Uprava za imovinu i inspekcijske poslove

image_pdfimage_print
Adresa: Nikole Pašića 24
Telefon: 018/504-444
Načelnik: Ljubiša Janić,  e-mail: jaljubisa@gu.ni.rs
Zamenik načelnik: Srđan Laketić,  e-mail: Srdjan.Laketic@gu.ni.rs
Rukovodilac sektora za oblast pravni i opšti poslovi i poslovi preuzimanja i privremenog čuvanja stvari u državnoj svojini :

Maja Ilić,  e-mail: Maja.Ilic@gu.ni.rs

Rukovodilac sektora za oblast imovinsko  pravni poslovi: Miroslav Rajković,  e-mail: rajmiroslav@gu.ni.rs
Rukovodilac sektora za oblast poslovni prostor i stambeni  poslovi : Ljiljana Krstić,  e-mail: Ljiljana.Krstic@gu.ni.rs
Rukovodilac sektora za oblast inspekcijski  poslovi: Miljan Anđelković,  e-mail: Miljan.Andjelkovic@gu.ni.rs 

Radi obavljanja poslova iz delokruga Uprave, polazeći od vrste poslova i potrebe da se na funkacionalnom principu obezbedi obavljanje međusobno povezanih poslova, obrazuju se organizacioni delovi po oblastima sa određenim brojem odseka i grupa i to:


ODSEK ZA PRAVNE, OPŠTE I IZVRŠNE POSLOVE


ORGANIZACIONI DEO ZA OBLAST: PRAVNI I OPŠTI POSLOVI I POSLOVI PRINUDNOG IZVRŠENJA REŠENJA O UKLANJANJU OBJEKATA

Odseci:

 • Odsek za pravne i opšte poslove,
 • Odsek za poslove preuzimanja i privremenog čuvanja stvari u državnoj svojini

ORGANIZACIONI DEO ZA OBLAST: IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

Odseci:

 • Odsek za imovinsko-pravne poslove eksproprijacije i konverziju prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu,
 • Odsek za upravljanje i administriranje građevinskog zemljišta u svojini Grada.

 ORGANIZACIONI DEO ZA OBLAST: POSLOVNI PROSTOR I STAMBENI POSLOVI

Odseci:

 • Odsek za poslovni prostor, i
 • Odsek za stambene poslove.

ORGANIZACIONI DEO ZA OBLAST: INSPEKCIJSKI POSLOVI I POSLOVI PRINUDNOG IZVRŠENJA

Odseci:

 • Odsek građevinske inspekcije i
 • Odsek za kontrolu i nadzor nad radom komunalnih inspekcija gradskih opština
 • Odsek inspekcije za puteve i saobraćajne inspekcije
 • Odsek inspekcije za zaštitu životne sredine i
 • Odsek za poslove prinudnog izvršenja rešenja.

 VRSTE POSLOVA


Odsek za pravne i opšte poslove obavlja sledeće poslove:

 • priprema nacrte i predloge opštih normativnih akata i pojedinačnih akata,
 • radi po žalbama na rešenja i zaključke u prvom stepenu i o tome daje načelno mišljenje sa predlogom za dalje vođenje postupka,
 • daje načelno mišljenje o sprovođenju obaveznih mera i uputstva po rešenjima drugostepenog organa i presuda Vrhovnog suda Srbije kada se prvostepena rešenja i zaključci poništavaju ili ukidaju,
 • izrađuje nacrte drugostepenih rešenja za gradsko veće po žalbama na rešenja i zaključke o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada,
 • pruža stručnu pomoć inspektorima u vođenju upravnog postupka,
 • izrađuje obaveštenja i izjašnjenja na traženje Opštinskog javnog tužilaštva,
 • uda i Republičkih organa u postupku podnetih prijava za krivično delo, privredni prestup i prekršajni postupak,
 • izrađuje odgovore na tužbe stranaka u postupku i priprema dostavu spisa predmeta opštinskom javnom prvobranilaštvu i sudovima kod vođenja sudskih sporova,
 • vrši geodetsko-tehničke poslove za potrebe uprave
 • vrši stručne i tehničke poslove pri vođenju disciplinskog postupka protiv zaposlenih u upravi,
 • vrši poslove procene vrednosti građevinskog zemljišta i praćenje investicionog održavanja nepokretnosti,
 • po ovlašćenju načelnika zastupa upravu pred sudskim i drugim organima u sporovima iz nadležnosti uprave,
 • vodi evidenciju i arhiviranje predmeta po uredbi i uputstvu o kancelarijskom poslovanju,
 • vodi radno vreme zaposlenih u upravi i o tome daje mesečni izveštaj za obračun i isplatu zaposlenih,
 • vodi evidenciju o korišćenju godišnjih odmora i drugih odsustva,
 • izrađuje rešenja za korišćenje godišnjih odmora,
 • vodi evidenciju izrečenih novčanih kazni i drugih mera u krivičnom postupku, postupku privrednog prestupa i prekršajnom postupku, izrađuje i izjavljuje žalbe i
 • vrši operatorske poslove na izradi rešenja, zaključaka i drugih akata za potrebe uprave.

Šef Odseka: Zoran Veselinović tel: 018/504-557


Odsek za ekonomske poslove iz oblasti rada uprave i poslove preuzimanja i privremenog čuvanja stvari u državnoj svojini:

 • preuzima i privremeno čuva stvari u državnoj svojini koje je Republika Srbija stekla u svojinu, nasleđem, poklonom, jednostranom izjavom volje, na osnovu odluke nadležnog državnog organa,
 • u postupku prinudne naplate poreza i stečajnom postupku (u daljem tekstu:stvari)
 • sačinjava zapisnik o preuzimanju stvari,
 • daje ponudu za hranu i stvari podložne kvarenju, socijalnim zdravstvenim i kulturnim ustanovama, ustavnovama učeničkog i studentskog standarda i drugim organizacijama u ovim oblastima, a ukoliko se ne iskaže potreba,  u propisanom roku za ovim stvarima, oglašava njihovu prodaju,
 • vrši popis stvari po vrsti, količini i vrednosti stvari,
 • čuva o svom trošku stvari do određivanja njihovog korisnika,
 • obaveštava Direkciju za imovinu Republike Srbije o sticanju odnosno preuzimanju stvari,
 • vrši prodaju stvari i obavlja poslove u vezi sa prodajom stvari, pdložnih kvarenju,
 • obavlja i druge poslove u vezi sa preuzimanjem i čuvanjem državne imovine.

Šef Odseka: Vojkan Đorđević tel: 018/504-495


 Odsek za imovinsko-pravne poslove eksproprijacije, konverziju prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu:

 • eksproprijaciju nepokretnosti,
 • administrativni prenos nepokretnosti,
 • nepotpunu eksproprijaciju
 • utvrđivanje službenosti prolaza,
 • poništaj rešenja o eksproprijaciji (deeksproprijacija),
 • poništaj rešenja o izuzimanju gradskog građevinskog zemljišta koje je izuzeto do 13.5.2003.godine a nije privedeno nameni,
 • konverziju prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu koje je stečeno radi izgradnje do 13.maja 2003.godine u pravo svojine, uz naknadu,
 • poslove praćenja i evidentiranja upisa državne imovine,
 • izdavanja uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
 • vraćanja utrina i pašnjaka selima na korišćenje i vraćanje imovine zadrugama
 • postupak upisa prava javne svojine Grada Niša na nepokretnostima;
 • postupak upisa prava javne svojine Grada Niša na nepokretnostima koje su korisništvo javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš
 • izrada akata u postupku pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini Grada
 • obavlja poslove vezane za postupak upisa javne svojine na nepokretnostima, koje su korisništvo javnih ustanova čiji je osnivač Grad Niš
 • vođenje evidencije o stanju, vrednosti i kretanju sredstava u javnoj svojini koju koristi Grad Niš, kao i posebne evidencije nepokretnosti o javnoj svojini Grada Niša
 • dostavljanje podataka iz evidencija o pravu korišćenja i pravu svojine na nepokretnostima u javnoj svojini Grada, Direkciji za imovinu Republike Srbije.

Šef Odseka: Svetlana Petković, tel: 018/504-642


Odsek za upravljanje i administriranje građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u svojini  Grada obavlja sledeće poslove:

 • stvaranje baze podataka o zemljištu čiji je vlasnik odnosno korisnik  Grad,
 • otuđenje i davanje u zakup građevinskog  zemljišta u svojini Grada javnim nadmetanjem
 • otuđenje i davanje  u zakup građevinskog zemljišta u svojini  Grada neposrednom pogodbom,
 • utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranje građevinskih parcela
 • utvrđivanja prestanka prava korišćenja,
 • konverzija prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu,
 • evidentiranje građevinskog zemljišta u svojini Grada

Šef Odseka: Vesna Cakić tel: 018/504-641


 Odsek za poslovni prostor obavlja sledeće poslove:

 • vrši poslove upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorom Grada u državnoj svojini,
 • vodi evidenciju poslovnog prostora i evidenciju o zaključenim ugovorima,
 • priprema predloge rešenja, ugovora i anekse ugovora o davanju u zakup na korišćenje i raspolaganje poslovnog prostora,
 • preduzima mere za ispunjavanje ugovornih obaveza i obavlja stručne poslove za rad komisije za davanje u zakup poslovnog prostora,
 • vodi knjigovodstvenu evidenciju o prihodima ostvarenim o zakupu poslovnog prostora,
 • obračunava i fakturiše zakupninu i komunalne troškove za poslovni prostor u zgradama mesnih kancelarija,
 • održava poslovni prostor koji nije dat u zakup ili na korišćenje, i
 • vrši nadzor u postupku adaptacije i rekonstrukcije prostora i procenjuje visinu sredstava uloženih u adaptaciju prostora.

Šef Odseka: Jelena Lilić, tel: 018/504-645


Odsek za stambene poslove obavlja sledeće poslove:

 • poslovi u vezi otkupa i zakupa stanova kojim raspolaže grad Niš,
 • vrši upravni nadzor nad radom JP “Niš stan”,
 • vodi evidenciju o otkupljenim stanovima datim u zakup i
 • daje saglasnost na promenu nosioca prava zakupa.

Šef Odseka: Marina Jovanović, tel: 018/504-644


Odsek građevinske inspekcije obavlja sledeće poslove:

 • vrši kontrolu nad radom investitora, izvođača radova i ostalih učesnika u izgradnji objekata za koje odobrenje izdaje opština, odnosno Grad,
 • kontroliše primenu propisa, tehničkih normativa i standarda o izgradnji objekata,
 • vrši pregled projektne dokumentacije i proverava da li se objekat gradi prema odobrenju za gradnju i glavnim projektom,
 • vrši otkrivanje, evidentiranje i kontrolu bespravno započetih objekata,
 • vodi upravni postupak, donosi i izvršava rešenja o rušenju,
 • vrši nadzor nad korišćenjem objekata i nalaže izdavanje upotrebne dozvole,
 • preduzima mere u slučaju opasnosti i bezbednosti korišćenja objekata,
 • preduzima mere u vezi sa objektima sklonim padu,
 • kontroliše da li izvođači radova na gradilištu vode Građevinski dnevnik i knjigu inspekcije,
 • vrši poslove utvrđivanja statusa objekata na zahtev JP “Direkcija za izgradnju Grada Niša” nad objektima koji se nalaze na budućim trasama puta i drugih saobraćajnica,
 • podnosi prijave za učinjeno krivilno delo, privredni prestup i prekršaj kada utvrdi povredu propisa kod izgradnje objekata i predizima druge zakonom propisane mere i
 • vrši kontrolu održavanja stambenih zgrada i stanova u skladu sa Zakonom o održavanju stambenih zgrada a na osnovu Zaključka Gradskog veća.

Šef Odseka: Gordana B. Stevanović tel: 018/504-558


Odsek za kontrolu i nadzor nad radom komunalnih inspekcija gradskih opština obavlja sledeće poslove:

 • kontroliše i vrši nadzor nad radom komunalnih inspekcija gradskih opština u skladu sa Statutom i gradskim propisima,
 • prati da li se komunalne delatnosti obavljaju na osnovu zakona i propisa donetih na osnovu zakona,
 • prati rad i pruža stručnu pomoć komunalnoj inspekciji gradske opštine u kontroli stanja komunalnih objekata, uređaja i instalacija, pružanja usluga u skladu sa Zakonom i odlukama i obavljanju drugih poslova iz njihove nadležnosti,
 • daje stručna obaveštenja i mišljenja i preduzima druge mere kojima se obezbeđuje jedinstveno postupanje u vršenju komunalnog inpekcijskog nadzora na teritoriji Grada,
 • obaveštava načelnika Uprave o uočenim nedostacima u obavljanju inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije gradske opštine radi preduzimanja mera na njihovom otklanjanju i traži objašnjenja od komunalne inspekcije gradske opštine o razlozima za takvo postupanje, odnosno nepostupanje i
 • prati izveštaje o izvršenom nadzoru i preduzetim merama komunalne inspekcije gradske opštine.

Šef Odseka: Boban Zlatković tel: 018/504-560


Odsek inspekcije za puteve i saobraćajne inspekcije obavlja sledeće poslove:

Inspekcija za puteve obavlja sledeće poslove:

 • vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom opštinskih puteva i ulica,
 • kontroliše tehničku i drugu dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje puteva, njihovih delova i putnih objekata,
 • vrši inspekcijski nadzor nad stanjem opštinskih puteva i sprovodi mere zaštite,
 • vrši inspekcijski nadzor nad pravilnim održavanjem opštinskih puteva po tehničkim i drugim propisima kojima se osigurava sposobnost puta za bezbedan i nesmetan saobraćaj,
 • vrši inspekcijski nadzor u pogledu primene tehničkih propisa i normativa prilikom izvođenja radova pri izgradnji, rekonstrukciji i održavanju puteva i ulica,
 • naređuje otklanjanje nedostataka na opštinskom putu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobraćaja,
 • izriče meru zabrane upotrebe puta ako ne ispunjava zakonom propisane mere,
 • naređuje rušenje i uklanjanje cevovoda, vodova, instalacija, deponija otpada, zasada, drveća, natpisa, ograda postavljenih u zaštitnom pojasu puta suprotno zakonskim merama i
 • podnosi prekršajne prijave kada utvrdi povredu propisa iz Zakona i odluka donetih na osnovu Zakona i predizima druge zakonom propisane mere.

Saobraćajna inspekcija obavlja sledeće poslove:

 • vrši kontrolu gradskog i prigradskog prevoza putnika,
 • vrši kontrolu vanlinijskog prevoza stvari i putnika,
 • vrši kontrolu prevoza za sopstvene potrebe,
 • vrši kontrolu auto-taksi prevoza,
 • utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje auto-taksi prevoza,
 • donosi rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje auto-taksi prevoza,
 • zabranjuje prevoz i upotrebu saobraćajnih sredstava, ako se isti obavlja suprotno propisima,
 • isključuje vozilo, oduzima saobraćajnu dozvolu i registarske tablice ukoliko se javni prevoz, odnosno prevoz za sopstvene potrebe obavlja protivno odredbama zakona i
 • podnosi prekršajne prijave kada utvrdi povredu propisa iz Zakona i odluka donetih na osnovu Zakona i predizima druge zakonom propisane mere.

Šef Odseka: Dušica Janojlić, tel: 018/504-765


Odsek inspekcije za zaštitu životne sredine obavlja sledeće poslove:

 • vrši kontrolu zaštite životne sredine nad objektima za koje odobrenje za gradnju izdaje opština, odnosno grad,- vrši kontrolu ispunjenosti propisanih uslova za početak obavljanja delatnosti privrednih društava i preduzetnika u pogledu zaštite životne sredine,
 • vrši kontrolu mera za zaštitu od buke od izvora koji se stavljaju u promet,
 • vrši kontrolu zagađivača vazduha sa merama za otklanjanje aero zagađenja,
 • vrši kontrolu inspekcijskog nadzora nad aktivnostima sakupljanja i transporta inertnog i neopasnog otpada, odnosno nad radom postrojenja za skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada za koje Grad izdaje dozvolu na osnovu zakona,
 • nalaže izradu Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projkte propisane Uredbom VRS,
 • uređuje integralni sistem zaštite životne sredine u cilju dobijanja integralnog katastra zagađivača (IKZ),
 • vodi upravni postpak, donosi i izvršava rešenja i
 • -podnosi prekršajne prijave kada utvrdi povredu propisa iz Zakona i odluka donetih na osnovu Zakona i predizima druge zakonom propisane mere.

Šef odseka: Dr Slaviša Radulović tel: 018/504-751


Odsek za poslove prinudnog izvršenja rešenja o uklanjanju objekata obavlja sledeće poslove:

 • vrši poslove izvršenja izvršnih i konačnih rešenja o uklanjanju objekata, odnosno njegovog dela,
 • obavlja preglede objekta radi utvrđivanja načina izvršenja,
 • vrši procenu radne snage i mehanizacije za sprovođenje izvršenja,
 • predlaže program izvršenja i utvrđuje dinamiku izvršenja,
 • vrši poslove procene vrednosti građevinskog zemljišta i praćenje investicionog održavanja nepokretnosti,
 • sačinjava zapisnike o prinudnom izvršenju odnosno uklanjanju objekata odnosno njegovog dela i o tome vodi evidenciju,
 • sarađuje sa javnim preduzećima, privrednim društvima, službama i organima koji učestvuju u poslovima prinudnog izvršenja i obezbeđuje prisustvo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova radi omogućavanja sprovođenja rešenja o uklanjanju objekta odnosno njegovog dela,
 • utvrđuje troškove prinudnih izvršenja (troškovi radne snage, mehanizacije i dr.) i
 • daje zahtev Gradskom javnom prvobranilaštvu za sudsko izvršenje novčanih potraživanja kod prinudnog izvršenja rešenja od izvršenika.

Šef Odseka: Svetlana Stojić, tel: 018/504-562


Osobe za kontakt:

Načelnik:

Ljubiša Janić

Telefon: 018/504-441

Zamenik načelnika:

Srđan Laketić

Telefon: 018/504-451

Pomoćnik načelnika:

Maja Ilić

Telefon: 018/504-561

Pomoćnik načelnika:

Marlena Čuljković

Telefon: 018/504-442

Pomoćnik načelnika:

Ljiljana Krstić

Telefon: 018/504-644

Pomoćnik načelnika:

Miljan Anđelković

Telefon: 018/504-553