Uprava za omladinu i sport

image_pdfimage_print
Adresa: ul. Vožda Karađorđa 16
Telefon: 018/504-428
Faks: 018/504-524
Načelnik: Goran Đorđević
e-mail: goran.djordjevic@gu.ni.rs


Uprava za omladinu i sport je u skladu sa Odlukom o organizaciji gradskih uprava Grada Niša obrazovana za obavljanje sledećih poslova:

 • organizacija akcija prevencije i suzbijanja korišćenja opojnih sredstava, organizovanje i sprovođenje preventivne akcije za opštu populaciju mladih,
 • obrađivanja uslova za realizaciju strateških dokumenata za potrebe mladih.
 • podsticanje ostvarivanja međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu i promovisanje omladinskih organizacija i udruženja,
 • davanje saveta mladima za volonterski rad.
 • praćenje društvenog položaja omladine, rada i ostvarivanja programskih aktivnosti, članica, asocijacija, omladinskih udružaenja,društava i saveza koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Grada,
 • koordinacije poslova harmonizacije propisa u oblasti omladinske politike sa regulativom Evropske unije,
 • saradnja sa Kancelarijom za mlade u cilju podrške mladima za aktivno učešće u lokalnoj zajednici i podizanja kapaciteta omladinskih udruženja,
 • pripreme programa razvoja u oblasti sporta i praćenja realizacije,
 • obezbeđivanje vršenja osnivačkih prava nad ustanovama i organizacijama u oblasti fizičke kulture i sporta, vršenje nadzora nad zakonitošću rada, paćenja i obezbeđivanja njihovog funkcionisanja.
 • u vezi sa izgradnjom, održavanjem i korišćenjem sportskih objekata u kojima se ostvaruju potrebe u oblasti sporta na teritoriji Grada,
 • obezbeđivanja potrebnih uslova za povećanje obuhvata i kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima,
 • pripreme i organizacije održavanja sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za Grad,
 • u vezi sa dodelom nagrada i priznanja u oblasti sporta,
 • obezbeđivanje uslova za rad sportskih steručnjaka u sportskim organizacijama,
 • finansiranja delatnosti organizacija, odnosno udruženja u oblasti sporta koje je osnovao Grad,
 • planiranja, obezbeđivanja,evidentiranja, praćenja i kontrole korišćenja koja Grad obezbeđuje za zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta,
 • ostvarivanja programa ili delova programa drugih organizacija, odnosno udruženja kojima se doprinosi zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta na nivou Grada, kao i razvoju sporta na nivou Grada,
 • i drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.
 • U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za omladinu i sport, na koji je saglasnost dalo Gradsko veće Grada Niša, u Upravi su obrazovana dva odseka i četiri  grupe u kojima se obavljaju poslovi iz nadležnosti Uprave.

U Upravi postoje sledeće organizacione jedinice:

Odsek za omladinu

 • Grupa za  prevenciju bolesti zavisnosti
 • Grupa za programske aktivnosti u oblasti omladinske politike

Odsek za sport

 • Grupa za pravne poslove u oblasti sporta
 • Grupa za finansijske poslove u oblasti sporta

Odsek za omladinu

U okviru svog delokruga rada obavlja poslove vezane za praćenje potreba mladih u lokalnoj zajednici i predlaganje mera za ostvarivanje njihovih potreba. Odsek sprovodi aktivnosti u oblasti prevencije bolesti zavisnosti u skladu sa zakonima, nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima iz ove oblasti. U Odseku se obavljaju studijsko analitički poslovi vezani za potrebe planiranja, programiranja i evaluacije postignutih efekata, stručno-operativni, finansijsko-materijalni, pravni  i drugi poslovi. U sastavu odseka za omladinu obrazovane su Grupa za  prevenciju bolesti zavisnosti i Grupa za programske aktivnosti u oblasti omladinske politike.

Odsek za sport

U okviru svog delokruga rada obavlja poslove vezane za sport i ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u Gradu Nišu. U nadležnosti Odseka je kontinuirano, strukturisano i plansko praćenje potreba u sportu i donošenje programskih akata koji omogućavaju razvoj i unapređenje sporta. Odsek obavlja planske, analitičke, stručno-operativne, organizacione, finansijsko-materijalne, pravne  i druge poslove vezane za praćenje rada i obezbeđivanje funkcionisanja Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar ”Čair” kao i  sportskih organizacija, strukovnih saveza i drugih udruženja. U sastavu odseka za sport obrazovane su Grupa za pravne poslove u oblasti sporta i Grupa za finansijske poslove u oblasti sporta.

Sedište Uprave za omladinu i sport  je u ulici Vožda Karađorđa br.16,

Uprava za omladinu i sport   ima  14 zaposlenih, raspoređenih u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za omladinu i sport.

Osobe za kontakt

Načelnik – Goran Đorđević

telefon: 018/504 428; Faks: 018/504 524;

e-mail: goran.djordjevic@gu.ni.rs

Tehnički sekretar – Veroslava Kocić

telefon: 018/504 640; Faks: 018-504 524;

e-mail: veroslava.kocic@gu.ni.rs

Šef odseka za sport  – Saša Šagrić

telefon: 018/513 275, Faks: 018 513 276;

e-mail : sasa.sagric@gu.ni.rs

Koordinator Grupe za finansijske poslove u oblasti sporta – Jadranka Stojadinović,

telefon: 018/504630;   

 e-mail:  jadranka.stojadinovic@gu.ni.rs

Koordinator grupe za pravne poslove u oblasti sporta – Vesna Stojanović,

telefon: 018/513 276,

e-mail:  vesna.stojanovic@gu.ni.rs

Koordinator Grupe prevenciju bolesti zavisnostiIvana Todorović,

telefon: 018 519 352;

e-mail:  ivana.todorovic@gu.ni.rs

Za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja:

Katica Ilić Stojanović, telefon: 018/519-353,

e-mail: katica.ilic-stojanovic@gu.ni.rs