Pravobranilaštvo Grada Niša

image_pdfimage_print

Pravobranilaštvo Grada Niša


Ul. Vožda Karađorđa br. 16

Tel. 504-699; fax: 504-700


Gradski pravobranilac: Marija Brajdić, tel: 504-701, email: Marija.Brajdic@gu.ni.rs

Zamenik Gradskog pravobranioca: Adela Icić; tel. 504-704; e-mail: Adela.Icic@gu.ni.rs

Zamenik Gradskog pravobranioca: Miomira Dinić; tel. 504-702; e-mail: dmiomira@gu.ni.rs

Zamenik Gradskog pravobranioca: Lidija Dončić; tel. 504-703; email: dlidija@gu.ni.rs

Zamenik Gradskog pravobranioca: Vesna Krstić; tel. 504-702; email: kvesna@gu.ni.rs

Zamenik Gradskog pravobranioca: Radmila Milovanović; tel. 504-702; email: mradmila@gu.ni.rs

Zamenik Gradskog pravobranioca: Tatjana Todorov, tel: 504-708, email:Tatjana.Todorov@gu.ni.rs

Zamenik Gradskog pravobranioca: Ljubinka Rajković; tel. 504-705; email: rajljubinka@gu.ni.rs

Zamenik Gradskog pravobranioca: Tatjana Blagojević; tel. 504-707; email: Tatjana.Blagojevic@gu.ni.rs


LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI U PRAVOBRANILAŠTVU GRADA NIŠA

Aleksandar Tasić

Email: Lzpl.pravobranilastvo@gu.ni.rs

Kontakt telefon: 018/504-708
Gradsko pravobranilaštvo je služba grada koja vrši poslove pravne zaštite prava i interesa grada Niša.

Gradsko pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi pravne zaštite prava i interesa grada.

Na zahtev organa i službi grada, Gradsko pravobranilaštvo daje pravna mišljenja u vezi sa zaključivanjem ugovora u kojima je ugovorna strana grad.

Organi i službe grada dužni su da Gradskom pravobranilaštvu dostavljaju sve potrebne podatke, obaveštenja i dokaze radi obavljanja poslova koje vrši.

Gradsko pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite prava i interesa gradskih opština, kada mu one to povere.

Radom Gradskog pravobranilaštva rukovodi gradski javni pravobranilac.

Gradskog pravobranioca postavlja Skupština grada, na predlog predsednika Skupštine ili najmanje jedne trećine odbornika, na vreme od četiri godine i može biti razrešen pre isteka mandata po istom postupku.
Gradski pravobranilac ima zamenike, koje na njegov predlog postavlja Skupština grada na vreme od četiri godine.

Gradski pravobranilac predstavlja Gradsko pravobranilaštvo, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova i odgovoran je za zakonitost rada Gradskog pravobranilaštva.