O Upravi

image_pdfimage_print

Uprava za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj obrazovana je za oblast komunalnih delatnosti, energetike i poslove planiranja, uređenja i regulacije saobraćaja, i u njoj se obavljaju sledeći poslovi:

 • vršenje pravnog i ekonomsko – finansijskog nadzora nad radom preduzeća koja obavljaju poslove iz oblasti komunalnih delatnosti, kao i praćenje dinamike i kvaliteta pružanja komunalnih usluga,
 • učestvovanje u izradi programa rada javnih preduzeća i javno – komunalnih preduzeća i praćenje njihove realizacije,
 • izrada Programa uređenja grada Niša,
 • poslovi u vezi sa poveravanjem i obavljanjem komunalnih delatnosti i upravni nadzor nad njihovim izvršavanjem,
 • obrađivanje materijala u vezi sa utvrđivanjem cena komunalnih proizvoda i usluga,
 • realizacija odobrene aproprijacije korisnicima budžeta u okviru uprave u skladu sa odlukom o budžetu Grada Niša za tekuću godinu,
 • pripremanje planova izvršenja budžeta za korisnike koje prati, po kvartalima,
 • stručna obrada podnetih zahteva korisnika budžetskih sredstava i drugi poslovi finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu,
 • poslovi koji se odnose na sprovođenje osnovnih načela energetske politike,
 • poslovi koji se odnose na definisanje strategije i planova razvoja energetike na lokalnom nivou,
 • poslovi koji se odnose na propisivanje uslova i načina snabdevanja toplotnom energijom sa pravilima rada distributivne mreže za toplotnu energiju i tarifni sistem za određivanje cene toplotne energije,
 • prvostepeni upravni postupak u oblasti komunalnih delatnosti i energetike,
 • praćenje kompletne realizacije poslova u oblasti održavanja komunalne infrastrukture,
 • izrada programa održavanja puteva i saobraćajnica,
 • obavljanje poslova koji se odnose na planiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje puteva i saobraćajnica,
 • priprema nacrta ugovora za obavljanje poverenih komunalnih delatnosti;
 • poslovi tehničkog regulisanja i upravljanja saobraćaja i stacionirani saobraćaj,
 • poslovi javnog prevoza,
 • pravni i ekonomski poslovi u oblasti saobraćaja,
 • drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Uprava za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj vrši nadzor i kontrolu osnivačkih prava nad radom preduzeća koja obavljaju poslove iz oblasti komunalnih delatnosti, čiji je osnivač Skupština Grada Niša i to:

 • Javno preduzeće Direkcija za izgradnju Grada Niša,
 • Javno komunalno preduzeće za vodovod i kanalizaciju “Naisus” Niš,
 • Javno komunalno preduzeće “Gradska toplana” Niš,
 • Javno komunalno preduzeće “Mediana” Niš,
 • Javno komunalno preduzeće “Gorica” Niš,
 • Javno komunalno preduzeće “Tržnica” Niš,
 • Javno komunalno preduzeće “Objedinjena naplata” Niš,
 • Javno komunalno preduzeće “Parking servis” Niš,
 • Javno preduzeće “Aerodrom Niš” Niš i
 • Javno komunalno preduzeće Direkcija za javni prevoz Grada Niša.