GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI I INSPEKCIJSKE POSLOVE

image_pdfimage_print
Adresa: ul. Vožda Karađorđa 24, 18000 Niš
Telefon: 018/504-533
Faks: 018/296-066; 296-067

 

 

Vršilac dužnosti načelnika

Nenad Nikolić, diplomirani pravnik

Telefon: 018/504-533

e-mail Nenad.Nikolic@gu.ni.rs

 

Vršilac dužnosti zamenika načelnika

Dušica Janojlić, diplomirani saobraćajni inženjer

Telefon: 018/504-533

e-mail Dusica.Janojlic@gu.ni.rs

 


INFORMATOR O RADU GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNE DELATNOSTI I INSPEKCIJSKE POSLOVE


SPISAK

OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA U GRADSKOJ UPRAVI ZA KOMUNALNE DELATNOSTI I INSPEKCIJSKE POSLOVE KOJI VODE UPRAVNI POSTUPAK I ODLUČUJU U UPRAVNOJ STVARI ILI SAMO VODE POSTUPAK ILI PREDUZIMAJU POJEDINE RADNJE U POSTUPKU


Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u Gradskoj upravi za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove


žGradska uprava za komunalne delatnosti i inspekcijske  poslove, obrazovana je za obavljanje poslova iz oblasti komunalnih delatnosti, inspekcijskog nadzora u oblasti saobraćaja, puteva, zaštite životne sredine i turizma i poslovi Komunalne milicije i to:

Poslovi pripreme i izrade nacrta propisa iz oblasti komunalnih delatnosti, inspekcijskog nadzora i Komunalne milicije i praćenje njihovog sprovođenja; izvršavanje zakona i drugih propisa čije je izvršavanje povereno Gradu, kao i Odluka i drugih akata Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća iz oblasti komunalnih delatnosti, inspekcijskog nadzora u oblasti saobraćaja, puteva, zaštite životne sredine i turizma i komunalne milicije; vođenje prvostepenog upravnog postupka u oblasti komunalnih delatnosti, inspekcijskog nadzora i Komunalne milicije; poslovi u vezi sa poveravanjem i obavljanjem komunalnih delatnosti i upravni nadzor nad njihovim izvršavanjem; upravni nadzor nad radom javno komunalnih preduzeća i Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Grada Niša; poslovi u vezi sa izradom Programa poslovanja i nacrta akata u vezi utvrđivanja cena komunalnih usluga javnog i javno-komunalnih preduzeća iz nadležnosti Uprave; poslovi tehničkog regulisanja saobraćaja kroz utvrđivanje režima saobraćaja u redovnim uslovima i uslovima izvođenja radova na javnoj površini; obavljanje upravnih poslova iz oblasti parkiranja, javnog prevoza putnika, odnosno gradskog i prigradskog prevoza i taksi prevoza putnika; poslovi u vezi sa planiranjem i razvojem energetike na teritoriji Grada; izdavanje licenci i energetskih dozvola iz oblasti toplotne energije i vođenje registra izdatih i oduzetih licenci i dozvola u skladu sa  zakonom; poslovi u vezi sa realizacijom i unapređenjem sistema energetskog menadžmenta; poslovi inspekcijskog nadzora kao poslovi državne uprave koji su na osnovu Zakona povereni Gradu kao i poslovi iz nadležnosti lokalne samouprave, u oblasti saobraćaja i puteva, zaštite životne sredine i turizma; vrši kontroa nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada; ostvaruje nadzor u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, zaštiti životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za Grad; pruža podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada; izrada finansijskog plana u proceduri pripreme budžeta Grada po funkcijama iz nadležnosti Uprave i praćenje realizacije, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava; izrada plana javnih nabavki i učešće u sprovođenju postupaka javnih nabavki iz nadležnosti Uprave.

Kao posebna organizacija, u okviru uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, obrazovana je Komunalna milicija u okviru koje se obavljaju komunalno-milicijski poslovi koji se odnose na održavanje komunalnog i drugog zakonom utvrđenog reda od značaja za komunalnu delatnost.

Uprava obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Kontakt osoba: Milica Petković, telefon broj 018/504-533

e-mail Milica Petkovic@gu.ni.rs

 

Uputstva i pomoć građanima:

1. Zahtev za kretanje i zaustavljanje teretnih vozila u centralnoj gradskoj zoni (plava zona), potrebna dokumenta za izdavanje rešenja za kretanje i zaustavljanje teretnih vozila u centralnoj gradskoj zoni sa mapom plave zone;

2. Zahtev za izdavanje rešenja za izmenu režima saobraćaja;

3. Zahtev za izdavanje uverenja, rešenja za odobravanje obavljanja delatnosti taksi prevoza na teritoriji Grada Niša;

4. Zahtev za rezervaciju parking mesta;

5. Zahtev za postavljanje saobraćajne signalizacije, fizičkih prepreka i obeležavanje;

6. Zahtev za izdavanje rešenja za raskopavanje javnih površina radi postavljanja podzemnih objekata, instalacija i priključaka, njihovog održavanja, rekonstrukcije i postavljanja nadzemnih objekata sa taksama i naknadama;

7. Zahtev za izdavanje rešenja za ekshumaciju sa potrebnom dokumentacijom i taksama;

8. Zahtev za izdavanje rešenja o lokaciji, načinu uređenja prostora, broju, vrsti i tipu posuda za sakupljanje komunalnog otpada;