GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI I INSPEKCIJESKE POSLOVE

image_pdfimage_print
Adresa: ul. Vožda Karađorđa 24, 18000 Niš
Telefon: 018/504-533
Faks: 018/296-066; 296-067

Vršilac dužnosti Načelnice

Snežana  Jovanović, dipl. pravnik.

Telefon: 018/504-533

e-mail Snezana.Jovanovic@gu.ni.rs

 

Vršilac dužnosti zamenice Načelnice

Jasmina Krstić, dipl. pravnik.

Telefon: 018/504-533

e-mail Jasmina.Krstic@gu.ni.rs

 

 

NADLEŽNOST UPRAVE

 

Gradska uprava za komunalne delatnosti i inspekcijske  poslove, obrazovana je za obavljanje poslova iz oblasti komunalnih delatnosti, inspekcijskog nadzora u oblasti saobraćaja, puteva, zaštite životne sredine i turizma i poslovi Komunalne milicije i to:

Poslovi pripreme i izrade nacrta propisa iz oblasti komunalnih delatnosti, inspekcijskog nadzora i Komunalne milicije i praćenje njihovog sprovođenja; izvršavanje zakona i drugih propisa čije je izvršavanje povereno Gradu, kao i Odluka i drugih akata Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća iz oblasti komunalnih delatnosti, inspekcijskog nadzora u oblasti saobraćaja, puteva, zaštite životne sredine i turizma i komunalne milicije; vođenje prvostepenog upravnog postupka u oblasti komunalnih delatnosti, inspekcijskog nadzora i Komunalne milicije; poslovi u vezi sa poveravanjem i obavljanjem komunalnih delatnosti i upravni nadzor nad njihovim izvršavanjem; upravni nadzor nad radom javno komunalnih preduzeća i Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Grada Niša; poslovi u vezi sa izradom Programa poslovanja i nacrta akata u vezi utvrđivanja cena komunalnih usluga javnog i javno-komunalnih preduzeća iz nadležnosti Uprave; poslovi tehničkog regulisanja saobraćaja kroz utvrđivanje režima saobraćaja u redovnim uslovima i uslovima izvođenja radova na javnoj površini; obavljanje upravnih poslova iz oblasti parkiranja, javnog prevoza putnika, odnosno gradskog i prigradskog prevoza i taksi prevoza putnika; poslovi u vezi sa planiranjem i razvojem energetike na teritoriji Grada; izdavanje licenci i energetskih dozvola iz oblasti toplotne energije i vođenje registra izdatih i oduzetih licenci i dozvola u skladu sa  zakonom; poslovi u vezi sa realizacijom i unapređenjem sistema energetskog menadžmenta; poslovi inspekcijskog nadzora kao poslovi državne uprave koji su na osnovu Zakona povereni Gradu kao i poslovi iz nadležnosti lokalne samouprave, u oblasti saobraćaja i puteva, zaštite životne sredine i turizma; vrši kontroa nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada; ostvaruje nadzor u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, zaštiti životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za Grad; pruža podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada; izrada finansijskog plana u proceduri pripreme budžeta Grada po funkcijama iz nadležnosti Uprave i praćenje realizacije, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava; izrada plana javnih nabavki i učešće u sprovođenju postupaka javnih nabavki iz nadležnosti Uprave.

Kao posebna organizacija, u okviru uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, obrazovana je Komunalna milicija u okviru koje se obavljaju komunalno-milicijski poslovi koji se odnose na održavanje komunalnog i drugog zakonom utvrđenog reda od značaja za komunalnu delatnost.

Uprava obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Kontakt osoba: Milica Petković, telefon broj 018/504-533

e-mail Milica Petkovic@gu.ni.rs


KONTROLNE LISTE I PLANOVI RADA INSPEKCIJSKIH SLUŽBI GRADA NIŠA

 

K.LISTA 1-KONTROLA UPRAVLJACA GNSIP

K.LISTA 2-Kontrola kolovozne konstrukcije GNSIP

K.LISTA 3-Kontrola zabrana na javnom putu cl.49 i 50 ZoP GNS…

K.LISTA 4-Kontrola vanrednog prevoza GNSIP

K.LISTA 5-Kontrola postavljenih reklama GNSIP

K.LISTA 6-Kontrola zabrane izgradnje na javnom putu GNSIP

K.LISTA 7-Pregled puta u zimskim uslovima GNSIP

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2020.godinu. NOVO

GODIŠNJI PLAN 2021. INSPEKCIJE ZA PUTEVE

PLAN AKTIVNOSTI ZA 2021.g.Odsek inspekcije za puteve


Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u Gradskoj upravi za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove