Pravobranilaštvo Grada Niša

image_pdfimage_print

Pravobranilaštvo Grada Niša


Ul. Vožda Karađorđa br. 16

Tel. 504-699; fax: 504-700


Gradski pravobranilac: Miomira Dinić; tel. 504-701; e-mail: dmiomira@gu.ni.rs

Zamenik Gradskog pravobranioca: Lidija Dončić; tel. 504-703; email: dlidija@gu.ni.rs

Zamenik Gradskog pravobranioca: Vesna Krstić; tel. 504-702; email: kvesna@gu.ni.rs

Zamenik Gradskog pravobranioca: Radmila Milovanović; tel. 504-702; email: mradmila@gu.ni.rs

Zamenik Gradskog pravobranioca: Slavica Petrović; tel. 504-703; email: pslavica@gu.ni.rs

Zamenik Gradskog pravobranioca: Ljubinka Rajković; tel. 504-705; email: rajljubinka@gu.ni.rsGradsko pravobranilaštvo je služba grada koja vrši poslove pravne zaštite prava i interesa grada Niša.

Gradsko pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi pravne zaštite prava i interesa grada.

Na zahtev organa i službi grada, Gradsko pravobranilaštvo daje pravna mišljenja u vezi sa zaključivanjem ugovora u kojima je ugovorna strana grad.

Organi i službe grada dužni su da Gradskom pravobranilaštvu dostavljaju sve potrebne podatke, obaveštenja i dokaze radi obavljanja poslova koje vrši.

Gradsko pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite prava i interesa gradskih opština, kada mu one to povere.

Radom Gradskog pravobranilaštva rukovodi gradski javni pravobranilac.

Gradskog pravobranioca postavlja Skupština grada, na predlog predsednika Skupštine ili najmanje jedne trećine odbornika, na vreme od četiri godine i može biti razrešen pre isteka mandata po istom postupku.
Gradski pravobranilac ima zamenike, koje na njegov predlog postavlja Skupština grada na vreme od četiri godine.

Gradski pravobranilac predstavlja Gradsko pravobranilaštvo, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova i odgovoran je za zakonitost rada Gradskog pravobranilaštva.

U Gradskom pravobranilaštvu utvrđuju se sledeća radna mesta, kao i broj izvršilaca:

  •  Gradski pravobranilac (Broj izvršilaca: 1)
  • Zamenik gradskog pravobranioca (Broj izvršilaca: 4)
  • Viši referent za vođenje upisnika (Broj izvršilaca: 1)
  • Viši referent za kancelarijsko-sekretarske poslove (Broj izvršilaca: 1)
  • Viši referent – operater na kompjuteru (Broj izvršilaca: 1)

Gradski pravobranilac

Organizuje i rukovodi radom GP-a, organizuje i obezbeđuje zakonit i efikasan rad, prati i dostavlja Skupštini grada Niša i drugim nadležnim organima podatke o uočenim problemima u zaštiti državne svojine kojom upravlja Grad Niš, određuje raspored rada radnika za tekuću godinu, prima stranke i daje im potrebna obaveštenja, daje usmena i pismena pravna mišljenja, učestvuje u radu sednica Skupštine, koordinacionih i drugih sastanaka, vrši poslove u pogledu disciplinske odgovornosti radnika na koje je zakonom i normativnim aktima pravobranilaštva ovlašćen i vrši druge poslove za koje je zakonom ili normativnim aktima ovlašćen.

Zamenik gradskog pravobranioca

Zamenjuje pravobranioca u svim njegovim ovlašćenjima, poslovima i radnim zadacima u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti za obavljanje njegove dužnosti, pomaže pravobraniocu u rukovođenju i obavljanju ostalih poslova i radnih zadataka, redovno savlađuje mesečni priliv predmeta po utvrđenom rasporedu koji određuje pravobranilac i u tom cilju sastavlja potrebne podneske i vrši sve potrebne radnje, prisustvuje ročištima pred sudovima i drugim nadležnim organima, vrši i druge poslove koji mu od strane pravobranioca budu stavljeni u nadležnost.

Viši referent za vođenje upisnika i vršenje administrativnih poslova

Vodi upisnike: “P” (parnični predmeti), “Pr” (preventiva), “I” (izvršni predmeti), “JP” (predmeti vezani za javno pravobranilaštvo), “A” (krivični predmeti), “U” (upravni postupak), “R” (vanparnični postupak) i “M” (mišljenja), vodi rokovnik predmeta za ročišta i predmeta u rokovima, vrši registrovanje svih predmeta u odgovarajućim registrima, prima poštu i zavodi istu u odgovarajućem upisniku i združuje istu odgovarajućem predmetu, razvodi predmete i arhivira, iznosi predmete iz rokovnika i dostavlja ih pravobraniocu i zamenicima, priprema poštu za ekspediciju i vrši ekspediciju iste, vrši i druge poslove koji mu od strane pravobranioca ili zamenika budu stavljeni kao radni zadatak.

Viši referent za kancelarijsko-sekretarske poslove

Prima stranke i upućuje ih pravobraniocu ili zamenicima, obavlja sve telefonske razgovore, vodi kadrovsku evidenciju i evidenciju dolaska na posao, nabavlja kancelarijski i ostali materijal i vodi ekonomat za potrebe pravobranilaštva, obavlja daktilografske poslove, vodi blagajničke poslove, obavlja i druge poslove koji mu od strane pravobranioca ili zamenika budu povereni.

Operater na kompjuteru

Vrši sve daktilografske poslove u pravobranilaštvu po prepisu ili diktatu, vrši registrovanje svih predmeta u elektronskom obliku, sređuje podatke za sastavljanje statističkih izveštaja i sastavlja iste u okviru svog delokruga rada, obavlja i druge poslove koji mu od strane pravobranioca ili zamenika budu povereni.