Uprava za građanska stanja i opšte poslove

image_pdfimage_print
Adresa: Nikole Pašića 24
Telefon: 018/504-488
Faks: 018/504-489
Načelnik:  Milan Janićijević, e-pošta: jmilan@gu.ni.rs
Zamenik načelnika Uprave: Aleksandar Ranđelović, e-pošta: raleksandar@gu.ni.rs
Rukovodilac sektora za radne odnose i opšte poslove i kancelarijske poslove: Vesna Nešić, e-pošta: Vesna.Nesic@gu.ni.rs
Rukovodilac sektora za građanska stanja: Miodrag Brešković, e-pošta: Miodrag.Breskovic@gu.ni.rs
Rukovodilac sektora za poslove mesnih kancelarija i Gradski uslužni centar: Vesna Jocić, e-pošta: Vesna.Jocic@gu.ni.rs

 

Uprava je obrazovana za oblast rada i radnih odnosa, građanskih stanja, kancelarijskog poslovanja i poslova mesnih kancelarija.

 


O B A V E Š T E NJ E  Prijem stranaka, koje imaju primedbe, prigovore, sugestije, predloge i sl. na rad Uprave za građanska stanja i opšte poslove, vršiće se svakog petka, u vremenu od 7,30 do15,30 sati u kancelariji br. 34. na prvom spratu u zgradi gradske uprave, u ul. Nikole Pašića br.24., Niš. Poželjno je prethodno prijavljivanje, radi zakazivanja termina i blagovremene pripreme za pregledanje predmeta, takođe u kancelariji 34.


 

 Odsek za radne odnose i opšte poslove

U Odseku se obavljaju poslovi koji se odnose na radne odnose zaposlenih, postavljenih i izabranih lica u organima Grada Niša, sprovodi se postupak za zasnivanje radnog odnosa, izrađuju rešenja o zasnivanju radnog odnosa, o raspoređivanju, zvanjima i platama, odsustvima, godišnjim odmorima i drugim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih.

Izrađuju se normativna akta vezana za radno pravni status zaposlenih, nacrti/predlozi akata, kao i drugih pojedinačnih akata.

Odsek priprema mišljenja na predloge pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u upravama. Sprovodi zakonom propisan postupak i preduzima mere za nabavku i izradu pečata organa i službi Grada i vodi njihovu evidenciju. Sprovodi postupak za razvrstavanje u delatnosti i registar jedinica razvrstavanja organa grada Niša.

Vodi upravni postupak i donosi rešenja o upravnim stvarima za koje propisima nije određena stvarna nadležnost drugog organa Grada.

U Odseku se iz oblasti ljudskih resursa obavljaju poslovi praćenja i obezbeđivanja primene zakona i drugih propisa u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa.

Odsek pruža pomoć osobama sa invaliditetom u komunikaciji sa zaposlenima u organima i službama Grada Niša.

Šef Odseka: Dragana Stojanović, 018/504-484

Odsek za kancelarijske poslove

U Odseku se vrši prijem podnesaka od stranaka u formatu koji je uređen propisima grada, i prijem i razvrstavanje pošte – klasifikacija predmeta po materiji, zavođenje u osnovnu evidenciju putem automatske obrade podataka, združivanje akata, evidentiranje predmeta i akata, i dostavljanje predmeta i akata organima i službama Grada, otpremanje pošte, čuvanje predmeta u rokovniku, razvođenje predmeta u osnovnu evidenciju kao i njihovo arhiviranje i čuvanje u arhivi i arhivskom depou.

Šef Odseka: Dejan Korčovski, 018/504-496

Odsek za građanska stanja

U Odseku se obavljaju poslovi koji se odnose na statusna pitanja građana: vode se matične knjige i knjige državljana, vrše se upisi činjenica o rođenju, braku i smrti, i drugih činjenica u skladu sa propisima, obavljaju se poslovi prvostepenog upravnog postupka u oblasti ličnog statusa građana, kao i drugi postupci regulisani Zakonom o matičnim knjigama i podzakonskim propisima iz ove oblasti.

U Odseku se obavljaju poslovi ažuriranja dela biračkog spiska za Grad Niš, koji obuhvataju, upis, brisanje, izmenu, dopunu, i ispravku podataka, izradu rešenja o promeni u biračkom spisku, izdavanje potvrda o upisu u birački spisak i drugi poslovi vezani za jedinstveni birački spisak, kao i tehničku podršku za navedene poslove.

Šef Odseka:

Odsek za građanska stanja za vođenje matičnih knjiga za grad Prištinu i opštine: Podujevo, Glogovac, Obilić, Lipljan i Kosovo Polje

U Odseku se obavljaju poslovi koji se odnose na statusna pitanja građana: vode se matične knjige i knjige državljana, vrše se upisi činjenica o rođenju, braku i smrti, i drugih činjenica u skladu sa propisima, obavljaju se poslovi prvostepenog upravnog postupka u oblasti ličnog statusa građana, kao i drugi postupci regulisani Zakonom o matičnim knjigama i podzakonskim propisima iz ove oblasti, a sve ovo za Zakonom povereno područje sa teritorije AP KiM.

Šef Odseka: Dušica Bogdanović, 018/200-240

Odsek za mesne kancelarije

U Odseku se obavljaju poslovi iz nadležnosti ove, i drugih gradskih uprava, u oblasti građanskih stanja i opštih poslova, imovinsko-pravnih poslova, privrede, komunalno-stambenih delatnosti, poslovi u oblasti socijalne zaštite i dr.

Obavljaju se poslovi prijemne kancelarije, primaju podnesci i obaveštenja i daju uputstva građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i podnetih podnesaka.

Koordinator: Violeta Perić, 018/504-486

Gradski uslužni centar

U Gradskom uslužnom centru obavljaju se poslovi iz nadležnosti ove i drugih gradskih uprava (poslovi prijemne kancelarije, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, izdavanje radnih knjižica, izdavanje uverenja o životu, izdavanje drugih uverenja iz službene evidencije uprava i službi grada).

Koordinator: Zoran Dimitrijević, 018/504-737

 LISTA SLUŽBENIH EVIDENCIJA I OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA KOJA MOGU DAVATI I PRIBAVLJATI PODATKE IZ SLUŽBENIH EVIDENCIJA RADI REŠAVANJA O PRAVIMA I OBAVEZAMA FIZIČKIH I PRAVNIH LICA

– matične knjige i evidencije o državljanstvu za matično područje na teritoriji Grada Niša i opština sa teritorija AP KiM.

Odsek za građanska stanja – Miloje Zečević, Miloje.Zecevic@gu.ni.rs 018 504-624

Odsek za građanska stanja za vođenje matičnih knjiga za grad Prištinu i opštine: Podujevo, Glogovac, Obilić, Lipljan i Kosovo Polje

–  Ivan Nikolić, nikivan@gu.ni.rs  018 200-241

– Marko Drakulić, Marko.Drakulic@gu.ni.rs

Odsek za poslove mesnih kancelarija- Vesna Jocić, Vesna.Jocic@gu.ni.rs 018504-486

-Violeta Perić, Violeta.Peric@gu.ni.rs