Odsek za modernizaciju komunalnih usluga

image_pdfimage_print

O nama

Odsek za modernizaciju komunalnih usluga je novoformirana (2009. godina) organizaciona jedinica unutar Uprave za komunalne delatnposti, energetiku i saobraćaj.

U Odseku se vrše poslovi vezani za praćenje i unapređenje funkcionisanja javnih komunalnih preduzeća i komunalnih delatnosti, realizacija projekata i inicijativa sa ciljem modernizacije rada javnih komunalnih preduzeća i poboljšanja komunalne infrastrukture.

Trenutno na poslovima u okviru ovog Odseka uposlena su 2 radnika.

Tekući poslovi

Prioriteti u tekućim poslovima ovog Odseka su:

 1. Praćenje rada i funkcionisanja JP i JKP, nad kojima Uprava vrši nadzor i kontrolu, i sprovođenje mera, u saradnji sa rukovodstvima preduzeća, za efikasniji rad i modernizaciju komunalnih delatnosti,
 2. Izrada analiza operativnog i finansijskog poslovanja preduzeća,
 3. Izrada projekata tehničkog opremanja i modernizacije rada preduzeća (Pred-studije opravdanosti projekata),
 4. Razrada i sprovođenje mera racionalizacije i štednje u preduzećima,
 5. Razrada optimizovanih sistematizacija radnih mesta preduzeća,
 6. Razrada modela investicija po projektima preduzeća,
 7. Razrada modela reorganizacije JP i JKP,
 8. Saradnja sa domaćim i stranim vladinim i nevladinim organizacijama koje u Srbiji vode savetodavne i investicione projekte komunalnih delatnosti.

Projekti

U toku je izrada i sprovođenje sledećih projekata:

 1. Formiranje JKP “Gorica” (izdvajanje iz JKP “Mediana”),
 2. Fiskalizacija rada JKP “Tržnica” – uvođenje jedinstvenog softvera za naplatu, kontrolui obradu finansijskih podataka preduzeća,
 3. Projekat opremanja JKP “Objedinjena naplata” prenosivim računarima i povezivanje ujedinstvenu mrežu – uvođenje naplate u mesnim zajednicama i gradskim opštinama,
 4. Podrška u izradi tenderske dokuementacije za potrebe javne nabavke za izbor ponuđačaza sanaciju deponije (smetlišta) “Bubanj”,
 5. Projekat regionalnog upravljanja otpadom (saradnja sa opštinama u regionu koje bičinile jedinstveni region za upravljanje otpadom),
 6. Projekat saradnje sa USAID-om: finansiranje izrade “Regionalog strateškog plana upravljanja otpadom za niški region”,
 7. Podrška projektu JKP “Mediana”: modernizacije vozila i opreme za sakupljanje i transport komunalnog, industrijskog i opasnog otpada, kao preduslov za implementaciju integrisanog sistema upravljanja komunalnim otpadom,
 8. Razrada modela PPP JKP “Mediana” sa strateškim partnerom: izgradnja nove regionalne sanitarne deponije i fabrike za preradu otpada sa preuzimanjem ostalih delatnosti preduzeća i investicionim ulaganjima,
 9. Projekat Formiranja ekološke zone, stimulisanjem građana na ekološko grejanje i odvajanje otpada, podelom plastičnih kanti zapremine 120 litara za prvih 2500 priključenih domaćinstava na gasovod (finansirano od Fonda za zaštitu životne sredine),
 10. Projekat smanjenja divljih deponija na frekventnijim lokacijama u Gradu, zamenom uličnih korpi za otpatke (finansirano od Fonda za zaštitu životne sredine),
 11. Projekat ekspertske pomoći nemačke Vlade kroz CIM projekat.

Kontakt

Tel: +381 18 504 533
Faks: +381 18 296 066
Faks: +381 18 296 067

Linkovi