Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu

image_pdfimage_print
Adresa: Prijezdina 2
                       Telefon: 018/504-477
                             Faks: 018/504-476
                     Načelnik: Mirjana Popović, e-mail: pmirjana@gu.ni.rs
   Zamenik načelnika: Ljiljana Golubović, telefon: 504-571,e-mail: goljiljana@gu.ni.rs
Pomoćnik načelnika: Đurica Spasić e-mail: sdjurica@gu.ni.rs
Pomoćnik načelnika: Marina Kostić, e-mail: kosmarina@gu.ni.rs


Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu obrazovana je za oblast društvene brige o deci, socijalne, boračko-invalidske i primarne zdravstvene zaštite.

Organizaciona struktura:

Odsek za porodicu

U odseku za porodicu obavljaju se povereni poslovi i poslovi lokalne samouprave i to: informisanje građana o oblicima pružanja savetodavnih usluga, kako bi se adekvatnije izašlo u susret aktuelnim, prepoznatim, različitim potrebama građana; savetodavni rad sa porodicom i pojedincima u cilju pružanja pomoći i podrške u prevazilaženju problema u porodici uvođenje medijacije, kao novog modela dobre prakse u socijalnoj zaštiti, namenjene prevashodno mirnom rešavanju sukoba dece u riziku i dece u sukobu sa zakonom, kao i razrešavanju porodičnih konflikata; finansijsko-knjigovodstveni poslovi; upravno-pravni poslovi i donošenje rešenja o priznavanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju; praćenje realizacije programa vantelesne oplodnje; priznavanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta; rad sa lekarskom komisijom za utvrđivanje prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta; utvrđivanje prava na roditeljski dodatak; utvrđivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za prvorođeno dete u porodici; utvrđivanje prava na novčanu pomoć za duple blizance, trojke i četvorke; utvrđivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji; praćenje rada interresorne komisije; utvrđivanje prava na potpuno regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi; obračun i isplata naknada zarada korisnicima porodiljskog prava.
U okviru odseka je Grupa za isplatu porodiljskih prava, u kojoj se obavljaju poslovi: kontrola obračuna naknada zarada i isplata i knjiženje naknada zarada korisnicima porodiljskih prava.
Telefon 018/504-473

Odsek za dečiji dodatak

U odseku za dečiji dodatak obavljaju se poslovi koji su od strane Republike povereni lokalnoj samoupravi: upravno-pravni poslovi utvrđivanja prava na dečiji dodatak i donošenje rešenja o pravu na dečiji dodatak po zahtevu stranke i po službenoj dužnosti u prvom stepenu; kompletiranje, priprema i dostava predmeta nadležnom Ministarstu kao drugostepenom organu radi rešavanja po žalbi; administrativno-tehnički poslovi prijema zahteva i podnesaka; formiranje dosijea korisnika; praćenje kretanja predmeta, arhiviranje i ekspedicija rešenja i zaključaka; formiranje fajlova rešenja i dostava istih računskom centru Ministarstva na obradu i isplatu;praćenje isplate dečijeg dodatka i dostava podataka radi otklanjana nedostataka u isplati odeljenju za informatiku nadležnog Ministarstva; obavljanje poslova administratora sistema; izrada izveštaja za potrebe Ministarstva.
U okviru odseka obrazuje se Grupa za kancelarijske poslove, koja obavlja: poslove administrativno-tehničke prirode;  poslove prijema zahteva i podnesaka i formiranja dosijea korisnika; poslove praćenja kretanja predmeta, ekspedicije rešenja i arhiviranja dokumentacije.
Šef odseka: Dragana Živković, telefon 018/504-582.

Odsek za boračko-invalidsku zaštitu

U odseku za boračko-invalidsku zaštitu obavljaju se povereni poslovi i poslovi lokalne samouprave i to:priznavanje osnovnog svojstva vojnih invalida i ostvarivanje izvedenih prava; ostvarivanje prava iz oblasti boračko invalidske zaštite; rad sa prvostepenom lekarskom komisijom za 36 opština u Republici Srbiji; obračun i isplata svih prava u oblasti boračko-invalidske zaštite; finansijsko-knjigovodstveni poslovi; koordinacija isplate sa Poštanskom štedionicom i razmena podataka; saradnja sa  boračko-invalidskim udruženjima.

Šef odseka: Tatjana Ćirić, telefon 018/504-574

Odsek za socijalnu zaštitu

U odseku za socijalnu zaštitu obavljaju se sledeći poslovi: upravno-pravni poslovi donošenja rešenja o pravima iz oblasti socijalne zaštite; praćenje rada i poslovanja, evidentiranje i sagledavanje rada ustanova socijalne zaštite i humanitarnih organizacija; vršenje upravno-pravnog nadzora nad zakonitošću rada i akata ustanova socijalne zaštite i humanitarnih organizacija; prijem i kontrola zahteva i finansijske dokumentacije indirektnih budžetskih korisnika i obrada i praćenje realizacije podnetih zahteva; prijem i kontrola godišnjih izveštaja i programa rada ustanova socijalne zaštite i dostavljanje istih na razmatranje i saglasnost osnivaču; upućivanje korisnika jednokratne novčane pomoći na dobrovoljno radno angažovanje; evidentiranje i zbrinjavanje izbeglih, i interno raseljenih lica; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; praćenje i primena propisa koji regulišu oblast socijalne zaštite.

U okviru odseka je Grupa za poslove praćenja rada organizacija i udruženja osoba sa invaliditetom, u kojoj se obavljaju poslovi praćenja rada i sprovođenja programskih aktivnosti udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom koje se finansiraju iz sredstava budžeta Grada. Telefon : 504-477

Odsek za primarnu zdravstvenu zaštitu

U odseku za primarnu zdravstvenu zaštitu obavljaju se sledeći poslovi: priprema za zaključivanje ugovora i zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama; priprema akata za odobravanje sredstava za investiciono održavanje zdravstvenih ustanova primarnog nivoa i nabavku opreme; priprema obrazaca za plaćanje i dostava istih nadležnoj upravi; praćenje realizacije i namenskog korišćenja prenetih sredstava; koordinacija između ustanova primarne zdravstvene zaštite i nadležnih organa Grada; administrativni, stručni i pravni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava na subvenciju za zapošljavanje trudnica – realizacija nekadašnjeg projekta „ Trudnoćom do posla“; saradnja sa nadležnim Ministarstvom; izrada analiza, izveštaja i informacija iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.

Šef odseka: Ružica Đorđević, telefoni: 018/504-580, 505-674, 299-210

Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu jedan je od činilaca važnih u delovanju protiv vršnjačkog nasilja u osnovnim školama, i to :

  • u preventivnom smislu – radi jačanja svesti mladih o prednostima nenasilne komunikacije i mirnog rešavanja problema
  • u smislu konkretne psihološke sistematske intervencije, u saradnji sa stručnim službama osnovnih škola, učenicima, ali i roditeljima u nekoj od kasnijih faza.

Stručni tim ove uprave preduzima korake u cilju prevencije antisocijalnih oblika ponašanja kod dece osnovnoškolskog uzrasta, pri čemu je akcenat na učenicima viših razreda. Zadatak je intenzivna saradnja sa osnovnim školama i pružanje pomoći njihovim stručnim službama u radu sa decom neprilagođenog ponašanja. Cilj je zajedničko preventivno delovanje i uspešno rešavanje razvojnih problema dece, na osnovu praćenja savremene stručne literature, rezultata relevantnih istraživanja kao i sopstvenih  istraživanja koje  stručni tim Uprave za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu sprovodi od 2009.godine do danas na teritoriji Grada Niša.

Takozvana ”vršnjačka edukacija” – pristup kojim mladi edukuju mlade, svoje vršnjake – jedan je od najboljih a sve popularnijih načina prenošenja znanja. Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu zato i organizuje radionice ovog tipa sa učenicima – da bi kod dece inicirali interesovanje za nenasilnu komunikaciju, sprečili nasilje i probudili svest o aktivnom kreiranju sopstvenog razvoja.