Propisi

image_pdfimage_print

U vršenju ovlašćenja Uprava za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj primenjuje sledeće propise:

 1. Zakon o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 129/07),
 2. Zakon o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 88/2011 ),
 3. Zakon o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 119/2012),
 4. Zakon o energetici (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 57/11 i 80/2011- ispravka, 93/2012 i 124/2012),
 5. Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06,31/2011),
 6. Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list SFRJ”, broj  50/88, 63/88, 80/89, 29/90, 11/91,” Službeni list SRJ”, broj  34/92, 3/02),
 7. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 41/09, 53/2010 i101/2011),
 8. Zakon o javnim putevima (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 101/05, 123/07 i 101/2011),
 9. Zakon o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 72/09, 81/09, 24/11),
 10. Zakon o komunalnoj policiji (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 51/09 ),
 11. Zakon o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/09, 88/2010),
 12. Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni list SRJ”, broj 33/97, 31/01 i “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 30/10),
 13. Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i  odlaganje otpada (“Službeni glasnik RS”, br.72/09),
 14. Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije (“Službeni glasnik RS”, broj 98/10),
 15. Pravilnik o sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada (“Službeni glasnik RS”, broj 73/10),
 16. Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (“Službeni glasnik RS”, broj 56/10),
 17. Pravilnik o sadržini, načinu i izgledu registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom (“Službeni glasnik RS”, broj 95/10);
 18. Pravilnik o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest (“Službeni glasnik RS”, broj 75/10),
 19. Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje (“Službeni glasnik RS”, broj 95/10),
 20. Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada (“Službeni glasnik RS”, broj 92/10),
 21. Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima (“Službeni glasnik RS”, broj 86/10),
 22. Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama (“Službeni glasnik RS” broj 81/10),
 23. Obrazac uz Pravilnik o izgledu i sadržini dozvole skladištenje, tretman i odlaganje otpada (“Službeni glasnik RS”, broj 96/09),
 24. Pravilnik o izgledu i sadržini dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada (“Službeni glasnik RS”, broj 96/09),
 25. Pravilnik o obrascu dokumenata o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanja (“Službeni glasnik RS”, br.72/09),
 26. Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim vozilima (“Službeni glasnik RS”, broj 98/10),
 27. Uredba o prizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (“Službeni glasnik RS”; broj 54/10),
 28. Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon spaljivanja (“Službeni glasnik RS”, broj 102/10),
 29. Uredba o odlaganju otpada na deponije (“Službeni glasnik RS”, broj 92/10),
 30. Uredba o dopuni Uredbe o prizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o vrsti i količini proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknada, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade, (“Službeni glasnik RS”, broj 54/10),
 31. Uredba o upravljanju otpadnim uljima (“Službeni glasnik RS”,broj 71/2010),
 32. Pravilnik o uslovima u pogledu stručnog kadra i načinu izdavanja i oduzimanja licence za obavljanje energetskih delatnosti (“Službeni glasnik RS” br. 117/05, 40/06, 44/06 i 44/2010),
 33. Pravilnik o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahteva i načinu izdavanja energetske dozvole (“Službeni glasnik RS” br. 23/06, 113/08 i 50/2011),
 34. Pravilnik o programu, vremenu i načinu stručnog osposobljavanja i usavršavanja, sadržaju i načinu polaganja ispita i provere stručne osposobljenosti, evidenciji i uverenjima o položenim ispitima i stručnoj osposobljenosti komunalnih policajaca (“Službeni glasnik RS”, br. 106/09,58/10 i 73/10)
 35. Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne policije(“Službeni glasnik RS”, br.106/2009)
 36. Pravilnik o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije(“Službeni glasnik RS”, br.106/2009)
 37. Pravilnik o službenoj legitimaciji komunalnih policajaca (“Službeni glasnik RS”, br.106/2009)
 38. Odluka o komunalnim delatnostima (“Službeni list Grada Niša”, broj 32/07-prečišćen tekst, 40/07, 11/09 i 66/2010),
 39. Odluka o opštim uslovima za uređenje grada (“Službeni list Grada Niša”, broj 23/04, 104/04, 14/07, 20/2011),
 40. Odluka o vodovodu i kanalizaciji (“Službeni list Grada Niša”, broj 89/05),
 41. Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (“Službeni list Grada Niša”, broj 77/10),
 42. Odluka o načinu i rokovima plaćanja komunalnih usluga (“Službeni list Grada Niša, broj 4/94, 66/03),
 43. Odluka o dimničarskim uslugama (“Službeni list Grada Niša, broj 89/05 i 38/10),
 44. Odluka o pijacama (“Službeni list Grada Niša”, broj 89/05-prečišćeni tekst),
 45. Odluka o održavanju čistoće (“Službeni list Grada Niša”, broj 89/05 i 38/10),
 46. Odluka o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju (“Službeni list Grada Niša”, broj 89/05 i 38/10),
 47. Odluka o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina (“Službeni list Grada Niša”, broj 89/05 i 38/10),
 48. Odluka o javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (“Službeni list Grada Niša, broj 38/2011 i 2/2012),
 49. Odluka o auto taksi prevozu putnika na teritoriji grada Niša (“Službeni list Grada Niša”, broj 2/2012),
 50. Odluka o javnoj rasveti (“Službeni list Grada Niša”, broj 23/95, 13/01),
 51. Odluka o javnim parkiralištima (“Službeni list Grada Niša”, broj 2/2012),
 52. Odluka o utvrđivanju lokalnih puteva na teritoriji Grada Niša ( „Službeni list Grada Niša“ br.17/95 i 15/96),
 53. Odluka o određivanju pravaca regionalnih puteva koji prolaze kroz Niš i druga naseljena mesta ( „Službeni list Grada Niša“, broj15/96),
 54. Odluka o utvrđivanju i označavanju naziva naseljenih mesta, ulica, trgova i zgrada (“Službeni list Grada Niša”, broj 81/10-prečišćeni tekst ),
 55. Odluka o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje komunalne policije i inspekcijskih službi Grada Niša i gradskih opština (“Službeni list Grada Niša”, broj 91/09),
 56. Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca (“Službeni list Grada Niša”, broj 91/09),
 57. Odluka o boji i načinu označavanja vozila i opremi komunalne policije (“Službeni list Grada Niša”, broj 91/09),
 58. Tarifni sistem za obračun i način obračuna isporučene toplotne energije i usluga (“Službeni list Grada Niša, broj 18/09),
 59. Tarifni sistem u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Niša(“Službeni list Grada Niša”, broj 96/2012)
 60. Rešenje o određivanju taksi stajališta na teritoriji Grada Niša („Službeni list Grada Niša“, broj  18/2010),
 61. Rešenje o utvrđivanju ekonomski najniže cene u okviru taksi tarife po kojoj se auto-taksi prevoz mora obavljati na teritoriji Grada Niša(“Službeni list grada Niša”, broj 43/2012),
 62. Rešenje o određivanju javnih parkirališta na teritoriji grada Niša (Službeni list grada Niša”, broj 108/2012),
 63. Rešenje o određivanju “plave zone” ( „Službeni list Grada Niša“, broj 94/2009),
 64. Rešenje o određivanju sektora za stanare na javnim parkiralištima u zonama gde se vrši naplata parkiranja na teritoriji grada Niša (“Službeni list grada Niša”, broj 108/2012),
 65. Rešenje o određivanju stalnih linija u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (  „Službeni list Grada Niša“, broj 103/2012)
 66. Rešenje o određivanju stajališta u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša(„Službeni list Grada Niša“, broj 103/2012)
 67. Rešenje o utvrđivanju cena usluga prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša („Službeni list Grada Niša“broj broj 96 /2012)