje projekta za parcelaciju ili preparcelaciju
Zahtev za izdavanje saglasnosti koji je sastavni deo elaborata geodetskog obelezavanje
Zahtev potvrdjivanje urbanističkog projekta
Zahtev za izdavanje obaveštenja-uverenja

 

PREGLED OZAKONJENIH OBJEKATA

Ozakonjenji objekti

Pregled ozakonjenih objekata

 


 1. Ul. Nikole Pašića br. 22
 2. Radno vreme od 7:30 do 15:30
 3. Telefon: 018/505-681, 505-682, 505-683
 4. http://nadji.info/mesto/78461/grad-nis

cid

CID izdaje informacije u vezi procedure izdavanja dozvola, pribavljanja tehničkih uslova javnih preduzeća, izrade i sprovođenja urbanističkih planova, postupka legalizacije i katastra nepokretnosti.

U CID-u možete predati:

 • zahteve za izdavanje informacije o lokaciji i dr.

           i pribaviti:

 • kopiju plana, list nepokretnosti, izvod iz katastra podzemnih instalacija koje izdaje Služba za Katastar nepokretnosti Niš.