Gradska uprava za imovinu i održivi razvoj

image_pdfimage_print

Gradska uprava za imovinu i održivi razvoj;

-v.d. načelnika: Ružica Đorđević (Ruzica.Djordjevic@gu.ni.rs );

-v.d. zamenika načelnika: Milan Nikolić (Milan.Nikolic@gu.ni.rs);

-tehnički sekretari: Silvana Folgić (Silvana.Folgic@gu.ni.rs) i Suzana Stojanović (Suzana.Stojanovic@gu.ni.rs ), broj telefona: 018/504-455

– lice za zaštitu podataka o ličnosti: Vera Rakićević (LZPL.IOR@gu.ni.rs ), broj telefona: 018/504-695

-nadležnosti Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj – obavljanje poslova u vezi: eksproprijacije i administrativnog prenosa nepokretnosti, privremene i nepotpune eksproprijacije, deeksproprijacije i ustanovljavanja prava stvarne službenosti, pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, određivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekata u posebnim slučajevima, prestanka i ustanovljavanja prava korišćenja na građevinskom zemljištu na osnovu neoverenih ugovora u cilju ozakonjenja objekata, davanja saglasnosti koji se odnose na upravljanje nepokretnostima i u vezi građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada, pribavljanja i raspolaganja nepokretnostima i građevinskim zemljištem u javnoj svojini Grada, prenosa prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Grada ustanovama i preduzećima, čiji je osnivač Grad; vođenja evidencija o nepokretnostima i građevinskom zemljištu čiji je vlasnik, korisnik ili držalac Grad, upisa prava javne svojine Grada na građevinskom zemljištu i drugim nepokretnostima, pripreme i pribavljanja dokumentacije za ozakonjenje objekata na kojima se Grad upisuje kao nosilac prava javne svojine, imovinske pripreme za realizaciju programa i geodetsko-tehničke poslove; pripremanja akta radi zaključenja ugovora o zakupu i ugovora o otkupu stanova; vođenja evidencije stambenog prostora koji je dat u zakup, u postupku otkupa, bespravno useljen i prazan; inicijative za pokretanje postupka za iseljenje bespravno useljenih lica u stanove Grada; kontrole korišćenja poslovnog i stambenog prostora; vođenje evidencije poslovnog prostora koji je dat u zakup, na korišćenje ili raspoređen za potrebe organa i službi Grada i prazan poslovni prostor; davanje u zakup, odnosno na korišćenje poslovnog prostora, na kojima je nosilac prava javne svojine Grad, odnosno kojima raspolaže Grad Niš; davanje saglasnosti zakupcu za izvođenje radova koji imaju karakter investicionog održavanja na zakupljenom poslovnom prostoru i priznavanje troškova investicionog održavanja poslovnog prostora i pokretanje postupaka za ispražnjenje poslovnog prostora i za naplatu zakupnine; izrade predloga i realizacije godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada; Operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji Grada i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada; izvršavanja zakonskih obaveza Grada koje se tiču poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i voda drugog reda; utvrđivanja visine naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta; pripreme predloga za upravljanje vodnim objektima za uređenje vodotoka i zaštitu od poplava, erozije i bujica na vodama drugog reda na teritoriji Grada; izdavanja vodnih akata u skladu sa zakonskom; pripreme predloga i realizacije strateških dokumenata i akcionih planova za ekonomski i infrastrukturni razvoj sela; donošenja predloga programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi na području Grada i davanje preporuka i stručnih saveta u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; praćenja i izveštavanja o sezonskim poljoprivrednim radovima i upozoravanja na postojanje uslova za pojavu i razvoj štetnih organizama; praćenja i sprovođenja aktivnosti na unapređenju ekoloških uslova na gazdinstvima i poljoprivrednom zemljištu radi očuvanja agro-eko sistema na ruralnom području; pripreme i sprovođenja edukacije poljoprivrednih proizvođača, udruženja, asocijacija i društvenih grupa na selu i studijsko-analitički, finansijsko-materijalni poslovi u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, nepoljoprivrednih aktivnosti i privatnog preduzetništva na selu; pripreme, donošenja i realizacije programa, planova i projekata zaštite životne sredine; kontrole i praćenja stanja životne sredine (monitoring), putem ovlašćenih stručnih organizacija; vođenja lokalnog registra izvora zagađivanja, informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine; pripreme i donošenja akata o zaštiti određenih prirodnih dobara, zaštita prirode primenom domaćih i međunarodnih propisa i standarda, davanje saglasnosti na planove upravljanja zaštićenim područjem i godišnje programe upravljanja; procene uticaja projekata na životnu sredinu; strateške procene uticaja na životnu sredinu i davanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni; izdavanja dozvola za rad stacionarnih izvora zagađivanja, dozvola za obavljanje delatnosti prometa i dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija, kao i dozvola, odobrenja i drugih akata u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom; vođenja evidencije i dostavljanja podataka ministarstvu i davanje mišljenja ministarstvu u postupku kada ovi organi izdaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom; prikupljanja i obrade podataka za izradu strategija, programa, planova i projekata u cilju razvoja turizma; pripreme, prikupljanja i obrade podataka za kategorizaciju Grada kao turističkog mesta; kategorizacija ugostiteljskih objekata za smeštaj (vrste: kuća, soba, apartmana i seoskih turističkih domaćinstava), u skladu sa Zakonom; vođenja evidencije ugostitelja i kategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj, kao i nekategorisanih ugostiteljskih objekata, u skladu sa zakonom; vođenja i korišćenja Centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma – E-turista; propisivanja Programa polaganja i način polaganja stručnog ispita za lokalne turističke vodiče; poveravanja i obavljanja turizma i upravnog nadzora nad njihovim izvršavanjem; izrade finansijske i plansko-analitičke dokumentacije iz oblasti turizma i vođenja prvostepenog upravnog postupka u oblasti turizma; obrazovanja robnih rezervi, korišćenja, finansiranja i čuvanja robnih rezervi u skladu sa važećim propisima; finansijsko-materijalnog poslovanja i realizacija plaćanja za potrebe organa i službi Grada, osim plaćanja troškova računarskih sistema i sredstava veza (telefonija, internet i prenos podataka); refakturisanja komunalnih troškova, evidencije i plaćanja komunalnih troškova i troškova električne energije organa i službi Grada; nabavke dobara i usluga za potrebe organa i službi Grada, osim računarskih sistema i sredstava veza (telefonija, internet i prenos podataka); evidencije korišćenja i izdavanja osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala, osim računarskih sistema i sredstava veza (telefonija, internet i prenos podataka); zaštite od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama; preduzimanja preventivnih mera radi sprečavanja izbijanja požara i protivpožarno obezbeđenje i bezbednosti i zdravlja na radu; tekućeg (redovnog) održavanja stvari u javnoj svojini, korišćenja i državine Grada i hitnih intervencija u oblasti tekućeg (vanrednog) održavanja na stvarima u javnoj svojini, korišćenju i državini Grada koji se obavljaju bez odlaganja, radi zaštite bezbednosti ljudi i imovine; uređenja i opremanja prostora za organizaciju protokolarnih svečanosti i poslove usluživanja; održavanje sredstava i opreme, osim birotehničke opreme, računarskih sistema i sredstava veza (telefonija, internet i prenos podataka); održavanja higijene u prostorijama organa i službi Grada; štampanja i umnožavanja materijala za organe Grada i službeno glasilo Grada; komercijalne poslove i vođenje magacinskog poslovanja; poslove fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata i sredstava u javnoj svojini Grada i uspostavljanje reda; poslove prevoza službenim vozilima, servisiranje i održavanje službenih vozila, praćenje i kontrola stanja i eksploatacije službenih vozila i potrošnje goriva.

Uprava priprema i izrađuje nacrte propisa i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je obrazovana, vrši upravni nadzor nad radom Javnog preduzeća “Nišstan” Niš i Turističke organizacije Niš.

Uprava obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.SPISAK OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA U GRADSKOJ UPRAVI ZA IMOVINU I ODRŽIVI RAZVOJ KOJI VODE UPRAVNI POSTUPAK I ODLUČUJU U UPRAVNOJ STVARI ILI SAMO VODE POSTUPAK ILI PREDUZIMAJU POJEDINE RADNJE U POSTUPKU


Informator o radu Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj