Прописи

image_pdfimage_print

У вршењу овлашћења Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај примењује следеће прописе:

 1. Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/07),
 2. Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник Републике Србије”, број 88/2011 ),
 3. Закон о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије”, број 119/2012),
 4. Закон о енергетици (“Службени гласник Републике Србије”, број 57/11 и 80/2011- исправка, 93/2012 и 124/2012),
 5. Закон о превозу у друмском саобраћају (“Службени гласник Републике Србије”, број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06,31/2011),
 6. Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима (“Службени лист СФРЈ”, број  50/88, 63/88, 80/89, 29/90, 11/91,” Службени лист СРЈ”, број  34/92, 3/02),
 7. Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник Републике Србије”, број 41/09, 53/2010 и101/2011),
 8. Закон о јавним путевима (“Службени гласник Републике Србије”, број 101/05, 123/07 и 101/2011),
 9. Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, број 72/09, 81/09, 24/11),
 10. Закон о комуналној полицији (“Службени гласник Републике Србије”, број 51/09 ),
 11. Закон о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије”, број 36/09, 88/2010),
 12. Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, број 33/97, 31/01 и “Службени гласник Републике Србије”, број 30/10),
 13. Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и  одлагање отпада (“Службени гласник РС”, бр.72/09),
 14. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије (“Службени гласник РС”, број 98/10),
 15. Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада (“Службени гласник РС”, број 73/10),
 16. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (“Службени гласник РС”, број 56/10),
 17. Правилник о садржини, начину и изгледу регистра издатих дозвола за управљање отпадом (“Службени гласник РС”, број 95/10);
 18. Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест (“Службени гласник РС”, број 75/10),
 19. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (“Службени гласник РС”, број 95/10),
 20. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (“Службени гласник РС”, број 92/10),
 21. Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима (“Службени гласник РС”, број 86/10),
 22. Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама (“Службени гласник РС” број 81/10),
 23. Образац уз Правилник о изгледу и садржини дозволе складиштење, третман и одлагање отпада (“Службени гласник РС”, број 96/09),
 24. Правилник о изгледу и садржини дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (“Службени гласник РС”, број 96/09),
 25. Правилник о обрасцу докумената о кретању отпада и упутству за његово попуњавања (“Службени гласник РС”, бр.72/09),
 26. Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима (“Службени гласник РС”, број 98/10),
 27. Уредба о призводима који после употребе постају посебни токови отпада (“Службени гласник РС”; број 54/10),
 28. Уредба о врстaма отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања (“Службени гласник РС”, број 102/10),
 29. Уредба о одлагању отпада на депоније (“Службени гласник РС”, број 92/10),
 30. Уредба о допуни Уредбе о призводима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о врсти и количини произведених и увезених производа и годишњем извештају, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнада, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде, (“Службени гласник РС”, број 54/10),
 31. Уредба о управљању отпадним уљима (“Службени гласник РС”,број 71/2010),
 32. Правилник о условима у погледу стручног кадра и начину издавања и одузимања лиценце за обављање енергетских делатности (“Службени гласник РС” бр. 117/05, 40/06, 44/06 и 44/2010),
 33. Правилник о критеријумима за издавање енергетске дозволе, садржини захтева и начину издавања енергетске дозволе (“Службени гласник РС” бр. 23/06, 113/08 и 50/2011),
 34. Правилник о програму, времену и начину стручног оспособљавања и усавршавања, садржају и начину полагања испита и провере стручне оспособљености, евиденцији и уверењима о положеним испитима и стручној оспособљености комуналних полицајаца (“Службени гласник РС”, бр. 106/09,58/10 и 73/10)
 35. Правилник о начину и поступку вршења контроле комуналне полиције(“Службени гласник РС”, бр.106/2009)
 36. Правилник о начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције(“Службени гласник РС”, бр.106/2009)
 37. Правилник о службеној легитимацији комуналних полицајаца (“Службени гласник РС”, бр.106/2009)
 38. Одлука о комуналним делатностима (“Службени лист Града Ниша”, број 32/07-пречишћен текст, 40/07, 11/09 и 66/2010),
 39. Одлука о општим условима за уређење града (“Службени лист Града Ниша”, број 23/04, 104/04, 14/07, 20/2011),
 40. Одлука о водоводу и канализацији (“Службени лист Града Ниша”, број 89/05),
 41. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (“Службени лист Града Ниша”, број 77/10),
 42. Одлука о начину и роковима плаћања комуналних услуга (“Службени лист Града Ниша, број 4/94, 66/03),
 43. Одлука о димничарским услугама (“Службени лист Града Ниша, број 89/05 и 38/10),
 44. Одлука о пијацама (“Службени лист Града Ниша”, број 89/05-пречишћени текст),
 45. Одлука о одржавању чистоће (“Службени лист Града Ниша”, број 89/05 и 38/10),
 46. Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању (“Службени лист Града Ниша”, број 89/05 и 38/10),
 47. Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (“Службени лист Града Ниша”, број 89/05 и 38/10),
 48. Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (“Службени лист Града Ниша, број 38/2011 и 2/2012),
 49. Одлука о ауто такси превозу путника на територији града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 2/2012),
 50. Одлука о јавној расвети (“Службени лист Града Ниша”, број 23/95, 13/01),
 51. Одлука о јавним паркиралиштима (“Службени лист Града Ниша”, број 2/2012),
 52. Одлука о утврђивању локалних путева на територији Града Ниша ( „Службени лист Града Ниша“ бр.17/95 и 15/96),
 53. Одлука о одређивању праваца регионалних путева који пролазе кроз Ниш и друга насељена места ( „Службени лист Града Ниша“, број15/96),
 54. Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица, тргова и зграда (“Службени лист Града Ниша”, број 81/10-пречишћени текст ),
 55. Одлука о облицима и начину остваривања сарадње комуналне полиције и инспекцијских служби Града Ниша и градских општина (“Службени лист Града Ниша”, број 91/09),
 56. Одлука о униформи и ознакама комуналних полицајаца (“Службени лист Града Ниша”, број 91/09),
 57. Одлука о боји и начину означавања возила и опреми комуналне полиције (“Службени лист Града Ниша”, број 91/09),
 58. Тарифни систем за обрачун и начин обрачуна испоручене топлотне енергије и услуга (“Службени лист Града Ниша, број 18/09),
 59. Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша(“Службени лист Града Ниша”, број 96/2012)
 60. Решење о одређивању такси стајалишта на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број  18/2010),
 61. Решење о утврђивању економски најниже цене у оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз мора обављати на територији Града Ниша(“Службени лист града Ниша”, број 43/2012),
 62. Решење о одређивању јавних паркиралишта на територији града Ниша (Службени лист града Ниша”, број 108/2012),
 63. Решење о одређивању “плаве зоне” ( „Службени лист Града Ниша“, број 94/2009),
 64. Решење о одређивању сектора за станаре на јавним паркиралиштима у зонама где се врши наплата паркирања на територији града Ниша (“Службени лист града Ниша”, број 108/2012),
 65. Решење о одређивању сталних линија у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (  „Службени лист Града Ниша“, број 103/2012)
 66. Решење о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша(„Службени лист Града Ниша“, број 103/2012)
 67. Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“број број 96 /2012)