Odsek za energetiku

image_pdfimage_print

O nama:

Odsek za energetiku je formiran u okviru Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj grada Niša.

U okviru odseka za energetiku zapošljeno je 5 visoko obrazovanih radnika tehničke struke.

U ostvarivanju svojih zadataka predstavnici Odseka intenzivno sarađuju sa stručnjacima sa Mašinskog i Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu, JKP “Gradska toplana” Niš, Regionalnog centra za Energetsku efikasnost, A.D. , Udruženjem potrošača “Forum”…

Odsek za energetiku vrši poslove koji se odnose na sprovođenje osnovnih načela energetske politike, definiše strategije i planova razvoja energetike na lokalnom nivou, propisuje uslova i način snabdevanja toplotnom energijom sa pravilima rada distributivne mreže za toplotnu energiju i sprovodi tarifni sistem za određivanje cene toplotne energije, kao i druge poslove iz oblasti energetike.

Tekući poslovi:

 • Prikupljanje podataka o energetskoj potrošnji javnih zgrada Grada Niša (energetski bilans) i ažuriranje formirane baze podataka
 • Obrada prikupljenih podataka
 • Priprema dokumenata i obrazaca za izdavanje licence za obavljanje energetske delatnosti
 • Priprema dokumenata i obrazaca za izdavanje energetskih dozvola
 • Izrada pravnih akata kojima se reguliše oblast energetike u delu proizvodnje, distribucije i snabdevanje toplotnom energijom, izgradnje objekata gradske   toplifikacije, kao i način formiranja cena toplotne energije.
 • Konsultacije pri izradi Pravila o radu distributivnog sistema
 • Upravni nadzor nad radom JKP “Gradska toplana” Niš
 • Praćenje funkcije Javnog osvetljenja Grada Niša
 • Učešće u izradi strateških dokumenata iz oblasti energetike
 • Praćenje i sprovođenje mera energetske efikasnosti
 • Učešće u projektima EE i OIE
 • Organizovanje promotivnih aktivnosti iz oblasti energetike i energetske efikasnosti

Daljinsko grejanje:

Proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom je komunalna delatnost od opšteg interesa za koju lokalna samouprava na svojoj teritoriji poverava preduzeću, odnosno preduzetniku ili za te potrebe osniva javno komunalno preduzeće.

Na teritoriji grada Niša trenutno postoje dva energetska subjekta koja se bave proizvodnjom i distribucijom toplotne energije. To su JKP “Gradska toplana” i Mašinski fakultet.

Dokumenta lokalne samouprave:

 1. Tarifni sistem za obračun i način obračuna toplotne energije („Sl. list Grada Niša“, boj 57/2014)
 2. Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom („Sl. list Grada Niša“, boj 6/2014)
 3. Izmena i dopuna Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom („Sl. list Grada Niša“, boj 10/2015)
 4. Pravilnik o metodologiji za formiranje cena toplotne energije („Sl. list Grada Niša“, boj 72/2014)
 5. Pravilnik o načinu raspodele i  obračunu troškova isporučene toplotne energije („Sl. list Grada Niša“, boj 22/2015)
 6. Pravilnik o preuzimanju postojećih merača utroška toplotne energije i priključnih podstanica kupaca od strane energetskih subjekata („Sl. list Grada Niša“, boj 96/2010)
 7. Pravilnik za određivanje visine naknade za priključak na toplovodnu mrežu („Sl. list Grada Niša“, boj 96/2010)
 8. Kriterijumi i merila za određivanje visine naknade za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti  („Sl. list Grada Niša“, boj 17/2014)
 9. Pravilnik o načinu obračuna naknade za uređivanje građevinskog zemljišta izgradnjom objekata gradske toplifikacije („Sl. list Grada Niša“, boj 12/2014).

Projekti:

KfW:

Potpisivanjem Trilateralnog ugovora o korišćenju sredstava KfW-a, namenjenih realizaciji programa “Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza III”, 07.02.2008. godine i faze IV između Republike Srbije, grada Niša i JKP “Gradska toplana” Niš, stekli su se uslovi za realizaciju povoljnog kreditnog aranžmana radi nabavke opreme i usluga namenjenih rehabilitaciji i modernizaciji lokalnog sistema grejanja od strane JKP “Gradska toplana” Niš.

U okviru ovih kreditnih aranžmana, sledeći projekti biće realizovani:

 • zamena tolovodne mreže,
 • softver za hidraulički proračun mreže,
 • konverzija kotlarnice “Somborska” i kotlarnice “Čair” na gas,
 • rekonstrukcija kotlarnice “Majakovski”,
 • automatizacija podstanica,
 • Rekonstrukcija toplane JUG,
 • Rekonstrukcija toplane Krivi vir,
 • izgradnja i unapređenje ili zamena proizvodnih kapaciteta,
 • zamena i/ili proširenje mreže,
 • unapređenje, zamena ili ugradnja podstanica,
 • ugradnja, unapređenje ili proširenje savremenih SCADA sistema.

Upravni nadzor i obaveštenja JKP “Gradska toplana”:

 • Program poslovanja JKP “Gradska toplana” Niš,
 • Izveštaj o poslovanju JKP “Gradska toplana” Niš,
 • Izveštaj o grejnoj sezoni,
 • Odluka o utvrđivanju cene grejanja

Gasifikacija:

Prirodni gas kao mešavina gasovitih ugljovodonika sa dominacijom metana predstavlja izuzetno vrednu energetsku i hemijsku sirovinu koja poseduje i značajne tehnološko-ekonomske i ekološke prrednosti u odnosu na konvencionalna goriva. Prirodni gas je gotovo idealno gorivo koje se lako meša sa vazduhom, ima veliku brzinu sagorevanja bez dima, čađi i čvrstih ostataka, te prema tome ne zagađuje okolinu. Iskustvo zemalja sa dugom tradicijom korišćenja gasa pokazuje da je prirodni gas i jedan od najbezbednijih energenata.

Prirodni gas danas se višestruko koristi: u industriji, za komercijalnu upotrebu, u širokoj potrošnji, za proizvodnju električne energije, kao sirovina u proizvodnji, a koristi se i za pogon motornih vozila.

Dokumenta:

 • Regulacioni plan primarne gradske gasovodne mreže sa mernoregulacionim stanicama.
 • Odluka o planu razvoja gasovodne mreže široke potrošnje.
 • Zakon o energetici
 • Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj i inspekciji parnih kotlova.
 • Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava energetski subjekt za transport i distribuciju prirodnog gasa u pogledu stručnog kadra.
 • Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove tehničkog rukovođenja, održavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa.
 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za tehničko rukovođenje gasovodnim sistemom i rukovanje i održavanje gasnih uređaja, postrojenja i instalacija.
 • Uredba uslovima za isporuku prirodnog gasa.
 • Pravilnik o uslovima u pogledu stručnog kadra i načinu izdavanja i oduzimanja licenceza obavljanje energetskih delatnosti.
 • Uredba o cenama derivata nafte.
 • Uredba o uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno derivata nafte.
 • Uredba o posebnim uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno derivata nafte.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tečne atmosferske gasove.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečne atmosferske gasove.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih sudova pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid.
 • Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak do 4 bar.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bar.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica.
 • Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o usladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para.
 • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla.
 • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva bioporekla.
 • Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje i opremu za pogon motornih vozila na tečni naftni gas.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za gasoviti kiseonik.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za acetilen.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kiseonik.
 • Metodologija o kriterijumima i načinu određivanja troškova priključka na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa.
 • Metodologija za određivanje tarifnih elemenata za izračunavanje cena pristupa i korišćenja sistema za transport prirodnog gasa.
 • Metodologija za određivanje tarifnih elemenata za izračunavanje cena pristupa i korišćenja sistema za distribuciju prirodnog gasa.
 • Metodologija za određivanje tarifnih elemenata za obračun cena prirodnog gasa za tarifne kupce.
 • Tarifni sistem za pristup i korišćenje sistema za transport prirodnog gasa
 • Tarifni sistem za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa
 • Tarifni sistem za obračun prirodnog gasa za tarifne kupce
 • Odluka o utvrđivanju cene za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa.
 • Odluka o utvrđivanju cene prirodnog gasa za tarifne kupce.
 • Odluka o utvrđivanju cene za pristup i korišćenje sistema za transport prirodnog gasa.

Projekti gasifikacije:

Formiranje AD “Nais gas”-a

 • Odluka o osnivanju akcionarskog društva sa preduzećem za izgradnju gasovodnih sistema, transport i promet prirodnog gasa “Jugorosgaz” a.d. Beograd.
 • Odluka o dopuni odluke o osnivanju akcionarskog društva sa preduzećem za izgradnju gasovodnih sistema, transpotr i promet prirodnog gasa “Jugorosgaz” a.d. Beograd.

Alternativni izvori energije:

Primena alternativnih izvora energije poput solarne, geotermalne, energije vetra, eolske i dr. na teritoriji Grada Niša, još uvek nije zastupljena u značajnoj meri, odnosno pojedinačni slučajevi su zanemarljivi jer ne utiču primetno na energetsku sliku grada.

Male hidroelektrane:

Na teritoriji grada Niša izgrađene su dve male hidroelektrane i to na Nišavi (Sićevo i Ostrovica), ukupne snage 2.390 kW.

Grad Katastarski Broj Naziv MHE Sliv Izvor informacija Reka Instalirani proticaj, m3/s pad, m Snaga, kW Godišnja proizvodnja, kWh Zaprem. Akumul.  m3 Tip turbine Broj turbina koordinate pregrade
Niš 850 “Sićevo” Nišava PP Grada,  katastar MHE Nišava 12,000 4 1.340 5.000.000 0 Francis 3 X= 4813,23
Y= 7569,72
Niš 851 “Ostrvica” Nišava PP Grada,  katastar MHE Nišava 9,000 9 1.050 3.750.000 0 Francis 3 X= 4813,23
Y= 7569,73

 

Međutim, na vodotocima na administrativnom području grada Niša moguće je izgraditi još 9 malih hidroelektrana ukupne snage od 4.755 kW (lokacije iz Katastra malih hidroelektrana Srbije, JP “Elektroprivreda Srbije”). Ove hidroelektrane bi imale lokalni značaj.

Raspoložive lokacije za izgradnju malih hidroelektrana na administrativnom području Grada Niša su:

Grad Katastarski Broj Naziv MHE Sliv Izvor informacija Reka Instalirani proticaj, m3/s pad, m Snaga, kW Godišnja proizvodnja, kWh Zaprem. Akumul.  m3 Tip turbine Broj turbina koordinate pregrade
Niš 121 “Trnava” J. Morava PP Grada,  katastar MHE Velepoljska reka 0,288 43 110 486.000 0 Francis 2 X= 4813,23
Y= 7569,62
Niš 122 “Paligrace” J. Morava PP Grada,  katastar MHE Vrelska reka 0,230 49,5 90 387.000 0 Francis 2 X= 4816,67
Y= 7570,54
Niš 125 “Toponica” J. Morava PP Grada,  katastar MHE Toponička reka 1,380 13 195 847.000 0 Francis 2 X= 4808,70
Y= 7567,90
Niš 126 “Miljkovac” J. Morava PP Grada,  katastar MHE Toponička reka 1,096 25 230 1.011.000 0 Francis 2 X= 4819,92
Y= 7571,51
Niš 127 “Božurište” J. Morava PP Grada,  katastar MHE Toponička reka 1,070 20 190 822.000 0 Francis 2 X= 4812,45
Y= 7573,70
Niš 128 “Kravlje” J. Morava PP Grada,  katastar MHE Bela reka 1,125 23,5 235 1.036.000 0 Francis 2 X= 4814,15
Y= 7576,38
Niš 134 “Prinovac” J. Morava PP Grada,  katastar MHE Studena 0,146 108 110 492.000 0 Pelton 2 X= 4809,71
Y= 7571,70
Niš 138 “Banjica” J. Morava PP Grada,  katastar MHE Nišava 60,000 6,5 3.120 12.300.000 0 Tube 2 X= 4798,670
Y= 7590,060
Niš 146 “Prva   Kutina” Nišava PP Grada,  katastar MHE Kutinska reka 2,706 19,5 475 2.025.000 0 Francis 2 X= 4790,22
Y= 7581,69

 Geotermalne vode:

Dosadašnja istraživanja podzemlja Niša i Niške Banje pokazala su da postoje izuzetno velike količine geotermalnih voda visokih temperatura (i do 60oS), te bi trebalo nastaviti sa istraživanjem i utvrđivanjem mogućnosti korišćenja istih u proizvodnji energije.

Energetska efikasnost:

Projekati iz oblasti energetske efikasnosti:

 1. Sanacija i adaptacija fasade zgrade Skupštine grada Niša u ul. Nikole Pašića br. 24,
 2. Termoizolacija fasade i zamena stolarije na zgradi Skupštine grada Niša u ul. Nikole Pašića br. 24,
 3. Izrada centralne klimatizacije zgrade Skupštine grada Niša u ul. Nikole Pašića br. 24,
 4. Projekat JPP, Zamena kotlova na lož ulje kotlovima na drvenu biomasu, pelet u objektima školskih i predškolskih ustanova Grada Niša,
 5. ESCO projekat, Zamena živinih sijalica sijalicama natrijum visokog pritiska.

Učešće u izradi strateških dokumenata:

 1. Akcioni plan održivog razvoja energetike SEAP
 2. Program razvoja Grada Niša,
 3. Strategija razvoja Grada Niša.

Kontakt:

Branko Andrejević, dipl. el. inž.
Šef Odseka energetike

Tel: +381.18.504.534
Faks: +381.18.296.066
Faks: +381.18.296.067

Linkovi: