Одсек за енергетику

image_pdfimage_print

О нама:

Одсек за енергетику је формиран у оквиру Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај града Ниша.

У оквиру одсека за енергетику запошљено је 5 високо образованих радника техничке струке.

У остваривању својих задатака представници Одсека интензивно сарађују са стручњацима са Машинског и Електронског факултета Универзитета у Нишу, ЈКП “Градска топлана” Ниш, Регионалног центра за Енергетску ефикасност, А.Д. , Удружењем потрошача “Форум”…

Одсек за енергетику врши послове који се односе на спровођење основних начела енергетске политике, дефинише стратегије и планова развоја енергетике на локалном нивоу, прописује услова и начин снабдевања топлотном енергијом са правилима рада дистрибутивне мреже за топлотну енергију и спроводи тарифни систем за одређивање цене топлотне енергије, као и друге послове из области енергетике.

Текући послови:

 • Прикупљање података о енергетској потрошњи јавних зграда Града Ниша (енергетски биланс) и ажурирање формиране базе података
 • Обрада прикупљених података
 • Припрема докумената и образаца за издавање лиценце за обављање енергетске делатности
 • Припрема докумената и образаца за издавање енергетских дозвола
 • Израда правних аката којима се регулише област енергетике у делу производње, дистрибуције и снабдевање топлотном енергијом, изградње објеката градске   топлификације, као и начин формирања цена топлотне енергије.
 • Консултације при изради Правила о раду дистрибутивног система
 • Управни надзор над радом ЈКП “Градска топлана” Ниш
 • Праћење функције Јавног осветљења Града Ниша
 • Учешће у изради стратешких докумената из области енергетике
 • Праћење и спровођење мера енергетске ефикасности
 • Учешће у пројектима ЕЕ и ОИЕ
 • Организовање промотивних активности из области енергетике и енергетске ефикасности

Даљинско грејање:

Производња и снабдевање паром и топлом водом је комунална делатност од општег интереса за коју локална самоуправа на својој територији поверава предузећу, односно предузетнику или за те потребе оснива јавно комунално предузеће.

На територији града Ниша тренутно постоје два енергетска субјекта која се баве производњом и дистрибуцијом топлотне енергије. То су ЈКП “Градска топлана” и Машински факултет.

Документа локалне самоуправе:

 1. Тарифни систем за обрачун и начин обрачуна топлотне енергије („Сл. лист Града Ниша“, бој 57/2014)
 2. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист Града Ниша“, бој 6/2014)
 3. Измена и допуна Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист Града Ниша“, бој 10/2015)
 4. Правилник о методологији за формирање цена топлотне енергије („Сл. лист Града Ниша“, бој 72/2014)
 5. Правилник о начину расподеле и  обрачуну трошкова испоручене топлотне енергије („Сл. лист Града Ниша“, бој 22/2015)
 6. Правилник о преузимању постојећих мерача утрошка топлотне енергије и прикључних подстаница купаца од стране енергетских субјеката („Сл. лист Града Ниша“, бој 96/2010)
 7. Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу („Сл. лист Града Ниша“, бој 96/2010)
 8. Критеријуми и мерила за одређивање висине накнаде за издавање лиценце за обављање енергетских делатности  („Сл. лист Града Ниша“, бој 17/2014)
 9. Правилник о начину обрачуна накнаде за уређивање грађевинског земљишта изградњом објеката градске топлификације („Сл. лист Града Ниша“, бој 12/2014).

Пројекти:

КfW:

Потписивањем Трилатералног уговора о коришћењу средстава KfW-а, намењених реализацији програма “Рехабилитација локалног система грејања у Србији – фаза III”, 07.02.2008. године и фазе IV између Републике Србије, града Ниша и ЈКП “Градска топлана” Ниш, стекли су се услови за реализацију повољног кредитног аранжмана ради набавке опреме и услуга намењених рехабилитацији и модернизацији локалног система грејања од стране ЈКП “Градска топлана” Ниш.

У оквиру ових кредитних аранжмана, следећи пројекти биће реализовани:

 • замена толоводне мреже,
 • софтвер за хидраулички прорачун мреже,
 • конверзија котларнице “Сомборска” и котларнице “Чаир” на гас,
 • реконструкција котларнице “Мајаковски”,
 • аутоматизација подстаница,
 • Реконструкција топлане ЈУГ,
 • Реконструкција топлане Криви вир,
 • изградња и унапређење или замена производних капацитета,
 • замена и/или проширење мреже,
 • унапређење, замена или уградња подстаница,
 • уградња, унапређење или проширење савремених SCADA система.

Управни надзор и обавештења ЈКП “Градска топлана”:

 • Програм пословања ЈКП “Градска топлана” Ниш,
 • Извештај о пословању ЈКП “Градска топлана” Ниш,
 • Извештај о грејној сезони,
 • Одлука о утврђивању цене грејања

Гасификација:

Природни гас као мешавина гасовитих угљоводоника са доминацијом метана представља изузетно вредну енергетску и хемијску сировину која поседује и значајне технолошко-економске и еколошке прредности у односу на конвенционална горива. Природни гас је готово идеално гориво које се лако меша са ваздухом, има велику брзину сагоревања без дима, чађи и чврстих остатака, те према томе не загађује околину. Искуство земаља са дугом традицијом коришћења гаса показује да је природни гас и један од најбезбеднијих енергената.

Природни гас данас се вишеструко користи: у индустрији, за комерцијалну употребу, у широкој потрошњи, за производњу електричне енергије, као сировина у производњи, а користи се и за погон моторних возила.

Документа:

 • Регулациони план примарне градске гасоводне мреже са мернорегулационим станицама.
 • Одлука о плану развоја гасоводне мреже широке потрошње.
 • Закон о енергетици
 • Закон о електроенергетској и грађевинској и инспекцији парних котлова.
 • Правилник о условима које мора да испуњава енергетски субјект за транспорт и дистрибуцију природног гаса у погледу стручног кадра.
 • Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса.
 • Правилник о програму и начину полагања стручног испита за техничко руковођење гасоводним системом и руковање и одржавање гасних уређаја, постројења и инсталација.
 • Уредба условима за испоруку природног гаса.
 • Правилник о условима у погледу стручног кадра и начину издавања и одузимања лиценцеза обављање енергетских делатности.
 • Уредба о ценама деривата нафте.
 • Уредба о условима и начину увоза и прераде нафте, односно деривата нафте.
 • Уредба о посебним условима и начину увоза и прераде нафте, односно деривата нафте.
 • Правилник о техничким нормативима за стабилне посуде под притиском.
 • Правилник о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримиране, течне и под притиском растворене гасове.
 • Правилник о техничким нормативима за стабилне судове под притиском за течне атмосферске гасове.
 • Правилник о техничким нормативима за постављање стабилних судова под притиском за течне атмосферске гасове.
 • Правилник о техничким нормативима за преглед и испитивање стабилних судова под притиском за течни угљен-диоксид.
 • Правилник о техничким нормативима за постављање стабилних судова под притиском за течни угљен-диоксид.
 • Правилник о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт.
 • Правилник о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бар.
 • Правилник о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак до 4 бар.
 • Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница.
 • Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о усладиштавању и претакању течног нафтног гаса.
 • Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације.
 • Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара.
 • Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
 • Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива биопорекла.
 • Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива.
 • Правилник о техничким нормативима за уређаје и опрему за погон моторних возила на течни нафтни гас.
 • Правилник о техничким нормативима за цевне водове за гасовити кисеоник.
 • Правилник о техничким нормативима за цевне водове за ацетилен.
 • Правилник о техничким нормативима за радове при чишћењу и одмашћивању опреме за кисеоник.
 • Методологија о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса.
 • Mетодологијa за одређивање тарифних елемената за израчунавање ценa приступа и коришћења система за транспорт природног гаса.
 • Mетодологијa за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за дистрибуцију природног гаса.
 • Mетодологијa за одређивање тарифних елемената за обрачун цена природног гаса за тарифне купце.
 • Тарифни систем за приступ и коришћење система за транспорт природног гаса
 • Тарифни систем за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса
 • Тарифни систем за обрачун природног гаса за тарифне купце
 • Одлука о утврђивању цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса.
 • Одлука о утврђивању цене природног гаса за тарифне купце.
 • Одлука о утврђивању цене за приступ и коришћење система за транспорт природног гаса.

Пројекти гасификације:

Формирање АД “Наис гас”-а

 • Одлука о оснивању акционарског друштва са предузећем за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса “Југоросгаз” а.д. Београд.
 • Одлука о допуни одлуке о оснивању акционарског друштва са предузећем за изградњу гасоводних система, транспотр и промет природног гаса “Југоросгаз” а.д. Београд.

Алтернативни извори енергије:

Примена алтернативних извора енергије попут соларне, геотермалне, енергије ветра, еолске и др. на територији Града Ниша, још увек није заступљена у значајној мери, односно појединачни случајеви су занемарљиви јер не утичу приметно на енергетску слику града.

Мале хидроелектране:

На територији града Ниша изграђене су две мале хидроелектране и то на Нишави (Сићево и Островица), укупне снаге 2.390 kW.

Град Катастарски Број Назив МХЕ Слив Извор информација Река Инсталирани протицај, m3/s пад, м Снага, kW Годишња производња, kWh Запрем. Акумул.  m3 Тип турбине Број турбина координате преграде
Ниш 850 “Сићево” Нишава ПП Града,  катастар МХЕ Нишава 12,000 4 1.340 5.000.000 0 Francis 3 X= 4813,23
Y= 7569,72
Ниш 851 “Острвица” Нишава ПП Града,  катастар МХЕ Нишава 9,000 9 1.050 3.750.000 0 Francis 3 X= 4813,23
Y= 7569,73

 

Међутим, на водотоцима на административном подручју града Ниша могуће је изградити још 9 малих хидроелектрана укупне снаге од 4.755 kW (локације из Катастра малих хидроелектрана Србије, ЈП “Електропривреда Србије”). Ове хидроелектране би имале локални значај.

Расположиве локације за изградњу малих хидроелектрана на административном подручју Града Ниша су:

Град Катастарски Број Назив МХЕ Слив Извор информација Река Инсталирани протицај, m3/s пад, м Снага, kW Годишња производња, kWh Запрем. Акумул.  m3 Тип турбине Број турбина координате преграде
Ниш 121 “Трнава” Ј. Морава ПП Града,  катастар МХЕ Велепољска река 0,288 43 110 486.000 0 Francis 2 X= 4813,23
Y= 7569,62
Ниш 122 “Палиграце” Ј. Морава ПП Града,  катастар МХЕ Врелска река 0,230 49,5 90 387.000 0 Francis 2 X= 4816,67
Y= 7570,54
Ниш 125 “Топоница” Ј. Морава ПП Града,  катастар МХЕ Топоничка река 1,380 13 195 847.000 0 Francis 2 X= 4808,70
Y= 7567,90
Ниш 126 “Миљковац” Ј. Морава ПП Града,  катастар МХЕ Топоничка река 1,096 25 230 1.011.000 0 Francis 2 X= 4819,92
Y= 7571,51
Ниш 127 “Божуриште” Ј. Морава ПП Града,  катастар МХЕ Топоничка река 1,070 20 190 822.000 0 Francis 2 X= 4812,45
Y= 7573,70
Ниш 128 “Кравље” Ј. Морава ПП Града,  катастар МХЕ Бела река 1,125 23,5 235 1.036.000 0 Francis 2 X= 4814,15
Y= 7576,38
Ниш 134 “Приновац” Ј. Морава ПП Града,  катастар МХЕ Студена 0,146 108 110 492.000 0 Pelton 2 X= 4809,71
Y= 7571,70
Ниш 138 “Бањица” Ј. Морава ПП Града,  катастар МХЕ Нишава 60,000 6,5 3.120 12.300.000 0 Tube 2 X= 4798,670
Y= 7590,060
Ниш 146 “Прва   Кутина” Нишава ПП Града,  катастар МХЕ Кутинска река 2,706 19,5 475 2.025.000 0 Francis 2 X= 4790,22
Y= 7581,69

 Геотермалне воде:

Досадашња истраживања подземља Ниша и Нишке Бање показала су да постоје изузетно велике количине геотермалних вода високих температура (и до 60оС), те би требало наставити са истраживањем и утврђивањем могућности коришћења истих у производњи енергије.

Енергетска ефикасност:

Пројекати из области енергетске ефикасности:

 1. Санација и адаптација фасаде зграде Скупштине града Ниша у ул. Николе Пашића бр. 24,
 2. Термоизолација фасаде и замена столарије на згради Скупштине града Ниша у ул. Николе Пашића бр. 24,
 3. Израда централне климатизације зграде Скупштине града Ниша у ул. Николе Пашића бр. 24,
 4. Пројекат ЈПП, Замена котлова на лож уље котловима на дрвену биомасу, пелет у објектима школских и предшколских установа Града Ниша,
 5. ESCO пројекат, Замена живиних сијалица сијалицама натријум високог притиска.

Учешће у изради стратешких докумената:

 1. Акциони план одрживог развоја енергетике SEAP
 2. Програм развоја Града Ниша,
 3. Стратегија развоја Града Ниша.

Контакт:

Бранко Андрејевић, дипл. ел. инж.
Шеф Одсека енергетике

Тел: +381.18.504.534
Факс: +381.18.296.066
Факс: +381.18.296.067

Линкови:

 • ЈКП “Градска топлана” Ниш: www.nitoplana.co.rs
 • Министарство рударства и енергетике Републике Србије: www.mem.gov.rs
 • Агенција за енергетску ефикасност Републике Србије: www.seea.gov.rs
 • ЈП “Србијагас”: www.srbijagas.rs
 • “ЕД Југоисток” Ниш: www.jugoistok.com
 • GTZ, Пројекат “Модернизација комуналних услуга” у Србији: www.mku.rs
 • Стална конференција градова и општина Србије: www.skgo.org
 • Машински факултет Ниш: www.masfak.ni.ac.rs