Одељење комуналне полиције

image_pdfimage_print
Одељење комуналне полиције
Адреса:
18000 Ниш, улица Катићева број 29 и Булевар Немањића брoj 69
Телефон:
018/415-02-01
Факс:
018/415-02-41
Е-пошта:
Начелник:
Игор Џонић
Заменик начелника:
Милан Ђорђевић
Шеф П.О.Ј „Исток“:
Иван Вељковић
Шеф П.О.Ј „Запад“:
Мирослав Стаменковић
 • Одељење комуналне полиције
 • Статус и овлашћења Одељења комуналне полиције
 • О почецима рада Одељења комуналне полиције
 • Организациона шема одељења комуналне полиције
 • Закон и одлуке на основу којих поступа Одељење комуналне полиције
 • Вести
У складу са Законом о Комуналној полицији (“Службени гласник Републике Србије”, број 51/09), и Одлуком о организацији градских управа града Ниша (“Службени лист Града Ниша”, број 4/2010-пречишћен текст, 25/2010, 67/2012), образована је Комунална полиција, као унутрашња организациона јединица (са положајем Одељења) при Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. Комунална полиција је образована за обављање законом утврђених комунално-полицијских и других послова, чијим обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности Града Ниша, у областима комуналних делатности, заштите животне средине, људи и добара, заштите и одржавања реда у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката, као и несметано обављање законом одређених послова из надлежности града.
Послови Комуналне полиције обављају се организованим присуством комуналних полицајаца на местима одржавања реда у областима:
 • Одржавања комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност;
 • Вршења контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града;
 • Остваривања надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града;
 • Заштите животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град;
 • Подршке спровођењу прописа којим се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града;
 • Учешћа у вршењу спасилачке функције и пружање помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода;
 • Контроле уклањања снега и леда;
 • Контроле спољног обезбеђивања и обележавања градилишта одговарајућом таблом;
 • Контроле одржавања зоохигијене и држање и заштита домаћих и егзотичних животиња на територији града;
 • Обезбеђивања поштовања кућног реда у стамбеним зградама;
 • Обезбеђивања услова за несметано спровођење мера за заштиту од пожара (слободан приступ објекту, противпожарном путу и степеницама и др.);
 • Обезбеђивања поштовања радног времена угоститељских и других објеката чијим се радом може угрозити мир и спокојство грађана;
Применом, законом утврђених овлашћења Комунална полиција, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за прекршаје прописане Одлукама Града Ниша, подноси пријаве надлежном органу за учињено кривично дело, изриче мандатне казне и обавештава други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.
Рад Одељења комуналне полиције организован је у све три смене 24 часа сваког радног дана.
Одељењем комуналном полицијом руководи начелник Игор Џонић.
У циљу сарадње, боље информисаности грађана, транспарентности у раду, разматрања постојећих проблема и примедби на поступање комуналних полицајаца Начелник Одељења комуналне полиције Града Ниша Игор Џонић примаће грађане сваког понедељка и петка од 14 до 16 часова. Сви заинтересовани грађани могу заказати разговор код секретара Начелника Одељења на број телефона 018/415-02-02.
СТАТУС И ОВЛАШЋЕЊА ОДЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Члан 43
Ко омета или спречава комуналног полицајца у обављању послова комуналне полиције, казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара.
Закон о комуналној полицији („Сл.гласник РС“, бр.51/2009)
Члан 44
Комунални полицајац у обављању службене дужности има статус службеног лица и ужива кривичноправну заштиту прописану законом.
Закон о комуналној полицији („Сл.гласник РС“, бр.51/2009)
У обављању послова комуналне полиције, комунални полицајац има следећа овлашћења:
 1. упозорење;
 2. усмено наређење;
 3. провера идентитета;
 4. довођење;
 5. прегледање лица и предмета;
 6. привремено одузимање предмета;
 7. видео надзор;
 8. употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене палице и средстава за везивање.
О ПОЧЕЦИМА РАДА ОДЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Комунална полиција Града Ниша почела је са радом 22. Децембра 2010. године. Првобитни састав чинили су: Начелник комуналне полиције, два шефа подручних организационих јединица и 9 комуналних полицајаца. Број комуналних полицијаца до маја месеца  2012.године се увећао за још 13 комуналних полицајаца, након завршетка обуке за примену овлашћења и обављања послова комуналне полиције у центру за обуку у Кули. Децембра месеца 2015.године број комуналних полицајаца се увећао за 25 комуналних полицајаца, након завршетка обуке за примену овлашћења и обављања послова комуналне полиције у центру за обуку у Сремском Каменици.
У складу са начелом економичности по Закону о комуналној полицији при образовању и уређењу комуналне полиције обезбеђује се да број комуналних полицајаца одговара броју становника по последњем попису тако да се на сваких 5000 становника упошљава 1 комунални полицајац.
На основу Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, који је ступио на снагу марта 2013.године, тренутни састав Комуналне полиције чине: Начелник, заменик начелника и 48 комуналних полицајаца (укључујући и два шефа подручних организационих јединица) организованих у две организационе јединице ИСТОК и ЗАПАД.
 
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОДЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Начелник одељења
комуналне полиције
Заменик Начелника одељења
комуналне полиције
Игор Џонић
Милан Ђорђевић
ул. Катићева бр.29, 18000 Ниш
 Булевар Немањића бр.69, 18000 Ниш
телефон: 018/415-02-46
 телефон: 018/415-02-01
факс: 018/415 02 41
 факс: 018/415-02-41
Е-пошта:igor.dzonic@gu.ni.rs
Одељење комуналне полиције организациона јединица “ИСТОК” обухвата подручје Града Ниша:
 • ГО Медиjана,
 • ГО Нишка Бања.
Насељена места:
Медијана, Брзи Брод, Нишка Бања, Банцарево, Доња Студена, Јелашница, Куновица, Лазарево Село, насеље Никола Тесла, Островица, Прва Кутина, Просек, Равни До, Радикина Бара, Раутово, Сићево, Чукљеник, Манастир, Коритник и Горња Студена.
Иван Вељковић
 • шеф подручне организационе јединице „ИСТОК“
 • Одељење комуналне полиције
 • ул. Катићева бр. 29, 18000 Ниш
 • тел:    018/415-02-40
 • факс: 018/415-02-41
 • e-mail: ivan.veljkovic@gu.ni.rs
Одељење комуналне полиције организациона јединица „ЗАПАД“ обухвата подручје Грaда Ниша:
 • ГО Палилула,
 • ГО Црвени Крст,
 • ГО Пантелеј.
Насељена места:
Палилула, Крушце, Мрамор, Мраморски Поток, Бербатово, Бубањ, Вукманово, Габровац, Горње Међурово, Доње Власе, Доње Међурово, Лалинац, насеље 9. Мај, Паси Пољана, Суви До, Чокот, Доња Топоница, Доња Трнава, Доњи Комрен, Кравље, Лесковик, Медошевац, Медошевац, Мезграја, Миљковац, Палиграце, Паљина, Поповац, Рујник, Сечаница, Суповац, Трупале, Хум, Чамурлија, Црвени Крст, Берчинац, Веле Поље, Вртиште, Бранко Бјеговић, Горња Топоница, Горња Трнава, Горњи Комрен, Пантелеј, Бреница, Врело, Горња Врежина, Горњи Матејевац, Доња Врежина, Доњи Матејевац, Јасеновик, Каменица, Кнез Село, Малча, Ореовац, Пасјача, Церје.
Мирослав Стаменковић
 • шеф подручне организационе јединице „ЗАПАД“
 • Одељење комуналне полиције
 • ул. Катићева бр.29, 18000 Ниш
 • тел:        018/415 02 40
 • факс: 018/415 02 41
 • e-mail: miroslav.stamenkovic@gu.ni.rs
ЗАКОН И ОДЛУКЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ ПОСТУПА ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Комунална полиција Града Ниша спроводи своје активности на основу Закона о комуналној полицији, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закон и јавном реду и миру, Закона о јавном окупљању и поступа по градским одлукама које доноси Скупштина Града Ниша.
Одлуке по којима поступа Комунална полиција су следеће:
 • Одлука о комуналном реду
 • Одлука о ауто-такси превозу путника на територији града Ниша
 • Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
 • Одлука о јавним паркиралиштима
 • Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом,
 • Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом,
 • Одлука о местима и начину извођења домаћих љубимаца на јавним површинама на територији Града Ниша,
 • Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији Града Ниша,
 • Одлука о кућном реду у стамбеним зградама на територији Града Ниша,
 • Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша.
На основу Одлуке о облицима и начину остваривања сарадње комуналне полиције и инспекцијских  служби  Града  Ниша  и  градских општина, Одељење комуналне полиције може да поступа и по следећим одлукама:
 • Одлука о водоводу и канализацији,
 • Одлука о димничарским услугама,
 • Одлука о пијацама,
 • Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању,
 • Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина,
 • Одлука о јавној расвети,
 • Одлука о јавним чесмама.